Copy
River of Glory basics: Hij wil jou helemaal!


 


River of Glory basics 
 Hij wil jou helemaal!
 
God is Liefde, en Zijn Liefde gaat zoveel verder dan dat wij tot nu toe hebben ervaren
of voor hebben kunnen stellen.
Zijn Liefde gaat ons verstand te boven. Onze God is Echt en hier en nu bij jou,
Hij verlangt ernaar om Zijn Liefde op alle manieren te uiten die bij jou horen.
Jij bent zo uniek gemaakt: Hij weet precies wat jij waardevol vindt,
waar jij gepassioneerd en enthousiast van raakt. Deze God is geweldig!
 
Hij wil jou allereerst reinigen van alles wat jou dood en pijn brengt,
en waardoor jij weer anderen verkeerd beïnvloedt;
Hij wil je totaal reinigen en genezen van alles wat zonde in je leven is:
dit zijn de verkeerde gevoels- en gedachtenpatronen waardoor je de nabijheid van God niet kunt ervaren. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus aan jou gegeven om je hier helemaal uit te redden en je terug te brengen tot de Vader.
 
Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 
 
Vraag Jezus om je te helpen diep te beseffen,
dat Hij en God oneindig van je houden met een Echte tastbare Liefde.
Hij zou je nooit gemaakt hebben als Hij je niet alles kon geven, wat je nodig hebt.
Als je naar de Schepping kijkt, kun je Zijn Liefde daarin ontdekken.
Je kunt zien dat Liefde alles afgestemd heeft op ons welzijn.
 
Neem het voorbeeld van een banaan, de vorm, de grootte, de hoeveelheid
en ook de bruikbaarheid is precies afgestemd op een mens.
Zo ook met alle andere vruchten en groente. Alles is afgestemd op mensen.

 
    

Zou de aarde bijvoorbeeld maar een fractie dichter bij of verder van de zon af staan, dan was er al geen leven op aarde meer mogelijk.
De Schepping laat zien hoeveel Hij van ons houdt en dat in Zijn Liefde ook de Macht,
de Kracht en de Wijsheid is om ons volledig Thuis te kunnen laten komen in
Zijn Aanwezigheid.
 
Dit gaan beseffen is het begin van de wedergeboorte.
Doordat je namelijk Zijn persoonlijke Liefde voor jou gaat ervaren,
komt je hart voorzichtig open en kan daar vertrouwen in Hem komen,
terwijl daar misschien wel angst zat. Jezus spreekt hieronder over de wedergeboorte tegen iemand, die alleen maar leeft doordat hij zichzelf dingen heeft opgelegd;
hij leeft in pijn, angst en controle. Jezus wil Hem daar graag van verlossen,
door hem uit te leggen hoe God het Leven bedoeld heeft.
 
Johannes 3:2-3
2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem:
Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar,
want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als iemand niet opnieuw geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

 
 
Je zult merken dat je in een wedergeboorte zit,
doordat de Liefde van jouw Hemelse Vader zich aan jouw geest ontvouwt;
je zult ervaren dat je eindelijk voor het eerst echt Thuis komt.

 
Thuiskomen uit de pijn, de angst en de chaos van deze wereld.
Thuiskomen uit de diepe verwarring, die het Woord van God babylon noemt.
Dit Thuiskomen is een Weg,
en Hij wil je bij de Hand nemen om die Weg met Hem te gaan,
Hij kent deze Weg namelijk, Hij is deze Weg al een keer voor jou gegaan.

Hij is mens geworden om jou volkomen te begrijpen
en je te ontmoeten op de plek, die je bent.
Hij weet waar jij zit, en Hij weet waar God woont,
Hij zal je naar Hem toe brengen,
dat Belooft Hij je!
Johannes 3:16 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 
    
 
Hij vraagt aan jou om Hem te vertrouwen, om je hand in Zijn Hand te leggen 
en achter Hem aan te gaan. 
Zoals Hij zijn discipelen destijds riep, zo roept Hij nu ook jou.
Wil je achter Mij aangaan en alles achter je laten wat slecht voor je is 
en je in verwarring en pijn brengt?
Durf je Mij te vertrouwen, de hele Weg, tot Ik je bij de Vader heb gebracht?
 
Lukas 14:25-35
Alles verlaten om Jezus' wil
25 En vele menigten trokken met Hem mee,
en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw
en kinderen en broers en zusters, 
ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt,
kan geen discipel van Mij zijn.

28 Want wie van u die een toren wil bouwen,
gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen,
of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft
en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, 
gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan
die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft,
achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?
35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.
 
Als je achter Hem aan gaat en je gehoorzaamt aan wat Hij door Zijn Heilige Geest tot je zegt, zul je loskomen en wegtrekken uit het bevuilde wereldsysteem,
je geest en je ziel zullen gaan genezen en je zult gaan leven zoals je bedoeld bent om te leven: vrij, los van systemen in je gevoel en je denken die je gevangen houden.
Voor mensen, die nog wel vastzitten in deze systemen wordt je ongrijpbaar.
 
Johannes 3:8
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid,
maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

                                                                                                         

 
Het wereldsysteem bestaat uit alle mensen bij elkaar, die geen relatie met God hebben en Hem dus ook niet kunnen horen en gehoorzamen.
Dezen zitten allemaal op een bepaalde manier vast in de dood. Het grootste deel van hun wezen leeft niet echt, ze leven alleen in vormen en ze handelen zoals ze dat door hun opvoeding of cultuur is aangeleerd, maar hun geest, hun diepste natuur: 
de persoon zoals God hen bedoelt heeft leeft niet. Alles en iedereen zit op een bepaalde manier in 'een vorm' vast.
Jezus vraagt of we ons van deze mensen los willen maken, totdat wij werkelijk zelf
in de Vrijheid en Liefde wandelen die Hij voor ons heeft.
Hij vraagt ons om ons leven te gaan delen met mensen, die ook voor Hem gekozen hebben en los willen komen van alles wat hun en het leven van hun geliefden kapot maakt, en hen weghoudt van een leven in Volheid (Jes.11:2).
Jezus noemt deze groep van mensen die Zijn Geest gehoorzaam zijn: Zijn Lichaam. 
Hij wil met Zijn Geest door al deze mensen heenwerken om jou te genezen
en Thuis te brengen.
Hij vraagt aan jou of je je bij hen wil aansluiten en Hem te vertrouwen dat Hij je dan
het mooiste en het meest gezuiverde leven gaat geven. Durf je Hem te vertrouwen
en die stap te maken?
 
In de eerste jaren na de uitstorting van de Heilige Geest had je ook een grote groep mensen, die de Heilige Geest van Jezus gehoorzaamde
en Hem volgde om helemaal Zuiver en Heilig te worden. Hier zie je hoe zij begonnen
te leven, toen zij de Liefde van God begonnen te begrijpen:
 
Handelingen 2:41-47
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt;
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; 
en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen,
naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen,
en terwijl zij van huis tot huis brood braken, 
namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. 
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
 
Om echt diep genezen en gezuiverd te worden is het nodig dat je uit vermengd water in een frisse
Rivier van Leven springt,
die
Rivier is Jezus Christus het Levende Water Zelf.
Die Rivier stroomt door alle mensen heen,
die God werkelijk gehoorzaam zijn.
Want alleen zij die een rein hart hebben, kunnen
Zuiver Water doorgeven.
God wil je zo´n groep geven,
je hebt al genoeg geleden doordat je met mensen bent omgegaan die geen 
Zuiver Water doorgaven.
Durf jij de eerste stap te zetten, zodat je ook een Bron van Zuiver Water mag worden voor hen, waar jij van houdt?
 
Johannes 7:37-38
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:
Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
 
Jakobus 1:27
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit:
wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking
en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
 
Om los te komen van deze wereld die jou gevangen houdt krijg je van Hem alle Genade en Liefde, die je nodig hebt. Hij is de Weg, die jij moet gaan al voor jou gegaan.
Hij geeft je Zijn Wapenrusting. Deze Wapenrusting is zodanig, dat je compleet behouden door de strijd zal komen.
Vraag Hem om je te bekleden met Zijn Wapenrusting.
 
Efeze 6:10-18
De geestelijke wapenrusting
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God,
opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest
en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
 
Deze hele Weg die Jezus Christus is gegaan heeft tot doel om ons van nature weer in de eerste twee Geboden te brengen.
Dat is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
 
Mattheus 22:34-40 
34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën
de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen.
35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
 
Je mag in Zijn Genade in deze eerste twee Geboden Thuiskomen.
Hij geeft je Zijn Kracht, zodat je deze Geboden kunt volbrengen.
Zo zal je Thuiskomen in Zijn Liefde.

 
Over elk van bovenstaande teksten zal een duidelijk artikel geschreven worden.
Met vragen kun je ten alle tijden bij ons terecht via
info@riverofglory.eu;
geen enkele vraag is gek!

 

 

 

Aquila Deborah & Israel Barak

                 ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren...(Openb.1:15b)    
 

 

                            ....in His flow, by grace!Weekagenda:
 
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (zie studie op website).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!

Vernieuwing website
De vernieuwde website zal opengaan op Zijn tijd.
Volg op 
River of Glory FacebookRiver of Glory the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Glory Verdediger van het Woord,  River of Glory basics, hoe Zijn Rivier blijft stromen. 
Studies en informatie kunnen opgevraagd worden via 
info@riverofglory.eu.

Woord voor NU doorsturen
Weet je vrij om Woord voor NU e.d. door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)
 

Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
www.riverofglory.eu  I info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Rabobank 1158.75.077 tnv 'St River of Glory'
KVK 09219988 | BTW 822256411
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden