Copy
 
31.3.2016

 
חברות וחברים יקרים,

השבוע נמלאתי תוגה. הצעת החוק להשעיית חברות וחברי כנסת, שאושרה השבוע בכנסת בקריאה ראשונה, חותמת באקורד צורם את מושב החורף המסתיים היום, ואת שנתה הראשונה של הכנסת ה-20. שנה שהתאפיינה בהצעות חוק וביוזמות המאיימות לצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל ולפגוע באבני היסוד של השיטה: הפרדת הרשויות, הגנה על זכויות האדם והגנה על מיעוטים מפני עריצות הרוב.

מהו כרסום המרחב הדמוקרטי? הכוונה היא לתהליך "זוחל" של צמצום הפלורליזם ומגוון הדעות וההשקפות, של השתקת ביקורת כלפי השלטון ושל פגיעה בזכויות היסוד – הזכות לשוויון, חופש הביטוי והמחאה וחופש ההתאגדות. המגמה אמנם לא חדשה וקיימת כבר כמה שנים, אך היא הולכת ומחריפה. יותר ויותר דעות, התבטאויות ופעילויות מתויגות כלא לגיטימיות, ומי שלא "מתיישר" עם הקונצנזוס (ההולך ומצטמצם) מסומן כבוגד וכאויב.

איך זה נעשה? באמצעות דה-לגיטימציה, התלהמות ואף הסתה כלפי כל מי שעמדותיהם או פעילותם אינן עולות בקנה אחד עם אלה של הרוב הפוליטי. באופן מצער, דווקא בית הנבחרים עצמו – סמל הדמוקרטיה – הוא אחת הזירות המרכזיות לפגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים. מסמך שכתבה עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת המדיניות והחקיקה באגודה, מביא רשימה ארוכה של דוגמאות: "חוק הסימון" שנועד לפגוע בארגוני זכויות אדם, ההצעה להוציא מחוץ לחוק את "שוברים שתיקה", ההצעה להגביל מימון של עמותות פוליטיות כדי לפגוע ב-V15, הצעות חוק שמבקשות לפגוע במעמדו ובתפקידו של בית המשפט העליון, ניסיונותיה של שרת התרבות להתערב בתוכנן של יצירות אמנות, החלטות של משרד החינוך הפוגעות בחירות המחשבה והביטוי ובחינוך לפלורליזם ולשוויון, ועוד ועוד.

גם אם לא כל היוזמות וההצעות מקודמות בסופו של דבר, הן משפיעות על הלך הרוח, על החשיבה ועל תפיסת המציאות בחברה הישראלית, ויוצרות "אפקט מצנן" ומרתיע. הן מסבות נזק כבד למיעוטים, ובראשם המיעוט הערבי, לבית המשפט העליון, לפרקליטות המדינה, לארגוני זכויות אדם, לתקשורת, לאקדמיה, לאמנים וליוצרים – ובתוך כך לדמוקרטיה בישראל. נכון, אנחנו עדיין לא רוסיה, שם סוגרים ארגוני זכויות אדם, אבל המגמה היא מטרידה, ועכשיו הזמן לעצור את הסחף.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew