Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 29.5.2016
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter


העבירו לכם את העדכון השבועי ×”×–×” ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

נתונים לגבי טיפול בתלונות על אלימות שוטרים

שקיפות בטיפול ובנתונים של חקירות אלימות שוטרים

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ×™×•× שני 30.5.2016 | דיון 
 
עמדת האגודה: ×‘ידי השוטרים כוח וסמכות רבים, שלעתים נעשה בהם שימוש שלא כדין. לעתים תלונות האזרחים על אלימות שוטרים אינן זוכות למענה הולם, ובכך מתאפשרת פגיעה בזכויות אדם. המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים מפרסמת בכל שנה דוח שנתי קצר ובו סקירה על כמות הפניות, מיצוי החקירה, התפלגות ההחלטות ועוד, אולם באתר האינטרנט של המחלקה אין הפניה לדוחות השנתיים. יתרה מזאת, הדוחות אינם כוללים נתונים ופילוחים חשובים, כגון סוג האלימות (שימוש בטייזר, אלימות בשילוב הטרדה מינית, שימוש בנשק לפיזור הפגנות), קבוצות האוכלוסיה הנפגעות (מגדר, מוצא, לאום, נטייה מינית, גיל ועוד) או התפלגות של התלונות לפי יחידות ותחנות המשטרה השונות. נתונים כאלה היו מאפשרים לעמוד באופן מדויק יותר על מאפייניה של האלימות המשטרתית, לזהות הטיות, אפליה ומוקדים בעייתיים ולסייע במיגור התופעה. 
 

 

השעיית חברי כנסת

1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א); 2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו-2016 - ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית 

ועדת החוקה, חוק ומשפט ×™×•× שלישי 31.5.2016 | ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת ליוזמה לעגן בחוק סמכויות להשעיית חברי כנסת בידי גורמים פוליטיים. מתן הסמכות לחברי הכנסת להשעות חברי כנסת אחרים תפגע במגוון הדעות מימין ומשמאל, ויש בה פוטנציאל להדרת קבוצות שלמות מבחינת האפשרות להצגת השקפת עולמן ומבחינת השתתפותן בהליך הדמוקרטי. העובדה שהצעת החוק מציעה להכניס במקום חברי הכנסת המושעים את הבאים בתור אחריהם ברשימות לכנסת אינה פתרון לבעיה, כיוון שהזכות לבחור כוללת את האפשרות לבחור את הנציגים הספציפיים של הרשימות לכנסת.

השעיית חברי כנסת על ידי גורמים פוליטיים תגרום לכך שמהחיים הפוליטיים יוצאו יריבים בדרך בלתי לגיטימית. מדובר במקרה ברור של עריצות הרוב, כאשר הרוב הפוליטי מנצל לרעה את כוחו נגד מיעוט פוליטי ×–×” או אחר. יש לקחת בחשבון בהקשר ×–×”, שבמדינה שבה יש מיעוט פוליטי ערבי קבוע וכן שסעים רבים, משמעות הדבר שיש סיכון שקבוצות שלמות באוכלוסייה יודרו מהמערכת הפוליטית דרך קבע ולא יהיו מיוצגות. האגודה קוראת לחברי הכנסת להגן על הדמוקרטיה הישראלית ולהגן על אחת הזכויות הבסיסיות ביותר של הפרט בישראל – הזכות ×œ×‘חור ולהיבחר ×•×œ×–כות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח מחלוקות אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות. ×œ×”רחבה
 


התחדשות עירונית

הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 – הקראה, דיון והצבעות

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית ×™×•× שלישי 31.5.2016 | ×”×›× ×” לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה (יחד עם במקום – מתכננים למען זכויות תכנון): מטרתה של הצעת החוק להקים רשות שתפעל להאיץ תהליכים של התחדשות עירונית, ובעיקר פינוי-בינוי. עקרונית, האגודה תומכת בהתחדשות עירונית ובהתמקדות בחיזוק הערים הקיימות במקום בפרבור. עם זאת, פינוי-בינוי הוא מסלול שיוצר התערבות גסה במרקם קיים, הרס של דיור קיים, ובכלל ×–×” דיור זול ודיור ציבורי, והקמה תחתיהן של בנייה בצפיפות גבוהה, לרוב של מגדלי מגורים, עם תחזוקה יקרה מאוד, כך שהסכנה לדחיקת התושבים הוותיקים היא ברורה ומוחשית. לפיכך, בכל תוכנית או הצעת חוק המתייחסת להתחדשות עירונית יש לתת משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. להרחבה  
 

 

"חוק הסימון" / "חוק העמותות"

1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו-2016; 2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות), התשע"ה–2015 של חה"כ בצלאל סמוטריץ', חה"כ דוד אמסלם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ מנחם אליעזר מוזס (פ/1761); 3. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה-2015 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אביגדור ליברמן, חה"כ חמד עמאר, חה"כ סופה לנדבר (פ/1730)

ועדת חוקה, חוק ומשפט ×™×•× רביעי 1.6.2016 | ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית 
 
עמדת האגודה: ×œ×›××•×¨×”, ×¢× ×™×™× ×” של הצעת החוק הוא הגברת השקיפות של עמותות שמימונן מגיע מ"ישויות מדיניות זרות", וזאת בשל החשש מפני התערבות של ישויות אלה בענייני הפנים של המדינה. למעשה, על התרומות שמקבלות העמותות בכלל, ועל התרומות מישויות מדיניות זרות בפרט, חלות כבר שנים ארוכות דרישות שקיפות מחמירות. הצעת החוק מתעלמת מתרומות פרטיות, אשר היקפן גדול בהרבה, ושקיפותן לא פחות חשובה לצורך חשיפת אינטרסים שונים בפני הציבור ×‘ישראל. לפיכך, אנו סבורים ×›×™ מדובר ברדיפה פוליטית ובניסיון לפגוע בדרך של סימון ודה-לגיטימציה בעמותות מסוימות בלבד בישראל, שאינן נושאות חן בעייני ×”רב הפוליטי דהיום.

לעמדת האגודה, הצעת החוק בלתי ראויה ואנטי דמוקרטית, ופוגעת בזכויות יסוד. החופש לבקר את השלטון, לפקח על פעילותו ולסייע למי שנפגע ממנו הם דרכי פעולה חיוניים בדמוקרטיה. למרבה האירוניה, ממשלת ישראל משתבחת בדו"חות שהיא מגישה לאו"ם בחופש הפעולה של ארגוני זכויות אדם ובשיתוף הפעולה שלה איתם, אך בו זמנית מנסה להצר את צעדיהם. ×œ×”רחבה

 
 
                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Copyright © 2016 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה