Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

שישי, 22.06.2012

לעדכון קבוע, הירשמו כאן


די לאפליה - שכר שווה לנשים
הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – הארכת התקופה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר), התשע"ב–2012 
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון,  24.6.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: הפורום לאכיפת זכויות עובדים, בו חברה האגודה, תומך בהצעת חוק חשובה זו, וקורא לשרים לתמוך בה. הצ"ח מאריכה משמעותית את התקופה שבגינה ניתן לתבוע הפרשי שכר לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. על פי החוק בנוסחו דהיום, עובדת התובעת לפי החוק ונמצא כי שכרה לא היה זהה לשכר של גבר במשרה שלה, יכולה לקבל את הפרשי השכר רק בגין 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה. על פי התיקון המוצע, תוארך תקופה זו לשבע שנים, תקופת ההתיישנות בדין הכללי.
הארכה זו משמעותית ביותר עבור נשים. כיום, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד הוא למרבה הצער חוק שלא נאכף ואין בגינו כמעט תביעות בבתי הדין, בשל קשיי ההוכחה מצד אחד, ובשל הפיצוי הנמוך שבגינו, מצד שני. עתה הגיעה העת לחזק את החוק במנגנוני אכיפה מרתיעים ומשמעותיים יותר, שכן למרבה הצער תופעת פערי השכר בין גברים לנשים איננה מצטמצמת עם השנים, אלא הולכת וגוברת.המים הם זכות יסוד - הנחות סוציאליות במחירי במים 
הצעת חוק המים (תיקון - הנחות לאוכלוסיות זכאיות), התשע"ב-2012
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון,  24.6.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: הצעת חוק שנוסחה על ידי האגודה ומוקדמת על ידי חה"כ דב חנין, דוד אזולאי, אילן גילאון וח"כים נוספים, שמטרתה עיגון  מנגנון של הנחות סוציאליות במחירי המים. הרפורמה במשק המים, שנכנסה לתוקף בינואר 2010, הביאה עמה העלאה חדה בתעריפי המים לשימוש הביתי - לפי הערכת רשות המים, התעריפים החדשים ייקרו את תעריפי המים לצרכן הביתי ב-40-50%.  למחירי המים הגבוהים לא נקבעו סייגים או הנחות. התוצאה היא שספקי המים אינם מוסמכים לתת הנחות גם במקרים בהם ברור כי הצרכן הוא לא יוכל לעמוד בתשלום מחירי המים עקב מצבו החברתי-כלכלי.
מדיניות זו הביאה לכך כי צרכנים רבים מצאו עצמם קורסים תחת הנטל הכבד של מחירי המים, דבר שהוביל לעליה חדה במספר ניתוקי המים שביצעו תאגידי המים. מאחר והמים אינם מצרך ככל המצרכים - אלא משאב שבלעדיו לא ניתן לקיים משק בית והעדרו מהווה סכנה חמורה לבריאות - וכדי לממש את זכות היסוד למים, על המדינה להבטיח כי אספקת המים תובטח גם לאלו שידם אינם משגת. בהצעת החוק, מוצע בזאת ליצור שני מנגנוני הנחה, האחד המתייחס למצבו הכלכלי של הצרכן והשני המתייחס לצרכנים בעלי צרכים מיוחדים. להרחבההכנסת מציינת את יום המים הבינלאומי

יום המים הבינלאומי מתקיים מידי שנה כאמצעי למיקוד תשומת הלב לחשיבות של מים מתוקים\מי שתיה וקריאה לניהול בר קיימא של משאבי המים בעולם. יום המים עוסק במגוון הסוגיות הסובבות את נושא המים, החברתיות והכלכליות לצד סוגיות סביבתיות "ירוקות.

 השנה, השדולה החברתית-סביבתית והאגודה לזכויות האזרח בישראל בשיתוף ארגונים חברתיים וסביבתיים נוספים יציינו יום חשוב זה בכנסת ביום ג' 26 ביוני 2012, על ידי כנס מיוחד תחת הכותרת: חסמים לנגישות למים בישראל ודיונים בוועדות הכנסת השונות. בנוסף, חברי כנסת יעלו הצעות חוק בנושאים רלונטיים לקריאה טרומית, והצעות לסדר עליהן יתנהל דיון במליאה.

תכנית הכנס:
דברי פתיחה
חה"כ דב חנין, יו"ר השדולה החברתית-סביבתית
ד"ר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים
דוברים:
עלוה קולן, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח – המים כזכות יסוד
משה אבנון, יועץ תשתיות עירוניות ומרכז תחום מים ביוב וניקוז במרכז השלטון המקומי – מדיניות התמחור והשפעות התאגוד
ג'קי אדרי -  על המאבק החברתי במחירי המים המשתוללים
עו"ס אסף כהן, רכז מוקד לקשיש  – נקודת המבט הסוציאלית
עו"ס ליליאנה סירקיס, רכזת דיור/חובות, אגף הרווחה, עיריית י-ם - זכויות וחסמים לאוכלוסיות נזקקות
עטייה אלאעסם, נציג הכפרים הלא מוכרים בנגב -  היעדר תשתיות וקשיים בחיבור למים

בכנס יובאו גם עדויות וסיפורים אישיים של משפחות שנפגעות ממדיניות המים בישראל.
הכנס פתוח לקהל. להרשמה: alva@acri.org.il

על הזכות למים באתר האגודה


שלילת פיצויים מתושבי השטחים הכבושים
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 (מ/387)
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום רביעי,  27.6.2012 | 09:00 | הכנה לקריאה שנייה-שלישית

עמדת האגודה: בשנת 2005 אישרה הכנסת תיקון לחוק הנזיקים האזרחיים, שתכליתו הייתה לשלול מתושבי השטחים הכבושים את הזכות לקבל פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון של ישראל, וזאת אף שלא במסגרת פעילות מלחמתית. בהצ"ח מוצע לשנות את ההגדרה ל"פעולה מלחמתית" באופן שלא אופי הפעולה אלא מקום התרחשותה הוא שיקבע את אחריות המדינה, כאשר לגבי השטחים מדובר בחסינות גורפת. הצעת החוק מבקשת לפטור את המדינה מאחריות לכל נזק שנגרם ל"תושב שטח אוייב" בין אם בשטחים או בישראל, ובכך שוללת את הזכות לפיצוי באופן מוחלט וגורף על בסיס זהותו ושייכותו של הנפדע, ולא על בסיס נסיבות האירוע.
בדצמבר 2006, בעקבות עתירה של תשעה ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, הורה בית המשפט העליון לבטל את התיקון, בהיותו בלתי חוקתי. שישה חודשים בלבד לאחר מתן פסק הדין הכינה הממשלה הצעת חוק "עוקפת בג"ץ" שמטרתה לחוקק מחדש את התיקון שנפסל. ההצעה עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-17, הוחל עליה דין רציפות בכנסת ה-18, והיא נדונה בוועדת חוקה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
הצ"ח מבקשת להעניק חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים – ובמידה רבה גם בתחום ישראל. המשמעות היא שאף מעשים בלתי-חוקיים, פסולים או נפשעים יישארו מבלי שיינתן עליהם הדין במסגרת דיני הנזיקין, והתפקיד החשוב של דיני הנזיקין, כמגן על זכויות אדם בסיסיות – יתבטל.
האגודה לזכויות האזרח רואה גם בחומרה את הניסיונות לחוקק מחדש הוראות חוק שביטל בג"ץ.
להרחבה על הצעת החוק

לנייר העמדה: זכויות אדם והמתקפה על בית המשפט העליון