האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 15.12.2011
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן
 

 
פעילותן של חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות
 
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (חברות גבייה) - ממשלתית
ועדת  השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 18.12.2011 | 10:30| הצבעה


עמדת האגודה:  הצעת חוק ממשלתית המבקשת להסדיר את נושא גביית חובות על ידי גופים פרטיים ברשויות המקומיות. זה שנים רבות שסמכויות גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק הופרטו לידי חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח. למרות הפגיעה הטמונה בשימוש בסמכויות הגבייה בזכויות יסוד, העברת סמכויות הגבייה של הרשויות המקומיות לידי חברות למטרות רווח נעשית זה שנים רבות ללא כל הסמכה בחוק, ללא נהלים מסודרים ואחידים ובלא פיקוח ראוי. סמכויות אלה כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים לצורך גביית חובות עבור הרשויות המקומיות ובין היתר, כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. מדיווחים בתקשורת עולה, כי חברות הגבייה הפרטיות פועלות פעמים רבות בשיטות המזכירות ארגוני פשיעה באמצעות איומים וסחיטה כלפי חייבים. מדובר בהפרטה אסורה של סמכויות שלטוניות ובפעולה בחוסר סמכות וללא הסדרה בחוק.האגודה מבקשת לקדם חקיקה בנושא זה מספר שנים. להרחבה

 

פליטים ומבקשי מקלט - הצעת חוק למניעת הסתננות
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 19.12.2011 09:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית ‏


עמדת האגודה:  מטרתה המוצהרת של הצעת החוק היא הרתעה של פליטים ומבקשי מקלט מלבוא לישראל באמצעות ענישה דרקונית ומעצר של הפליטים ומבקשי המקלט שבישראל. הצעת החוק מגדירה כ"מסתנן" כל מי שנכנס לישראל שלא במעבר גבול, ואינה מבחינה בין מסתננים ביטחוניים, פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. בין השאר קובעת הצעת החוק, כי מבקשי מקלט וילדיהם יושמו במעצר לתקופה של מינימום שלוש שנים, ובמקרים מסויימים לתקופה בלתי מוגבלת. אם תתקבל הצעת החוק, אפשר יהיה להעמיד לדין פלילי כל מי שמסייע או נותן מחסה לפליטים ומבקשי מקלט, ועונשו יהיה מאסר חמש שנים. מי שמסייע או נותן מחסה שוב – עונשו יהיה חמש עשרה שנות מאסר. הצעת החוק מפרה באופן בוטה את העקרונות הבסיסיים ביותר להגנה על מבקשי מקלט והטיפול בהם. כמו כן היא  ממשיכה במגמה של דה-לגיטימציה לארגוני זכויות אדם, בכך שהיא מפלילה כל סיוע – רפואי, משפטי, הומניטארי – שיינתן למי שהחוק מגדיר אותו כ"מסתנן".  להרחבההרפורמה בתכנון ובבנייה
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - תחילת הדיון בסעיפי האכיפה - סמכויות אכיפה, עבירות ועונשין (חלק ט'', ס'' 494-553)
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 20.12.2011 | 09:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית  

עמדת האגודה: הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. מידי יום שלישי מתקיים דיון ברפורמה בוועדה משותפת המיועדת לכך. האגודה לזכויות האזרח משתתפת בדיונים ומגישה באופן קבוע ניירות עמדה המפרטים את השינויים והתיקונים המוצעים לחקיקה.

החל הדיון על פרק האכיפה, חלק ט' בהצעת חוק התכנון והבנייה, המציע החמרה של האכיפה והענישה בכוונה להתמודד עם היקפן הגדול של עבירות הבנייה בישראל. בין היתר מוצע להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט בהארכת מועד לביצוע צווים, להאריך את משך הזמן המותר לביצוע הריסה מינהלית, ולהעלות את שיעורי הקנסות ותקופות המאסר. האגודה ייחד עם עמותת במקום והאגודה לצדק חלוקתי הגישו לוועדה את עמדתם, המתנגדת להחמרה זו. הארגונים החברתיים מכירים בחשיבותה של מערכת אכיפה איתנה כחלק מבסיסיו ההכרחיים של שלטון החוק, וכפועל יוצא מכך בחשיבות קביעתם בחוק של אמצעי אכיפה מגוונים ומתאימים; יחד עם זאת, הארגונים מוטרדים מאוד ממצב בו יינקטו אמצעי אכיפה חריפים ופוגעניים תוך התעלמות מהמצב התכנוני הקיים, ממחדלי תכנון, ומחלקה של מערכת התכנון עצמה באחריות למצב הדברים בשטח. אוכלוסיות רחבות, בעיקר מוחלשות, נמצאות במלכוד בו אין בכוחן לבנות כחוק על-אף שאין להן כל עניין להיות מעורבים בפעילות עבריינית ולהיות חשופים לאמצעי אכיפה מינהליים ופליליים מצד הרשויות, הגובים מהן מחיר כבד. 

חוק התכנון והבניה בנוי משני נדבכים: הנדבך הראשון מסדיר את ההקמה של מוסדות התכנון השונים ואת ההכנה על-ידם של תכניות המתאר לסוגיהן. הנדבך השני עוסק ברישוי הבניה על פי אותן תכניות, ובאמצעי אכיפה וענישה, שנועדו לשמור על המסגרת התכנונית, כפי שנקבעה בהתאם להסדרים שבנדבך הראשון. הנדבך השני של החוק, ובמיוחד החלק העונשי שבו, נשען על הנדבך הראשון ואין לו קיום עצמאי ללא מימוש הנדבך הראשון. החובה לערוך תכניות מיתאר לבניה חוקית מוטלת על רשויות התכנון, לא על התושבים. אין מקום איפוא להפעיל את הפרק העונשי בחוק על מי שלא קיימת לגביו מסגרת תכנונית הולמת לבניה חוקית, בשל מחדלי רשויות התכנון.  
להרחבה  

   


אשפוז סיעודי
דיון מהיר בנושא: תעריפי האישפוז הסיעודי (6827 פניה קירשנבאום), המשך דיון ומעקב – בהשתתפות סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום  שלישי, 20.12.2011 | 10:00 | דיון מהיר

עמדת האגודה:   האגודה, כחלק מקואליציה של ארגוני חברה אזרחית למען אשפוז וטיפול סיעודי, מבקשת להבטיח את
הזכות לאשפוז וטיפול סיעודי לכל, על ידי הכללת תחום הסיעוד בסל הבריאות, בניגוד למצב כיום. בימים אלו מקדם סגן שר הבריאות, הרב ליצמן, רפורמה בטיפול והאשפוז הסיעודי שמטרתה העברת הטיפול לאחריות משרד הבריאות וקופות החולים, והתמודדות  עם מספר כשלים מרכזיים במערך הטיפול והאשפוז הסיעודי: העדר רצף טיפולי וטרטור ביורוקרטי קשה מנשוא, השתתפות גבוהה ומבחן הכנסות לילדי המטופלים וטיפול סיעודי מצומצם ובלתי מספק בבית ובקהילה. קואליציית הארגונים כאמור תומכת ברפורמה זו, ושלחה השבוע מכתב בנושא לראש הממשלה ולשרים.

הדיון השבוע מתמקד בבעיה ספציפית בתחום סיעוד, והיא מכרזי ההפסד שהובילו לכך שתעריף האשפוז הסיעודי אינו מאפשר קיום בכבוד של החולים, ופוגע בבריאותם.  להרחבה 

נגישות לבתי המשפט - אגרות
תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 
ועדת החוקה, חוק ומשפט יום רביעי, 21.12.2011 | 10:00 | אישור תקנות

עמדת האגודה:
התקנות מבקשות להטיל אגרות על הליכי ביניים בתביעות אזרחיות. האגודה וארגונים נוספים (תכנית המשפט בשירות הקהילה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב והל"ב – התנועה למלחמה בעוני בישראל) מתנגדים לתקנות בטענה כי אלו יביאו לפגיעה בנגישות למשפט של אוכלוסיות מוחלשות ובאיזונים חשובים בהליך המשפטי. זכות הגישה לערכאות שיפוטיות הינה זכות חוקתית מהחשובות ביותר, ובנוסף לעלות של ייצוג משפטי, והחשש שבמקרה של הפסד יוטלו הוצאות, שלא ניתן יהיה לעמוד בתשלומן, אגרות מהוות חסם משמעותי בפני הגעה לבית משפט עבור אוכלוסיות מוחלשות. הטלת אגרות נוספות על אלו הקיימות, תיצור הטיה פסולה של ההליך האזרחי לטובת בעלי הממון, ופגיעה במעוטי היכולת. כמו כן, במקרים בהם הנתבעים היא המדינה או אחד מגופיה, ואלו זכאים לפטור מאגרות, נוצרת הטיה מסוכנת של ההליך לטובת המדינה והפרה של איזוני הכוחות בין הצדדים. נייר עמדה מטעם הארגונים נשלח לוועדת החוקה ויופיע באתר הוועדה קודם לדיון.