Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 5.3.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

"חוק קמיניץ" - הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 6.3.2017 בשעה 11:30; יום שלישי 7.3.2017 בשעה 9:00 ובשעה 12:00; יום רביעי 8.3.2017 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית


מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בנייה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר, להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ואת מעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ואת תקופות המאסר על עבירות בנייה; ולהרחיב את מעגל הענישה על עבירות אלה. הממשלה מתכוונת לסיים את החקיקה עד סוף המושב ב-23.3.2017, ולפיכך מתקיימים דיונים מרתוניים בהצעת החוק.

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; ההצעה עלתה בעקבות התנגדות של שרים בממשלה להחלטה 922, שעניינה הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח היישובים הערביים. השילוב בין שני הדברים – הקצאת התקציבים והגברת ההריסות – מתנה את יישומה המלא של החלטה 922 באכיפה מוגברת, המתעלמת מהנסיבות המיוחדות של החברה הערבית, ממצוקתה התכנונית וממדיניות הממשלה כלפיה.

בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. כך, בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

במקום לקדם את "חוק קמיניץ", שמבקש להחריף את מדיניות הריסת הבתים, יש לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בניה קיימת. להרחבה
 

 

שוויון בשירותי הבריאות 

קביעת סטנדרטים לשירותי בריאות כקבוע בחוק - כלי ליצירת שוויון בבריאות בפריפריה - בהשתתפות מר ניר קידר, סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי | יום שני 6.3.2017 בשעה 12:30 | דיון 
 
עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): הוראתו המפורשת של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח. אולם הוראה זו מתאיינת בהיעדר הגדרה מהם אותם "איכות סבירה", "זמן סביר "או "מרחק סביר". כתוצאה מכך מתאפשר המצב הקיים של חוסר שוויון ברור בין הזמינות והאיכות של שירותים רפואיים במרכז הארץ לבין זמינותם ואיכותם בדרום ובצפון הארץ. יש לקבוע סטנדרטים שוויוניים ומהותיים של זמן, מרחק (נגישות) ואיכות השירות, ולאחר מכן לפעול לאכיפתם עד לסגירת הפערים. להרחבה
 

 

שירות לאומי בארגוני זכויות אדם 

הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 7.3.2017 בשעה 9:00
 
עניינה של הצעת החוק הוא הסדרה של תחום השירות הלאומי בחקיקה, מה שלא היה עד כה. לאחרונה הציעו ח"כ אמיר אוחנה ואחרים, בהצעת חוק פרטית, להוסיף להצעה זו תיקון שימנע מארגונים שמקבלים מימון של מעל 50% מישויות מדיניות זרות לקבל מתנדבי שירות לאומי. הממשלה לא אישרה נוסח זה בוועדת השרים לחקיקה, אבל אישרה לקדם שינוי בסוגי הארגונים שיוכלו לקבל מתנדבים. בהתאם, מוצע שרק ארגונים שנותנים שירות פרטני או כללי לטובת תושבי המדינה בלבד יקבלו מתנדבים.

עמדת האגודה: משמעות ההצעה היא שארגונים שמטפלים בזכויות פליטים ו/או תושבי השטחים לא יוכלו לקבל מתנדבי שירות לאומי. האגודה וארגונים עמיתים מנסים לקדם נוסח שיאפשר לכלל ארגוני זכויות האדם לקבל מתנדבים. 
 

 

תקצוב קופות החולים 

סוגיות בתקציב מערכת הבריאות - בדגש תיקצוב קופות החולים - דוח מבקר המדינה 65ג - ישיבת מעקב

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שלישי 7.3.2017 בשעה 10:30 | דיון
 
עמדת האגודה (יחד עם רופאים לזכויות אדם): הדרך העיקרית להתמודד באופן אפקטיבי עם הפערים בבריאות בישראל היא באמצעות תכנית ממשלתית, אשר תכלול: יעדים כמותיים המוגדרים גם בזמן לצמצום פערי בריאות; מנהלת בין-משרדית שעתידה לממשם, תוך דגש על שיתוף עם מנהיגות מקומית; וכמובן תקציב מתאים לצורך המימוש. יחד עם זאת, גם אופן הקצאת מקורות המימון לקופות החולים יכול להוות כלי לצמצום הפערים בין תושבי הפריפריה והמרכז.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שקלול ההקצאות לקופות השונות מחושב על פי מספר המבוטחים בכל קופה, כשלכל אחד מהם צריך להינתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסייה ואמות מידה נוספות. צוות בין-משרדי שהגיש את המלצותיו בשנת 2010 דן בצורך לכלול משתנים נוספים, כגון מצב חברתי-כלכלי ומצב רפואי, אולם לבסוף החליט שלא לכלול אותם בנוסחה. עם זאת, הצוות הכניס שינויים בנוסחה באמצעות הגדלת משקולת עבור נשים בגיל הפוריות, וכן משתנה הקובע תוספת על בסיס מגורים ביישוב פריפריאלי.
 
האגודה ורופאים לזכויות אדם ברכו על הצעד החשוב שנעשה, והציעו שינויים נוספים בנוסחת הקצאת המקורות, שיקדמו את צמצום הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה, ובהם: לתקן את משתנה המגדר ולהגדילו, ולשנות את ההגדרה של תושב פריפריה כך שתכלול מעבר לרכיב הגיאוגרפי גם רכיב חברתי-כלכלי (מה שמכונה "פריפריה חברתית"). עוד הדגישו הארגונים כי יש לעמוד על כלל הברזל שלפיו כסף ציבורי שמועבר לנותן שירותים חייב לכלול מבחן ביצוע וסנקציה - אחרת, הניסיון מלמד שהוא משמש לסגירת גירעונות או זורם בחזרה למרכז העשיר. לכן יש לקבוע מדדי ביצוע כתנאי לתשלום ולחייב את קופות החולים להעביר נתונים על אופן חלוקת התקציב וההשקעה שלהן בפריפריה. להרחבה
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה