כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 13.3.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 

 


השבוע הבא יהיה השבוע האחרון של מושב החורף של הכנסת, ולאחריו תצא הכנסת לפגרה. לפיכך לא מתקיימים השבוע דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה, וגם חלק מהדיונים בוועדות בוטלו, כדי לסיים את ההצבעות במליאה.
הכנסת תחזור לפעילות מלאה ב-11.5.2014, ואז נחדש גם את הידיעון השבועי. עם זאת, לפעמים נקבעים דיונים בוועדות גם בפגרה, ואנו נעדכן ככל שיהיו כאלה רלבנטיים לעבודתנו.
 
 
 

 

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013

מליאת הכנסת | יום שני, 17.3.2014, ויום שלישי, 18.3.2014 | קריאה שנייה ושלישית  

עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים.

במהלך הדיונים בהצעת החוק נעשה ניסיון של ועדת הפנים, בהובלת היו"ר חה"כ מירי רגב, להוסיף לרפורמה פרק שיעסוק בדיור בר השגה. אולם ההסכמות שאליהן הגיעו הוועדה והממשלה בסופו של דבר אינן נותנות מענה, ולו מינימלי, לדרישה להקצות בכל פרויקט מגורים אחוז מסוים מהדירות לדיור בר השגה. למעשה, משמעות ההסכמות היא שוועדות מקומיות לא יוכלו לקבוע בתכנית הוראות לדיור בר השגה במחיר מופחת, אפילו אם ירצו לקדם תכניות כאלו ואפילו אם יגיעו להסכם עם יזמים במסגרת הליכי התכנון. ההחלטה משתמשת במושג דיור בר השגה, אך מרוקנת אותו מתוכן, ומוחקת הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה

 

מחסור במים בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לגדר ההפרדה

דיון חרום – ניתוק המים לעשרות אלפי תושבים בצפון מזרח ירושלים

הוועדה לפניות הציבור | יום רביעי, 19.3.2014 | דיון

עמדת האגודה: זה למעלה משבוע נחלש מאוד זרם המים בשכונות הירושלמיות ראס ח'מיס, ראס שחאדה, שכונת השלום ומחנה הפליטים שועפאט, השוכנות בתחומה המוניציפלי של עיריית ירושלים אך מעבר לגדר ההפרדה. מאז, לחלק מהתושבים אין מים בכלל, בחלק מהבתים הזרם חלש מאוד, ובאחרים יש מים רק לכמה שעות מדי פעם. פניותיה הדחופות של האגודה לגורמים הרלוונטיים – חברת הגיחון, עיריית ירושלים, שר התשתיות ורשות המים – לא הועילו.

הזכות למים היא זכות יסוד, ולהעדרם יש השלכה קשה על הזכות לחיים ולבריאות. חובתן של הרשויות להביא לחידוש המים לאזור, וכן למצוא פתרונות למצב תשתיות המים באזור, נוכח מצוקתם היומיומית הקשה של עשרות אלפי בני אדם. יש לציין כי אם כלל השכונות הפלסטיניות שבירושלים מתמודדות עם הזנחה חמורה מצד העירייה והרשויות הממשלתיות בכל תחומי השירותים – תשתיות, תברואה, חינוך, תכנון, דואר ועוד ועוד – הרי בשכונות שמעבר לגדר המצב חמור פי כמה. להרחבה
 


עדכון גובה המענק לרכישת דירה בדיור הציבורי

תקנות הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013

ועדת הכלכלה | יום רביעי, 19.3.2014 | אישור התקנות
 
עמדת האגודה והקליניקה לדיור, משפט וקהילה באוניברסיטת תל אביב: נוהל מכירת הדירות בדיור הציבורי קובע תקרת גובה למחיר הדירה הציבורית שעל פיו יחושב המענק לדייר המעוניין לרכוש את הדירה. לאחרונה תוקנה תקרת המחיר בחוק ב-2008, וכעת במסגרת התקנות מוצע לעדכנה על סמך שיעור עלייתו של מדד המחירים לצרכן רק מתחילת 2013 ועד ליום חישוב מחיר הדירה. 

לעמדת האגודה והקליניקה, יש לחשב את גובה המענק לזכאי הדיור הציבורי על סמך עלייתו של מדד המחירים לצרכן מתחילת 2008, כדי שהתאמת המחירים תשקף נאמנה את המצב בשוק ואת העלייה האמיתית שחלה במחירי הדירות מאז תוקנה לאחרונה תקרת המחיר בחוק. במיוחד נכון הדבר לנוכח הזינוק הדרמטי במחירי הדירות שחל בישראל מאז 2008. הותרת התקרה על כנה (פרט לעדכון מינימלי של שנה אחת) עלול לסכל את האפשרות של רבים מדיירי הדיור הציבורי, במיוחד באזורים שבהם ערך הדירה הוא יחסית גבוה, מלממש את זכותם לרכוש את הדירה.