Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
17.8.2017

:
חברות וחברים יקרים,

מבין שטף החדשות והדיווחים שאנחנו מוצפים בו כל הזמן, עניין אחד משך את תשומת לבי במיוחד השבוע: הממשלה אישרה התקנת תקנות חירום, שמאפשרות לוועדה לאנרגיה אטומית להוציא צווי ריתוק נגד העובדים השובתים בכור בדימונה. הידיעה הזאת החזירה אותי כמעט 20 שנה אחורה, לעתירה שהגשנו ב-1999 נגד ההכרזה על מצב חירום.

הכנסת הכריזה על מצב חירום בישראל בסמוך לאחר הקמת המדינה, ומאז ההכרזה בתוקף, והיא מוארכת מדי שנה. קיימים חוקים שתוקפם מותנה בהכרזה על מצב חירום, ושאפשר להפעילם רק בהתקיים מצב כזה. חוקים אלה - שלרבים מהם אין שום קשר לענייני ביטחון - מאפשרים להטיל הגבלות קשות על חופש הביטוי, ולפגוע בחופש ההתאגדות, בזכות הקניין ועוד.

בעקבות עתירתנו לבטל את ההכרזה על מצב החירום החל משרד המשפטים לקדם את תיקוני החקיקה הדרושים, שיאפשרו את ביטולו של מצב החירום. למרות שהמלאכה התקדמה בעצלתיים החליט בג"ץ לפני כחמש שנים שהעתירה מיצתה את עצמה ודחה את העתירה, תוך שהוא ממליץ לממשלה להשלים את החסר. בינתיים ממשיכה ההכרזה לעמוד בעינה.

ההכרזה גם מקנה לרשות המבצעת סמכויות, אשר מוקנות ברגיל לרשות המחוקקת בלבד, ובהן הסמכות להתקין תקנות שעת חירום שיכולות לגבור על חקיקה של הכנסת. מתן סמכות חקיקה בידי הממשלה שלא במצב חירום אמיתי אינו הולם משטר דמוקרטי; הוא יכול להיות סביר רק כאשר המדינה נמצאת במצב חירום אמיתי, ביטחוני או אחר, המונע באופן פיזי את הגישה לכנסת ואת יכולתה לחוקק חוקים.

בעבר השימוש הנפוץ ביותר בהכרזה על מצב חירום היה התקנת תקנות שעת חירום שאיפשרו לשבור שביתה ולהוציא צווי ריתוק. השימוש בפרקטיקה זו הצטמצם מאד בשנים האחרונות, אבל השבוע שוב ננקט צעד לא דמוקרטי זה. הממשלה, כמו כל מעסיק, רשאית לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש צו מניעה נגד שביתה – בשל כך שהיא לא חוקית או אם קיים צורך לשמור על אינטרסים חיוניים או לדאוג להפעלת שירותים חיוניים. במקום זאת היא החליטה לפגוע בזכויות העובדים תוך שימוש לרעה בסמכות החריגה שהוקנתה לה כדי לטפל במצבי חירום לאומיים.

שלכם,

עו"ד דן יקיר
היועץ המשפטי
 

                                 
Share
Tweet
Forward
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה