Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

שישי, 20.07.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאן


 
סיוע הומניטארי לפליטים - עבירה פלילית!
1. הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון - החמרת ענישה על הלנה, העסקה והסעה שלא כדין), התשע"ב -2012 של חה"כ אופיר אקוניס. (פ/4359)
2. הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) (תיקון - החמרת ענישה על השכרת דירה והלנה בתמורה לשוהים שלא כדין), התשע"ב-2012 של חה"כ מירי רגב. (פ/4424)
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני,  23.7.2012 | 08:30 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה:  המדובר בשתי הצעות חוק שעניינן ענישה פלילית של תושבי ישראל אשר מבקשים, ביודעין או שלא ביודעין, לסייע למבקשי מקלט בדרך של העסקה או הלנה. ארגוני הפורום לזכויות פליטים, בו חברה האגודה, מתריעים כי שתי ההצעות מבקשות להפליל סיוע הומניטארי בישראל ולהפוך תושבים שומרי חוק לעבריינים אך ורק בשל רצונם לפעול באופן אנושי, ועל פי רב אף בתמימות.  הצעות חוק אלו מטעות ואף פוגעות בציבור בישראל בשני אופנים – גם באופן הצגת מבקשי המקלט והמציאות הקיימת בישראל, וגם בניסיון להפוך אזרחים תמימים לעבריינים.

במקום לגבש מדיניות ופתרונות סדורים למבקשי מקלט, הממשלה נסחפת אחרי יוזמות שרירותיות וקיצוניות, שיש בהן לפגוע הן בזכויות מבקשי המקלט והן בזכויות היסוד של תושבי ישראל. באופן מצער, הצעדים שהממשלה החליטה עליהם עד כה אין בהם מענה למי שנמצאים בישראל כיום ושאין לממשלה כל כוונה לגרשם מישראל בעתיד הנראה לעין, ואין בהם מענה לתושבי האזורים בהם מתגוררים מבקשי המקלט. 

 הצעות החוק שבנדון, לא רק שלא יפתרו את הבעיה אלא שיש בהן לדרדר את המצב של מבקשי המקלט ותושבי המדינה, כדלקמן:
  1. מבקשי המקלט לא רק שלא יוכלו לעבוד ולקבל שירותי בריאות או רווחה, דבר הדוחק אותם לעוני ומצוקה ומגביר עושק וניצול, אלא שכעת גם לא יוכלו למצוא מחסה ומקום מגורים, דבר שיחמיר את מצבם וגם את המצב של תושבי השכונות בהם הם מתגוררים.
  2. הצ"ח הופכת לעבריינים פליליים מי שמסייעים למבקשי מקלט ונוהגים באופן הומניטארי, בין אם במודע ובין אם לא, וזאת על אף שאי הסיוע למבקשי המקלט רק גורם להידרדרות במצבם ובהמשך לכך גם במצב התושבים של השכונות בהם הם מתגוררים.הצ"ח מעודדת פרופיילינג והתנהגות מפלה וגזענית כלפי כל מי שהוא בעל חזות חיצונית אפריקאית בישראל, גם אם הוא בעל אשרת שהייה חוקית, תושב או אזרח המדינה.
  3. הצ"ח מציעה להשתמש בכלים קיצוניים ודרקוניים נגד תושבי ישראל, אשר נועדו למלחמה בטרור ולא לטיפול במבקשי מקלט.
  4. הצ"ח מבקשת לשבש במחי יד את האיזונים, שנקבעו במהלך שנים ארוכות ודיונים אין ספור בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע), שנועדו לאזן בין צרכים בטחוניים ובין הגנה על זכויות אדם. זאת באמצעות החמרה קיצונית ובלתי ראויה של הענישה על הלנה, העסקה והסעה של שוהים בלתי חוקיים ובכלל זה מסתננים, משנתיים או שלוש שנים לחמש שנות מאסר.
אנו סבורים שיש פתרונות ראויים ונכונים לטיפול במצבם של מבקשי המקלט: על ממשלת ישראל לאפשר להם לעבוד, לשכור דירות ולקבל שירותי בריאות ורווחה דרך המערכת הציבורית. פעולות אלה תסייענה בהיחלצות מבקשי המקלט ממעגל המצוקה, בפיזור של האוכלוסייה ובהפחתת הנטל על אזורים מוחלשים בישראל. יש להשקיע בשכונות, בהן מתגוררים מבקשי המקלט, כדי לשפר את התשתיות בהן עבור כל תושביהן. לצד כל אלה, יש לקיים הליך אמיתי לבדיקת בקשות מקלט ולהכרה בפליטים.
עוד בנושא הפליטים באתר האגודהדי לאפליה - נשים במקצועות שוחקים
קביעת הקריטריונים למקצועות שוחקים והשפעתם על נשים
הוועדה לקידום מעמד האשה| יום שני,  23.7.2012 | | 10:00 | דיון

עמדת האגודה: האגודה פועלת בנושא הקרן למקצועות שוחקים כחלק מקואליציית ארגונים: הקואליציה להכשרה מקצועית. הקרן לבעלי מקצועות שוחקים נוסדה ע"י  לשכת התיאום של הארגוניים הכלכליים וההסתדרות החדשה בשיתוף משרד התמ"ת שמתקצב אותה ב- 600 מיליון ₪  (60 מיליון ₪ לשנה במשך 10 שנים). מטרתה המוצהרת של הקרן: להוציא לפועל תכניות הכשרה מקצועית או תשלום קצבה לפרישה מוקדמת לעובדים מעל גיל 50 במקצועות שוחקים,  וזאת במטרה להשאירם  בשוק העבודה.

בהגדרות השחיקה שקבעה הוועדה אין התייחסות למאפייני תעסוקה של נשים ולשחיקת נשים בעבודה. העיוורון המגדרי בהגדרות לשחיקה מהווה כשל חמור, שלא לומר הפליה והדרה ברורות.

חשוב להזכיר כי במהלך המאבק כנגד כוונת הממשלה להעלות את גיל הפרישה לנשים דובר רבות על המציאות הקשה של נשים מבוגרות הנשחקות בעבודתן. מצדדי ההעלאה ודוברים מטעם הממשלה חזרו והבטיחו לזרז את הפעלתה של הקרן לבעלי מקצועות שוחקים, אשר הוצגה כיישום של מדיניות להתמודדות עם שחיקה של נשים וגברים כאחד. אך לא כך הוא!  הקריטריונים של הקרן מחריפים את חוסר השוויון המגדרי, הקיים ממילא בשוק התעסוקה.

לנייר העמדה של הקואליציה להכשרה מקצועית והפורום לקידום כוח עבודה רב גיליהמים הם זכות יסוד - גם לאוכלוסיות מוחלשות
כללי תאגידי מים וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב), התשע"ב-2012   
ועדת הכלכלה | יום שני, 23.7.2012| 13:30| דיון

עמדת האגודה: האגודה הגישה לרשות המים תגובה לטיוטת הכללים שגיבשה הרשות בעניין ניתוקי מים בידי תאגידים. עתה, משמובאים הכללים לדיון והצבעה בכנסת, מברכת האגודה על השינויים שהוכנסו בכללים, ובהם הגברת חובת ההתראה, הגדלת סכום החוב המזערי, התחשבות במצב כלכלי, רפואי וצריכת מים בהחלטה על ניתוק, אפשרות השגה על החלטת ניתוק ועוד. עם זאת, מצביעה האגודה על מספר בעיות שעדיין קיימות. לשיטתנו, הבעיות נובעות  – בראש ובראשונה – מאי הכרה מתמשכת של הרשות הממשלתית למים ולביוב בזכות למים כזכות יסוד, הנגזרת מהזכות לחיים, לכבוד, לבריאות ומעקרון השוויון.
על פי הכללים המובאים לדיון:
  • ניתן לנתק מים לתקופה בלתי מוגבלת: לעמדת האגודה, יש לאסור על ניתוק מוחלט של צרכנים מאספקת מים. לגבי צרכנים מעוטי יכולת, מוצע שלא לנתק או לצמצם אספקה בכלל; לגבי צרכנים שאינם מעוטי יכולת אלא סרבני תשלום, ניתן יהיה לצמצם את אספקת המים למשך מספר שעות בכל יום, באופן הולך וגובר, עד למינימום של אספקת 4 קוב מים לאדם בחודש.
  • לא מוטלת שום אחריות על התאגיד לזהות את הצרכנים מעוטי היכולת: אלו צריכים לפנות לתאגיד, ולא ברור מתי ואיך הם אמורים לעשות זאת.
  • לא נקבעו כללים להסדרי תשלומים לחייבים והתאמתם לצרכן וליכולותיו.

מפריטים את המשטרה - ?
דווח לועדה על פי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - על מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות הנמנות בתוספת לחוק, מספר השוטרים ומספר המקרים בהם פקחים מסייעים עשו שימוש בסמכויותיהם על פי החוק.

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי,  25.7.2012 | 09:30 | דיון

עמדת האגודה: ביוני 2010 עברה החלטת ממשלה בעניין הרפורמה בתחום הביטחון האישי, שבמסגרתה הוחל בפיילוט להפעלת שיטור עירוני ב-13 ערים. למרות שהכשרת הפקחים טרם החלה, כבר אושרה תוספת של שתי ערים נוספות לפיילוט, והוא כולל עתה 15 ערים.  במסגרת הפיילוט פקחים עירוניים מוסמכים לשמש ככוח מסייע למשטרה למניעת עבירות אלימות בתחומי הרשות המקומית, וסמכויותיהן מורחבות באופן ניכר. למרות שהנוסח המקורי של הצעת החוק צומצם, החוק עדיין משקף מגמה בעייתית וחמורה של התנערות המדינה מאחריותה לאספקת שירותים חיוניים לאזרחיה והעברה של תפקידי ליבה של המשטרה לידי פקחים עירוניים.
  1. החוק מעניק לפקחים סמכויות למניעת מעשה אלימות, גם במקרה של עבירה עתידית: החוק מעניק לפקח שיקול דעת נרחב להפעיל את סמכויותיו גם במקרה של חשש מביצוע עתידי של עבירת אלימות. הדבר פותח פתח לפרופיילינג ולאפליה על בסיס מוצא, לאום ועוד.
  2. אין מנגנון עצמאי ואפקטיבי לטיפול בתלונות הציבור: החוק מרחיב את מגוון הסמכויות הפוגעניות שרשאי פקח להפעיל מבלי להסדיר באופן אפקטיבי מנגנון לטיפול בתלונות הציבור נגד הפקחים.
  3. הפקחים יהיו רשאים להפעיל סמכויות מעין-שיטוריות ללא נוכחות שוטר: בניגוד להצעת הממשלה לפיה הפקחים והשוטרים יפעלו יחדיו ככוח משולב למניעת אלימות, הצעת החוק מאפשרת לפקחים להפעיל את הסמכויות הפוגעניות שלהם כלפי הציבור על בסיס "הנחיה" בלבד מצד המשטרה. יש לקבוע בחוק כי הפקחים, שאינם כפופים למסגרת המשטרתית על כל המשתמע מכך, יהיו רשאים להפעיל סמכויות רק לצד שוטר או בסיור משותף.
בשל התנגדויות ממגוון גורמים ובעיות רבות שהועלו במהלך הדיונים על הצעת החוק, הוחלט בוועדת הפנים להעביר את החקיקה במתכונת של הוראת שעה התקפה לשנתיים בלבד, ולהגביל את תחולת החוק לרשויות המקומיות אשר כבר פועל בהן הפיילוט. כמו כן הוחלט על דיווח דו-שנתי לוועדה על התקדמות הפיילוט ותוצאותיו. 
לעמדת האגודה