Copy
 
1.9.2016

 

 
חברות וחברים יקרים,

רק בתחילת החודש אימצה הממשלה את המלצות ועדת פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, וכבר השבוע שמענו את מפכ"ל המשטרה מתבטא בצורה גזענית נגד יוצאי אתיופיה. טוב עשתה הוועדה כשהניחה שהמאבק בגזענות צריך להיעשות בתחום החינוכי ולא רק בכלים משפטיים. יחד עם זאת, הדוח לוקה בראייה חלקית ומוגבלת לתופעת הגזענות, שעלולה לסכן כל מאמץ למיגורה.

אנחנו באגודה לזכויות האזרח "שוברים את הראש" על נושא המאבק בגזענות כבר די הרבה שנים. ברור לנו שאי אפשר למגר את הגזענות נגד קבוצה אחת באופן מבודד. הטיפול צריך להיות הוליסטי – טיפול בגזענות כתפיסת עולם וכתופעה שממנה סובלות קבוצות שונות בחברה.

גזענות היא תפיסת עולם שרואה בקבוצות "אחרות" נחותות מהקבוצה "שלי". מי שמאמץ דרך חשיבה כזו, תמיד יראה ב"אחרים" נחותים – בין אם הם משתייכים לעם אחר, לקבוצה אחרת בתוך העם שלו, למגדר שונה, הם בעלי נטייה מינית שונה וכו'. לכן מאבק בגזענות ששם במוקד קבוצה אחת שנפגעת עלול להיכשל, כי הוא לא נאבק בדרך החשיבה הגזענית: קשה להמשיך לחשוב בדרך שמחלקת את האנשים על פי הירארכיה ולהוציא מן הכלל רק קבוצה אחת. דרך פעולה כזו עלולה גם להשיג את ההפך, ולהנציח את היחס לקבוצה שבמוקד התוכנית כ"אחרת" וכנחותה". עלול גם להשתמע ממנה שגזענות "בתוך עמנו" אינה מקובלת, ואילו נגד אחרים היא לגיטימית.

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, חשוב לזכור שהמאבק בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה צריך להיות חלק מתוכנית כוללת של מאבק בגזענות בישראל. הוא דורש שינוי תפיסתי עמוק, ונקודת מוצא שרואה בכל אישה ואיש באשר הם שווי זכויות. מחלקת החינוך שלנו, שבראשה עומד שרף חסאן, פרסמה זה מכבר את הספר "שיעור לחיים - חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון", שמציע לשלב את החינוך נגד גזענות בכל שכבות הגיל, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובכל מקצועות הלימוד. ההכשרות למורות ולמורים צריכות לספק להם כלים להיאבק בכל גילויי הגזענות בכיתה, בין אם נגד "האחרים" הנוכחים או ה"אחרים הנפקדים". חומרי הלימוד צריכים להיאבק בסטריאוטיפים ולהנכיח את התרבות, המורשת וההיסטוריה של כל הקבוצות בישראל – יהודים וערבים, מזרחים, אשכנזים, יוצאי אתיופיה ויוצאי ברית המועצות, עניים ועשירים, גברים ונשים ועוד.
 
שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew