Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 05.07.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאןשלילת פיצויים מתושבי השטחים הכבושים
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 (מ/387)
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני,  9.7.2012 | 09:30 | הכנה לקריאה שנייה-שלישית

עמדת האגודה: בשנת 2005 אישרה הכנסת תיקון לחוק הנזיקים האזרחיים, שתכליתו הייתה לשלול מתושבי השטחים הכבושים את הזכות לקבל פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון של ישראל, וזאת אף שלא במסגרת פעילות מלחמתית. בהצ"ח מוצע לשנות את ההגדרה ל"פעולה מלחמתית" באופן שלא אופי הפעולה אלא מקום התרחשותה הוא שיקבע את אחריות המדינה, כאשר לגבי השטחים מדובר בחסינות גורפת. הצעת החוק מבקשת לפטור את המדינה מאחריות לכל נזק שנגרם ל"תושב שטח אוייב" בין אם בשטחים או בישראל, ובכך שוללת את הזכות לפיצוי באופן מוחלט וגורף על בסיס זהותו ושייכותו של הנפדע, ולא על בסיס נסיבות האירוע.
בדצמבר 2006, בעקבות עתירה של תשעה ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, הורה בית המשפט העליון לבטל את התיקון, בהיותו בלתי חוקתי. שישה חודשים בלבד לאחר מתן פסק הדין הכינה הממשלה הצעת חוק "עוקפת בג"ץ" שמטרתה לחוקק מחדש את התיקון שנפסל. ההצעה עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-17, הוחל עליה דין רציפות בכנסת ה-18, והיא נדונה בוועדת חוקה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
הצ"ח מבקשת להעניק חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים – ובמידה רבה גם בתחום ישראל. המשמעות היא שאף מעשים בלתי-חוקיים, פסולים או נפשעים יישארו מבלי שיינתן עליהם הדין במסגרת דיני הנזיקין, והתפקיד החשוב של דיני הנזיקין, כמגן על זכויות אדם בסיסיות – יתבטל.
האגודה לזכויות האזרח רואה גם בחומרה את הניסיונות לחוקק מחדש הוראות חוק שביטל בג"ץ.
להרחבה על הצעת החוק

לנייר העמדה: זכויות אדם והמתקפה על בית המשפט העליוןדי לאפליה - שכר שווה לנשים
הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – הארכת התקופה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר), התשע"ב–2012 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות| יום שני,  9.7.2012 | הכנב לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הפורום לאכיפת זכויות עובדים, בו חברה האגודה, תומך בהצעת חוק חשובה זו.. הצ"ח מאריכה משמעותית את התקופה שבגינה ניתן לתבוע הפרשי שכר לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. על פי החוק בנוסחו דהיום, עובדת התובעת לפי החוק ונמצא כי שכרה לא היה זהה לשכר של גבר במשרה שלה, יכולה לקבל את הפרשי השכר רק בגין 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה. על פי התיקון המוצע, תוארך תקופה זו לשבע שנים, תקופת ההתיישנות בדין הכללי.
הארכה זו משמעותית ביותר עבור נשים. כיום, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד הוא למרבה הצער חוק שלא נאכף ואין בגינו כמעט תביעות בבתי הדין, בשל קשיי ההוכחה מצד אחד, ובשל הפיצוי הנמוך שבגינו, מצד שני. עתה הגיעה העת לחזק את החוק במנגנוני אכיפה מרתיעים ומשמעותיים יותר, שכן למרבה הצער תופעת פערי השכר בין גברים לנשים איננה מצטמצמת עם השנים, אלא הולכת וגוברת.זכויות נשים - העלאת גיל הנישואין
הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"ב-2012
ועדתהחוקה, חוק ומשפט | יום שלישי,  10.7..2012 | 12:00 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה: ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בו חברה האגודה לזכויות האזרח, הוקם בשנת 1995 כקואליציית ארגונים העוסקים בקידום זכויות אדם בכלל ובזכויות נשים בפרט. אחד הנושאים שבהם עוסק הוועד  הוא נישואי בוסר, וזאת בשל ההשלכות הקשות שיש לנישואים כאלה על קטינים בכלל, ועל קטינות בפרט. בין השאר פועל הוועד לקידום הצעת חוק להעלאת גיל הנישואין, העומד כיום על 17, לגיל 18. להרחבה