Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 17.5.2102

לעדכון קבוע, הירשמו כאן


זכויות נשים - העלאת גיל הנישואין
הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"ב-2012
ועדתהחוקה, חוק ומשפט | יום שני,  21.5.2012 | 12:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בו חברה האגודה לזכויות האזרח, הוקם בשנת 1995 כקואליציית ארגונים העוסקים בקידום זכויות אדם בכלל ובזכויות נשים בפרט. אחד הנושאים שבהם עוסק הוועד  הוא נישואי בוסר, וזאת בשל ההשלכות הקשות שיש לנישואים כאלה על קטינים בכלל, ועל קטינות בפרט. בין השאר פועל הוועד לקידום הצעת חוק להעלאת גיל הנישואין, העומד כיום על 17, לגיל 18. להרחבהחוק זכויות הסטודנט
לציון יום הסטודנט הבינלאומי - יישום חוק זכויות הסטודנט
ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שלישי,  22.5.2012 | 12:30 | דיון

עמדת האגודה:  לציון יום הסטודנט הבינלאומי מקיימת ועדת החינוך של הכנסת דיון על יישום חוק זכויות הסטודנט, שחוקק ב-2007.  החוק מעגן לראשונה את זכויות הסטודנטים בחקיקה, כשהוא מסדיר את מגוון הזכויות והחובות המרכיבות את יחסי הסטודנט למוסד האקדמי. בשנים האחרוות טיפלה האגודה במספר מקרים בהם הפרו מוסדות ההשכלה הגבוהה את חובותן להגן על זכותם של התלמידים למחות ולהפגין, להביע את אשר על דעתם, גם כאשר תוכן הביטוי אינו עולה בקנה אחד עם עמדות הרוב בישראל או באוניברסיטה, ולדאוג לא רק שלא יוטלו קשיים ויונחו מהמורות בפני הביטוי החופשי באוניברסיטאות, אלא אף לפעול לקידום אווירה המאפשרת ביטוי חפשי ללא מורא. האגודה פועלת גם בפניות הקשורות לייחס בלתי שוויוני ומפלה של מוסדות החינוך כלפי הסטודנטים, ובחופש הביטוי האקדמי  המשפיע לאין שיעור על האווירה באוניברסיטה ועל הייחס לריבוי עמדות וסובלנות לעמדות האחרראו לדוגמא