Copy
Article for NOW: egregore (dutch version)


This study is not yet available in english; use a translation program.
The translated version will be placed under this link as soon as possible.
If you would like to receive it sooner, send a request to: info@riverofglory.eu.
 

To honour Him,

our Lord Jesus Christ, the and the 

                                                                         ...just by Grace!
 


En neem niet deel aan de onvruchtbare werken
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:11

 

   

   

 

 

Artikel voor Nu: Egregore
12 augustus 2013

 

 

Het woord egregore stamt af van het Griekse woord egrégoroi wat wachters
(Elohim, Gen. 6) betekent.
We vinden dit woord onder andere terug in het boek Henoch.

 

Dit begrip kan zowel psychologisch als geestelijk uitgelegd worden.
Psychologisch: egregore wordt gezien als een bepaald groepsdenken, welke gecreëerd wordt, wanneer mensen samenkomen voor een gezamenlijk doel. Een egregore is dan een ‘atmosfeer’ of ‘persoonlijkheid’ welke zich in groepen onafhankelijk van haar leden ontwikkeld. Het is het gevoel of de indruk, die je krijgt wanneer je in een buurt of wijk komt, die ‘anders’ voelt dan de omgeving daarom heen, of wanneer je naar een club, sportvereniging of kerkgebouw toegaat, die er een lange tijd is.
 
Geestelijk/occult: wanneer een groep collectief bidt en mediteert richting een bepaald objectief, kan een egregore van ‘bescherming’ en ‘zegen’ teruggezonden worden, welke als een cirkel van ´licht´ zowel de degenen die het gebed uitzenden als het object van het gebed beschermen. Hierbij wordt dus de geestelijke kracht, die vrijkomt van de gemeenschap tussen een macht en de aanbidders als de egregore gezien:
De geestelijke gesteldheid waar een macht op/in gaat zitten.

 
Een egregore is ‘a general imprint’ welke een groep omhult. Het totaal van de psychische, emotionele, mentale en spirituele energieën welke vrijgezet worden door twee of meer samen ‘vibrerende’ mensen, richting hetzelfde doel: de egregore is een subproduct van individuele en collectieve creatieve processen als mede-scheppers van een realiteit.

 
De egregore is dus niet de macht of demon zelf maar de atmosfeer,
de woning die aanbiddende mensen samen creëren,
door hun gezamenlijke energie.

 

Ze bouwen als het ware een spiritueel energie huis. Welke op een gegeven moment onafhankelijk van de individuen van de groep bestaat: een sfeer, een atmosfeer, een klimaat, een cultuur. Dit energiehuis, welke gecreëerd is door het zieleleven van mensen is altijd uitnodigend naar, maar wordt daarbij ook bewerkt door een nefilimgeest of/en ‘wachters’ (gevallen engelen) om in te gaan wonen of zich mee te verbinden.


 

Nagenoeg alle mensen zitten op een of andere manier vast aan een egregore. Veel van de connecties met sterkere egregores komen door satanische contracten gemaakt met nefilim of wachters zelf, dit bijvoorbeeld in ruil voor macht, roem of materiële goederen. Deze contracten of ‘pacts’ kunnen ook komen door lichamelijk, emotioneel en geestelijk misbruik (satanisch ritueel misbruik), welke gebruikt is om het slachtoffer in een controlesysteem te brengen en te houden. Natuurlijk wordt een egregore ook bewerkt door zonde, verslavingen en sex (sex = altijd buiten de Orde van God, 
zie artikel Sex of Hoogliedliefde op River of Glory facebook.)
 Deze ‘verbonden’ trekken altijd energie uit het slachtoffer, en houdt hen vast in de egregore.


 
 

De ‘egregore van de dood’ bestaat uit zielen, die in zonde (vleselijke begeerten) leven: ze leven in ondeugd, drugs en alle soorten van samenstellingen van gedragingen welke
niet Heilig karakteristiek zijn voor de mens in Christus. Zij zijn degene die de negatieve egregore in stand houden en uitdragen.
Het Woord van God noemt dit soort sterke massa egregores het graf,
de (geestelijke) dood, het dodenrijk en de zee. (oa Openb. 20:13)

 
 
Jesaja 38:18
 Immers, het graf zal U niet loven,
de dood U niet prijzen;
wie in de kuil neerdalen,
zullen op Uw waarheid niet hopen.


Iedere vorm (organisatie, bedrijf, club, vereniging, traditie, etc) welke
niet door en voor de Heilige Geest gebouwd is en niet op de Hoeksteen
Jezus Christus gebouwd is, is een negatieve egregore, 
waar zich altijd een nefilimgeest of een wachter mee verbindt!


      

In deze einde Eindtijd zullen alle egregores
door God de Vader geOordeeld worden.
Dit zal leiden tot zuivering of tot verdwijning van de negatieve egregores.

 

De egregore kan zelfs versterkt worden doordat er kunstmatige implantaten ingebracht zijn, dit zijn spirituele ‘apparaten’ welke het slachtoffer controleren en beperken en in een programma van handelen, denken en voelen heeft vastgezet. Dit valt onder Satanisch Ritueel Misbruik (SRM). Deze plantaten bestaan in verschillende vormen en zijn gecreëerd door en bestaan uit energieën uit de tweede hemel:
astrale energieën. Deze functioneren als gedachtenvormen/mindsets, gevoelssystemen of als holografische projecties, die woning hebben gevonden in de ziel of geest. Deze kunstmatige implantaten zijn zeer gevaarlijk voor de verscheidene lagen van bewustzijn, omdat de macht of demon zich daardoor voedt met de vitale levensenergie van het slachtoffer. Dit verlies van energie zorgt voor verstoringen in fysieke, psychologische, emotionele, mentale en spirituele gebieden. 

Zelf komen we bijvoorbeeld vaak in de bevrijdingssessie ijzerwerk en zendmechanismen tegen.
 
Deze implantaten kunnen ‘spontaan’ getriggerd worden door omstandigheden en ervaringen. Bij een Christen worden deze omstandigheden door de Heilige Geest bewerkt, om deze implantaten te Openbaren, en vervolgens te verwijderen.

 
Het is voor velen moeilijk om deze kunstmatige implantaten te vinden, omdat deze en vanuit de tweede hemel zijn ingebracht en vaak al vanuit de voorgeslachten aanwezig zijn.
Alleen door God Zelf aangestelde zuivere profeten en apostelen, zullen deze implantaten snel lokaliseren en vernietigen (deprogrammeren).

 

In het bijzonder willen we hier maankinderen noemen; maankinderen zijn in de baarmoeder al door duistere machten gehuwd en geprogrammeerd. Dit kan op grond van de onbeleden ongerechtigheden vanuit de voorgeslachten. Deze machten gebruiken deze kinderen als woning en controleren hen om de egregore van de desbetreffende macht te blijven bewerken en te vergroten. Bijvoorbeeld popsterren als beyonce of michael jackson.volle maan; maankinderen; 111; artikel volgt binnenkort

 

De egregore wordt in stand gehouden door mentale en emotionele energieën van haar scheppers. Zwakke emoties en gevoelens kunnen tijdelijk niet duidelijk te definiëren egregores creëren, welke een korte levensduur hebben. Het tegenovergestelde is ook waar: sterke cirkels/woningen kunnen gecreëerd worden door sterke wil, emoties
en doelstellingen.

Er kunnen ook goede ‘egregores’ -> positieve woningen gecreëerd worden
welke Zegen, goede Energie en Bescherming bieden tegen negatieve energieën
en frequenties. Deze woningen zullen we niet meer egregore noemen, aangezien dit woord afstamt van het Griekse woord gebruikt voor ‘wachters’->Elohim.

 
We creëren een Woning voor de Allerhoogste door samen in Zijn Geest en Verordeningen te leven en Hem samen te Aanbidden:
 

Psalm 22:4
Maar U bent heilig,
troont op de lofzangen van Israël.

Psalm 133:1-3
Broederlijke liefde
1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.
 
Als we dat doen bouwt Hij, door de Zalving Zijn Woning indoor en voor ons:
 

Johannes 14:1-4
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb,
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

 

Een egregore kan individueel of collectief zijn.
Iemand
 die geestelijk en in de ziel in Relatie met Jezus Christus leeft creëert een zeer positieve, voorspoedige en verlichte eigen egregore. De enige manier om van een negatieve egregore af te komen is om Relatie te leggen met Jezus Christus, Hij zal deze negatieve woning compleet afbreken en je een huisgezin geven, zodat Zijn Tegenwoordigheid altijd om je, op je en in je zal zijn.

 

Lukas 11:24-26
24 Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben.
25 En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd.
26 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen;  en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

 
Jezus Zegt duidelijk, dat zodra de macht is uitgedreven,
het huis -> de egregore afgebroken moet worden
en de geest van de mens Gezuiverd en Vervuld moet worden met 
de Heilige Geest -> dit kan alleen in en door een levende Relatie
met Jezus Christus.

 
 
 
 
 

Egregore: het gevaar in Christelijke groepen.
 

Daar waar er in een Christelijke groep geen zuivere Aanbidding van onze Heere
Jezus Christus en de Vader is, en er niet Zuiver door de Heilige Geest geleid op het Volle Woord wordt gebouwd en dus ook niet in de Juiste Orde van God wordt gewandeld, wordt altijd een egregore gecreëerd (sektevorming),
of de groep schaart zich onder of eigent zich elementen toe van bestaande
egregores uit het wereldsysteem. 

De bevuilde mindsets, gevoelspatronen, verwondingen en geestelijke gesteldheden in de nog niet gezuiverde harten vinden elkaar en creëren in egregore, welke machten en demonen zal aantrekken om zich mee te verbinden en in het ergste geval zelfs in te gaan wonen. Dit is bij bijna alle Christelijke kerken en groepen het geval.
En er is nagenoeg geen Zuiver Apostelschap, die dit goed kan onderscheiden
en hier volledig Autoriteit over heeft!

 
De enige manier om uit een negatieve egregore te blijven is dus Zuiver door de Geest geleid bouwen op het Woord van God en van daaruit in de juiste Orde van God te wandelen.
Gods Antwoord op het voorkomen van een egregore is gedelegeerd Priesterschap van Jezus Christus, om alles wat zich vanuit onzuiverheid in een groep op wil bouwen,
af te breken en in de groep in de Ware Blauwdruk te brengen!
Dit Hogepriesterschap wordt gedelegeerd aan de apostel,
degene die de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem en het Mandaat heeft om de groep in Christus op te bouwen.

Zie artikel (klik): Bouw Mij een Huis ten Heiligdom!

 
Kollosenzen 1:24-29
24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
29 Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

 
1 Korinthe 3:10-15
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop.
Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is,
dat is Jezus Christus.

12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

 
*Paulus had het Mandaat om een Fundament te leggen en vervolgens apostelen aan te stellen, die op dit Fundament verder bouwden samen met de gelovige.
 
De apostel is o.a. als een Jeremia geroepen:
 
Jeremia 1:10
Zie, Ik stel u op deze dag aan
over de volken en over de koninkrijken,
om weg te rukken en af te breken,
om te vernielen en omver te halen,
maar ook om te bouwen en te planten.

 
Hij/zij is samen met de groep verantwoordelijk, dat er GEEN groepscultuur ontstaat, die uitnodigend is voor machten en demonen om in te gaan wonen.
Met Liefde en met het Zwaard moet de groep gelovigen gezuiverd en genezen worden, zodat de Heere Jezus Christus ten volle Woning kan maken in hen.

 

Efeze 2:19-22
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een Woning van God, in de Geest.
 
1 Korinthe 10:3-6
3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,
6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.
 

De gelovigen zullen samen met hun apostel
onder leiding van de Heilige Geest,
elke gedachte en gevoelsstructuur moeten ontmantelen.

Het kennen en worden van 
het Woord en Aanbidding zijn de krachtigste Wapens,
die God gegeven heeft, om de bolwerken te slechten!


ZIJN KONINKRIJK IS IN ZIJN WOORD 
Psalm 149

1 Halleluja!
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.
2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.
3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,
voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.
4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.
5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.
6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, 
een tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,
bestraffingen over de natiën,
8 om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,
9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken.
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.
Halleluja!

 
Hij verlangt er zo naar dat wij een Woning voor Hem kunnen zijn, zodat Hij en wij eindelijk ons hoofd bij elkaar te Rusten kunnen leggen!De Volle Hoogliedliefde ingebed in een diep Shalom! 
 
Bron: http://humanityhealing.net/2011/05/the-real-meaning-of-egregore/
Een new age website, welke alleen met toestemming en onder leiding van
de Heilige Geest gelezen mag worden.


 


 Aquila Deborah & Israël Barak

              ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele Wateren (Openb.1:15b)    
                         ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30) 
 
 

 

 

 
 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of via skype van 21:30 - 22:00 uur.)

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!

Zijn Koninkrijk op aarde
Court of Zion
River of Glory FullCover Verzekering


Volg Zijn Rivier
en River of Glory - on The Cutting Edge Warnings hoe Zijn Rivier Stroomt.
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock 
Meer info: info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riverofglory.eu
 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden