כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 30.1.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)

טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 2.2.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
מטרת החוק לקדם ביעילות ובמהירות תוכניות בניה לדיור ביחס למתחמי קרקע שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, במסגרת הליך תכנוני מיוחד. התוכניות יקודמו בוועדת תכנון ברמה הארצית, שתיקרא הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל). לוועדה תינתן סמכות לקבוע תוכניות שהוראותיהן גוברות על הוראות הקבועות בתוכניות מתאר אחרות. מוצע לקבוע את החוק כהוראת שעה לתקופה של 48 חודשים.
 
עמדת האגודה (במסגרת המטה הסביבתי-חברתי לתכנון אחראי): האגודה תומכת במציאת פתרונות למצוקת הדיור בישראל, ובהם יצירת מנגנונים של דיור בהשכרה, דיור בר השגה לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה ודיור ציבורי לזכאים. עם זאת, תזכיר החוק שפורסם אינו נותן פתרון מספק למצוקת הדיור ולמימוש הזכות לדיור של מרבית האוכלוסייה במדינה.
 
חוק הותמ"ל הוצג לציבור כצעד משלים ליוזמה לדיור לאומי להשכרה, אשר יכלול גם דיור בר השגה, אך אין בו התייחסות כלשהי למטרות חברתיות, למעט תכנון מהיר של שכונות ענק, שיכולות להיות גם שכונות יוקרה הומוגניות, ושיחידות הדיור שייבנו בהן יכולות להיות מיועדות להשכרה אך גם למכירה. אין כל הצדקה להוציא כספי ציבור על השבה מוקדמת של קרקע עם פיצוי מוגדל, ועל הליך תכנוני מהיר ובעייתי מהסוג המוצע בחוק הותמ"ל, כדי לקדם את הקמתן של שכונות שכאלו. גרוע מכך, בלי להסמיך את הותמ"ל באופן מפורש בחוק לעסוק בדיור בר השגה, עלולה לעלות טענה כי היא מנועה מלקדמו.
 
נוסף על כך, יש סכנה מוחשית שהליך התכנון המיוחד המוצע בחוק הותמ"ל יפגע בחוסנן של הערים בישראל, כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין, המבוסס על שיתוף ציבור. אישור הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פירושו פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל. להרחבה 
 


הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין

צווים מנהליים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורית סטרוק; צווים מנהליים הצעה לדיון מהיר של ח"כ יריב לוין

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום ראשון, 2.2.2014 | דיון

 
עמדת האגודה: השימוש בצווי הרחקה מנהליים, לגבי ישראלים ופלסטינים כאחד, הוא פסול. הרחקתו של אדם והגבלת תנועתו בצו מנהלי, ללא משפט ועל בסיס חומר חסוי, מהווה אמצעי אכיפה דרקוני, הפוגע בשורה של זכויות יסוד ובהן: חופש התנועה, הזכות להליך הוגן, חופש העיסוק, הזכות לחירות אישית, כבוד האדם ועוד. השימוש בראיות חסויות פוגע פגיעה קשה גם באינטרס הציבורי לפקח על מעשי השלטון.

על המדינה לפעול בצורה נחרצת נגד מפרי חוק בשטחים בכלל, ונגד פעולות תג מחיר בפרט. אולם ההתמודדות עם תופעות אלו צריכה להיעשות בדרכים המקובלות – באמצעות הליך פלילי על בסיס ראיות גלויות המבססות חשד לביצוע עבירה, תוך כיבוד זכותו של החשוד להליך הוגן, ומתן אפשרות בידו להפריך את הטענות נגדו. להרחבה
 

 

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים: 50, 51, 53, 54, 56, 57 ו-58 (ז)

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון, 2.2.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה (לעניין זה ראו בהמשך את הדיון ביום שלישי). להרחבה
 

ביום ראשון יתקיים דיון אחרון בסעיפים  50, 51, 53, 54, 56, 57 ו-58 (ז)
הערות האגודה ובמקום לסעיפים 24, 55-53 בהצעת החוק | הערות האגודה ועמותת במקום לסעיפים 24, 55 ו-58 בהצעת החוק
 

 

העלאת אחוז החסימה

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160(; הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'' 61) (העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160) - הכנה לקריאה שניה ושלישית - הדיון יעסוק באחוז החסימה ובהסכמי עודפים

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 3.2.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
הצעות החוק, המכונות "חוק המשילות", מבקשות לשנות היבטים שונים הקשורים לבחירות ולתפקוד הממשלה והכנסת. לאחר שנדונו בוועדה כל יתר חלקי "חוק המשילות", מתמקד כעת הדיון בהצעה להעלות את אחוז החסימה.
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להעלאת אחוז החסימה, שכן היא עלולה לפגוע בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי. ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות. להרחבה
 


תוכנית "מעגלי תעסוקה" ("תוכנית ויסקונסין" החדשה?)

תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות - ועדת המשנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה | יום שלישי, 4.2.2014 | דיון

 
עמדת האגודה ושומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם: במקום להפריט סמכויות שלטוניות יש להשקיע בחיזוק שירות התעסוקה, ביצירת מקומות עבודה ראויים ובהכשרות מקצועיות. ככל שיוחלט על הסכם או על תכנית חדשה בשירות התעסוקה, יש להקפיד על שורה של עקרונות על מנת להבטיח את זכויות דורשי העבודה. בין היתר, יש להשאיר בידי שירות התעסוקה את כל הסמכויות השלטוניות, שמשפיעות על זכויותיהם של דורשי העבודה לקיום בכבוד ולפיתוח אופק תעסוקתי. להרחבה
 

 

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה - דיור בר השגה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - דיור בר השגה

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 4.2.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה): יו"ר ועדת הפנים, חה"כ מירי רגב, בתמיכת הוועדה, נאבקת בימים אלה לנסות להוסיף לרפורמה פרק שיעסוק בדיור בר השגה. ביום שלישי יידון הנושא בוועדה. הקואליציה לדיור בר השגה מברכת את יו"ר הוועדה ואת חבריה על מאבקם. הסמכויות שמציעה הוועדה להוסיף לוועדות המקומיות יתנו בידיהן כלי לקידום תמהיל מגוון של פתרונות דיור לאוכלוסייה עם צרכים מגוונים, וכן למתן מענה למצוקת הדיור כחלק אינטגראלי מהליכי התכנון. אנו מאמינים שאם הסוגיה של דיור בר השגה תוטמע בהליכי התכנון תהיה בכך בשורה אמיתית לציבור, ותשתית משפטית לפיתוח עתידי של הנושא וליוזמה מקומית בתחום. הקואליציה מבקשת מהוועדה לשקול מספר שינויים בנוסח שהציעה. להרחבה