כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 27.11.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 

 
"חוק ההסתננות" – בפעם השלישית 
הצ"ח למניעת הסתננות ולהבטחת יציאת מסתננים ועובדים זרים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 30.11.2014 | אישור הממשלה
ועדת הפנים והגנת הסביבה יום שלישי 2.12.2014, יום רביעי 3.12.2014, יום חמישי 4.12.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית – בכפוף לאישור הצ"ח במליאה

עמדת האגודה: לאחר שבג"ץ פסל פעמיים את "חוק ההסתננות", נערכת הממשלה לחוקק גרסה שלישית של החוק בהליך בזק. בין עיקריו של תזכיר החוק שיידון בשבוע הבא בממשלה ובכנסת:
  • תקופת המעצר לנכנסים חדשים לישראל תועמד על שלושה חודשים, ולאחר מכן הם יועברו למתקן "חולות";
  • השהייה ב"חולות" תועמד על עשרים חודשים. המוחזקים ב"חולות" ידרשו לשהות בו בין עשר בלילה לשש בבוקר. יהיה עליהם להתייצב פעם אחת ביממה בין השעות שמונה לעשר בלילה. מי שיפרו את הוראות השהייה או את כללי המקום ימשיכו להישלח למעצר;
  • יוגדלו הסנקציות נגד מעסיקים של מי שניתנה להם הוראה לשהות ב"חולות";
  • תוקם קרן להפקדת חלק משכרם של מהגרי עבודה, שתימסר רק אם יצאו במועד. החוק יוחל גם על "מסתננים", שהפקדות לגביהם גבוהות במיוחד.
תזכיר החוק מבקש לחוקק מחדש (כ"הוראת שעה" לשלוש שנים) הסדרים שבית המשפט העליון פסל והגדיר כהסדרים פוגעניים, המפרים את זכויות האדם הבסיסיות ביותר לחירות ולכבוד. ההצעה אינה מטמיעה את העקרונות שהציב בית המשפט ביחס לזכותם של מהגרים ומבקשי מקלט לחירות, לאוטונומיה אישית ולכבוד. במקום לאמץ עקרונות אלה, מבקשים מנסחי הצעת החוק להתמקח עם פסקי הדין, לחתור תחתיהם ולבחון עד כמה יכולה הממשלה להמשיך ולפגוע בזכויות אדם.

הצעת החוק מבקשת להמשיך ולפגוע בבני אדם הזכאים להגנות בינלאומיות (בין מכוח האמנה בדבר מעמד של פליטים ובין מכוח עקרון אי-ההחזרה), שמדינת ישראל החליטה שאין לגרשם מתחומה. זאת במקום לדאוג לזכויותיהם בהתאם לחוקי היסוד של מדינת ישראל ולמחויבויותיה הבינלאומיות, לפסיקות בג"ץ ולדוח מבקר המדינה. אין בהסדרים המוצעים בתזכיר החוק לא בשורה לתושבי דרום תל אביב ולא הגנה על זכויותיהם של אנשים שנמלטו מעינויים ומרדיפות.

התזכיר חוזר ומאמץ את הכליאה והגבלת החירות כאמצעי להפעלת לחץ, ומוסיף על כך פגיעה ביכולת ההשתכרות של מי שכבר היום משתכרים שכר זעום ונאלצים להתקיים ללא כל סיוע מהמדינה. נקיטת אותם האמצעים שנפסלו כבר על ידי בית המשפט העליון מבלי לבחון חלופות אחרות, חמורים במיוחד נוכח העובדה שזה למעלה משנתיים ימים נבלמה כמעט לחלוטין הכניסה לישראל דרך גבולה הדרומי. נתון זה צריך לשנות את המאזן החוקתי והוא מחייב לנקוט באמצעים שפגיעתם בזכויות אדם פחותה.

האגודה קוראת לממשלה ולכנסת לא לקדם את התזכיר, ותחתיו לקדם יוזמות המעודדות את העסקתם ברחבי הארץ של מי שאין אפשרות להרחיקם מישראל, והבטחת נגישות של מבקשי המקלט לשירותי בריאות ורווחה. מדיניות שכזו תמלא אחר חלק ממחויבויותיה של ישראל, על פי האמנות הבינלאומיות שהיא צד להן, ותאפשר פיזור של מבקשי המקלט, שיקטין את הנטל על האזורים המוחלשים ממילא שבהם הם מצטופפים. להרחבה
 


ביטחונם של נהגי התחבורה הציבורית
הסדרי ביטחון לנהגי תחבורה ציבורית הפועלים באיזורי עימות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום שלישי 2.12.2014 | דיון 

הישיבה מתקיימת בעקבות מקרי תקיפה של נהגים בתחבורה הציבורית בירושלים, בעיקר ערבים. כל הנהגים, ערבים ויהודים, מבקשים אבטחה והגנה.
עמדת האגודה: בחודשים האחרונים נתקלו נהגי אוטובוסים ומוניות ערבים בירושלים בתקיפות אלימות חוזרות ונשנות כלפיהם עד כדי פציעתם של נהגים רבים, וזאת רק בשל היותם ערבים. האגודה עוקבת בדאגה אחר המקרים המתרבים, ופנתה לחברי מועצת העירייה לאחר שאלה קראו לפיטורי נהגי אגד הערבים, השובתים בשל החשש לביטחונם. האגודה קוראת לחברי המועצה לפעול להרגעת הרוחות ולחיזוק ביטחונם של כל הנהגים, ולהביע פומבית את התנגדותם לפגיעה באנשים חפים מפשע, ללא קשר למוצאם או לדתם.