Copy
River of Glory basics: Liefde is het kenmerk van Zijn onderwijs.


 


River of Glory basics

 
Liefde is het kenmerk van Zijn Onderwijs.
 
Alles wat God doet is afgestemd op mensen. Hij maakt het tastbaar, pakbaar voor ons. God is Eenvoud, God is duidelijk. Hij stemt alles af op Zijn kinderen, Zijn Oogappelen.
Zo mag je dus ook elk Onderwijs toetsen. Het Onderwijs van onze Hemelse Vader is toegankelijk is en geeft je helderheid . Hij stemt Zijn Kennis af op waar jij zit.
 
Het gaat Hem om jou!


 
Matheus 11:25-30
25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader!
Heere des hemels en der aarde!
dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt,
en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; 
en niemand kent den Zoon dan de Vader,
noch iemand kent den Vader dan de Zoon,
en dien het de Zoon wil openbaren.
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (svv)

 
God de Vader is duidelijk naar jou:


1 Petrus 1:16-21

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd,
toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, 
maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.
17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen,
toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: 
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam,
terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.
19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is,
en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op
een lamp die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift
een eigenmachtige uitleg toelaat;

21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens,
maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven,
hebben gesproken.De vijand maakt kunstig bedachte verzinsels,
de Vader geeft het profetische woord dat vast en zeker is.
Dit profetische Woord is een lamp die schijnt in een duistere plaats: ons hart.

Het profetische RhemaWoord van God geeft altijd direct Substantie, direct Openbaring.
Het is per direct onderdeel van je wezen, van je leven.
Het is hetzelfde Woord waaruit jij ook gemaakt bent!

 
Het Woord is duidelijk; 
altijd gericht op relatie, altijd gericht op genezing.
Hij is het Woord.
 

In de
River of Glory basics zullen we de basis van in relatie met God staan uitleggen.
Hij wil dat je het begrijpt, dat het duidelijk en behapbaar voor je is:

Dat is Zijn Liefde voor jou!
                                                                                                                         
1 Petrus 2:1-10
De levende steen en het heilige volk
 
1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.
2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, 
opdat u daardoor mag opgroeien,
3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,
 
Als eerste wil God dat je weet dat Hij alleen maar Liefde is en dat het Zijn Hart is dat jij terugkomt bij Hem, waar je totale geborgenheid en levensvervulling zal vinden. Ga dit begrijpen, ga dit durven geloven. Dit is het begin, de basis, als je thuiskomt in de acceptatie van Zijn Liefde voor jou, gaat Hij je eerst melk geven. Hier hoef je niet voor te kauwen, je mag het gewoon ontvangen; heel natuurlijk.
Als je Zijn Liefde voor jou nog niet kunt pakken, wees dan heel erg terughoudend in het lezen van het Woord van God en in andere dingen die je meent voor Hem te moeten doen. Bid dat Hij je helpt Zijn Liefde voor jou te gaan begrijpen. Als je deze basis niet hebt, komt je heel gauw in religieuze activiteiten terecht, waar je God niet in zal ontmoeten. Je hebt de activiteiten namelijk jezelf opgelegd; dit zijn zoals het Woord noemt dan 'dode werken'.
Probeer dit te voorkomen, want voorkomen is beter dan genezen!
 
4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen,
die wel door de mensen verworpen is,
maar bij God uitverkoren en kostbaar,
5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen,
gebouwd tot een geestelijk huis, 
tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen,
die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
6 Daarom staat er in de Schrift: 
Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is;
en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar;

maar voor de ongehoorzamen geldt:  
De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden,
en een steen des aanstoots en een struikelblok;

8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten,
door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent;
u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.


 
En als je iets niet begrijpt vraag het Hem, Hij zal je alles uitleggen.

 

Jakobus 1:5
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God,
Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Jeremia 33:3
3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden,
Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.

 
In Jezus' Liefde verbonden, 
 
Israel Barak Aquila Deborah 
 
                      ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren...(Openb.1:15b)    

 
                                  ....in His flow, by grace! Weekagenda:
 
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (zie studie op website).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!

Vernieuwing website
De vernieuwde website zal opengaan op Zijn tijd.
Volg op River of Glory FacebookRiver of Glory the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Glory Verdediger van het Woord,  River of Glory basics, hoe Zijn Rivier blijft stromen. 
Studies en informatie kunnen opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

Woord voor NU doorsturen
Weet je vrij om Woord voor NU e.d. door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)

Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
www.riverofglory.eu  I info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Rabobank 1158.75.077 tnv 'St River of Glory'
KVK 09219988 | BTW 822256411
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden