Copy
Nederland boven de waterspiegel!


To honour Him,

our Lord Jesus Christ, the and the 

                                                                         ...just by Grace!
 


En neem niet deel aan de onvruchtbare werken
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:11

 


 

Nederland boven de waterspiegel!
 
 
De geestelijke wereld is multidimensionaal
 
Door de wedergeboorte komt de geest van de mens uit een passieve toestand en krijgt een levende relatie met de Geest van God. De Geest van God is multidimensionaal, dus onze geest ontvangt ook de multidimensionele Substantie/informatie vanuit de Geest van God. De gezuiverde geest kan deze Substantie/informatie feilloos verstaan. De gezuiverde wedergeboren geest van de mens kan begrijpen, dat Jezus Christus, het Woord, het Levende Water, de Herder allemaal tegelijk is. Zo is ook alleen onderstaande studie goed te begrijpen, als we opnieuw geboren zijn. Het spreekt namelijk over de dimensies van de Geest. In de Geest bestaat er geen scheiding tussen theorie en werkelijkheid. Zo spreken we ook niet dat iets in de Geest een symbolische waarde heeft, iets heeft een profetische waarde. Het verschil: symboliek verwijst, profetie draagt de Substantie in zich. Daarom zit er altijd Autoriteit en transformerende Kracht in een profetische handeling, en raakt het een veel breder gebied.
De Geest van God is Water, de geest van de mens is water, en het gevallen rijk der duisternis is water. Kortom alles wat geen aardse materie is, mogen we zien als geestelijke water Substantie. Daarnaast is alle aardse materie voortgekomen uit geestelijke Watersubstantie: het Woord van God.
 
Hier volgen een aantal meer Sleutels vanuit het Woord van God, om deze studie goed te begrijpen:
 
Johannes 7
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39a En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; (...).
 
Sleutel: de Geest is Water
 
Johannes 3:5
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 
Sleutel: Je moet opnieuw geboren worden, om het Koninkrijk van God binnen te gaan en uit de zee te komen.
 
Openbaring 17:15
15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
 
Sleutel: de wateren zijn dus volken, menigten, naties en talen.
 
Ezechiël 47:6-8
6 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek.
7 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant.
8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
9 Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.
10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.
 
Sleutel: Het water van de zee, dus de geesten van de volken, menigten en naties zijn dus ongezond. Het Levende Water van God stroomt als een Rivier de zee in en maakt de geesten van de mensen gezond. Ze komen tot erkenning van de Waarheid en de vissers (apostelen) kunnen de gezonde vissen uit de zee vangen. Dit betekent dus tot in het diepste bevrijding van de demonen, die de geesten van de mensen bevuilen en ze in de zee houden.
 
Daniël 7
2 Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op,
3 en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.
 
17 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan.
 
Sleutel: de vier dieren stijgen en uit de zee op, en het zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Uit deze tekst in Daniel kunnen we dus concluderen dat de zee de gevallen geestelijke wereld/hemel los van God is. Een vermenging/verbond van de geesten van gevallen engelen en niet-wedergeboren mensen. Uit de aarde opstaan spreekt over dat de vier koningen vier mensen zijn van vlees en bloed.
 
 
Daniël 7
10 Een rivier van vuur stroomde
en ging voor Zijn aangezicht uit.
   Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht.
   Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.
 
Openbaring 15:2
2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.
 
Sleutel: wedergeboorte en heiliging is uit de zee komen; je komt dan op de zee voor de Troon van God te staan en bent er geen onderdeel meer van.
 
Sleutel: in het einde der tijden komt er een rivier van vuur (oordeel) uit de Troon van God en deze stroomt in de zee, de zee wordt met vuur vermengd. De overwinnaars zijn uit de zee, en staan bij de zee.
 
Openbaring 20
12 b En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
 
Openbaring 21
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
 
Sleutel: aan het einde van het oordeel zal er geen zee meer bestaan. Alleen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de poel van vuur.
 
 
 
 
 
 
 
 
Leviathan
 
De macht die alles verdraait!!! Vooral de communicatie en de waarneming. Communiceren doen we met woorden, deze woorden hebben lading. Onze woorden moeten Vol worden met de Substantie van Christus, alleen dan heeft leviathan geen terrein. Omdat veelal de Christenen zelf niet Vol zijn van de Substantie van Christus, zijn hun woorden dat ook niet. Het zijn veelal holle klanken; de lading aan substantie die in de woorden, de houding, de mimiek meekomt is geperverteerd door de zonde, en is woonplaats voor de leviathan. De macht is geworteld in trots, angst en eigen kunnen (humanisme). Dit is de voedingsbodem / de rechtmatige grond. Kortom, de rebelse wil (behemoth) van de mens heeft een diep verbond in de dood met de leviathan.
 
God spreekt vanaf Zijn Troon bovenop de glazen zee. Wij kunnen Zijn Woorden alleen zuiver ontvangen als we zelf boven het wateroppervlak van de bevuilde zee uit zijn. Doordat velen onder het wateroppervlak diep in de zee zitten komen de Woorden vanuit de Troon verdraaid of slechts ten dele binnen. Het hart van de mens moet gezuiverd worden van het bevuilde water, zodat de Woorden van God in dezelfde Volheid ontvangen worden als Hij ze uitgesproken heeft.
 
Het vuile water, leugen en ‘waarheid’ vermengd, is het leefgebied van de leviathan. Onze God, de Schepper van hemel en aarde, is de allerhoogste Heer, Hij heeft alle macht! Hij heeft bepaald dat de leviathan de bevuilde zee mag bewonen. En dat mag vernietigen/opeten wat niet in de Waarheid is, maar in de leugen in de duisternis.
 
Psalm 104:24-28
24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen. 
25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.
26 Daar varen de schepen,
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt
om hem erin te laten spelen.
27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.
28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
 
Het is de rebelse wil van de mens, die tegen God in gaat en ervoor kiest om in duisternis, in de bevuilde zee te blijven. Deze kiest ervoor om in de chaos / het moerasgebied te blijven en niet tot de VOLLE Waarheid te komen. Deze rebelse wil is door zijn/haar handelen diep verbonden met o.a. de leviathan.
leviathan
 
 
Job 40:10-28
De behemoth (rebelse wil van de mens)

10 Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u,
hij eet gras zoals een rund.
11 Zie toch zijn kracht in zijn lendenen,
en zijn sterkte in de spieren van zijn buik.
12 Als hij wil, is zijn staart als een ceder;
de pezen van zijn dijen zijn samengevlochten.
13 Zijn beenderen zijn als staven brons;
zijn gebeente is als ijzeren stangen.
14 Hij is de voornaamste van Gods werken; 
(Er is niets wonderlijker en glorieuzer, dan de vrije wil van de mens)
Hij Die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft.
(Ieder mens heeft een zwaard → de woorden van zijn/haar mond)
15 De bergen brengen immers voedsel voor hem voort,
en alle dieren van het veld spelen daar.
(Bergen: de machten van deze wereld
Dieren van het veld: de mensenkinderen)
16 Hij legt zich te slapen onder schaduwrijke bomen,
in een schuilplaats van riet en moeras.
(Schaduwrijke bomen: leiders van de wereld.
Schuilplaats van riet en moeras: zand en water = aardse feiten en leugen)
17 De schaduwrijke bomen bedekken hem elk met zijn schaduw;
de wilgen van de beek omringen hem.
18 Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet;
hij blijft kalm wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek.
(Jordaan is de rivier van overgang, van sterven aan het vlees: de vleselijk mens, de oude natuur blijft onberoerd, hij verandert zijn leven niet, als de oordelen van God komen)
19 Kan iemand hem bij zijn ogen vangen?
Kan iemand hem met strikken de neus doorboren?
 
Hier gaat het stuk van de behemoth over in het stuk over de leviathan, als je vers 19 en 20 na elkaar leest lijkt het niet alsof vers 20 over de beschrijving van een nieuw ‘dier’ gaat. De schrijver van Job laat het in elkaar overlopen. Zo is het in de geestelijke werkelijkheid ook: de behemoth, de rebelse wil van de mens, is verbonden met de leviathan.
 
 
De leviathan

20 Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken,
of zijn tong met een touw neerdrukken?
21 Kunt u een riet door zijn neus steken,
of met een doorn zijn kaak doorboren?
22 Kan hij u talrijke smeekbeden doen?
Kan hij zachte dingen tegen u spreken?
23 Kan hij een verbond met u sluiten?
Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf?
24 Kunt u met hem spelen als met een vogeltje?
Of hem vastbinden voor uw meisjes?
25 Kunnen de handelaars hem verkopen?
Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden?
26 Kunt u zijn huid volsteken met speren,
of zijn kop met een visharpoen?
(Nee, dat kan allemaal niet. De leviathan is heer en meester in de zee. We moeten uit zijn invloedssfeer weg, uit de zee)
27 Leg uw hand maar eens op hem;
denk aan de strijd, doe het niet meer.
28 Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken;
reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen.
(De kracht van de mens is niet in staat de leviathan uit te bannen)
 
Job 41:1-25
1 Niemand is zo  onverschrokken dat hij hem wakker maakt;
wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht?
2 Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden?
Wat onder heel de hemel is, is van Mij.
3 Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen,
over zijn geweldige kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte.
4 Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan?
Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen?
5 Wie kan de deuren van zijn gezicht openen?
Rondom zijn tanden is verschrikking.
6 Zeer machtig zijn zijn sterke schilden,
elk gesloten als met een nauwsluitend zegel.
7 Het ene zit zo dicht op het andere,
dat de wind er niet tussen kan komen.
8 Zij kleven aan elkaar,
zij grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden.
9 Zijn niesen laat een licht schijnen,
en zijn ogen zijn als de oogleden van de dageraad.
10 Uit zijn bek komen fakkels,
vurige vonken ontsnappen eruit.
11 Uit zijn neusgaten komt rook,
zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet.
12 Zijn adem zet kolen in brand,
uit zijn bek komt een vlam.
13 In zijn nek woont kracht;
verschrikking springt voor hem uit.
14 De stukken van zijn vlees kleven samen;
het is aan hem vastgegoten, onbeweeglijk.
15 Zijn hart is hard als een steen,
ja, hard als de onderste molensteen.
(door de leugen krijgt de leviathan kans om de Liefde te doen verkillen)
16 Als hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd;
als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf. 
(Als de leviathan in het hart van iemand doorbreekt, raakt deze persoon buiten zichzelf en raakt vervreemd van zijn/haar eigen wezen)
17 Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand;
geen speer, lans of pijl.
(Het heeft geen zin Bijbelteksten te proclameren tegen de leviathan, Gods Woord moet gehoorzaamd worden, het hart moet vervuld worden met de volledige Waarheid)
18 Hij beschouwt ijzer als stro,
en brons als verrot hout.
(IJzer: de eigen werken van de mens, (gemaakt) functionerend vanuit Hermes, (de macht die ook nog eens zijn toverstaf volop hanteert!), kunnen de chaos die dit monster brengt niet beteugelen; de humanistische politiek heeft geen oplossing voor de problemen in Nederland)
19 Een pijl jaagt hem niet op de vlucht;
slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.
20 Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels,
hij lacht om het trillen van de werpspies.
(Al het menselijk handelen heeft geen zin tegen de leviathan)
21 Onder hem zijn scherpe scherven;
hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder.
22 Hij laat de diepte koken als een pot;
hij maakt de zee als een ziedende mengketel.
23 Achter zich verlicht hij het pad;
men houdt de watervloed voor zilverwit haar.
24 Op de aarde is niets met hem te vergelijken,
die gemaakt is om zonder angst te zijn.
25 Hij kijkt neer op alles wat hoog is,
hij is koning over alle trotse jonge dieren.
(De leviathan heeft het voor het zeggen in de levens van niet-wedergeboren trotse mensen.)
 

De leviathan nestelt in trots, verlatenheid, angst en trauma. Door trots, het eigen kunnen en een eigen weg gaan, wandelen we niet in de Geest van God en ervaren we God ook niet. Hierdoor blijven mensen in een diepe verlatenheid en verlorenheid, en blijven ze gevangen in angst. Hierin huist de leviathan, en hij kan van hieruit informatie die in emotie en verstand binnenkomt verdraaien, zodat mensen niet dieper in de Werkelijkheid, het Lichaam van Christus komen.
 
Onheilige relaties worden in stand gehouden; valse vrede tussen mensen blijft in stand, waardoor mensen in en onder de macht van de hemelkoningin blijven. Binnen deze valse relaties bouwt Hermes zijn ijzeren bolwerken. Al deze relaties bij elkaar noemt de Bijbel de zee; al deze ijzeren hermes bouwwerken in al deze mensen bij elkaar vormen een stad, dus een stad in de zee. Rondom en in deze stad in de zee beweegt de leviathan.
(Valse relaties worden onder andere in stand gehouden door emotioneel claimrecht. Klik hier voor de Oliedruppel 'emotioneel claimrecht')
 
Openbaring 17:18
18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.
 
Om uit de macht van de leviathan te komen, moet je je eerst toewijden aan de Heilige relaties, die God geeft, een Handelingen 2 groep. Vervolgens zal Hij je door Zijn apostel aan wie Hij je toevertrouwt uitleiden uit onheilige relaties. De apostel zal altijd nauwgezet samenwerken met de aan hem toegewezen profeten. De onheilige relaties moeten verbroken worden en de macht van de hemelkoningin over je leven teniet doen!
 
Mattheüs 10:34-37
34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
 
Vervolgens zal de Heilige Geest je leiden om het ijzerwerk van Hermes uit je leven te breken. Je wordt losgebroken uit de stad onder water: babylon.
 
Persoonlijk heb ik (Israël Barak), toen ik mij door de Heilige Geest geleid losmaakte van relaties die onheilig waren, gezien hoe hele ijzerwerken (incl. bouten en schroeven) door Jezus uit mijn leven werden gehaald. Interessant is dat een ijzermolecuul en de Hermesstructuur nagenoeg overeenkomen:
 
        IJzermolecuul             Hermesstructuur
 

Niet breken met onheilige relaties zorgt ervoor dat je in het gebied van de zeer bevuilde zee blijft: leugen en waarheid vermengd. Hierdoor kan de hermesstructuur dus niet worden afgebroken in je leven, laat staan buiten blijven. Hierdoor blijft het Evangelie en Christus verdraaid binnen komen en dus bedekt. Jij kunt niet ten volle opstaan, het Lichaam van Christus kan niet opstaan, laat staan Jezus’ Bruid zonder vlek of rimpel!
Hermes kan alleen bouwen in en op rechtmatige grond van zonden en in verwonding, die niet zorgvuldig wordt 'gecoverd' en gecoacht door de apostolische Zalving. De vijand gebruikt de onheilige relaties om in de geest en de ziel de verwonding aan te brengen en in stand te houden; door de onheilige relaties heen zoeken de machten elkaar op en versterken elkaar; het een houdt het ander in stand, ook de een houdt de ander in stand. Soort zoekt soort; ze trekken naar elkaar toe. Zo kan hermes zijn leugenhekwerken in het bevuilde water bouwen: de woonplaats van de leviathan. Door gebrek aan toewijding, gebrek aan kennis en gebrek aan onderscheiding, is de Christelijke wereld, in nederland maar ook wereldwijd, een heus pretpark voor de slang!
 
Er moet radicaal gebroken worden met elke relatie waar de Heilige Geest je bij bepaalt.
 
2 Thessalonicenzen 3:6
6 En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.
 
Alleen zo kun je uit de zee komen, uit het terrein van de leviathan.
 
Zo moesten enkelen vanuit onze groep zelfs uit nederland, om uit de bevuilde geestelijke zee te komen. Zij zijn door God naar het eiland Patmos geleid, het eiland van de Open Deur, de Hoge Plaats. Hier gaf God de Openbaring van het laatste boek in Zijn Woord; hier gaf Hij de pen Deur om in te gaan in de Hoge Plaats zodat we als, voor zover Hij ons tot op heden laat zien, een eerste groep volledig boven de waterspiegel van de bevuilde zee van Nederland uit konden komen.
Daarbij is griekenland het land dat het MEEST diep in de economische crises zit, zo profetisch omdat het 1) omgekeerd geroepen is en 2) het land, waar het griekse denken is ontstaan, welke het hele europese Lichaam van Christus heeft geperverteerd! Hoe profetisch om vanuit een land in deze diepte, in deze drukpers, daar waar het demonische dak het lijkt te winnen, door Zijn Kracht de bevuilde waterspiegel van nederland open te scheuren/ los te haken! En zo een doorbraak te bewerken voor nederland en voor europa! Het openscheuren is essentieel voordat de Heilige Geest werkelijk kan neerdalen. Het is de Koninklijk Priesterlijke voorbede, aanhoudend ondersteund door de Volheid in een vijfvoudige bediening in de Hoogliedzalving geweest, die het ‘tentdak’ heeft open gescheurd! Nederland is geroepen als reformatieland. Uit dit reformatieland moest een groep opstaan, die als eerste Autoriteit kreeg over dit demonische dak! Hoe hierbij de Koninklijk Priesterlijke voorbede en profetische Blauwdrukken voor en van het nederlandse koningshuis een belangrijke plaats innamen en nog steeds innemen, hopen we ooit nog eens te mogen delen!
Op Patmos hebben we diepgaande bevrijdingen meegemaakt en Openbaringen ontvangen. We moesten loskomen van diepe nationale- en cultuurbolwerken. Op dit eiland heeft God ons laten zien hoe diep nederland en de nederlandse Christenen vastzitten in de duisternis van de bevuilde zee, in de duisternis van de leugen vermengt met ‘waarheid’! Hij heeft ons op dit eiland de gouden Sleutels gegeven om Zijn Bruid uit de bevuilde zee in nederland, door het wateroppervlak heen te trekken, in Zijn Licht, in de Werkelijkheid van Christus! Door het gat in het demonische dak is de Heilige Geest neergedaald, is het Levend water vanuit Zijn Rivier gaan stromen en is Zijn Heilige Vuur neergedaald om het demonische dak over Zijn Bruid te verdelgen! (Lees het Profetisch Nieuws van mei 2012: Heilig VUUR rolt over nederland. Deze is op te vragen via info@riverofglory.eu.) Ook op Patmos is de geestelijke verandering op een bijzondere manier merkbaar: Gods Werken gaan bóven bidden en denken! Meer hierover later.
 
BEN JE KLAAR OM ZIJN VUUR TE ONTVANGEN…?
 
 
De leviathan gedijt in vorm zonder Christus-substantie; vorm zonder Christus-substantie is altijd gevuld met bevuild water.
 
2 Timotheüs 3:1-5
1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,
4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.
Keer u ook van hen af.
 
Dus een vorm, een schijn van godsvrucht, maar hebben de Substantie niet; ze hebben de kracht ervan verloochend, niet omarmt, niet door geloof en gehoorzaamheid eigen gemaakt! Deze mensen blijven hangen in het verderf van de leugen, daar waar de leviathan het beste gedijt.
 
De rij van zondige houdingen begint hier met liefhebbers van zichzelf. Daar waar egoïsme, zelfzucht, egocentrisme, narcisme, etc heerst, vinden we alle andere zonden ook in het wezen van de mens. Leviathan komt binnen bij mensen, die nemen in plaats van geven, zichzelf voeden in plaats van de ander. Geven is de sleutel om in de wederkerige Liefde te groeien, en uit de leugen, het egoïsme weg te komen; uit het gebied van de slang. Door te geven, krijg je dieper deel aan Christus en geneest Zijn Zalving je.
 
Allereerst geef je je leven ten volle aan Christus (Lukas 14) en van daaruit door de Heilige Geest geleid aan elkaar in de door God samengestelde orde, aan jou persoonlijk gegeven.
 
Handelingen 2 en 4. Binnen deze deze orde ontvang je je diepste bevrijding, genezing, toerusting en ligt ook Zijn volle Bescherming.
 
Door angst komt de leviathan binnen. Voor een Christen is angst altijd een leugen. Geloof je de informatie van deze angst, dan zet je de deur open voor de leviathan om binnen te komen en gif te spuiten, waardoor je in hypnose en verwarring terecht komt,  je zelfs een ‘ziek’ gevoel kunt krijgen. Als je je maar even buiten de orde van God stelt, dan heeft ook de slang je zo te pakken, je kunt zo gebeten worden; hij zit toegewijde Christenen in hun nek, om Gods Werk in hen te verstoren! Al bij een kleine kier (b.v. een leugentje om 'bestwil') kan hij zijn gif in je geest spuiten en je verblinden, zodat hij zelf vervolgens binnen kan komen. Let wel: een ongegronde vloek treft geen doel; houdt invalspoorten dus absoluut dicht.

(Ook de staf van hermes brengt hypnose en verblinding.
 

Wanneer je groeit in onderscheiding zie je het voor je ogen gebeuren. Bij je eerste stappen van radicaal vrijkomen, zul je dit ongetwijfeld merken: hermes wil je beslist niet laten gaan! Dingen die je anders (vrij) goed kon, lukken ineens niet meer. Verwarring, dingen vergeten, vooral op het toppunt van strijd wanneer je het meest scherp moet zijn. Hier moet je doorheen breken; de Zalving via de apostel waarbij je gesteld bent zal je hierin helpen, zo ook de groep waarin Hij je heeft gesteld / jouw familie in Christus, met elkaar functionerend in de vijfvoudige bediening, die met je bidt en met je strijdt en waarachtig bevrijdende Liefde voor je heeft. (Joh.17))
 
Een invalspoort kan bijvoorbeeld de angst voor tekort zijn, dat door de mammon bewerkt wordt. Deze angst is een leugen, want God zegt in Zijn Woord dat Hij voor ons zorgt. Toegeven aan deze angst zorgt ervoor dat de leviathan ook deze vloek kan bewerken. Dit brengt per direct een voelbare negatieve trekkracht in een geestelijk gezin! God wil dat we Hem geloven, en naar dat geloof handelen.
 
Angst verbindt je met de bron van de angst. Zo verbindt angst voor tekort je met de mammon, die je dan in je leven toelaat om voor tekort te zorgen. Dit geldt ook voor trots of hebzucht.

Hebreeën 2:13-15
13 En verder:  Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
 
Ook trots op overvloed is een leugen van de mammon (god van onrechtmatig verkregen rijkdommen) en een deur voor de leviathan om binnen te komen en zijn gif te spuiten en woorden te verdraaien, iemand vervalt dan in hoogmoedswaanzin.
 
Hieronder beknopt beschreven hoe de leviathan (macht van verdraaiing) binnenkomt, door verschillende werkingen van de andere acht machten van de sephirots:
 
tyrus: satan zelf, hier komt vooral het aspect van handel sterk naar voren
Werking: angst voor tekort, angst het niet te redden in je leven, angst niet voldoende op te bouwen, rijkdom verkrijgen door onrechtmatig handelen vanuit een tyrusdrive (zeer destructieve gedrevenheid).
thor: Noorse god, sterke man, heer van de lucht.
Werking: angst een slaaf te worden, angst geen zelfbeschikking te hebben, ongehoorzaam zijn aan het Woord van God dat door de Heilige Geest geopenbaard wordt.
pharmakeia: ‘god’ van medicijnen en drugs. 
Werking: angst niet beter te worden, vertrouwen op medicijnen in plaats van op God.
hemelkoningin: ‘godin’ van de valse eenheid en onheilige relaties.
Werking: angst voor eenzaamheid, er niet bij horen, verlatenheid. Onheilige relaties aangaan.
Ongezonde/overdreven focus op een 'fijn gevoel'; dit verwarren met de Liefde van Jezus, terwijl het verre van dat is. 
izebel: oorlogsgodin.
Werking: angst voor overheersing, controle en emotionele pijn, je autoriteit prijs hebben gegeven aan anderen, zelf controleren en intimideren en manipuleren.
hermes: ‘god’ van valse leringen, valse boodschappen’.
Werking: angst om in de Geest te bewegen, graag controle over je leven willen hebben, onheilige leringen geloven en leren.
apollyon: ‘god’ van destructie.
Werking: angst voor vernietiging, klagen, haat, liefdeloosheid.            
dood: ‘god’ van dood en dodenrijk. angst voor dood, angst verlies, blijven zondigen tot de dood, haat, liefdeloosheid.
Er zijn vele werkingen meer, die de Heilige Geest je zal openbaren in je Weg naar Verlossing en Vrijheid! Ook duiden we deze ‘goden’ naar hoe wij ze in de geest ervaren hebben, en niet naar hoe ze in de geschiedenis beschreven zijn.
 
Dus angst → geloof in de leugen → slang zit binnen en regeert!
Of zonde → invalspoort → slang zit binnen en regeert!
 
Zie voor gedetailleerde studie (klik): Kernleugens geestelijk nederland ontmaskerd!
 
Mattheüs 15:11
11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.
 
Dus onzuiver en onheilig uiten, handelen en spreken, is zondigen, en brengt angst en dood in je leven: het terrein van de slang.
De leviathan werkt door je te manipuleren door de aardse omstandigheden. Breekt in mensenlevens in en dendert over grenzen heen, of doet dit zeer subtiel; sneaky! Bewerkt onvrede in je geest en ziel, hetgeen tot werkelijke ziekten kunnen leiden. De slang wil continu problemen op je pad brengen, waardoor je maar niet Vol in Hem kunt opstaan, maar continu bezig blijft met brandjes en branden blussen! Door vanuit eigen kracht op problemen in te gaan, zonder de Zalving van Christus, kom je niet van onderuit door het wateroppervlak heen. Sterker nog, je raakt vaak nog dieper verstrikt! Hij wil dat je Zijn stem/Zijn Zalving gehoorzaamt, zodat Hij je uit kan leiden, door het wateroppervlak van het bevuilde water heen, de Volle Waarheid, het Volle Licht in! Je moet je eruit gehoorzamen. In de Volle Waarheid, de Substantie van Christus kan de leviathan niet komen! Hier zul je Hem zien zoals Hij is, van Aangezicht tot aangezicht ontmoeten!
De macht van de leviathan is dus alleen te overwinnen, door je in gehoorzaamheid door de Heilige Geest geleid aan het Woord, het Zuivere Water, te onderwerpen. Alleen door gehoorzaam te worden aan de dagelijkse leiding van de Heilige Geest word je uitgeleid uit de verlatenheid, pijn, angst en leugen, en ingeleid in de Volle Waarheid, waardoor de leviathan moet wijken, en door God in je leven vernietigd wordt.
 
Jakobus 4:7
7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
 
Je kunt de leviathan niet bevechten, je moet uit zijn invloedssfeer wandelen, dus boven de sterk bevuilde waterspiegel uitkomen, boven de omstandigheden uit, en daar blijven, en niet naar de omstandigheden kijken, waardoor je door het wateroppervlak heen zakt. Petrus moest op Jezus blijven zien, toen hij over het water liep!!! (Mat.14:22-33). De slang brengt allerlei omstandigheden op je pad, die je in zorgen en angst willen brengen. God laat dit toe, want Hij wil jou helemaal voor Zichzelf! Trap niet in de leugen, en blijf op Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen. Zo zul je sneller zijn dan de slang, en zal God de slang met Zijn Zwaard doden:
 
Jesaja 27:1
1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen
met Zijn hard, groot en sterk zwaard
   aan de Leviathan, de snelle slang,
ja, de Leviathan, de kronkelende slang;
   Hij zal het monster dat in de zee is, doden.
 
Zijn hard, groot en sterk zwaard is Zijn Woord, Zijn Zoon, Jezus Christus zelf.
 
Psalm 74:12-14
12 Toch is God mijn Koning van oudsher,
Die heil brengt hier op aarde. 
13 Ú hebt door Uw macht de zee gespleten,
U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld.
14 Ú hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld,
U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn.
 
Door uit te trekken uit egypte/babylon/het wereldsysteem, de woestijn in, kom je los van de invloedsfeer van de leviathan. Je hart moet gezuiverd worden van het wereldsysteem, zodat daar geen enkel verlangen meer naar is. Dan zal de leviathan in jouw leven door Hem vernietigd worden! En wat deze macht van je gestolen heeft zul je van Hem terug ontvangen!

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
 
Openbaring 15:2
2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.
 
Als we in de bevuilde zee zitten kijken we vanonder tegen het wateroppervlak; het is een spiegel, waarachter het Raadsel/Gods geheimenis zich bevindt. De leviathan is snel en kronkelt. De leviathan vertroebeld het water, verdraaid de werkelijkheid. Hoe dichter we bij het wateroppervlak van het bevuilde water komen, hoe meer licht er in ons leven schijnt. We zien contouren van de Werkelijkheid boven het wateroppervlak, maar nog niet de Volle Werkelijkheid Zelf.
 
1 Korinthe 13:12
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
 
De Geest is Water; Jezus Christus het levende Water, Hij is de Rivier, die stroomt uit de Troon van God. De geest van de mens is ook water, zelfs het lichaam bestaat voor 80% uit water. Alles is watersubstantie. Gods spreken is Water, uit Zijn spreken is alles gevormd!
 
Doordat wij ons uiten, zetten we het water/ de geestelijke wereld in beweging, elk spreken en handelen doet iets in het water. Als we vervuld zijn met de profetische Geest, de Geest van Jezus Christus, scheppen we zelfs in het water. Daarom moeten we zeer alert zijn in wat we spreken! Klik hier voor de krachtige studie: 'Born in the Spirit'.
 
Johannes 14:10
10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
 
Spreken is zilver, het spreken van Gods Woord brengt verlossing (leraar). Zwijgen is goud, door jou zelf te laten zwijgen, laat je de ruimte aan God om door je mond te spreken (profeet). Hij is het vloeibare Goud, wat je koopt met je leven. Hij opent je mond om te spreken; Jezus deed en sprak ook alleen dat wat de Vader zei.
 
De welbekende slogan WWJD (What Would Jesus Do) wordt door nagenoeg niemand goed begrepen; Jezus dus deed enkel wat de Vader Hem zei! Om eens diep over na te denken! Hoeveel kinderen van God lopen met zo'n armbandje? Wie heeft het echt begrepen en is een waarachtig discipel van Jezus Christus, alles achterlatende? Lukas 14:25-35.
 
Zoals we hebben gelezen worden in de Bijbel de mensenmassa’s ook wel de zee genoemd. Dit is de bevuilde zee. Maar de zee van glas, zuiver als kristal, is de Geest van God door Wie we schoongewassen worden en met Wie we verbonden blijven.
 
Openbaring 4:6a
6a En vóór de troon was  een glazen zee, als kristal.
 
Tussen de bevuilde zee en de Zee van Glas is de Bloedlijn van Jezus, alleen door gereinigd te worden met Zijn Bloed kunnen we de Glazen Zee in en door gaan.
 
 
Nederland, stad onder water
 
Openbaring 17:1+15
1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.
15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
 
Daar waar niet op de Rots gebouwd wordt, staat men bloot aan, of is zelfs doordrenkt met het bevuilde water dat door babylon verontreinigd is. Nederland heeft niet op de Rots gebouwd. Nederland is een land dat onder de geestelijke waterspiegel ligt, in de bevuilde zee, welke bevuild wordt door babylon. Babylon is 'het geheel aan overtuigingen' dat tegen de kennis van Christus in gaat. Babylon wordt geregeerd door een alliantie van niet-wedergeboren mensen en gevallen engelen. Zij hebben de structuren van de stad onder water ontworpen en gebouwd. Niet voor niets heet de god van de vrijmetselarij in het engels: gaotu, the 'great architect of the universe'. Door diepe toverij en occultisme houden zij de mensheid in hun occulte wereldsysteem gevangen. Hun fundament is ten diepste controle gebaseerd op angst en jaloezie! Het hart van lucifer zelf!
 

 
Vooral het nederlandse koningshuis en de cultuur daaromheen heeft ervoor gezorgd dat nederland steeds dieper en vaster onder de waterspiegel van het bevuilde water kwam. Het nederlandse koningshuis is een mega slot op de nederlandse bevolking; eeuwen van occultisme, dat door het koningshuis heen kwam, heeft nederland tot op het bot toe bevuild! (gedetailleerde informatie is te lezen in het boek ‘Bedrog rondom de kroon’ van Ine Veen) De gouden koets heeft niet voor niets vier tritonen (zeemeermannen met in de hand een drietand), die elke prinsjesdag de leugen beschermen, die geuit wordt op het binnenhof.
 
Daarnaast heeft de gouden koets velen afbeeldingen meer, die een rechtstreeks in verbinding staan met het rijk der duisternis. En die de poort open houden voor occulte krachten om in het land te werken. Zo bevinden zich de wielen van de koets de dierenriem. Het Woord van God verbiedt duidelijk om ons in te laten met dit soort toverij. Waarachtig Koningschap wordt door God Zelf aangesteld en zal door de Heilige Geest geleid nauwgezet op het Fundament van het Woord bouwen! Doordat de koningin in deze koets met deze afbeeldingen blijft rijden, zet ze vol de poort in nederland open voor orion-invloeden. Voor een gedetailleerde studie over orion, klik hier.
 
 
 
Zeven sferen van invloed in de maatschappij
Religie, politiek, media, handel, kunst & vermaak, gezin & zorg, onderwijs.
 
Tot op heden is er binnen de zeven invloedsferen (piramides) nog geen volle heerschappij van Christus geweest. De alliantie tussen gevallen engelen en mensen heeft tot nu toe de wereld geperverteerd met leugen, dood en verderf. De overste van deze wereld zit nog steeds op de troon, op de top van de piramide, en houdt de mensheid gevangen in de leugen. Vele natiën zijn nog steeds aan de vorst van de wereld onderworpen. Zijn leugen perverteert de zes invloedsferen en hij is de auteur van de zevende invloedsfeer: religie. De Vader heeft nooit bedoeld dat er religie zou zijn; tradities, regels en wetten is opgelegde godsdienst, die alleen het vlees in de ziel van de mens bevredigt. Dit geheel wordt geleid door een vrome geest en kan blijven bestaan door zelfrechtvaardiging; gaat dus tegen het Woord in. God wil dat we relatie met Hem in de Geest hebben, waarbij ons lichaam Zijn Tempel is en in Zijn kinderen het Nieuwe Jeruzalem wordt gevestigd. Daarom zal deze berg religie verdwijnen, als God door Jezus Christus Koning wordt over de natiën! Door de Kruisdood van Jezus Christus is de vorst van deze wereld al buiten geworpen, en is Jezus alle mensen naar Hem toe aan het trekken.
 
Johannes 12:28-32
28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken.
29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
30 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
 
Toen Jezus dit sprak, wist Hij welke dood Hij ging sterven en dat op die manier een plaats bereid werd waarin de satan geen toegang had: Zijn eigen Lichaam. Sinds de dag van Pinksteren bevindt de wereld zich in een krachtig reddingsplan van God, welke haar voltooiing zal hebben in deze dagen wanneer God en Zijn Zoon Jezus de koninkrijken van de wereld in bezit hebben genomen.
 
Openbaring 11:15
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
 
Dit zal Hij doen door Zijn priesters in de Hoge Plaatsen te brengen. Hierdoor zal er in de Hoge Plaats zuivere aanbidding zijn, waardoor de invloedssfeer religie verdwijnt en de overige zes piramides genezen worden en de fragmentatie daartussen verdwijnt; ze worden geïntegreerd in een kubus: het Nieuwe Jeruzalem.

Door deze Krachtige Werking vanuit God zal de hoer geoordeeld worden en de macht over de zeven bergen verliezen:

Openbaring 17:9
9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.
 
Openbaring 18:2
2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
 


De hermesstructuur over nederland

De hoogst georganiseerde structuur in het demonische rijk is de kabbala structuur. Deze bestaat uit 10 ‘sephira’s’, die met lijnen aan elkaar verbonden zijn. Deze sephira’s zijn hoge plaatsen waar de hoogste machten van het rijk der duisternis hun intrek hebben genomen, en van daaruit samenwerken om nederland onder de waterspiegel te houden: tyrus, thor, mammon, leviathan, pharmakeia, hermes, izebel, koningin des hemels, appolyon en dood. Een sterk extra (diep verborgen) bolwerk (de 11e 'verborgen' sephira) die zich met alles verbindt is de baphomet. Zie voor een gedetailleerde studie (klik): Kernleugens geestelijk nederland ontmaskerd!

 
Ingaan door de parel
In de oester, welke een beeld is van Gethsemané, worden diep in de zee de parels, de apostelen, gevormd. Zijn apostelen gaan net zolang door dit vormingsproces, totdat ze zo gevormd zijn dat ze een sieraad voor de Allerhoogste kunnen worden. De vissers duiken ze op en plaatsen ze in het sieraad van de Koning.

Zacharia 9:16
16 Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen,
als de kudde van Zijn volk,
   want als edelstenen in een diadeem
zullen zij schitteren in Zijn land, 
 
Deze parels zijn de poorten, waardoor we het Hemels Jeruzalem in kunnen gaan.
 
Openbaring 21:21
21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.
 
Een ieder die nog in het bevuilde water is, zal zijn of haar leven totaal af moeten leggen, en alles verkopen wat hij of zij heeft (neerleggen aan de voeten van de door God Zelf aangestelde apostelen, ten dienste van de Tempelbouw), zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, om de Deur Jezus Christus door te gaan, die gelijk ook de Parel van grote Waarde is, en deze Parel te kunnen kopen:
 
Mattheüs 13:45-46
45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt.
46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.
 
Jezus woont als de Parel van grote Waarde in de Zijnen, die op hun beurt parels van grote waarde worden. Word deze koopman en verkoop al je bezittingen om jouw parel te kunnen kopen! En kom in het aanhoudende onderwijs van Zijn apostelen! Het zal je reinigen, zuiveren en heel maken!

De ware apostolische Zalving kenmerkt zich door het naar de oppervlakte brengen van alle demonie; dit kan gewoonweg niet blijven bestaan!  De slang haat apostolische Zalving! Apostelen en profeten eten slangen! Ze functioneren als valken en adelaren! Het zijn de volwassen apostelen en profeten die Zijn uitverkorenen, door Zijn Geest geleid, door het wateroppervlak heen trekken en de slang daardoor in hun levens doden!

 
 
 
 
 
Nederland ook geografisch onder de waterspiegel
 

Genesis 7:10-11
10 En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam.
11 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.
 
Rehwinkel (1) maakt in zijn onderwijs duidelijk, dat de aarde een catastrofale ramp doorging. Niet alleen kwam de aarde vol met water te staan, ook kantelde de aarde een heel aantal graden. Zo zijn er tal van Bijbelse voorbeelden te noemen waaruit op te maken is dat de materiële werkelijkheid verbonden is met de geestelijke werkelijkheid, en dat de materiële werkelijkheid ook reageert en zich voegt naar de geestelijke werkelijkheid. Duidelijk is dat de toestand van de aarde alles te maken heeft met de toestand van de mens op aarde. De aarde reageert op hoe de mens op aarde leeft.
(1) De zondvloed, prof. Dr. A.M. Rehwinkel

Genesis 3:17-18
17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
 
Is de aarde dan een levend mechanisme? Nee, maar de mens is aangesteld als heerser over de aarde, ons spreken en handelen beweegt de aarde.

Dan de geografische toestand van Nederland. Het westen van nederland ligt voor het grootste gedeelte onder de waterspiegel. Profetisch zegt dit alles over het feit dat dit leviathan gebied is. Ook de drie grootste steden liggen onder de waterspiegel: amsterdam, rotterdam en den Haag. Het is leviathangebied, de mensen leven veelal in angst, trots, perversie en verdraaiing van de werkelijkheid, en kennen de opgestane Christus niet, die de Weg is tot verlossing van hun levens. Dit betekent overigens niet dat een stad die geografisch boven de waterspiegel ligt niet in leviathangebied zou kunnen liggen. (Een artikel over cultuurbolwerken en hoe met name de leviathanmacht hierin beweegt, volgt t.z.t. op River of Glory facebook.)
 
Kolossenzen 2:17
17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.
 
De zee is het gebied van de duisternis, de perversie en de verwarring. Het Lichaam van Christus daarentegen is leven in het Licht en in de Werkelijkheid. Ingaan in Christus / het Lichaam van Christus is ingaan in de Werkelijkheid en uittrekken uit babylon en uit de zee.
De ark van Noach staat profetisch voor Christus en Zijn Lichaam. Noach de apostel maakt van hout; beeld van de mens, een ark om bovenop het zeeoppervlak te drijven. Zo bouwen in deze tijd Zijn apostelen ook aan een Geestelijke Ark, het gezuiverde Lichaam/de Bruid van Christus, om veilig te zijn van de zee en babylon en buiten het bereik van de slang.
 

 
 
In deze eindtijd is het zaak om goud van Hem te kopen en zo onderdeel te worden van deze Geestelijke Ark.

Openbaring 3:18a
18a Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt,
 
 
 
Zijn Opdracht
Nagenoeg alle nederlanders zitten gevangen onder de geestelijk bevuilde waterspiegel, en het is aan de zonen van God om hen boven deze waterspiegel uit te trekken.
Echter, de meeste Christenen hebben Jezus als hun Heer en verlosser aangenomen maar hebben tegelijkertijd hun wortels laten groeien in het wereldsysteem, waardoor ze bevuild water binnen blijven krijgen, en ook zelf een bron zijn van vuil water. Alleen de niet-bekeerde, of dubbelhartige Christen is prooi van de leviathanmacht. De geestelijke invloeden van het wereldsysteem zijn te vinden in elke kerk of geloofsgemeenschap waar niet nauwgezet het volledige Woord, geleid door de Heilige Geest (dus apostolisch) wordt gebouwd. Bij aanhoudende weigering om van dubbelhartigheid te bekeren, zegt God Zelf niet meer voor dit volk te bidden; het zal niet helpen. Het zal een eeuwige strijd blijven!

Jeremia 7:13-18
13 Welnu, omdat u al deze daden doet, spreekt de HEERE, en Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt,
14 zal Ik met dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan.
15 Ik zal u van voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van Efraïm.
16 En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar u luisteren.
17 Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?
18 De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken.
 
 
Jakobus spreekt in zijn brief over degene die twijfelt. Degene, die en één voet in het Koninkrijk heeft gezet, en één voet heeft staan in het wereldsysteem, in babylon.

Jakobus 3:10-12
10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.
11 Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
12 Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.
 
Daniël 7:27
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijks een eeuwig Rijk zal zijn; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. (SVV) 
 
Hij zorgt ervoor dat Zijn kinderen in deze tijd de Hoge Plaatsen in gaan nemen. Door het innemen van onze plaats, trekken we iedere bewoner van nederland die wil boven de waterspiegel door toerusting en voorbede!
We klimmen aan Zijn hand de berg Sion op. Tijdens deze klim zijn er vele momenten waar we door strijd en overwinning Zalving verkrijgen. Deze Zalving zal rechtstreeks komen op degenen die met ons klimmen of die de Heer met ons verbonden heeft. Hierin is Hij ons een kleine 2000 jaar geleden voorgegaan, en mogen wij Hem als Zijn priesters navolgen in Koninklijk Priesterschap.
 
1 Petrus 2:9
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
 
Efeze 4:8-16
8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
 
Door ons in Liefde aan de Waarheid te houden, groeien we naar Hem en naar elkaar toe.

1 Korinthe 1:10
10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
 
God zegent enkel op Waarachtige Eenheid!
Het is Zijn hartsverlangen dat Zijn Liefde aanhoudend stroomt... Zijn Rivier!
Deze Eenheid bewerkt de Zalving die nodig is om de mensen buiten deze Eenheid uit de leugen te halen en boven de waterspiegel uit te trekken.

Psalm 133
1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.


Door deze Eenheid kan God de Vader Koninklijk Priesterschap geven aan de apostel (in samenwerking met de profeten) binnen deze Eenheid. Door dit Priesterschap zullen mensen, gebieden, ja zelfs natiën schoongewassen worden.
Ieder die ook open staat voor deze Zalving, wordt door de Geest gewassen tot wedergeboorte en door het wassen naar een dieper bewustzijn van de wedergeboorte gebracht. Door de wedergeboorte wordt de geest van iemand gezuiverd, en van daaruit zijn/haar ziel en lichaam. Door deze wedergeboorte wordt hij/zij uit de zee getrokken en op de Rots gezet, de Waarheid! Hij/zij leeft dan niet meer in de stad onder water, maar heeft zijn/haar voet op het water gezet, en mag met Hem regeren over de omstandigheden.
 
Kolossenzen 1:13
13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
 
Door op Hem te blijven zien, en niet te twijfelen, kunnen we de zee op stappen en met Hem over de zee wandelen. Zelfs als de wind en de golven tekeer gaan, blijven we met Hem in de Shalom.
 
Mattheüs 14:27-31
27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.
28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.
29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.
30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!
31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

De Heer leert ons als Zijn kinderen over de omstandigheden te regeren, we mogen op Hem vertrouwen en hoeven niet te twijfelen. Hij zorgt voor ons.

Jezus zegt over het einde van de tijden dat de zee tekeer zal gaan. Voor ons als kinderen van Hem is het zaak dat we hebben geleerd ons niet door de omstandigheden te laten regeren, maar alleen op Hem te zien, en Hem te volgen waar Hij ook naartoe gaat:

Lukas 21:25
25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
 
In deze laatste dagen zullen de volken, die op aarde leven, zich door omstandigheden laten regeren en dus niet in de Geest wandelen, radeloos zijn omdat de omstandigheden te zwaar worden om te dragen. Wat ze niet zien is dat hun Schepper een Weg van Verlossing voor hen heeft. Het zijn Zijn kinderen, die het Heil aan de volken mogen brengen.
Daarnaast zal het bevuilde water in de laatste dagen nog bevuilder worden!

Openbaring 22:11
11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.
 

De oude natuur
Om diep los te komen van de zee moet de vervallen/geperverteerde natuur van de mens afgelegd worden. Dit proces van Heiliging begint direct na de wedergeboorte. Het is deze vervallen natuur die de mens aan het wereldsysteem, aan de zee bindt. Hierdoor kan het koninkrijk der duisternis blijven opereren in een mens. Dit lichaam der zonde moet compleet vernietigd worden om Heilig te worden en boven de waterspiegel uit te komen.

Efeze 4:17-24
17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,
18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.
19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.
20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,
21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,
22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,
23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
 
Na in de Eenheid van het Ware Lichaam van Christus gebracht te zijn, kom je onder Zijn Priesterschap, Priesterschap dat vanuit Hem, door de apostel die aan je gegeven wordt heen, werkt. Deze (bewust van de Johannes 17 Roeping op zijn/haar leven) en (Z)zijn/haar team zullen voor je strijden en je helpen om de oude mens af te leggen en je met de nieuwe mens te bekleden. Op deze manier zul je totaal boven de waterspiegel uitgetrokken worden, en buiten de invloed van de bevuilde zee en babylon komen.
 

Jezus Christus, de Hoeksteen
De hoer, de koningin des hemels, die aan vele wateren zit, zorgt voor de valse eenheid tussen de mensen en de natiën. Door zielse relaties en verbonden worden de mensen en de natiën aan elkaar verbonden. Vooral door hooggeplaatsten op sleutelposities. Op de top van de piramide worden hele landen gebonden door deze valse vrede. In deze tijd zijn de oordelen van God aan het komen over degenen op de hoge plaatsen; God eist dat de Hoge Plaats zuiver wordt, want Hij wil daar Heilig priesterschap en koningschap in brengen, Koninklijk Priesterschap gebouwd op de Hoeksteen Jezus Christus.

1 Petrus 2:1-10
1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.
2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,
4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,
5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok;
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
 
Doordat de heiligen de Hoge Plaatsen in bezit nemen, komt er oordeel over degenen die onrechtmatig de hoge plaats in bezit hebben. Als er dan geen bekering komt, komt automatisch het oordeel van God en zal ziekte en dood het gevolg zijn. Hij kan je ook niet beschermen als je Hem dit niet ten volle toestaat.

