Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 03.05.2102
לעדכון קבוע, הירשמו כאן

בשל ההחלטה לקיים בחירות בספטמבר, הכנסת תתפזר בקרוב. בתקופה שעד הבחירות, נמשיך ונעדכן במידה וייקבעו דיונים בוועדות ובמליאה
 


זכויות בפלילים - הגבלת מספר עורכי הדין
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס'' 44) (פגישת אסיר עם עורך דין), התשע"ב-2012
ועדת ההפנים והגנת הסביבה | יום שני,  7.5.2012 |  10:15 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה: הצעת החוק, כפי שאושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, ביקשה לאפשר לשר לביטחון פנים להתקין תקנות, אשר יגבילו את מספר עורכי הדין, הרשאים לבקר אצל אסיר בפרק זמן מוגדר, וזאת בשים לב לשיקולים של "ביטחון המדינה ושלום הציבור."
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעה מאחר והיא עלולה להביא להטלת מגבלות שרירותיות על זכותו של אסיר להיפגש עם עורך דין. ראשית, הצעת החוק עלולה להביא להרחבת יתר של סמכויות שב"ס להגביל את זכות ההיוועצות על סמך מידע חסוי ומבלי שניתנת לעורכי הדין הזדמנות הוגנת להתמודד עם הטענות נגדם. שנית, הצעת החוק גוררת פגיעה בזכויות יסוד מבלי שיש בבסיסה תשתית עובדתית משמעותית, המצדיקה באופן ממשי את הצורך בהטלת המגבלות על ביקורי עורכי דין אצל אסירים.  שלישת, כלל לא ברור מהו ההסדר הספציפי שההצעה מבקשת לחולל בסופו של דבר - ומן הראוי שכל הסדר המבקש להטיל מגבלות על מפגשי אסירים עם עורכי דין - בייחוד על רקע חשדות לביצוע מעשים בלתי חוקיים - יעוגן בחקיקה ראשית, ולא בתקנות.
יצוין, כי עמדתנו מצטרפת לטענות הסנגוריה הציבורית נגד הצעת החוק שבנדון.  להרחבהתנאי כליאה הולמים לאסירים
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס" 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012
ועדת ההפנים והגנת הסביבה | יום שני,  7.5.2012 | 11:00 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:  הצעת החוק מבקשת לקבוע בחוק הוראות מחייבות בדבר תנאי כליאה הולמים לאסירים שנשפטו ומרצים את עונשם. ההצעה מבקשת לעגן זכויות בסיסיות בנוגע לתנאים הפיסיים במקום המאסר, ולהגדיר קנה מידה מינימלי לתנאי התברואה, הלינה, המזון, התאורה, האוורור והטיול של האסירים, כפי שקיים כבר בחוק לגבי עצורים בבתי מעצר.
האגודה תומכת בהצעות החוק ובעמדה כי אין למדינה הזכות לשלול את חירותו של אדם מבלי שתמלא את חובתה להגן על זכויותיו הבסיסיות. אם זאת, מהצעת החוק נעדרת התייחסות לכמה הוראות יסודיות אשר נוגעות באופן ישיר לזכויות חוקתיות של האסיר, ובראש ובראשונה הזכות לשטח מחייה ראוי.
למרות מאמצי שירות בתי הסוהר בשנים האחרונות, האסירים במדינת ישראל מוחזקים בתנאי צפיפות קשים מנשוא. השמטת זכות זו מרשימת הזכויות המנויות בתיקון החוק, עשויה להעניק לגיטימציה למצב הלקוי הקיים כיום ולהנצחתו. להרחבה