Copy
Woord voor NU 31 december 2012:
Overgang naar een Nieuwe Tijd

 

 
Jeruzalem Profetenraad
 
Sion - Jeruzalem - Israël
 
Olijfberg, oktober 2012
 
 

Woord voor NU!
 
 JaHWeH..... Uw Naam is als een uitgegoten Zalfolie... (Hooglied 1:3)
 
 
 
 
 
 

Woord voor NU - 31 december 2012
Overgang naar een Nieuwe Tijd
Ter afsluiting van een bewogen seizoen van 3,5 jaar.
 
 
 
Inleiding
 
‘Jeruzalem is de hoogste Geestelijke plaats op aarde’, sprak God. ‘Hier zullen alle profetieën vervuld worden, en van hieruit zal Mijn Bruid gaan regeren.’ ‘Blauwdrukken voor een nieuwe grondwet heb Ik gegeven, aan hen die het reeds weten!’ 
Het Geestelijke en aardse zullen hier in Jeruzalem als eerste convergeren, met tot doel het opstaan van de Zuivere Bruid van over de gehele wereld!
(Droom en van hieruit profetische Opdracht hierover zijn opvraagbaar via info@riverofglory.eu.)
 
Het is heel goed om de twee nieuwsbrieven hiervoor in relatie tot deze nieuwsbrief te lezen, beter nog voor een totaalbeeld is om de Woorden terug te lezen over het eerdere vijfendertigdaagse verblijf op de Olijfberg, waar een grondig voorbereidende Weg aan vooraf ging via Nederland naar Patmos en vandaar pas richting Jeruzalem! 
Ook dit is terug te lezen op de website en eveneens opvraagbaar.
 
Alle volken (vertegenwoordigd door de bevuilde ‘Christelijke’ denominaties) hebben hun troon tegen de poorten van Jeruzalem gezet! (Jer.1:15)
Jeruzalem heeft de volken nog niet kunnen verslaan, vanwege de gruwel der verwoesting die nog in het midden van haar opgesteld staat! God heeft dit bolwerk door Zijn profeten in deze dagen overwonnen en daarmee mandaat vrijgezet! 
Een uitgebreid artikel ‘gruwel der verwoesting’ is eveneens opvraagbaar.
 
 
Dezelfde dag, 8 oktober 2012, sprak God:
 
Jeruzalem Profetenraad
Sion - Jeruzalem - Israël
 
en daags daarna op 10 oktober:
 
Jerusalem Ministry Worship Centre 

 
Dit alles nadat Hij op 23 september 2012 een Nieuw Geluid gaf, voor een Nieuwe Tijd: 
 

Jesaja 43:18-19
18 Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
 
De Tijd is NU!
 
Jesaja 35
Ontvangen op 4 december, herhaaldelijk terugkomend gedurende ons laatste 
14-daagse verblijf op de Olijfberg te Jeruzalem!
 
Blijdschap om de terugkeer van de vrijgekochten
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan
als een roos.
 
Waar is deze wildernis, waar zijn deze dorre plaatsen...? In de diepte van het hart.
Daar waar de trauma’s, de pijn, de fragmentatie en de demonie zijn. Daar waar Gods Geest nog niet kon komen om te herstellen en op te richten. Maar deze gefragmenteerde ziel zal zich verheugen en bloeien als Zijn Levende Water er binnen zal stromen.
Daar is volle overgave en toewijding aan de Heere Jezus Christus voor nodig!
 
2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.
De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
 
 
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de Glorie van onze God.
 
Zijn Geest raakt ons in de diepte aan, en herstelt daar alles wat tot ruïne gemaakt was. 
Hij breekt door de schotten heen, Hij omvat de kilte, Hij brengt Orde aan in de fragmentatie. 
 
 
3 Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;
4 zeg tegen zij die van harte God vrezen: (HSV: onbedachtzamen van hart)
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!
De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.
 
Babylon is dronken van het bloed van de heiligen en de profeten (Openb. 17:6).
Het is babylon wat de profeten onder het altaar houdt! Zij worden continu gedood door de geest van babylon, zij konden niet opstaan om te spreken. Wij ervaren dat nu de tijd is dat hun gebeden vervuld worden door God. Zijn Wraak is gekomen, Hij gaat hen vernietigen die de aarde vernietigen (Openb. 11:18). 
 
5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
 
Doordat de ware apostelen en profeten op kunnen staan, wordt het Zuivere Woord weer gesproken, waardoor de blinden gaan zien en de doven gaan horen.
 
6 Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.
 
Deze ware apostelen en profeten spreken woorden van genezing en herstel, genezende woorden, die de kreupelheid van de gefragmenteerde ziel en geest genezen.
Het spreken zal elke vloek breken, profeten zetten profeten vrij; de tong van de stomme zal juichen! Hun spreken zal Water zijn van de Troon (Psalm 33), dit Water doet elke droogte ophouden en geneest alles wat in verwarring is.
 
7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van draken (HSV: jakhalzen), waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.
 
 
 
 
Daar waar nog leegte in de mens is, door gebieden van (contextuele) zonde/ongerechtigheden, pijn en angst die niet in het Licht gebracht zijn, kan demonie zich ophouden. Veel voorkomend is de kundalini, een slangen-macht die zich om de ruggengraat wikkelt. Jezus Christus heeft deze macht overwonnen aan het Kruis. 
(Een artikel 'kundalini aan het Kruis' volgt op Zijn Tijd eveneens op (klik) River of Glory facebook.)

Wij moeten daarom ook VOL het Kruis omarmen! Als we dan de leiding van de Heilige Geest volgen, ons leven door Hem laten opbouwen op het onvervalste Fundament van Zijn Woord, worden we totaal door Hem bevrijd en genezen. Hij schept een nieuw binnenste in ons! Je moet dus eerst door het oog van de naald, de woestijn en vervolgens de Jordaan door! 
 

8a Daar zal een brede hoge Weg zijn (HSV: effen baan), een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
 
De Vader heeft de Source-groep van His River of Glory de afgelopen 3,5 jaar een ‘onmogelijke’  Weg laten gaan, met als Doel, blijkt nu, het bereiden van Zijn brede en hoge Weg. God heeft ons, fysiek en steeds weer via Jesaja 28, geopenbaard en bevestigd (zie vorige nieuwsbrief, Woord voor NU 21 december 2012) dat er nagenoeg geen plek Zuiver is in het Lichaam, er is geen plek waar Hij kan landen en Zijn Hoofd te ruste kan leggen. Maar Hij heeft een Weg bereid, welke spoedig zichtbaar zal worden.

 
---

 
De stam van het Hebreeuwse woord voor ‘brede hoge Weg’ is CaLaL, wat onder andere betekent een brede hoge Weg bewerken. 
 
Hoe bijzonder, dat God ons na 12-12-’12 naar het Clal gebouw in Jerusalem leidde.
Het hier gevestigde King of kings ministries Jerusalem heeft zich op de laagste verdieping gevestigd en op de bovenste veertiende verdieping; hier is de gebedstoren welke rondom uitkijkt over geheel Jeruzalem. Vanuit vele richtingen wereldwijd zijn er hier ‘prayerwatches’. 
 
We zouden hier een ‘prayerwatch’ volgen, welke om de één of andere reden was komen te vervallen. Hierdoor hadden we een uur lang de gebedsruimte voor onszelf; in dit uur sprak de Heilige Geest diep en krachtig! We ervoeren hier het sluitstuk van onze missie van drie en een half jaar ploegen. Op dat moment kreeg Israël het beeld van een puzzel, die compleet was geworden! Ontbrekende puzzelstukjes vielen op Zijn plek in het hart.
 
Het volgende uur was gepland voor een braziliaans worshipteam genaamd
‘The Voice of many Waters’; opnieuw liep dit anders en mochten we met enkel de krachtig geroepen worshipleader van deze groep een zeer bijzondere tijd van Aanbidding hebben, waarin Hij opnieuw sterk sprak. Door een jonge Israëlische soldate die later invoegde gaf Hij de volgende Tekst:
 
Psalm 84
Verlangen naar het heiligdom
1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
HEERE van de legermachten.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend. Sela
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun hart zijn de gebaande wegen.
7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,
dan maken zij God tot hun bron;
ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht,
zij zullen verschijnen voor God in Sion.
9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,
neem het ter ore, o God van Jakob. Sela
10 O God, ons schild, zie
en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
11 Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
12 Want God, de HEERE,
is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.
13 HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.
 
 
De volgende dag in de samenkomst van Kings of kings sprak een aanbidder vanaf het podium de wonderlijke bevestigende Woorden:
 
‘I have a strong sense of completion, to be here!’
 
(Als amerikaanse neef van de familie voelde hij dat hier een familie ‘vervolmaking’ was; dit is wat wij de dag ervoor in de gebedstoren ervoeren, dit kwam overeen: Familievoltooiing! Zie Israël’s indruk over de puzzel, ook hier geldt weer dat iets wat in het natuurlijke gebeurt, de Geestelijke Werkelijkheid openbaart! We bidden dat hier meer de ogen voor open gaan, omdat dit cruciaal is, zeker voor het opstaan van de zuivere volle EindtijdGemeente!)
 
Vervolgens sprak de voorganger o.a. over Psalm 50:
 
(Ook sprak hij wonderlijk bevestigend over al de delen uit het Woord waar we zelf de laatste maanden, maar specifiek ook weer deze twee weken door Hem bij bepaald werden en van waaruit o.a. Hij ons Zijn Eindtijdwerk openbaarde; Zacharia 12, Romeinen 11, en meer... )
 
 
Psalm 50:1-2
1 Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.
2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.
 
‘Volmaakte’ (compleet) komt ook van de Hebreeuwse stam CaLaL. 
 
Hij vertelde vervolgens over hun Visie voor het Clal gebouw, welke tot het op 2 na lelijkste gebouw in Jeruzalem verkozen was.  Ze hebben de Visie van God gekregen om dit gebouw volmaakt te doen worden en alle tussengelegen verdiepingen in bezit te gaan nemen!
 
God gaf ons de Opdracht om hier de zeven Vuurvlaggen met daar tussenin de Witte vlag te brengen, samen met Kol.2:2b
 
 
 
 
Kolossenzen 2:2
2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
 
(Profetische staan de zeven Vuurvlaggen en de witte Jezusvlag voor de Volheid van God; lees op River of Glory facebook het artikel (klik): ‘Waarom Vuurvlaggen?’, zo ook het artikel: ‘De Geestelijke waarde van geografische plaatsen, in relatie tot persoonlijke bevrijding'.)
 
Deze al lang geleden duidelijk door God geroepen groep in Jeruzalem heeft al de prachtige Bijbelse ‘vorm’, nu nog de volle Substantie van Christus!
 
De vlaggen hebben een nacht op de hoogste verdieping van het Clal gebouw gestaan, God zal het nu verder uit gaan werken! 
 
 
Psalm 50:23
 23 Wie dank offert, zal Mij eren;
wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.
 
 
De brede hoge Weg is tot compleetheid gebracht en zal tot compleetheid gaan brengen. Vorm zal gevuld gaan worden met gezuiverde volle Substantie! Het Hemelse Jeruzalem zal neerdalen in het aardse Jeruzalem! 
 
We ervaren dat in deze tijd Zijn Plan in de Geest tot compleetheid is gekomen 
en zal spoedig op aarde zichtbaar worden!

 
---

 
8b Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.
 
 
 
 
Het vaticaan heeft nagenoeg de hele Christelijke wereld in haar macht
(Zie ook Woord voor NU van 21 december 2012 (klik): Zijn Heerschappij op aarde wordt meer en meer zichtbaar). Er was tot op heden nog geen duidelijke brede Weg voor de kinderen van God, in tegendeel: iedereen die God oprecht wil volgen komt in het valse web van de antichrist terecht. Dit kon en kan nog steeds gebeuren door gebrek aan het opstaan van zuiver door God geroepen en toegerust apostelschap, samenwerkend in een door de Geest geleide relatie met eveneens door Hem aangestelde gezuiverde profeten, waarbij de Hoeksteen de Heere Jezus Christus Zelf is!
(Handelingen 2: bouwen op het onwankelbare Fundament waarover het Woord duidelijk spreekt.) 
 
Nogmaals: de hele tafel ligt vol walgelijk braaksel (Jes.28). Waarom? Omdat er tot op heden nog geen priester van God was, die met meer Autoriteit en Zalving naar buiten kon treden boven de antichristelijke ‘autoriteit’ en ‘zalving’ van de paus! 
 
Wij geloven dat op 13-12-’12 (na 12-12-’12) hier de Verschuiving in gekomen is. Er is nu priesterschap welke in Autoriteit boven de paus gesteld is. Een nieuwe Autoriteit in het Lichaam van Christus profeteerde Lance Wallnau in Aalsmeer in november 2009. Ook sprak hij dat hij in meerdere werelddelen soortgelijke profetische voorbedegroepen had ontmoet, die toegerust .
 
Het beeld van Daniel gaat om, het Kind van Openbaring 12 is geboren!
Dit alles in de Geest, we gaan het zien in het natuurlijke!
 
 

9 Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.
 
NU is de tijd, dat Hij met Zuiver leiderschap een Zuivere Gemeente kan bouwen! 
Hij heeft een veilige Weg, een brede Weg bereid in de Geest. Er is leiderschap
(liever gezegd: ‘aanstuurder-/overzienerschap’) opgestaan, welke door de Heilige Geest geleid geestelijk onder de staf van de paus is uitgetrokken! 
De staf, die alle georganiseerde kerkelijke gemeenten onder de vloek houdt! 
Organisatie vanuit de ziel = vrijmetselarij = hermes = demonische gebondenheid! 
Het volk van God en het land van God zitten onder het zegel van salomo, dit zegel houdt mensen en demonen gevangen in een hermetische structuur! Dit is heel reëel en met het ‘blote oog’ nagenoeg niet zichtbaar, absoluut rechtmatige grond! Eerst zal dit in een mensenleven doorbroken moeten worden, voordat de demonen hun plek gewezen kunnen worden!
 
 
 
 
Deze brede hoge Weg zal buiten het bereik van de illuminati occultisten zijn!
 
 
Zijn Heerschappij zal zichtbaar worden, het begin van de Zuivere Bruid is daar!

 
10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
 
Door de Heere vrijgekocht zijn betekent dus duidelijk niet,
dat je al bent teruggekeerd naar de plek, die Hij voor je heeft. 
Eerst zal daar een brede Weg moeten zijn voor de vrijgekochten om via terug te keren! Hiervoor is een bereidde Weg nodig, niet een weg van kennis, of een weg van religieuze ervaring, of orion / new age openbaring (zogenaamd heilige geest, zonder toepassen van het volle Woord = luchtfietsen/’charismagie’), 
maar een Weg van Orde, Autoriteit, Zalving en Mandaat! 
 
Degenen die ‘kerst’, al dan niet religieus en gewoon gezellig ‘vroom’ en/of commercieel, vieren, de paus of het koningshuis van Oranje vereren, blijven gebonden aan het wereldsysteem/illuminatieprogramma en horen hier niet bij;
Het Woord is hier duidelijk over. 
(Zie de studie (klik:) ‘kerst is zéker MIS...'
en ook de waarschuwing 'kerst is 'zeker ZWAAR MIS!!!')
 
Jakobus: 1:25-27
25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en                               
                     zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
 
 
 
 
Nederland, reformatieland!
 
Op de conferentie ‘Prophetic Voice for europe’ in straatsburg, aansluitend op de profetische 9-9-‘09 actie op de rivier de Rijn, maakte God door profetische stemmen zeer duidelijk dat nederland door Hem verkozen is als reformatieland! Het geestelijk Leger, wat op de conferentie uit nederland aanwezig was, werd door Hem opgeroepen vanaf NU als Eenheid spoedig te gaan staan tussen de geestelijke platen islam en humanisme; dit voor een krachtige doorbraak voor europa en wereldwijd! Zoals zoveel Opdrachten van God, die door mensen niet gehoord, niet begrepen en dus ook niet uitgevoerd zijn, is ook dit door het merendeel niet opgepakt. Toch weten we dat God God is en tot Zijn doel is gekomen en de Brede Weg voor Zijn Lichaam wereldwijd tot stand heeft gebracht! 
 
Wij wisten dat de voltooiing van 3,5 jaar ploegwerk op 12-12-’12 was. Zoals gezegd hebben we op 13-12-’12 de verschuiving duidelijk ervaren en weten we nu dat het Priesterschap van Jezus Christus op aarde in Autoriteit boven de paus is komen te staan.
 
Hoe wonderlijk dat op 10-12-’12 een nederlandse bootbouwer als eerste en enige ter wereld zijn op ware grote gebouwde, over water verplaatsbare Ark van Noach voor het publiek opent! Een geweldige prestatie, maar nog imposanter is de profetische waarde, waar deze Ark voor staat. 
 
In 2010 openbaarde God ons, dat Hij een Geestelijke Ark aan het bouwen was. Deze Geestelijke Ark is de Bruid, die in deze tijd door de Vader tot heelheid gebracht wordt. Het zal alleen in de Bruid zijn, dat het veilig voor de mensen is.
Wij weten: de Geestelijk Ark is gaan varen (!), op de zee van de vermenging ver buiten het bereik van de leviathan! 
 
Alleen, zoals het tweede bij God altijd voortreffelijker is dan het eerste
(Adam, Tempel), zo ook deze Geestelijke Ark. 
 
Geen houten boot, maar een vliegdekschip! Een Waar profetisch Beeld voor de dynamiek tussen overziener/apostel en het apostolisch team.
De eerste ark was alleen om te behouden (evangelisatie, bekering, compromisloze toewijding, training en toerusting is noodzaak), de tweede zal ook Heerschappij uitoefenen. 
 
Ark van Noach                                                              ark royal
 
 
Zei Jezus niet dat het in de laatste dagen zal zijn als in de dagen van Noach? 
 
Mattheüs 24:36-42
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
 
Nu is de Vader deze Ark gereed aan het maken, Zijn Zuivere Bruid, het Rijsje uit de dorre tronk, spoedig een Boom, waar in genesteld kan worden! Voor hen die Jezus kennen en de Weg van Zuivering tot het einde toe uitwandelen!
 

(Zie ook de droom van David Wilkerson uit 1998: klik hier.)
 
 
Of er spoedig een daadwerkelijke fysieke opname zal zijn, daar hebben we als groep geen openbaring over. Wat we wel weten is dat het er in de komende tijd om gaat of je in de Geestelijke Ark bent (geestelijk leeft in ‘het Nieuwe Jeruzalem’ in je hart) of dat dat (nog) niet het geval is. Thuis zijn in het Nieuwe Jeruzalem, de derde Tempel, de Zuivere Bruid, het enige Ware Lichaam van Christus; Zijn Rust zijn ingegaan, leven vanuit een 24/7 Shabbat-rust! Zovele Christenen zijn bezig met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven en niet met in de Ark, het ‘in de Bruid’ zijn. 
 
Trouwen en ten huwelijk geven betekent onder andere verbonden aangaan die niet uit de Vader, maar uit de wereld zijn. Onderzoek maar eens wat het Woord zegt over wereldse huwelijksverbonden; ‘het trouwen voor de wet’ en wat dit voor een wereldse / illuminatie binding geeft, met alle gevolgen van dien!  Zo ook het toepassen van allerlei vaccinaties, wat al direct begint bij de geboorte van pril en puur door God gegeven leven..!’ 
 
Er is veel om je bewust van te worden, juist NU in deze tijd, meer dan ooit...!
 
Van zwaar gereformeerd tot charismatisch/profetisch, allen zijn bezig met trouwen en ten huwelijk geven! 
 
Alles wat religieus georganiseerd is en niet onder Zuivere apostolische Zalving staat, is getrouwd met, en ten huwelijk gegeven aan de paus! 
Lijkt ver gezocht, maar besef: ‘in het land van de blinden is een-oog koning'!
Oftewel: het alziend Illuminatie-oog.
 
Zij bevinden zich allemaal nog in de geestelijk bevuilde zee, onder de waterspiegel! 
(Zie de studie (klik): ‘Nederland boven de waterspiegel!’
 

 


Openbaring 22:11
Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen.
En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden.
En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden.
En wie Heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.
 
Wie oren heeft, die hore...
 
 
 
 
2013 jaar van bouwen van binnenuit
 
Zijn Opdracht voor ons voor 2013: Heilig de top van de Berg en het gebied rondom!
 
 
Ezechiel 43:12
Dit is de wet voor het huis; op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst. Zie, dit is de wet van het huis.
 
 
2013 zal een jaar van bouwen worden! Hij heeft de Brede Weg geformeerd, waarover Zijn kinderen zullen komen en zich zullen invoegen op de door Hem bereide plek!
Voor iedereen heeft Hij een woning in het Nieuwe Jeruzalem! En niet alleen Israël wordt verzameld, maar Hij heeft ons in Hem ook gemaakt tot een Licht voor de heidenvolken!
 
Jesaja 49:6
6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
 
Lukas 2:30-32
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. 
 
 
Toen we terug gingen vanuit Jeruzalem, ervoeren we in de Geest dat we onszelf mochten zien als de twee verspieders uit het Heilige land! Steeds opnieuw kwam dit namelijk terug, zowel in dromen, in Woorden via het gebedsteam, in een beeldje dat we aantroffen bij een van de voorgangers van King of kings community, als door ‘artikelen’ in diverse winkels en etalages, waar we continu tegenaan liepen. Hij leek het ons op te dringen; de verspieders die een volmaakte Vrucht mee mochten nemen naar het volk, dat wacht op de vervulling van de Belofte! 
 
 
De Vrucht is de Boodschap van Compleetheid!
 
 
 
Vol Liefde en een onuitblusbare passie voor onze Heer en Heiland, 
Die ALLES al heeft Volbracht
bidden wij jullie allen Zijn Glorieuze doorbraakZalving toe voor 2013 !
 
 
Jesaja 62:1-2, 6-7
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel.
2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien
en alle koningen uw luister;
u zult met een nieuwe naam genoemd worden,
die de mond van de HEERE bepalen zal.
 
6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de HEERE doet denken,
gun u geen rust.
7 Ja, geef Hem geen rust,
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft
en gesteld heeft
tot een lof op aarde.
 
Glorie boven Jeruzalem
 
 
Glorie boven Patmos
 
 
 
Glorie boven Nederland
(Licht en een grote kudde schapen)

De dag ervoor een dubbele regenboog!
       
 

 
Zijn Glorieuze doorbraakzalving voor 2013 toegebeden!


 
Israël Barak & Aquila Deborah, 
mede namens het Source team
 
           ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele Wateren (Openb.1:15b)    
                           ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)  
 
 
 
 
 
 
 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddingssamenkomsten op elke tweede dag 
(ma 18:00 - 20:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Volg Zijn Rivier
en River of Glory on The Cutting Edge Warnings hoe Zijn Rivier blijft stromen.
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock 
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu
 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
KVK 09219988 | BTW 822256411
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2012 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden