Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת \ דיונים בפגרה on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 30.8.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאן
 

 
לא להפרטת בתי המשפט
הצעת חוק בתי המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א-2011
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 4.9.2012 | 10:00| הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לחייב מתדיינים להעביר את הדיון בעניינם להכרעת עורך דין פרטי. ההצעה קובעת שנשיא בית משפט שלום או סגנו רשאים להעביר, ללא צורך בהסכמת הצדדים, תיק אזרחי שהוגש לבית משפט השלום להליך בוררות שיתנהל בפני עורך דין פרטי שמונה לשמש כ"בורר". על הליך הבוררות לא יחולו, ככלל, סדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

הצעת החוק מהווה הפרטה של מערכת השיפוט בישראל, היא מבקשת לפתור את בעיית העומס על מערכת השיפוט באמצעות כפייה על מתדיינים לקבל שירות שיפוט פרטי. ההצעה מגלמת תפיסה ערכית מעוותת ומסוכנת של תפקידי המדינה וטשטוש הגבול בין הפרטי לציבורי. השיפוט בסכסוכים אזרחיים מהווה נדבך מרכזי בשמירה על הסדר הציבורי, בהסדרת התנהגות חברתית, בהגנה על שלטון החוק, בחלוקת זכויות וחובות ובשמירה על זכויות אדם.  כמו כן, להכרעה בסכסוכים אזרחיים יש פוטנציאל בלתי מוגבל לפגיעה בזכויות הפרט ובכלל זה בזכות הקניין, בזכות לכבוד, בזכות להליך הוגן ועוד. תפקידים ציבוריים רגישים אלה מצויים בלב ליבה של תכלית קיום המדינה ומשכך, סמכות השיפוט אינה ניתנת להפרטה.

כמו במקרים אחרים של הפרטה, הממשלה מתכוונת להשקיע סכומי כסף גדולים מאוד מחוץ למערכת הציבורית במקום להשקיע בשירות הציבורי עצמו, הסובל ממחסור. הפרטה של מערכת המשפט מאיימת לא רק על אפשרות מימוש זכויותינו באמצעות ערכאות השיפוט ועל האפשרות של אדם "לקבל את יומו בבית המשפט", אלא היא גם מערערת את יסודות הדמוקרטיה ושלטון החוק. היא מסירה מהמדינה את אחריותה וסמכויותיה הבסיסיות ביותר – קיום והפעלה של מערכות אכיפת החוק.

מאז הדיון האחרון בהצעת החוק בינואר השנה לא התכנסה ועדת החוקה לדון בה, אולם כעת נקבעו שני דיונים לחודש ספטמבר – במהלכו נמצאת הכנסת בפגרה. למרות היעדרותם הצפויה של חברי הכנסת מהדיון בשל הפגרה, תנסה הממשלה לאשר את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית. ההתנגדות הרחבה להצעה זו מצד משפטנים, בין היתר מצד שופטי בית המשפט העליון לשעבר, לא מרתיעה אותה. דיונים בוועדות הכנסת על הצעות חוק דורשים שימת לב מיוחדת בשל ההשלכות מרחיקות הלכת שעלולות להיות להם. כאשר הדרגים המקצועיים פורשים את עמדתם, הם עושים זאת בפני חברי הוועדה ולא בפני המליאה, ומשכך יש חשיבות מכרעת כי קולם יישמע, ועמדתם תישקל ברצינות ותילקח בחשבון בעת ניסוח החקיקה וההצבעה עליה. לא כל שכן, כאשר מדובר בהצעת חוק העוסקת בסוגיות חוקתיות מהמעלה הראשונה, המבקשת לשנות את התנהלות מערכת המשפט באופנים המעלים חשש לפגיעה בזכויות המתדיינים ובשלטון החוק.להרחבה

מאמרים:
הפרטה ללא גבולות: המקרה של הצעת חוק בוררות חובה - עו"ד אן סוצ'יו - אפריל 2012
לשים גבול להפרטה - עו"ד אן סוצ'יו  - אוגוסט 2012

 
העדכונים הקבועים ייתחדשו לקראת פתיחת מושב החורף