Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 27.11.2016
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

העלאת גיל הפרישה לנשים 

דיון על העלאת גיל הפרישה לנשים, לפי סעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

ועדת הכספים יום שלישי 29.11.2016 | דיון 
 
עמדת האגודה: המלצות הוועדה לבחינת גיל הפרישה לנשים מבורכות במובן זה שהן נותנות מענה מסוים לבעיה התעסוקתית שיוצרת העלאת גיל הפרישה, ובמיוחד למצוקה הכלכלית של נשים מבוגרות אשר נפלטו משוק העבודה עוד בטרם הגיען לגיל הפרישה. עם זאת, המענים שמוצעים בהמלצות הוועדה אינם מספיקים, הן מבחינת ההיקף התקציבי שלהם, והן כיוון שהאמצעים המשלימים שעליהם ממליצה הוועדה בתחום התעסוקה הם כללים מדי, אינם מתוקצבים ויישומם אינו מוגבל בזמן. כמו כן, ובעיקר, העלאת גיל הפרישה באופן מדורג לא מותנית ביישומם ובהצלחתם של אמצעים אלה, ואף חסרה המלצה לערוך מדידה של הצלחתם בהעלאת שיעור התעסוקה של נשים בגיל המבוגר. במצב זה שבו אין התניה בין פעולות לתוצאות קיים חשש ממשי שגיל הפנסיה יעלה, אך אחוז הנשים המבוגרות הנמצאות במעגל העבודה לא יעלה בקצב המניח את הדעת. לפיכך קוראת האגודה להתנות את העלאת גיל הפנסיה בתוצאה מוחשית, לפיה עלה אחוז ההשתתפות של נשים מבוגרות בשוק העבודה במידה משמעותית. להרחבה
 

 

פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי הבריאות

במסגרת ציון יום הגליל בכנסת: המלצות "ועדת גרוטו" לצמצום פערים ברפואה ושירותי בריאות בצפון; 2. הרפואה בצפון קורסת - של ח"כ סתיו שפיר;  3. הרפואה בצפון קורסת - של ח"כ אלעזר שטרן; 4. הרפואה בצפון קורסת - של ח"כ אחמד טיבי; 5. הרפואה בצפון קורסת - של ח"כ חמד עמאר
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום שלישי 29.11.2016 | דיון


עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיה של ועדת אפק לא תוקצבו ומכאן גם שלא יושמו, והמלצות ועדת גרוטו גם הן אינן מתוקצבות בתקציב הקרוב. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה הצפונית והדרומית, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. לכן, יש לכלול בתקציב הדו-שנתי ל-2018-2017 הנדון עתה את המלצותיהן של ועדות אלה. להרחבה
 

 

הסכם סחר בינלאומי 

הסכם רב לאומי לסחר בשירותים  (TISA)

ועדת הכלכלה | יום רביעי 30.11.2016 | דיון 
 
עמדת האגודה: מפרסום של קרן התחקירים עולה כי ישראל עומדת בפני חתימה על הסכם סחר בינלאומי שכולל התחייבויות לשינויים רגולטיביים שעלולים לפגוע בזכויות אדם. נוסח ההסכם לא הובא בפני הציבור ונשמר בחשאיות. עמדת האגודה היא שקודם לחתימת ההסכם יש לקיים דיון ציבורי שקוף, וכי הממשלה חייבת להתנות בהסכם כל שינוי רגולטיבי בחקיקת הכנסת – אם יש בו פגיעה בזכויות חוקתיות, אם מדובר בהסדרים ראשוניים ואם יש בו כבילת שיקול דעת עתידי של הממשלה. 
 
 

קרן לתשלום ארנונה על ידי המדינה

פרק ד' כולו (קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - סעיפים 24 עד 29 (קרן לתשלום ארנונה על ידי המדינה) (מ/1083)

ועדת הכספים יום חמישי 1.12.2016 | דיון 
 
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, מוצע להקים קרן לשם חלוקה דיפרנציאלית של כספי ארנונה המשולמים על-ידי הממשלה לרשויות מקומיות. 


עמדת האגודה: ראשית כל, אנו מברכים על תכנית זו ורואים בה צעד חשוב להשגת שוויון בין רשויות מקומיות חזקות וחלשות וחלוקה צודקת יותר של משאבים ציבוריים. יחד עם זאת, לשם הבטחת השגת המטרה הראויה שלשמה מוצע להקים את הקרן, חשוב לעגן בהצעת החוק מספר תנאים בסיסיים להבטחת שקיפותה, יעילותה, ושוויוניותה של הקרן: בין היתר, ההצעה צריכה לכלול התייחסות מפורשת להרכב הנהלת הקרן ולחובת הייצוג ההולם לרשויות מקומיות מוחלשות ולרשויות מקומיות ערביות בהרכבה. נוסף על כך יש לתקן את הצעת החוק באופן שתקציב הקרן יאגד את כלל תשלומי הארנונה הממשלתית ולא רק חלק מהם, וזאת כדי לאפשר חלוקה שוויונית אמיתית של כספי הארנונה. לבסוף, חשוב להדגיש שכל העברה של תקציב מהקרן אל רשויות מקומיות תהווה תקציב תוספתי לתקציב הקיים המועבר אליהן, ולא תבוא במקום כל תקציב או מענק ממשלתי אחר שרשות מקומית מקבלת.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2016 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה