Copy
 
9.6.2016
 
חברות וחברים יקרים,


לפני כעשור ייצגתי מטעם האגודה אמא, שהרשויות החליטו להוציא את בתה מהבית. מכל התיקים שבהם עסקתי ×–×” ×”×™×” אחד הקשים ביותר, תיק שנחקק בזכרוני והדיר שינה מעיניי. הרגשתי שהאם הייתה בתפקיד "ניצבת" בכל אחד מההליכים, כאשר השחקנים הראשיים בהצגה של ×—×™×™×” היו א/נשי המקצוע. 

עתירה שהגישה לאחרונה עו"ד משכית בנדל מהאגודה מבקשת לשנות את המצב.

ועדות ההחלטה של לשכות הרווחה קובעות את הטיפול בילדים בסיכון, כולל הוצאתם מחזקת הוריהם. ×–הו הליך קשה לכל הצדדים: להורים, לילדים וגם לא/נשי המקצוע – ממש דיני נפשות.

אלא שעדויות שהגיעו אלינו, הן מהורים והן מעובדות סוציאליות, מציירות תמונה קשה של פגיעה בזכותם של הורים וילדים להליך הוגן בדיון המתקיים בעניינם בוועדות. כך, בין היתר, ההורים לא מקבלים ×”×›× ×” הולמת לדיון ואת החומרים שעליהם הוא מתבסס, ועלולים להיחשף ללא ×”×›× ×” לאמירות ולהאשמות קשות, שמותירות אותם משותקים וחסרי אונים. לעתים הדיון מתנהל בלי נוכחות ההורים או שההחלטה מתקבלת עוד לפניו, כך שהוא ×ž×©×ž×© רק כהליך פורמלי ולא כהליך אמיתי שבו עמדתם של ההורים יכולה באמת להישמע ולהשפיע. ללא ×”×›× ×” וייצוג, להורים אין יכולת ממשית להתנגד לטיפול המוצע בוועדה, והסכמתם ניתנת במקרים רבים מבלי שהם מבינים את השלכותיה. מערכת הרווחה אוסרת על ייצוג משפטי בוועדות. ההורים לא תמיד מקבלים לידיהם את פרוטוקול הדיון ואת ההחלטה, ואין להם אפשרות לערער עליה.

המשפחות שעניינן נדון בפני הוועדות הן העניות והפגיעות ביותר במדינת ישראל. מדובר בהורים קשי יום, לעתים קרובות נשים חד הוריות, שמתקשים לספק לילדיהם מסגרת מגוננת עקב חיים בעוני ובמצוקה ובהיעדר מערכות תמיכה. דווקא הורים אלו הם הזקוקים להגנה המרבית על זכותם לגדל את ילדיהם ועל זכותם להליך הוגן, אך המצב הוא הפוך לחלוטין.

חשוב לי להדגיש: אין לנו טענה כלפי העובדות הסוציאליות המטפלות במשפחות, הפועלות מתך רצון אמיתי לסייע לילד ולמשפחה. אין לי גם ספק שלעתים טובת הילד מחייבת את הוצאתו מחזקת הוריו, אך יש לזכור כי זו החלטה מרחיקת לכת ופגיעה קשה ביותר בזכות הבסיסית של כל ילד לגדול בחיק הוריו, ושל הורים לגדל את ילדיהם. דרישתנו היא לעגן את פעולת הוועדות בחקיקה ראשית ולהסדיר את סמכויותיהן. אני מאוד מקווה שבעקבות העתירה ייקבע הליך הוגן וראוי, שישמור על זכויות האדם של ההורים ושל הילדים.

בברכת רמדאן כרים וחג שבועות שמח,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew