כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 15.5.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


תיירות מרפא
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על לפי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא תיירות מרפא

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שלישי, 13.5.2014 | דיון

הדיון התקיים בשבוע שעבר.
 
עמדת האגודה (בשיתוף מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם): על רקע המחסור הבולט בתשתיות רפואיות ובכוח אדם רפואי המאפיין את מערכת הבריאות, מביאה תעשיית תיירות המרפא לפגיעה בזמינות ובאיכות הטיפול עבור תושבי ישראל; מייצרת תמריץ כלכלי לבתי החולים ולרופאים להעדיף את המטופל התייר על פני המטופל הישראלי; ומביאה להארכת התורים ולהגברת העומס, שהינו רב ממילא. במקום למסד ולהרחיב את התיירות הרפואית במסגרת בתי החולים הציבוריים, יש לפעול להזרמת תקציבים מספקים לבתי החולים הציבוריים, שישמשו לפיתוחה ולהרחבתה של מערכת הבריאות לטובת תושבי ישראל. להרחבה
 

האכלה בכפייה של אסירים 

טיוטת חוק פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] (תיקון מס') (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 18.5.2014 | קביעת עמדת הממשלה

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להאכלה של אסיר שובת רעב בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה לעמדתם של ארגונים בינלאומיים, של ארגוני זכויות אדם ושל הסתדרות הרפואית בישראל. האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית.

זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על האכלה בניגוד לרצון האסיר. השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר, ובכלל זה האכלה, נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו ולרצונו בקבלת הטיפול. כל החלטה כזו צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, ואין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה. להרחבה
 


הפרטת מרשם החברות
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ד-2014

ועדת השרים לענייני חקיקה  | יום ראשון, 18.5.2014 | קביעת עמדת הממשלה

עמדת האגודה: לפני שנים הפריט רשם החברות את חובתו לספק מידע מתוך מרשם החברות, ובמסגרת זו העביר לידי זכיינים פרטיים את מאגר המידע של שבאחריותו. בעתירה שהגישה האגודה בשנה שעברה טענו, כי הזכייניות מבצעות במאגר המידע עיבודי מידע אסורים על פי חוק וסוחרות בו, תוך חריגה מסמכויותיו החוקיות של הרשם, והפרה של דיני הגנת הפרטיות. העתירה נדחתה מטעמים פרוצדורליים, לא לפני שמשרד המשפטים התחייב לקדם תיקון לחוק, שיסדיר את השימוש במרשם החברות ויחזיר לידי המדינה את השליטה במאגר המידע. הצעת החוק החדשה היא צעד ראשון במימוש התחייבות זו.
 עיקול כלי רכב במרחב הציבורי
הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית הדיון יתמקד בנושאים: עיקול רכבים, ערבות לחוב מס, תיקונים בחוקי מס בעניין עיכוב יציאה מהארץ וסעדים זמניים של תפיסת נכסים

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום שני, 19.5.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: כיום רשאיות רשויות גביית המס לבצע גבייה באמצעות עיקולי רכב אך ורק בחצרי הנישומים. במסגרת הצעת החוק מוצע, בין היתר, לאפשר גבייה באמצעות עיקולי רכב גם במרחב הציבורי. לעמדת האגודה, התיקון המוצע אינו חוקתי, ואינו מאזן בין הרצון לגבות את המס באופן יעיל לבין זכויותיהם של הנישומים. הוא פוגע קשות בזכויות הנישומים לכבוד, לפרטיות, לחופש תנועה, להליך הוגן ולגישה לערכאות. יודגש, כי תיקון החקיקה נעשה בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירת האגודה לזכויות האזרח, שפסלה את הפרקטיקה של הפעלת מחסומי דרכים לצורכי גביית מסים. להרחבה
 

מרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת ציון
איום הסגירה של מרכז הקליטה מבשרת ציון

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות | יום שני, 19.5.2014 | דיון

עמדת האגודה: הדיון מתקיים נוכח הכוונה למכור את זכויות החכירה במתחם המושכר כיום כמרכז הקליטה במבשרת ציון. איש מהגופים המעורבים בתפעול מרכז הקליטה לא טרח לעדכן את 1,300 העולים מאתיופיה המתגוררים כיום במרכז הקליטה על הכוונה למכרו, והם שמעו על כך במקרה, דרך מודעה מסחרית שפורסמה בעיתון.
 
ההחלטה למכור את הנכס, מבלי לטרוח את דייריו ומבלי למסור להם מידע אודות פתרונות הדיור החלופיים שיוצעו להם במידה ויאלצו לעזוב את המרכז, מטילה צל כבד על גורלם. לעמדתנו, ללא הבטחת זכותם של הדיירים לקורת גג הולמת וראויה ולתנאי מחייה המאפשרים להם קיום בכבוד, לא ניתן לבצע את המכירה של מרכז הקליטה. להרחבה
 

חוק המאבק בטרור

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 20.5.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת, האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם.
 
הדיון בוועדה יעסוק השבוע בסעיפים בהצעת החוק המגדירים מונחי יסוד כגון "מעשה טרור", "ארגון טרור", ו"חבר בארגון טרור". לעמדת האגודה, ההגדות בהצעת החוק רחבות מאוד, ועלולות לחול על אנשים ועל ארגונים שאינם עוסקים בטרור. הרחבה גורפת זו מעניקה שיקול דעת מופרז לרשויות אכיפת החוק לקבוע "מיהו טרוריסט", ופותחת פתח רחב לשימוש באמצעים ובעונשים הדרקוניים הכלולים בהצעה במקרים שאינם מתאימים לכך. כך למשל, ההגדרה של "מעשה טרור" עלולה לחול על פעילות מחאה הכוללת הפרות סדר; ההצעה מאפשרת הכרזה על "ארגוני מעטפת", העוסקים בפעילות הומניטרית, כארגוני טרור לכל דבר, גם אם אינם עוסקים בטרור; ההגדרה של "חבר בארגון טרור" כוללת גם אנשים שלא נטלו חלק פעיל כלשהו בפעילות הארגון. להרחבה
 


רשומה רפואית לאומית

רשומה רפואית לאומית - בין ייעול הטיפול הרפואי לבין שמירה על פרטיות החולה

ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שלישי, 20.5.2014 | דיון

עמדת האגודה: הדיון נערך על רקע חוזר שהוציא משרד הבריאות בחודש פברואר השנה, ובו מצטווים בתי החולים וקופות החולים להתחיל להעביר ביניהם מידע רפואי של מטופלים. החוזר, שהוקפא בינתיים בהתערבות היועץ המשפטי לממשלה, מכניס בדלת האחורית את פרויקט "רשומה רפואית לאומית" שמשרד הבריאות מקדם מזה עשור.
 
האגודה מתריעה כי "שיתוף" במידע רפואי ברוח ההנחיות שבחוזר פוגע בסודיות הרפואית של המטופלים. כיוון שכך, ובשים לב למעמדה החוקתי של הזכות לפרטיות, הוא אינו יכול להתקיים אלא לאחר שהכנסת תחוקק חוק שיתיר זאת, ובכפוף להסדרים טכנולוגיים ומשפטיים שיצמצמו את הפגיעה בפרטיות המטופלים. להרחבה
 

שלילת קצבאות הביטוח הלאומי ממי שהואשם בפעילות חבלנית

הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 של חה"כ יריב לוין, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ אלעזר שטרן. (פ/2124) - הכנה לקריאה ראשונה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי, 21.5.2014 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להצעת החוק. פגיעה גורפת כל כך בזכויות של אדם שהורשע בביצוע פשע, חמור ככל שיהיה, מעבר לענישה שנפסקה נגדו על ידי בית המשפט, מנוגדת לערכי יסוד של שיטת המשפט הפלילי. פגיעה כזו מפרה את העקרון החוקתי הבסיסי בשיטתנו, ולפיו גם מי שביצע עברה חמורה ביותר ממשיך להיות אדם נושא זכויות. הצעת החוק לא מבקשת לשלול זכויות יתר או הטבות, אלא זכויות יסוד של אדם (שריצה את עונשו) לחיים בכבוד אנושי. שלילת הגמלאות צפויה לפגוע קשות גם בזכותם של בני המשפחה התלויים באדם לשם קיומם.