Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 15.03.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאן

השבוע הקרוב יסכם את מושב החורף, ולאחריו תצא הכנסת לפגרה של כחודש ימים
העידכונים ייתחדשו לקראת פתיחת מושב הקיץ

 


הרפורמה בתכנון ובבנייה - אנטי צדק חברתי
הצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010
הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
 סיום הצבעות על נוסח החוק בוועדה


עמדת האגודה: ההצצבעות על חוק התכנון והבנייה שאמורות היו להסתיים בשבוע החולף, נתארכו מהצפוי בשל כמות אדירה של הסתייגויות אותן מקריאים ומנמקים חברי הכנסת בוועדה, וכן בשל חילוקי דיעות בין סיעות הקואליציה, בעיקר סביב סעיפים הנוגעים לדיור בר השגה. ההצבעות במליאה על הרפורמה נדחו לשבוע הראשון של מושב הקיץ שנפתח בתחילת מאי. למרות שהתקיימו למעלה מחמישים דיונים, ולמרות שהשתתפו בדיונים עשרות בעלי מקצוע, אקדמאים, נציגי השלטון המקומי ונציגי ארגוני המגזר השלישי – בסופו של דבר לא הוטמעו כמעט בכלל ההערות של הנ"ל ברפורמה, והנוסח נשאר כמעט ללא שינוי גם בתפיסות המבניות העמוקות שלו, וגם בפרטים הקטנים המרכיבים אותו. רפורמה, בנוסח עליו עומדת להצביע הכנסת אינה לוקחת בחשבון שיקולים חברתיים וסביבתיים מהותיים. משמעות הדבר היא, שהליכי התכנון יתבצעו מבלי שיובאו בחשבון הצרכים, הרצונות וההעדפות של האוכלוסיות אליהן הן נוגעות; לא יקודמו ערכים ויעדים חברתיים, כמו צמצום פערים ושוויון, באמצעות מערכת התכנון כפי שנעשה בעולם; ויותר מכך – אוכלוסיות מוחלשות יודרו מההליך ויפגעו מתכנון אינטרסנטי ואולי אף מושחת לעיתים. גם השינויים שהוכנסו בעקבות המאבק העיקש של הארגונים בעניין דיור בר-השגה אינם מספקים, ויש לערוך בהצעה שינויים מהותיים על מנת שדיור בר השגה לא יוותר רק סיסמא. לניוזלטר המיוחד לקראת ההצבעות על חוק התכנון והבנייהשיוויון בבריאות - ביטוחים משלימים
ביטוח משלים הצעה לדיון מהיר של ח"כ רוברט אילטוב
ועדת הכלכלה | יום שלישי, 20.03.2012 | 10:00 | דיון

עמדת האגודה:  חוק ביטוח בריאות ממלכתי בא להבטיח רשת ביטחון רפואי, שתביא מזור ותרופה לכל חולה וחולה, יהא אשר יהא מצבם הכלכלי בהתאם ל"עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית". אלא שבמהלך השנים שחלפו מאז חקיקת החוק אנו עדים להתנערות מן המחוייבות, הגלומה בהכרזה חגיגית זו. ממשלות ישראל הובילו מהלכים שהלכו ושחקו את סל הבריאות. הכנסת מצידה אישרה רפורמות חוזרות ונשנות, שהקטינו את ההשתתפות הציבורית במימון סל הבריאות וגלגלו את הנטל לפתחם של אלה הנזקקים לתרופות ולשירותים הרפואיים. במקביל נמנע עדכון הסל כפי שמתחייב לנוכח גידול האוכלוסייה והזדקנותה, ולנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות.
 
כל עיבוי של הביטוחים המשלימיםו אשר קפות החולים מציעות למבוטחיהם, מחזק את המגמה הכללית של הקטנת הסל הבסיסי והשירותים שהמדינה מחויבת לתת לתושביה מחד, והרחבת השירותים שמתקבלים תמורת תשלום מאידך. כך מאפשרים הביטוחים המשלימים לממשלה לשחוק את מחויבותה במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי; בנוסף על כך, הביטוחים פוגעים גם ביכולת וגם ברצון של קופות-החולים, המקבלות גם מימון ציבורי, לתת שירותים במסגרת הזכאות הציבורית ולהעדיף מתן שירותים תמורת תשלום. בפועל נפתח פתח לסבסוד של שירות פרטי באמצעות מימון ציבורי והנפגעות הן דווקא האוכלוסיות הכלכליות-חברתיות המוחלשות אשר מוצאות עצמן מממנות את האוכלוסיות החזקות.
 
הביטוח המשלים לא היה כאן תמיד. דווקא בתקופה שבה ממשלת ישראל ממשיכה לשחוק ולהפריט שירותים חברתיים ולפגוע בסולידריות החברתית, יש להאבק לצמצום הביטוח המשלים, ותחת זאת, להגדיל את סל הבריאות הציבורי ולנקוט בצעדים נוספים לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ושיקומה.
 סיוע בשכר דירה - לא לערבים
1.   הדרת היישובים הערבים מרשימת היישובים למתן סיוע בשכר דירה הצעה לדיון מהיר של ח"כ חנא סוייד.  
2.   הדרת היישובים הערבים מרשימת היישובים למתן סיוע בשכר דירה הצעה לדיון מהיר של ח"כ גאלב מג''אדלה
 ועדת הכלכלה | יום שלישי, 20.03.2012 | 11:30 | דיון מהיר

עמדת האגודה: משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בדיור לזכאים בעלי הכנסה נמוכה.אחד מאופני הסיוע הנו סיוע במימון שכר דירהבשוק הפרטילזכאים.נוהל ההשתתפות בשכר דירה מונה את התנאים לקבלת הזכאות לסיוע ממשרד השיכון. בין השאר קובע הנוהל כי הסיוע יינתן רק לזכאים המתגוררים באחד מהיישובים המסומנים כיישובי שכ"ד, שהנם "ישובים שאינם ערים אך מספרהתושביםבהםגדולמ 1,000- ועל פי מפקד אוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות5%  משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי ובתנאי שהם מונים לפחות 30 משקי בית."
 
לעמדת האגודה, עצם ההגבלה למימוש הזכאות ברשימה מוגבלת של יישובים הנה בלתי חוקתית ויש לבטלה מאחר והיא מהווה פגיעה בזכות לבחור מקום את מקום המגורים ובזכויות לכבוד ולשוויון. האגודה אף עתרה לאחרונה בנושא לביתהמשפט לעניינים מינהליים בעניינן של שתי נשים חד הוריות הנפגעות מהנוהל.
 
עד שנת 1999 הייתה למשרד השיכון רשימת ישובים בהם ניתן לממש את הסיוע בשכר הדירה. רשימה זו לא הייתה מבוססת על קריטריונים והפלתה שלא כדין את הזכאים הערבים, שרוב יישוביהם לא נכללו ברשימה. בעקבות כך עתרה האגודה לזכויות האזרח בשם משפחה שביקשה לממש את הסיוע בישוב עין ראפה שבפרוזדור ירושלים. במהלך העתירה הודה משרד השיכון כי פעל בצורה לא ראויה ומפלה, ולכן שינה את הנוהל, וקבע את הקריטריונים הקיימים כיום, שלכאורה אמורים לחול באופן שוויוני על כלל הישובים.
 
קרוב לעשור חלף מאז פסק הדין. באוקטובר 2010 בדק מרכז המחקר והמידע של הכנסת את הנושא ומצא, כי מתוך 71 מועצות מקומיות ערביות שאינן ערים (לרבות ערים מעורבות), רק ב-21 מועצות מקומיות ניתן לממש את הסיוע. בכל הרשויות הללו מעל 1,000 איש אך הבעיה היא היעדר שוק שכירות מפותח, שנפחו מעל 5%. המחקר מצא חוסר התאמה מובהק בין הפרופורציה של האוכלוסייה לבין מימוש הסיוע. בעוד ש-14% מהאוכלוסייה מתגוררת בישובי האוכלוסייה הערבית, רק 3.4% מכלל הזכאים מתגוררים בהם. מאידך, בעוד ש-86% מכלל התושבים גרים בישובים של האוכלוסייה היהודית, 96.6% מהזכאים מתגוררים בישובים אלו. המחקר מצביע על כך שהקריטריון יוצר תוצאה מפלה.
 
גם מבקר המדינה מצא כשלים באופן שבו מעדכן המשיב את רשימת הישובים. המבקר מצא כי במיוחד ישובים של האוכלוסייה הערבית, שגדלים עם השנים, לא נוספו לרשימה בשל הסתמכות המשיב על נתוני המפקד משנת 1995, ולא על נתונים עדכניים שקיימים (המבקר מציין את הישובים יפיע, אכסל, ריינה, קרע, דבורייה וכפר מנדא). כשלים אלו מגבירים את האפליה
 
זאת ועוד – מאחר שהמשיב השאיר לעצמו את החירות להוסיף לרשימה ישובים באזור עדיפות לאומית א', שאינם עומדים בקריטריונים, גדל אי השוויון. זאת, משום שעם השנים נוספו מאות מושבים, קיבוצים וישובים קטנים באזורי עדיפות לאומית, חרף אי עמידתם בתנאים הכלליים. להערכתנו, היישובים הקטנים, שנוספו במסגרת החריג, הם רובם ככולם ישובים של האוכלוסייה היהודית – קיבוצים ומושבים.
 
הנה כי כן, האפליה בין ישובים של האוכלוסייה היהודית והערבית, שאמורה הייתה להצטמצם בעקבות הנוהל, נותרה על כנה, ואף התרחבה בעקבות האפשרות להוסיף ישובים באזור עדיפות לאומית.
 
לדבי ח"כ חנא סוויד, שיזם את הדיון, מרשימת היישובים למתן סיוע לשכר דירה שהתעדכנה לאחרונה, עולה כי פחות מ-4% מהיישובים בהם ניתן לקבל זכאות לסיוע בשכ"ד הנם יישובים של האוכלוסיה הערבית (רק 8 ישובים מתוך 213 יישובים בסך הכל). יותר מכך, עם תחילת השנה הוצאו 24 יישובים של האוכלוסיה הערבית מהרשימה, ובמקומם הוכנסו רק שני יישובים חדשים.