High Priest Council Jerusalem
 

Zion - Jerusalem - Israel
John 17 - Psalm 110

 
 
Court of Zion


Koninkrijks Decreet 29-03-2014

Als High Priest Council Jerusalem Verklaren wij
de vermeende nederlandse grondwet als tenietgedaan.


De vermeende nederlandse grondwet komt niet uit God,
en is het verzinsel van duistere machten en mensen, die in zonde leven,
om de mensen in nederland te gronde te richten
en hen te weerhouden van de Hoge Weg (Jes.35)
Welke Hij Gegeven heeft aan,
en Bewerkt heeft door, Zijn Kostbare Profeten en Apostelen.

Opnieuw Verklaren wij:
alleen de Eeuwige Wet van de Liefde van de God van Abraham,
Izaak en Jakob, de Schepper van Hemel en aarde,
de Vader van Jezus Christus, God Zelf Gekomen in het vlees,
is alleen de Wet die alle Kracht, Autoriteit en Zeggenschap heeft.


 
Jesaja 2:3
Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de Berg van de HEERE,
naar het Huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons Onderwijzen aangaande Zijn Wegen,
en zullen wij Zijn Paden bewandelen.
Want uit Sion zal de Wet uitgaan,
en het Woord van de HEERE uit Jeruzalem.
 
Jesaja 33:22
De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever,
de HEERE is onze Koning; Híj zal ons Verlossen.
 
Er is maar één Wet, dat is de Wet van de HEERE.

Matheüs 22:37-40
37 Jezus Zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, Liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
38 Dit is het Eerste en het Grote Gebod
39 En het Tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste Liefhebben als uzelf.
40 Aan deze Twee Geboden hangt
heel de Wet, en de Profeten.


Elk alternatief, zoals de nederlandse grondwet,
komt uit de vorst van deze wereld.
Zowel de valse wet als de valse wetgever zijn tenietgedaan
door het Bloed van het Lam.


1 Johannes 3:8-10
8 Wie de zonde doet, is uit de duivel;
want de duivel zondigt vanaf het begin.
Hiertoe is de Zoon van God Geopenbaard,
dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.

9 Ieder die uit God Geboren is, doet de zonde niet,
want Zijn Zaad blijft in hem;
en hij kan niet zondigen,
omdat hij uit God Geboren is.
10 Hieraan zijn de Kinderen van God
en de kinderen van de duivel te herkennen.
Ieder die de Rechtvaardigheid niet doet,
is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet Liefheeft.


Wat Hij specifiek vandaag 29-03-2014 Sprak:

Psalm 2:1-12
De HEERE en Zijn Gezalfde

1 Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is.
2 De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!
4 Die in de Hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen Spreken in Zijn Toorn,
in Zijn brandende Toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch Gezalfd
over Sion, Mijn Heilige Berg.
7 Ik zal het Besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij Gezegd:
U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden Verwekt.

8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw Eigendom geven,
de einden der aarde als Uw Bezit.

9 U zult hen Verpletteren met een ijzeren Scepter,
U zult hen in stukken Slaan als aardewerk.
10 Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u Onderwijzen, rechters van de aarde.

11 Dien de HEERE met Vreze,
Verheug u met Huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet Toornig wordt
en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn Toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
 

Jesaja 56:1-8
Aansporing tot Godsvrucht

1 Zo zegt de HEERE:
Neem het Recht in acht en doe Gerechtigheid,
want Mijn Heil is nabij om te komen,
en Mijn Gerechtigheid om Geopenbaard te worden.

2 Welzalig een sterveling die zo handelt,
het mensenkind dat daaraan vasthoudt;
die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt,
en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.
3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:
De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
laat de ontmande niet zeggen:
Zie, ik ben maar een dorre boom.
4 Want zo Zegt de HEERE
over de ontmanden die Mijn Sabbatten in acht nemen,
verkiezen wat Mij Behaagt,
en vasthouden aan Mijn Verbond:
5 Ik zal hun in Mijn Huis en binnen Mijn Muren
een Plaats en een Naam Geven,
beter dan die van zonen en dan die van dochters;
een Eeuwige Naam zal Ik ieder van hen Geven,
een Naam die niet uitgewist zal worden.
6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE Lief te hebben,
om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de Sabbat in acht nemen,
zodat zij hem niet ontheiligen,
en die aan Mijn Verbond vasthouden:

7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn Heilige Berg,
en Ik zal hen verblijden in Mijn Huis van Gebed.

Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn Altaar.
Want Mijn Huis zal een Huis van Gebed genoemd worden voor alle volken.
8 De Heere HEERE,
Die de verdrevenen uit Israël Bijeenbrengt, Spreekt:
Ik zal er tot Hem nog meer Bijeenbrengen,
naast hen die al tot Hem Bijeengebracht zijn.
 

Jesaja 33:17-24
God staat op om Jeruzalem te verlossen.

17 Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn Schoonheid.
Ze zullen een wijd uitgestrekt Land zien.
18 Uw hart zal de verschrikking overdenken:
Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester?
Waar is hij die de torens telt?
19 Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien,
het volk met zo'n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt,
met die bespottelijke tongval; het is niet te verstaan.
20 Aanschouw Sion, de Stad van onze Samenkomsten.
Uw ogen zullen Jeruzalem zien,
een veilige Woonplaats, een Tent die niet afgebroken zal worden,
waarvan de Pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden
en waarvan geen enkel Touw gebroken zal worden.
21 Want de HEERE zal daar in Zijn Macht bij ons zijn.
Het zal een Plaats van Rivieren, van brede Stromen zijn.
Geen roeiboot zal erop varen,
geen statig schip zal er passeren.
22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever,
de HEERE is onze Koning; Híj zal ons Verlossen.
23 Uw touwen hangen slap,
ze houden hun mast niet op zijn plaats,
ze spannen het zeil niet uit.
Dan wordt er een rijke buit verdeeld,
zelfs verlamden roven buit.
24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek.
Want het volk dat daar woont,
zal Vergeving van Ongerechtigheid hebben ontvangen.


De Court of Zion is per vandaag openbaar toegankelijk voor iedere Rechtspraak. 


Israël Barak Immanuel Ben Sion & Aquila Deborah Bat Sion
 
 
              ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren... (Openb.1:15b)    
                    ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)


 
                                  ....in His flow, by grace! 
 
 


ZIJN KONINKRIJK OP AARDE
Website COURT of Zion,
Website River of Glory FullCover Verzekering
Website River of Glory taste all things Voedsel en waren Autoriteit (binnenkort)


Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op 
River of Glory facebook
River of Glory - basics, 
River of Glory - counseling,
River of Glory - Defender of the Word,  
River of Glory - on The Cutting Edge News,
River of Glory - Jerusalem Prophets Council,
River of Glory - Evangelism Source Streams,
River of Glory - on The Cutting Edge Warnings,
River of Glory - the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Glory - questions test all things; hold fast what is Good,
en River of Glory Taste all things voedsel en waren Autoriteit.

 
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.


 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, Aanbidding en Toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) Gebedsnachten tot Doorbraak en Vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 Voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!

 

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!


Uitschrijven?
Wil je voortaan deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
ondanks de unieke Gouden Sleutels die we jullie mogen aanreiken,
klik dan helemaal onderaan op 'UNSUBSCRIBE'.
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riverofglory.eu

 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2014 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden