Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 19.3.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

שעת הורות לעובדות שעתיות 

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 56), התשע"ז-2017 - כ/688 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 14.3.2017 בשעה 12:45 | הכנה לקריאה שניה ושלישית
 
הדיון התקיים בשבוע שעבר. הצעת החוק מבקשת להגדיר מהו היקף משרה מלאה המזכה עובדות בשעת הורות – היעדרות של שעה אחת ביום למשך ארבעה חודשים אחרי הלידה, שמטרתה לאפשר טיפול בילד.

עמדת האגודה (במסגרת פורום זכויות עובדים): ארגוני הפורום לזכויות עובדים ברכו על הצעת החוק, שיש בה כדי לתרום לעובדות רבות בתקופה הרגישה שלאחר הלידה. עם זאת, ביקשו הארגונים מהוועדה להכניס בהצעת החוק תיקון שייטיב גם עם קבוצת עובדות חלשה ביותר – מי שעובדות לפי מתכונת של העסקה שעתית. קבוצת העובדות השעתיות היא קבוצה נרחבת ביותר במשק, ולפיכך התיקון חיוני. הארגונים הציעו להגדיר את התקופה הקובעת לחישוב הממוצע של 176 השעות באופן שלא יתחשב רק בהיקף השעות הסמוך למועד הלידה, אלא ב-12 החודשים שקדמו ללידה. הצורך בחישוב הממוצע השנתי נובע מהחשש ששעות העבודה של עובדת שעתית יצטמצמו לפני הלידה – בין אם במקרה נופלת אז תקופת חגים, או מכיוון שהמעסיק יקצץ את שעות העבודה שלה בתקופה זו, או בשל בדיקות והעדרויות הכרוכות בהריון וכיוצ"ב. הצעת הארגונים לא התקבלה. להרחבה
 

 

"חוק קמיניץ" - הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 20.3.2017 בשעה 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית


מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בנייה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר, להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ואת מעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ואת תקופות המאסר על עבירות בנייה; ולהרחיב את מעגל הענישה על עבירות אלה. הממשלה מתכוונת לסיים את החקיקה עד סוף המושב ב-23.3.2017, ולפיכך מתקיימים דיונים מרתוניים בהצעת החוק.

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; ההצעה עלתה בעקבות התנגדות של שרים בממשלה להחלטה 922, שעניינה הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח היישובים הערביים. השילוב בין שני הדברים – הקצאת התקציבים והגברת ההריסות – מתנה את יישומה המלא של החלטה 922 באכיפה מוגברת, המתעלמת מהנסיבות המיוחדות של החברה הערבית, ממצוקתה התכנונית וממדיניות הממשלה כלפיה.

בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. כך, בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

במקום לקדם את "חוק קמיניץ", שמבקש להחריף את מדיניות הריסת הבתים, יש לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בניה קיימת. להרחבה
 

 

הדחת חבר הכנסת באסל גטאס

בקשה להפסקת חברותו בכנסת של חה"כ באסל גטאס, לפי סעיף 42א(ג) לחוק יסוד: הכנסת - המשך הדיון והצבעה

ועדת הכנסת | יום שני 20.3.2017 בשעה 11:00 | דיון בבקשה להדחה
 
ביום חמישי שעבר נסגרה עם חבר הכנסת גטאס עסקת טיעון, שבין השאר קובעת כי יתפטר מיד מהכנסת, ולכן נראה שההדחה מתייתרת.

עמדת האגודה: לאחרונה אישרה הכנסת את "חוק ההדחה", המאפשר לחברי הכנסת לקיים הליך הדחה של חבר כנסת מכהן. האגודה התנגדה לקידום החוק, ואף הגישה עתירה לבג"ץ לביטולו. בעתירה טענו כי אין זה חוקתי שחברי הכנסת ידיחו בהליך פוליטי חבר כנסת מכהן, שכן הדבר נוגד זכויות יסוד רבות, ובהן החופש לבחור ולהיבחר וחופש הביטוי. עוד טענה האגודה, כי בחוק הישראלי קיים הליך הדחה לחבר כנסת כאשר הוא מורשע בהליך פלילי, וכן הליכים אתיים למקרים פחותים המצריכים צעדים בתחום האתיקה.

בשל הביקורת הקשה נגד החוק החליטה הכנסת להבטיח שהוא ישמש רק למקרי קיצון, על ידי קביעה שהליך הדחה ייפתח רק בתמיכת 70 ח"כים, עשרה מהם מהאופוזיציה, ויעבור ברוב של 90 חכ"ים בלבד. אלא שמתברר, כפי שטענה האגודה, כי אין במגבלות אלו די. על אף שחלפו רק מספר חודשים מאישור החוק, הוחלט כבר לעשות בו שימוש כדי להדיח את חבר הכנסת גטאס, שעומד לדין בימים אלה על הברחת טלפונים לכלא. הרוב הנדרש לפתיחת ההליך הושג בקלות, והוא מופעל כדי להדיח חבר כנסת שמתנהל נגדו הליך פלילי, שאין כלל צורך לעקפו. האגודה מתנגדת לחוק בכללותו ולהליך הספציפי הננקט נגד חבר כנסת שמתנהל נגדו הליך פלילי. תחת זאת יש לאפשר לרשויות החוק למצות את ההליכים, כאשר אם יורשע יודח מהכנסת ממילא.
 

 

תוכנית החומש לאוכלוסיה הערבית

שקיפות בתכנית החומש לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים - דיון מעקב

הוועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שני 20.3.2017 בשעה 13:00 | דיון
 
עמדת האגודה: תוכנית החומש לשילוב כלכלי של המיעוט הערבי יכולה להיות אחת ההתפתחויות המשמעותיות בתחום קידום זכויות החברה הערבית בישראל. אולם מעל התוכנית מרחפים סימני שאלה רבים, ולא ברור עד כמה הממשלה באמת מחויבת ליישומה ומה מתוכה אכן יתוקצב וימומש בסופו של דבר. נוסף על כך, במקביל לתוכנית מקדמת הממשלה יוזמות שונות הפוגעות במטרות התוכנית והעלולות לחבל בתהליך יישומה. כך לדוגמה היוזמה להגברת האכיפה של דיני התכנון והבנייה ביישובים הערביים, שמימושה נקשר, במפורש או במשתמע, בהעברת תקציבים במסגרת התוכנית. 

הציבור הערבי כבר למוד הבטחות שלא התממשו, ושבע ועדות ודוחות. אם הממשלה מתכוונת ברצינות לפתוח דף חדש ביחסיה עם האוכלוסיה הערבית, יש לגבות את המילים במעשים ולהטמיע את סעיפי התקציב הרלוונטיים לתוכנית החומש בחוק תקציב המדינה, ללא תנאים. נוסף על כך, יש עוד צעדים רבים שעל המדינה לנקוט כדי להביא לשוויון אמיתי ומלא של המיעוט הערבי. 


 

העסקת עובדים באמצעות קבלן

זכויותיהם של עובדי ספקי שירותים במקום העבודה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לקידום מעמד האישה | יום שלישי 21.3.2017  בשעה 8:30 | דיון
 
עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה להעסקה ישירה): מאות אלפי עובדות ועובדים בישראל מועסקים באמצעות קבלן, רבים מהם במגזר הציבורי. ההעסקה העקיפה מתאפיינת בשכר נמוך, בפגיעה בזכויות הסוציאליות, בפיטורים תכופים ובחוסר בטחון תעסוקתי. כמו כן היא פוגעת בתחושת השייכות של העובד והעובדת, ויוצרת שני מעמדות נפרדים במקום העבודה: העובדים הישירים, הזכאים לכל הזכויות, ועובדי הקבלן, המבצעים את אותה עבודה לצידם אך בתנאים גרועים יותר.

האגודה, במסגרת הקואליציה להעסקה ישירה, פועלת לקידום העסקה ישירה של כלל העובדים בגופים הציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים וכד'). יש להעסיק עובדים באמצעות קבלן אך ורק במקרים חריגים, כגון עבודה או שירות שהם חד-פעמיים במהותם, או עבודה או שירותים שביצועם דורש מומחיות מיוחדת שבלתי סביר באופן קיצוני לצפות מן הגופים הציבוריים להעמידה בעצמם.
 

 

זכויות שוכרים

הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 21.3.2017 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה: יש חשיבות רבה בהסדרת שוק השכירות למגורים, שכן הוא נותן מענה למימוש הזכות לדיור. יש לאזן בין הזכות הקניינית של בעל/ת הדירה לזכות לדיור ולקיום בכבוד של השוכר/ת. החקיקה צריכה להבטיח לשוכרי דירה תנאי שכירות נאותים ואפשרות לשכירות ארוכת טווח. האגודה אינה תומכת בקביעת מחיר ההשכרה הראשוני, אולם היא תומכת בהגבלות שיבטיחו כי שוכרים לא ייחשפו להעלאה חדה ותדירה של שכר הדירה.
 

 

דיור בר השגה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד), התשע"ו-2016 - פ/3029 יוזמת חה"כ רועי פולקמן

הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות), בהצ"ח בעניין תקופת לידה והורות ובהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון-דיור בהישג יד) (פ/3029) | יום שלישי 21.3.2017 בשעה 13:00 | הכנה לקריאה ראשונה
 
עמדת האגודה: האגודה תומכת במתן סמכויות לרשויות המקומיות לכלול בתכניות מתאר הוראות מחייבות לבניית יחידות דיור בהישג יד להשכרה במחיר ההולם את ההכנסה של מי שהכנסתו נמוכה ובינונית, על מנת להבטיח תמהיל מגוון של דירות בכל שכונה. יש לקבוע כי שכר הדירה ביחידת דיור המוגדרת כדיור בהישג יד לא יעלה על 30% מהכנסתו של משק הבית, שכן סכום גבוה מכך מחייב את משק הבית לוותר על צרכים בסיסיים אחרים כדי להבטיח לעצמו קורת גג. תמהיל מגוון של דירות בכל שכונה הוא צעד חיוני למאבק בהפרדה במגורים, שנזקיה רבים.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה