כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 6.3.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


"חוק נתוני תקשורת" – חובת דיווח

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון – חובת דיווח), התשע"ד-2014 של חה"כ יריב לוין (פ/2055)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 9.3.2014 | קביעת עמדת הממשלה


"חוק נתוני תקשורת", שנכנס לתוקף בסוף יוני 2008, מאפשר למשטרה ולרשויות חקירה נוספות בישראל לקבל מחברות הסלולר ומספקיות האינטרנט מידע אישי על כל אדם – מיקומו, שמות האנשים או הארגונים שאליהם התקשר, אתרי אינטרנט שגלש בהם, אנשים שעמם התכתב באימייל ועוד. לנוכח הסמכויות מרחיקות הלכת שהחוק נותן בידי רשויות האכיפה, קבע סעיף 14 לחוק שהן ידווחו לוועדת החוקה של הכנסת אחת לשנה על יישום החוק. אלא שהסעיף נקבע כהוראת שעה, ותוקפו פג בשלהי 2011. כעת מוצע לחדש את חובת הדיווח של הממשלה לכנסת על יישום החוק.
 
עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח תומכת בהצעת החוק. לנוכח הסמכויות מרחיקות הלכת שנותן החוק בידי רשויות האכיפה, והפוטנציאל הטמון בהן לפגיעה בזכויות יסוד, ובראשן הזכות לפרטיות, יש חשיבות גדולה להמשך הדיווח לכנסת על יישומו של החוק. יצוין כי גם יו"ר ועדת החוקה, חה"כ דוד רותם, תמך בהמשך חובת הדיווח לכנסת, ולמסקנה דומה הגיע גם בית המשפט העליון, שדן בעתירה שהגישה האגודה נגד החוק.
 


הגבלת חופש הביטוי של עמותות

הצעת חוק העמותות (תיקון – סייג לרישום עמותה), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב (פ/474)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 9.3.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
לפי הצעת החוק אפשר יהיה למנוע התאגדות של עמותה שאחת ממטרותיה סותרת את הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו החוק אוסר על עמותה לפעול נגד קיומה של המדינה או לשלילת אופיה הדמוקרטי. הדיון בהצעת החוק החל ביום ראשון האחרון וטרם התקבלה החלטת הממשלה, ולכן יימשך גם בשבוע הבא.

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לפסול עמותות על סמך התייחסות למונח אידיאולוגי שנתון לפרשנות נרחבת ותלויה בהשקפת עולם פוליטית, חברתית ודתית. אם יחוקק החוק המוצע, עלולה להיאסר התאגדות הנוגעת לקשת רחבה של פעילויות: פעילות של ביקורת, מחאה, הגנה על חופש מדת, קידום פלורליזם דתי או אחר, מאבק לשוויון זכויות אזרחי, הגנה על זכויות אדם של מיעוטים – כל אלו עלולים יהיו להיחשב לפעילויות ששוללות את אופיה היהודי של מדינת ישראל. עולה החשש, כי הצעת חוק זו מהווה ניסיון לרדוף קבוצות פוליטיות מסוימות בלבד, ולהדיר את כל מי שהשקפתו אינה עולה בקנה אחד עם השקפת הרוב הפוליטי בעת הזו.

הצעת החוק פוגעת בחופש ההתאגדות בישראל, שהיא זכות יסוד חוקתית. בנוסף, הפגיעה בחופש ההתאגדות בשל השקפה אידיאולוגית מהווה גם פגיעה בזכות היסוד של חופש הביטוי. הצעת החוק פוגעת בדמוקרטיה, שכן כתנאי להיותה של מדינה דמוקרטית – יש להבטיח בה חופש ביטוי והתאגדות ופלורליזם של דעות, מחשבות ופעילויות. אם הצעת החוק תתקבל, ישראל תצטרף לרשימה המפוקפקת של מדינות שאין בהן אפשרות לחופש פעולה של ארגוני חברה אזרחית. להרחבה
 

 


בשבוע הקרוב יתקיימו במליאה הצבעות על "חוק המשילות" (כולל אחוז החסימה, שככל הנראה יועלה ל-3.25% מהבחירות הבאות), על "חוק השוויון בנטל" ועל "חוק משאל עם". ועדת הכנסת החליטה על סדרי דיון מיוחדים בהצעות חוק אלה, והדיונים בהם יתקיימו במרבית שעות היום והלילה בימים שני, שלישי ורביעי. לפיכך בוטלו חלק מהישיבות שתוכננו להתקיים בוועדות הכנסת בימים אלה.
 
 
 

 

הרחבת סמכויותיהם של פקחים עירוניים

שינוי התוספת הראשונה לחוק לייעול האכיפה והפיקוח ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 10.3.2014 | אישור ההצעה

 
הצעת החוק מבקשת להוסיף 15 רשויות מקומיות ל-26 הרשויות המקומיות המשתתפות בפיילוט "השיטור העירוני", שהוסדר בהוראת שעה באוגוסט 2011. במסגרת הפיילוט הוקם ברשויות מקומיות אלה מערך אכיפה עירוני שיסייע למשטרה בפעולות למניעת אלימות, והוקנו לפקחים העירוניים סמכויות מורחבות, ובהן הסמכות לדרוש מאדם להזדהות והסמכות לערוך חיפוש על גופו.
 
עמדת האגודה: הרחבת סמכויות הפקחים מעלה בעיות וחששות כבדים: חשש להתנערות המשטרה מחובותיה בהתמודדות עם תופעת האלימות; חשש מפני העברת סמכויות ותפקידים שיטוריים לגורמים מחוץ למשטרה; פוטנציאל ליצירת אפליה בשירותי השיטור הניתנים ברשויות שונות, ועוד. לנוכח חששות אלה, נקבע במקור כי השיטור העירוני יוגבל לפרויקט מצומצם וניסיוני, ב-13 רשויות בלבד. אולם בתוך זמן קצר הוכפל מספר הערים המשתתפות בפיילוט: במאי 2012 נוספו אליו ארבע רשויות מקומיות, בנובמבר 2013 צורפו עוד תשע, וכעת מוצע לצרף 15 רשויות מקומיות נוספות.
 
הרחבה נוספת של הפיילוט חותרת תחת תכלית הפיילוט ומהותו. נוכח הסכנות הטמונות בפיילוט, יש להמשיך ולקיימו במתכונת מצומצמת, ותוך פיקוח ומעקב צמוד של הוועדה ושל הגורמים הרלוונטיים במשרד לביטחון פנים. החלטה על הרחבת הפיילוט צריכה להתקבל רק בסיומו, על סמך בחינה מקיפה ומעמיקה של תוצאותיו ושל מידת הצלחתו להשיג את המטרות שלשמן הוקם, ותוך התמודדות עם החששות שהועלו מפני פגיעה יתרה בזכויות אדם. יצוין כי בינתיים, על פי הנתונים שנמסרו לוועדה, לא ניתן להסיק כי קיימת ירידה בפשיעה בערים שבהן פועל הפיילוט. להרחבה