Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 23.02.2012


צדק סביבתי - פרסום החלטות מינהל מקרקעי ישראל
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון – פרסום החלטות), התש"ע–2009
ועדת הכלכלה | יום שלישי, 28.2.2012 | 10:00| בקשה לדיון מחדש

עמדת האגודה: מדובר בהצעת חוק של חבר הכנסת דב חנין וסיעת חד"ש המבקשת להסדיר את פרסום ההחלטות של מינהל מקרקעי ישראל. לפי סעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך¬–1960, חלה חובת פרסום על החלטות מועצת מקרקעי ישראל שיש בהן עניין לציבור,והן לרוב מפורסמות ונגישות לציבור לרבות באתר מינהל מקרקעי ישראל. לעומת זאת, רובן המכריע של החלטות הנהלת מינהל מקרקעי ישראל אינן מפורסמות כלל. החלטות אלה עוברות בדרך שאינה מאפשרת ביקורת ציבורית עליהן, זאת למרות שמדובר בהקצאת המשאבים הציבוריים.

מדיניות מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל קובעת את מערך הזכויות בקרקעות הציבור ומשפיעות באופן מרחיק לכת על החברה, הסביבה, הכלכלה והמשפט. לאור כך יש לתת משקל ראוי לזכות הציבור לדעת ולהגברת השקיפות של החלטות אלו. זאת ועוד, בשל היעדר פרסומן של מרבית החלטות הנהלת המינהל, מתעורר החשש כי אותן החלטות שאינן זוכות לפרסום עלולות להוות אכסניה למחטפים ולהחלטות פגומות מתוך הנחה שאי פרסומן ימנע בדיקה או ביקורת ביחס אליהן.

האגודה תומכת בהצעת החוק ומחזקת את העמדה לפיה ראוי שתחול חובת פרסום לגבי כלל החלטות המועצה או הנהלת מקרקעי ישראל, ואותה שקיפות תאפשר לציבור לבחון את ההחלטות ולבקרן.הפרטת מערכת החינוך
כניסת גורמים לימודיים חיצוניים לבתי הספר
ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שלישי, 28.2.2012 | 10:00| דיון

עמדת האגודה:  כיום מועברות במערכת החינוך אלפי שעות לימוד מידי חודש על ידי גופים פרטיים. תופעת כניסתם של גופים פרטיים למערכת החינוך מהווה ביטוי נוסף, אחד מיני רבים, להפרטת מערכת החינוך הממלכתית והותרת בתי הספר מדולדלי תקציב, כמהים לתוכניות העשרה. במצב זה בתי הספר נתונים ללחצים קשים הן מצד הורי התלמידים, המעוניינים להרחיב ולהעשיר את תוכנית הלימודים, והן מצד גורמים פרטיים בעלי ממון ומוטיבציה ערכית/אידיאולוגית. ברור, כי דרך המלך צריכה להיות כזו שבה משרד החינוך בעצמו מספק את מלוא שעות החינוך, לרבות שיעורי העשרה מסוגים שונים, והכל תוך שהוא דואג לחלק שעות אלה לכלל האוכלוסיות באופן שוויוני, ודואג, ככל שנדרש, ליתן העדפה לאוכלוסיות הנזקקות להן באופן מיוחד. באופן זה, המשרד אף יוכל להבטיח רמה פדגוגית נאותה הן של התכנים והן של המורים ו/או המדריכים.

ככל שמציאות כלכלית-חברתית זו של צמצום תקציבי מערכת החינוך הממלכתי וביטול שעות לימוד, בד בבד עם התגברות זרם כניסתם של גורמים פרטיים למערכת החינוך הממלכתית, לא תשתנה, מתחייבת היערכות של משרד החינוך בהתאם.

כבר בשנת 2006 פירסמה ועדה בראשות ד"ר אילנה זילר דו"ח בעניין קריטריונים לכניסת גופים מתערבים במערכת החינוך אשר קבע, כי על משרד החינוך לאמץ נוהל מחייב להחלטה על כניסתם של גופים פרטיים למערכת החינוך. על פי הנוהל, כל גוף המבקש להפעיל תוכנית במוסד חינוכי מוכר יחויב בקבלת היתר בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. למרות זאת, תחום חשוב זה נותר פרוץ, ללא הסדר סופי מפורסם וידוע לכל. בהעדר הנחיה ברורה מצד משרד החינוך מתקבלת ההחלטה, האם לאפשר לגורם זה או אחר להעביר שיעורים לתלמידי בית הספר, בהתאם לנטיית הלב של מורה פלוני או מנהלת אלמונית.

לעמדת האגודה יש לפעול באופן דחוף ומיידי לכינונו של נוהל המסדיר את פעילות הגופים הפרטיים במערכת החינוך בהתאם להמלצות המפורטות בדו"ח ועדת זיילר, ובכלל זה:
א.    קבלת היתר להפעלת תוכנית במערכת החינוך- כל גוף יחויב בקבלת היתר ויוכר כגוף המאושר לכניסה לפעילות במערכת החינוך לאחר עמידה בתנאים שיפורטו בנוהל.
ב.    כל תוכנית המוצעת על ידי גוף שקיבל היתר לפעול במערכת החינוך, תעבור הליך של אישור פרטני לצורך בדיקת התאמתן למטרות החינוך, למדיניות וליעדי המשרד, לשלב החינוך לו התוכנית מוצעת, למאפייני האוכלוסייה וכו'.
ג.    היחידה המקצועית אחראית לבדוק את איכות התכנית בשלבי הביצוע בפועל.
ד.    כל תוכנית שאושרה לפעילות במוסד חינוכי תהייה כפופה לפיקוח כמקובל במערכת החינוך.
ה.    שקיפות בנוגע לעלויות ומימון התכניות, כולל דיווח תקופתי לוועדה על יישום הנוהל ועל הסנקציות שלעל מי שהפר אותו.
 זכויות נשים - גם במרחב הציבורי
1.      הדרת נשים במרחב הציבורי - בהשתתפות שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת
2.      הצעה לסדר היום בנושא: "הדרת נשים מהמרחב הציבורי"הצעה לסדר היום: של ח"כ עינת וילף, ח"כ אורי מקלב, ח"כ נחמן שי.
הוועדה לקידום מעמד האישה | יום שלישי, 28.2.2012 | 11:00| דיון

עמדת האגודה:   הפליה של נשים אסורה על פי חוק, ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי זכויות אדם. הדרה של נשים במרחב הציבורי הנה הפליה של נשים, ונקבע באופן חד משמעי הן בחוק והן בפסיקה כי היא אסורה ואינה לגיטימית, גם אם המקור להפליה הנו ציווי דתי או רגישות בעלת אופי דתי. בעוד שבמרחב האישי תתכן הפרדה, וזו לא תחשב כהדרה של נשים, הרי שבמרחב הציבורי הפרדה שאינה נעשית מרצון מהווה הדרה של נשים ופוגעת בזכויותיהן ובכבודן. על המדינה להבטיח נגישות מלאה של נשים למרחב הציבורי, כמו גם של כל קבוצות האוכלוסייה האחרות.

יש לזכור כי הדרה של נשים במרחב הציבורי אינה מתמצה בהדרה פיסית שלהם או בהפרדתן מגברים, ואינה בלעדית לחברה החרדית. המרחב הציבורי מורכב גם מפרקטיקות שונות של השתתפות: פוליטית, תרבותית, דתית ועוד, והיכולת לעצב את תוכן השיח, כמו גם היכולת להשפיע על תוצאותיו. הדרת נשים מהמרחב הציבורי באה לידי ביטוי גם במבנה החברתי-כלכלי הבלתי שוויוני האחראי לדחיקתן של נשים לשולי המערך החברתי, והמקשה על יכולתן להשתלב בו ולהשפיע עליו. הדרה זו מקודמת ומתוחזקת על ידי המדיניות הממשלתית אשר אינה פועלת באופן מספק ונחרץ כנגד מופעי ההפליה וההדרה של נשים, ולעיתים אף פועלת באופן מובהק באופנים המנציחים את ההפליה וההדרה. העובדה היא כי בישראל נשים מודרות בקביעות מגופים וממשרות בעלי השפעה, כי קיים פער גבוה בין השכר לגברים לזה של נשים וחוקי השכר השווה אינם נאכפים, כי נשים הן הרוב של עובדי הקבלן ותנאי העסקתן מבזים ונצלניים ואינם מאפשרים קיום בכבוד, כי הנשים עניות יותר ומנוצלות יותר, כי הייבוש התקציבי של שירותי הרווחה פוגע קודם כל בנשים, כי מרכזי הטיפול בנשים מוכות נמצאים על סף סגירה וסובלים מהזנחה תקציבית, ועוד ועוד.

משום כך, המאבק בהדרה דורש מחויבות תמידית ומדיניות השמה לה למטרה לשלב את הנשים בחברה, להיאבק בעוני ובפערים החברתיים, ולפעול למימוש זכותן של הנשים לשיוויון מהותי. להרחבה
שיוויון בחינוך לגיל הרך
יישום חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3-4 - ישיבת המשך   
 ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום רביעי, 29.2.2012 | 09:00| ישיבת מעקב

עמדת האגודה: ביום 2.1.12 החליטה ממשלת ישראל, בהחלטה 3122 לספק החל משנת הלימודים התשע"ג אוגוסט 2102 חינוך חינם בגני ילדים ציבוריים עבור ילדים בגילאי 4-3, באופן שהורי הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד. בהחלטה זו נקבע גם כי גני ילדים פרטיים יוכלו אף הם להנות מהסבסוד המדינתי. משמעות ההחלטה היא שבמקום מימוש הזכות לחינוך בגנים ממלכתיים ורשמיים, תמומש הזכות לחינוך, בין היתר, גם על דרך של מימון שכר הלימוד בגנים פרטיים. האגודה וארגונים נוספים המתמחים בתחום הזכויות בחינוך מתנגדים לכך. הממשלה פותחת דלת רחבה, ומזמינה מוסדות פרטיים לקבל מעמד "ציבורי" שאינו מעוגן בחקיקה וליהנות מתקצוב מלא, כל זאת תוך ויתור גלוי ומוצהר על סמכויות פיקוח על מוסדות אלו, ובניגוד למדיניות משרד החינוך. זאת ועוד, השוואת מעמדם של גנים ממלכתיים לגנים פרטיים ברישיון, תחת הכותרת המשותפת "גני ילדים ציבוריים", תפגע בחינוך הממלכתי ותחלישו. כמו כן, מההחלטה עולה כי בעוד שגנים פרטיים יתוקצבו בצורה מלאה לא יחול עליהם אותו הפיקוח שחל על גנים ציבוריים, הן בייחס לתכנים המועברים בגן, והן בייחס למנגנוני הקבלה. הארגונים מודעים לצורך ולדרשה הציבורית לתת מענה מיידי יצאו בפנייה לשר החינוך בה מפורטים צעדים
עם זאת, אנו מודעים לצורך ולדרישה הציבורית לתת מענה מיידי שעה שהמערכת אינה מוכנה לקלוט את כלל התלמידים לגנים ממלכתיים ורשמיים.במכתב פנייה לשר החינוך פרטו את המלצותיהם לצעדים משלימים שימנעו הפרטה גורפת של מערכת החינוך מחד גיסא, ויאפשרו ישום החוק באופן מיידי מאידך גיסא.
למכתב שנשלח לשר החינוך