Copy
 
14.7.2016
 
חברות וחברים יקרים,

כשהתחלתי לעבוד באגודה לזכויות האזרח כמתמחה לפני 16 שנים לא היתה גאה ממני. הרגשתי שנכנסתי לא רק למשרד עורכי ועורכות הדין הטוב במדינה לזכויות אדם, אלא גם שניתנה לי הזכות להיות חלק מקהילה של אנשים יקרים שעובדים בארגונים לשינוי חברתי, ומנסים להפוך את ישראל למקום טוב יותר. ובאמת, השנים הרבות שצברתי בתחום רק הוכיחו לי עד כמה ארגוני זכויות אדם הם הקול של המיעוטים השקופים: פלסטינים, נשים, אנשים שחיים בעוני וכל מי שזכויותיו נפגעות זוכים באמצעות הארגונים לקול ולאפשרות למאבק.

ההסתה הפוליטית נגד הארגונים, שנמשכת כבר שנים והגיעה השבוע לשיאה עם חקיקתו של החוק לסימון עמותות, מקוממת ומדאיגה אותי כי היא פוגעת לא רק בארגונים, אלא באפשרות לחיי חופש וביטחון של כל איש ואישה. דומה כי במקום להתמודד עם הבעיות האמיתיות של המדינה, בוחרים ראשי הקואליציה בטרף הקל של הארגונים, שממילא אין להם משאבים מספיקים להתמודד עם הדה לגיטימיציה שנעשית להם.

אנו, באגודה לזכויות האזרח, עובדות באינטנסיביות רבה נגד ההסתה הזו באמצעים שונים: פגישות עם מקבלי החלטות, ניירות עמדה והופעות בועדות הכנסת, גיוס תומכים אישי ציבור, קמפיינים ציבוריים ועוד. עבודתנו ביחד עם ארגונים נוספים הביאה לכך שהחוק שאושר השבוע הוא לכאורה פחות גרוע מזה שהוצע תחילה. הורידו ממנו את חובת נשיאת התג ואת הצורך להצהיר על זהות נותני המדינות הידידותיות התורמות בעל פה בתחילת כל ישיבה, אך עדיין יש בו חובת הצהרה בכל פרסום שהוא, בפניה למקבלי החלטות, וחובת הצהרה בכתב בכל דיון בכנסת.

הבעיה העיקרית בו היא האפליה המובנית. החוק מתייחס רק לתרומות ממדינות זרות, שעליהן כבר חלה חובת השקיפות בחוק, ומחריג את מי שמקבלים תרומות מחו"ל מבעלי הון ומגורמים בעלי אינטרסים הנסתרים מעיני הציבור. החובות שמטיל החוק יביאו לכך שתשומת הלב תינתן לא לתוכן של הדברים, אלא למימון. בכך ימנע החוק מהעמותות לפעול בגאווה למען החברה בישראל.

החוק אומנם אינו חל על האגודה לזכויות האזרח, כיוון שהתרומות שאנו מקבלים ממדינות ידידותיות הן בשיעור של כעשרים אחוזים מתקציבנו, אבל אנו ממשיכים להיאבק בסימון הארגונים וביוזמות נוספות שפוגעות בכללי היסוד הדמוקרטיים. אנו זקוקים לתרומות מהארץ לשם כך. כולי תקווה כי החוק לא ירתיע את הארגונים, עובדותיהן ופעיליהם מלהמשיך להילחם על הדמוקרטיה הישראלית, כי זה קריטי לכולנו.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew