כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 17.7.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


הודעה מוקדמת על פיטורין לעובדים שעתיים
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון – השוואה בין עובד בשכר חודשי לעובד בשכר לפי שעה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיכל בירן ועליזה לביא (פ/2365)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 20.7.2014 | קביעת עמדת הממשלה
מליאת הכנסת יום רביעי 23.7.2014 | קריאה טרומית 
 
עמדת האגודה (במסגרת הפורום לאכיפת זכויות עובדים): 45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה – כלומר לפי שעות עבודתם בפועל בלבד. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה, אך אומצה בהרחבה משהתגלתה כחסכונית עבור המעסיקים משום שהיא מאפשרת גריעה של זכויות העובדים לפי שעות ביחס לעובדים במשכורת חודשית. החוקים, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים יוצרים פערים גדולים בזכויות בין העובדים בשכר חודשי לבין העובדים לפי שעות, בין השאר בשמירת הריון, שעת הנקה, דמי חגים, חופשה, שכר, הודעה על פיטורין ועוד.

הצעת החוק, שהיא יוזמה של הפורום לזכויות עובדים, מבקשת להשוות את  התנאים של עובדים שעתיים לעובדים בשכר חודשי בקשר עם ההודעה המוקדמת לפני פיטורין. הצעת חוק חשובה זו היא אחד התיקונים הנדרשים כדי לשמור על זכויותיהם של עובדים מוחלשים ופגועים אלה. להרחבה
 

 
פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן  
הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 

ועדת הכספים |  יום ראשון 20.7.2014, יום שני 21.7.2014, יום שלישי 22.7.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה): האגודה מתנגדת להצעת החוק בנוסחה הנוכחי. לצערנו, על אף החשיבות שבקידום פתרונות מוזלים לדיור, הכלי שבחרה הממשלה כרוך באפליה פסולה על בסיס שירות צבאי, ומעורר קושי של ממש מבחינה של צדק חלוקתי. בין הקשיים בהצעת החוק:
  • ההצעה מפלה: ההצעה קושרת בין השירות בצבא להטבה סוציאלית שניתנת שנים לאחר השחרור, ללא כל ראייה לכך שמצבם הכלכלי של המשרתים נחות מזה של מי שלא שירתו, בשל השירות, שנים לאחר מכן. התניית ההטבה בשירות צבאי תפגע בעיקר במי ששוחרר משירות כדין מטעמי דת או מוגבלות או מטעמים סוציאליים, ותגביר את האפליה של קבוצות אוכלוסייה שלמות, החרדים והערבים.
  • אי-צדק חלוקתי: ההצעה תיתן מענה לקבוצה קטנה וחזקה יחסית באוכלוסייה, ולא תסייע לרוב הזקוקים לכך – למי שמתקשה לגייס הון ראשוני לרכישת דירה חדשה מקבלן, לדיירי הדיור הציבורי ולשוכרי הדירות. יתרה מזאת, יש חשש ממשי שההטבה אף תפגע ברוכשי דירות שאינם זכאים לה, שכן מחיר הבסיס לדירות יעלה. נוסף על כך, המקורות הכספיים ליישום הצעת החוק אינם ברורים, ואין ערובה לכך שהתוכנית לא תבוא על חשבון תקציבים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה.
אנו קוראים לחברי הכנסת לא לאשר את הצעת החוק בנוסחה הקיים ולבחור בחלופות אחרות להגשמת הזכות לדיור. ככל שההצעה תקודם, יש להתנות אותה בהסרת האפליה על בסיס שירות צבאי / לאומי / אזרחי ובאישור במקביל של המלצות הדיור של ועדת אלאלוף, שמיועדות לסייע למעוטי ההכנסה. אין לאשר הצעת חוק שמיועדת לתת מענה לנתח קטן ומבוסס יחסית באוכלוסייה, בשעה שנטען שאין משאבים לתקצב את המלצות ועדת אלאלוף בתחום הדיור הציבורי. להרחבה
 


תחנות טיפת חלב
המערך של תחנות טיפת חלב - דוח מבקר המדינה 64ג', עמ' 647

הוועדה לענייני ביקורת המדינה  | יום שני 21.7.2014 | דיון 

עמדת האגודה: במסגרת פרויקט זכויות אדם בירושלים המזרחית, עוסקת האגודה במחסור ובהזנחה בשירותים ובתשתיות ובין היתר גם במחסור בתחנות טיפת חלב. מתוך 31 תחנות טיפת חלב הפועלות בירושלים רק חמש ממוקמות בשכונות הפלסטיניות, על אף שהפלסטינים מהווים 37% מתושבי העיר. כבר בשנת 2001 התחייבה עיריית ירושלים בפני בג"ץ לפתוח תחנות נוספות בהתאם לצורכי התושבים בירושלים המזרחית, אולם מימוש ההתחייבות מתעכב שנים ארוכות. המחסור בתחנות טיפות חלב וריחוקן של אלה הקיימות ממקומות המגורים של התושבים פוגע קשות במימוש הזכות לבריאות של תושבי ירושלים המזרחית. להרחבה
 


חובת דיווח על פיילוט המאגר הביומטרי 

1. דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011; 2. צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ד-2014
ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה | יום שלישי 22.7.2014 | דיון

עמדת האגודה: פיילוט המאגר הביומטרי נועד לבדוק את נחיצות המאגר. בחוק המאגר הביומטרי חויבו רשות האוכלוסין ורשות המאגר הביומטרי לדווח לכנסת מדי חצי שנה על תוצאות הבדיקות שנערכו במסגרת הפיילוט. אולם עד פברואר השנה, בחלוף 13 חודשים, לא קיבלה הכנסת ולו דיווח אחד. האגודה לזכויות האזרח פנתה לשר הפנים ולכנסת והתריעה על הפרת חובות הדיווח – מחדל המונע מהכנסת ומהציבור את היכולת לדון ולפקח על התנהלות הפיילוט, ועל כן פוגם באופן חמור בחוקיותו, ובתוקפן ובמהימנותן של תוצאותיו. בעקבות המכתב נקבע הדיון שיתקיים השבוע. 
 


קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - הסתייגויות

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 22.7.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

עמדת האגודה (במסגרת המטה הסביבתי-חברתי לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה): חוק הותמ"ל הוצג לציבור כצעד משלים ליוזמה לדיור לאומי להשכרה, אשר יכלול גם דיור בר השגה, אך אין בו התייחסות כלשהי למטרות חברתיות, למעט תכנון מהיר של שכונות ענק, שיכולות להיות גם שכונות יוקרה הומוגניות, ושיחידות הדיור שייבנו בהן יכולות להיות מיועדות להשכרה אך גם למכירה. גרוע מכך, בלי להסמיך את הותמ"ל באופן מפורש בחוק לעסוק בדיור בר השגה, עלולה לעלות טענה כי היא מנועה מלקדמו.

הצעת החוק מזכירה את חוק הוד"לים בגלגולו הראשון, כאשר המדינה דיברה רק במושגים של האצת הליכי התכנון לצורך הגדלת ההיצע התכנוני. בעניין חוק הוד"לים התערבה הכנסת והבטיחה כי החוק ישרת את כלל האוכלוסייה. אולם הממשלה לא הפנימה את המסר של הכנסת, ושוב מייצרת חוק תכנוני שעוסק רק בהאצת תכנון, תוך התעלמות בוטה מחובתה לספק תמהיל מגוון של פתרונות דיור, לרבות דיור במחיר מופחת למי שהכנסתו נמוכה, אף שהתכניות הן על קרקעות המדינה.

נוסף על כך, יש סכנה מוחשית שהליך התכנון המיוחד המוצע בחוק הותמ"ל יפגע בחוסנן של הערים בישראל, כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין, המבוסס על שיתוף ציבור. אישור הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פירושו פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל.
 
במהלך הדיונים בהצעת החוק בוועדת הפנים הוכנסו בה מספר תיקונים, ובהן ייעוד חלק מהדירות להשכרה ארוכת טווח ולשכירות במחיר מוזל לזכאים. הוועדה ממשיכה לדון בנוסח המתוקן. להרחבה 
 


סמכויות מאבטחים
הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח)(תיקוני חקיקה), התשע"א-2010  (מ/541) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 22.7.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

הצעת החוק מבקשת להרחיב את המקומות שבהם יוּתר למאבטחים להפעיל סמכויות למניעת מעשה אלימות, ולכלול בהם בתי ספר, מועדונים, מגרשי ספורט ועוד.

בדיון שהתקיים ב-2.6.2014 החליטה יו"ר הוועדה לא לקיים הצבעות, וביקשה מגורמי הממשלה לדון מחדש בהצעה ולהסדיר את הנושא הרגיש של אבטחה בבתי הספר, וכן לצמצם את ההגדרה של המקרים שבהם מותר למאבטחים להתערב. נושאים אלה צפויים להידון השבוע.

עמדת האגודה: הצעת החוק משקפת הרחבה דרמטית ובלתי ראויה של תפקיד המאבטחים, התנערות של המדינה מחובותיה בתחום אכיפת החוק והפרטה אסורה של תפקיד שיטורי לכל דבר. מדובר בשינוי יסודי ומהותי של תפקיד המאבטח, ממי שממלא תפקיד שגרתי מוגבל ומוגדר, למי שיכול להפעיל שיקול דעת רחב וסמכויות אכיפה נרחבות, הכרוכות בפגיעה בזכויות אדם: לדרוש מאדם להזדהות ולהציג תעודת זהות; למנוע כניסה למקום או להוציא אדם ממקום תוך שימוש בכוח סביר; ולעכב אדם תוך שימוש בכוח סביר. זאת, מבלי שמאבטחים אלו עוברים הכשרה מיוחדת, ללא פיקוח ראוי עליהם ומבלי שהם כפופים למנגנונים המשמעת והפיקוח הקיימים במשטרה.
 
לכל הפחות, יש להסדיר בחוק מנגנון לטיפול בתלונות הציבור נגד מאבטחים בטרם מרחיבים את סמכויותיהם. כיום אין אף גורם ציבורי שתפקידו לטפל בתלונות הנוגעות לשימוש שלא כדין בסמכויות או להתנהלות בלתי הולמת מצד מאבטחים (אלא אם מדובר בעברה פלילית). להרחבה
 


"יום הדיור" בכנסת

יום שלישי 22.7.2014 
במסגרת "יום הדיור" שיזמו הפורום לדיור ציבורי ובצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב יתקיימו כנס ודיונים בוועדות הכנסת השונות:

  • הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה: תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד), התשע"ג-2013
  • ועדת הכלכלה: פעילות החברות המשכנות - הזכות למגורים בדיור הציבורי ותחזוקת הדירות
  • הוועדה לזכויות הילד: מה עם הילדים במאבק ההורים לדיור ציבורי?
  • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי
  • ועדת הפנים: תמ"א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
להרשמה לכנס ולוועדות: tamarsc@shatil.nif.org.il

נציגי האגודה ישתתפו בדיון בוועדת העבודה בעניין הקריטריונים לזכאות לדיור הציבורי.
עמדת האגודה: החיסול ההדרגתי של מאגר הדירות של הדיור הציבורי מוביל לצמצום ניכר במספר הזכאים: כיום זכאים לדיור ציבורי רק משפחות עם הכנסה נמוכה מאוד ושלושה ילדים ומעלה, ונכים קשים המרותקים לכיסא גלגלים. תנאי זכאות אלו אינם הולמים, ומותירים ללא מענה ראוי אלפי משפחות. על המדינה להרחיב את מאגר הדירות של הדיור הציבורי, תוך פיזורן ושילובן כחלק מתמהיל פתרונות דיור. הרחבת מאגר הדירות בדיור הציבורי תאפשר הרחבה של מעגל הנהנים ממנו.
 
האגודה מתנגדת לכוונת הממשלה לתקן את חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) כך שהתקבולים ממכירת הדירות לזכאים ותיקים ישמשו לסיוע בשכר דירה במקום לחידוש מאגר הדירות. כמו כן, האגודה סבורה כי על הממשלה לחדש את מאגר הדירות לא רק מתקבולי המכירה אלא גם באמצעות שיווק קרקע לבניית דיור ציבורי חדש כחלק מכל מכרז בנייה.