In beide gevallen, of door bekering of door oordeel, wordt de natie bevrijd van de versluiering en de gebondenheid van het misleidende bolwerk van de grote hoer, de hemelkoningin. Haar valse vuur zal gedoofd worden door het Levende Water, dat uit de harten komt van hen, die zich met de nieuwe mens hebben bekleed en diep in de Liefde verbonden zijn met Hem.

Johannes 12:31-32
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
 
De vorst van deze wereld heerst vanuit de dood vanaf de zeebodem. Doordat je door Christus boven de bevuilde waterspiegel uit wordt getrokken, kom je buiten het bereik van de troon van satan, en buiten het bereik van de draaiingen van de leviathan. Je zult ervaren dat deze macht in je leven geoordeeld wordt; jij bent met Christus verhoogd boven het wereldsysteem uit, gezuiverd van het bevuilde water van de zee.
Overal waar in deelwaarheden geleefd wordt heeft de leviathan dus vrij spel. De hemelkoningin bewerkt een valse vrede door onheilige relaties te bewerken en te zegenen. Onheilige relaties zijn relaties in de ziel zonder dat de mensen geheiligd zijn, dus relaties in de leugen. Daar waar leugen is kan de leviathan zijn gang gaan in het verdraaien van de communicatie. Een sneaky samenspel tussen de leviathan en de hemelkoningin.

Zo zorgt hermes voor leugenleringen over de werkelijkheid. Hermes houdt mensen vast in geperverteerde, leugenachtige mindsets. Ook hierdoor kan de leviathan de communicatie tussen mensen blijven verdraaien. Een gemeen samenspel van hypnose van hermes en gif van de leviathan. Zo ook waar de baphomet de intimiteit geperverteerd heeft, kan de leviathan volop de communicatie verdraaien in bijvoorbeeld het huwelijk en je intimiteit met God. Hij heeft zijn focus specifiek op de door God bedoelde relaties gericht; gezalfde relaties, inderdaad huwelijken, gezinsrelaties en in de orde van het Gemeenteleven.

Hij kan iemand nooit scheiden van de Liefde van Christus, maar wel zorgen dat het leven een puinhoop wordt / enorm veel verwarring schoppen.
 

NAUWGEZET bouwen op het Woord van God
Er is maar één Weg, en die Weg is smal. Het is Jezus Christus, het Woord van God. Een mens kan alleen uit de zee komen door nauwgezet op het Woord van God te bouwen, geleid door de Heilige Geest (Deut.4) en in gehoorzaamheid elk moment achter Jezus aan te gaan (Joh.3:8).
 

God roept ons op om uit babylon weg te trekken: We mogen op het paslood, God de Vader,
klimmen en Hij zorgt ervoor dat alles in onze omgeving zal gaan overeenstemmen met Zijn Orde.
Het paslood komt geleid door de Heilige Geest stil te hangen boven het Kruis, Jezus zal je vervolgens meenemen omhoog het Nieuwe Jeruzalem in. Daar waar omstandigheden niet te dragen zijn, kun je het paslood stevig vastpakken en wordt het paslood, via het Kruis een sloopkogel die datgene verwijdert uit jouw leven dat ‘om’ moet.
Dit is totale overgave, Hem vertrouwen op Zijn Woord en de Heilige Geest Zijn Werk laten doen.
De kortste en dus snelste weg tot Heiliging.
 

De kerken en gemeenten in nederland hebben dit niet gedaan zoals God in Zijn Woord vereist. Er zijn een aantal cruciale blinde vlekken (veroorzaakt door de leviathan, mogelijk door de rechtmatige grond die gegeven is door de overheid en/of Christenen zelf, dus door onwetendheid of rebellie - let op het volk Israël: twee delen / twee redenen waarom de Bruid Jezus nog niet kan ontvangen; een studie hierover volgt binnenkort op de website!) in de, zoals men onterecht noemt  ‘kerken' en gemeenten in nederland, waardoor ze niet boven de waterspiegel uit komen. Er bestaan door Jezus Christus geen ‘kerken’ meer; dus ook niet ‘het naar de kerk gaan’; Jezus gooide de tempelmuren omver. En al helemaal niet op zondag! Bij onze wedergeboorte zijn we de Zevende Dag ingegaan; de Sabbath = eeuwige inwendige Rust / Shalom; elke dag geestelijk vrij van deze wereld; we leven/laten ons leiden van binnenuit, door de wedergeboren geest, door de Heilige Geest, dus nooit meer door de omstandigheden! 

Hebreeën 4:10
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.


Zijn Tempel is in ons; waar twee of drie samenzijn, daar is Hij; Hij bouwt door de harten van Zijn discipelen het Nieuwe Jeruzalem / één Lichaam / één Huis / één Gouden Stad!)
 

 
De 'kerken' en gemeenten in Nederland leven door die blinde vlekken in deelwaarheden, in fragmentatie (geest van het babylonische systeem krijgt hierdoor volop ruimte!), doordat men deelwaarheden van het Woord tot zich neemt. Alleen door het VOLLE Woord als Water tot zich te nemen kan men spreken over stromen van Levend Water; Gods Geest is altijd in beweging is altijd nieuw en zuiverend / verfrissend / opbouwend / Levendmakend!!!  Vooral ook één geheel, één Organisme, één volop stromende Rivier, één Levendig Lichaam, op weg naar één zuivere Bruid!

Over het algemeen bevindt men zich in een gezonken schip onder water: het ‘nieuwe’ atlantis (‘stad onder water’) en heeft een diep verbond met de hemelkoningin gesloten (zichzelf wijsmakend dat men vrede heeft met iedereen, maar waar is de Vrucht, de opgestane Bruid tot op heden?), waardoor men een pretpark blijft voor de chaosmacht leviathan. Men bekrachtigt dit verbond opnieuw en opnieuw (en leb kamai-gebeden worden de geestelijke atmosfeer in gezonden; zie de studie ‘leb kamai gebeden’, welke op te vragen is via info@riverofglory.eu, en houdt ook River of Glory facebook in de gaten.)
De 'kerken' hebben een diep doodsverbond gesloten door de verklaring van de werkgroep ‘in vrijheid verbonden’ te tekenen. Deze bijeenkomst wordt regelmatig op of rond 23 januari gehouden onder de dom, in het utrechtse academiegebouw; de dag waarop ook de unie van utrecht gesloten werd, welke de vrijheid van godsdienst invoerde. Hierbij is ook altijd koningin beatrix aanwezig. De laatste bijeenkomst van deze werkgroep was 23 januari 2012. Deze verklaring wordt ondertekend door afgezanten van de zes religies: hindoeïsme, boeddhisme, Jodendom, islam, Christendom en humanisme.
 
Eigen wegen gaan en eigen verbonden sluiten, buiten het Woord van God om, is hoogmoed, trots en angst, en daar waar we deze houdingen vinden heeft de leviathan vrij spel om gif te spuiten, om te verdraaien, om verdeeldheid te brengen en deze in stand te houden. Hierdoor kan er geen Ware Eenheid komen, die cruciaal is om overwinning over het wereldsysteem te krijgen. Nogmaals: de Christelijke wereld in nederland is een pretpark voor de leviathan!

(De allergrootste misleiding waardoor een diep doodsverbond met babylon opnieuw en opnieuw bekrachtigd wordt en waar nagenoeg de hele Christelijke wereld in mee gaat is het babylonische kerstfeest. Hier moet een ieder zich diep van bekeren om los te komen uit babylon. Zie studie (klik:) ‘Kerst is zeker MIS’.)
Een aantal essentiële Waarheden uit Gods Woord wordt gewoon niet gezien en omarmd; één daarvan is dat kinderen van God in een groep, een door God gegeven familie, behoren te leven zoals aangegeven in Handelingen 2. 
 
Handelingen 2:41-47
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De eerste gemeente doopte door drie keer onder te dompelen, vraag onze studie hierover aan via info@riverofglory.eu en houdt River of Glory facebook in de gaten.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
 
Markus 3:33-35
33 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?
34 En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders;
35 want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.
 
 
Hieronder drie* belangrijke zaken die Christelijke nederland veelal over het hoofd ziet, met diepe, desastreuze gevolgen:

*Zij volhardden in de leer van de apostelen
Allereerst is er geen of nauwelijks volwassen apostolisch leiderschap in nederland. Apostolisch leiderschap behoort altijd los van ’het systeem’ en Vol in het Woord van Christus te zijn. Er klopt veel niet als mensen menen apostel te zijn, en toch nog geestelijke bindingen met het systeem hebben. Zuiver volwassen apostolisch leiderschap zal altijd de Gemeente bouwen zoals aangegeven in bovenstaand gedeelte uit Handelingen. Er zal een zeer nauwe relatie zijn tussen de gelovigen en de apostelen; er moet continue onderwijs zijn om de gelovigen in heiliging te brengen. Ook apostelen onder elkaar die ieder vanuit hun plek in een Johannes 17 roep behoren te bewegen, elkaar hoogachtend en erend / dienend; een wederkerige Liefde die Jezus ons leert en het hart van onze Hemelse Vader is; één Lichaam!
Daarbij mag er niet iets afgedaan of toegevoegd worden aan het Woord van God, anders zal God afnemen van het geboomte des Levens in je Leven of je deel laten hebben aan de plagen, die over babylon komen!

Openbaring 22:18-19
18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van  het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
 
*Zij kwamen dagelijks eensgezind in de tempel: Dit is een voorwaarde voor zuivere groei en Heiliging. Door dagelijks eensgezind bij elkaar te komen blijven ze in de Zalving van het apostolisch leiderschap. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat er naar een fysieke plaats gegaan hoeft te worden. Leven in Aanbidding, Vol in en door de Geest geleid bewerkt dit; Hij stuurt; Hij strijdt, maakt de weg vrij! De substantie van het nieuwe Jeruzalem groeit zo meer en meer in de harten van eenieder. Hierdoor wordt er een krachtige vuist gemaakt tegen het wereldsysteem. Deze Eenheid in de Zalving breekt de jukken en brengt totale bevrijding! Hij bouwt het huis door de Zalving, door Zijn discipelen. (Een diepgaande studie over Aanbidding is op te vragen via info@riverofglory.eu.)

*Zij hadden alle dingen gemeenschappelijk: een diep geheimenis om werkelijk (ook diep contextueel: vanuit de voorgeslachten) van de macht van mammon af te komen, en in diepe en zuivere intimiteit in de Geest met je broers en zussen te kunnen opstaan en leven. Dit bewerkt een vrijheid die niemand zich van te voren kan voorstellen; boven bidden en denken uit..
Als Christenen aan deze drie voorwaarden gaan voldoen, worden er grote invalspoorten in het leven gesloten en zal er al gauw diepere Openbaring volgen over hoe overige, dieper in het onderbewustzijn gelegen, invalspoorten te dichten, waardoor bevuild water binnen kan komen. Voor dieper begrip van de Handelingen 2 Gemeente, vraag de studie aan via info@riverofglory.eu.
 

Koninklijk Priesterschap
Er kan alleen koningschap zijn, als er priesterschap is. Het is Koninklijk Priesterschap! Een apostel krijgt een mandaat; een groep mensen, een stad, regio of natie. Om in dit mandaat koningschap te verkrijgen, leidt de Geest eerst in stevig priesterschap. Nieuwtestamentisch priesterschap is het diep reinigen en zuiveren van de geesten waarover de apostel gesteld is. Dit doet de Heilige Geest Zelf door de apostel heen. De bolwerken, die zich in de hoge plaatsen bevinden, hebben zich ook in de harten genesteld. Het reinigend priesterschap is een zeer intensief en diep proces in de Geest. Vanuit de ervaring kunnen we zeggen dat op dit soort momenten degene, die voor nederland het priesterschap droeg, dit met regelmaat diep in de stilte doormaakte. Zij kon op die tijden bijna geen prikkels van buitenaf verdragen. Dit was enkel in totale overgave te dragen, met ondersteuning van de door God gegeven profeet en het profetisch gebedsteam. Apostel en profeet zijn door God bedoelt om nauwgezet geconnect te functioneren! Diep zuiverde de Geest door de geest van de apostel heen het mandaat waarover ze aangesteld is. Pas als deze Zuivering heeft plaatsgevonden kan er Koningschap in Christus uitgeoefend worden.

Markus 3:27
27 Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven.
 
Apostolisch Priesterschap is de sterke binden, en de zielen, die tot de huisraad behoren van de sterke roven. Om daar vervolgens Apostolisch Koningschap over uit te oefenen; dienend Koningschap van onderaf, de voeten wassend, hen thuis brengen bij de Vader en van daaruit in hun eigen mandaat op aarde.
 
2 Korinthe 4:7-12
7 Maar wij (apostelen) hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11 Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
 
 
Nederland boven de waterspiegel uittrekken / uitploegen..
Nederland wordt boven de waterspiegel van de bevuilde zee uitgetrokken doordat Zijn geroepenen vanuit de Troon, in de Hoge Plaats van nederland, Koninklijk Priesterschap uitoefenen. Op die manier worden de eerstgeroepenen voor het land gezuiverd, die op hun beurt koninklijk priesterschap gaan uitoefenen. De Bruid in nederland wordt boven de waterspiegel uitgetrokken, naar de Troon, het Nieuwe Jeruzalem Leven in; de Bruiloft van het Lam. Terug naar het Leven zoals God het vanaf het begin bedoeld heeft. Een Leven in Hem, diep gehuwd met Jezus Christus!
 

 
Openbaring 21:1-2, 9-10
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.
10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
 
In deze tijd is God krachtig bezig de machtsstructuren binnen nederland te verschuiven. Zodat Hij van nederland een zuiver gouden nederland kan maken!
 


 
Israël Barak & Aquila Deborah

           ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele Wateren (Openb.1:15b)    
                           ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)

 

Studieverwijzingen:
Onderstaande studies vind je op River of Glory facebook, of zijn op te vragen via info@riverofglory.eu.
 
  • Satanische zegelsDeze studie is op te vragen via (klik:) info@riverofglory.eu
  • Orion, de rechterhand van lucifer. Hoe herken je deze macht en hoe kom je uit zijn invloedsfeer weg? Klik hier
  • Kernleugens geestelijk nederland ontmaskerd! Nederland zit onder een demonisch dak: jij geboren in de Nederlandse cultuur moet onder dit dak uit. Neem deze diepgaande studie tot je en ga de Weg tot complete bevrijding! Klik hier
  • Born in the Spirit. De enige Weg uit Babylon het Nieuwe Jeruzalem in is door de Deur Jezus Christus. Deze deur gaan we door, door de wedergeboorte: Johannes 3:3 en 8. De Geest is Water; je moet uit Water en Geest geboren worden! Klik hier
  • Gemeenteleven. De Christenen leven niet volgens de blauwdruk voor de gemeente, die God gegeven heeft in Handelingen 2. Dit brengt onnoemelijk veel schade aan Zijn Lichaam en aan de wereld. Lees hoe Zijn blauwdruk eruit ziet, ga er aan voldoen en kom tot totale verlossing in Hem!  Deze studie is op te vragen via (klik:) info@riverofglory.eu.
  • Aanbidding. Hij heeft alles Volbracht aan het Kruis van Golgotha, wij hoeven deze deur alleen maar door te gaan en ons aan Hem over te geven. Hij voert dan de strijd en leidt je in Zijn Hemels Jeruzalem! Hij brengt je thuis bij de Vader! Deze studie is op te vragen via (klik:) info@riverofglory.eu.    
  • Vloek van leb kamai. Als je de Weg gaat vanuit Babylon naar het Nieuwe Jeruzalem, zul je vijanden op je pad tegenkomen. Deze machten laten mensen gedachten tegen je hebben en gebeden tegen je bidden! Dit zijn leb kamai (‘hart van mijn tegenstanders’) gebeden. Dit is toverij en moet over je leven verbroken worden, leer in deze studie hoe je kunt herkennen dat deze gebeden tegen je gebruikt worden en hoe je van de aankleving van deze gebeden af komt! Deze studie is op te vragen via (klik:) info@riverofglory.eu.
  • Emotioneel claimrecht. Om los te komen van sterke, niet-zuivere familiebanden, moet je het emotionele claimrecht verbreken! Leer in deze Oliedruppel hoe! Klik hier.
  • Kerst is zéker MIS! Kerst is het grootste babylonische feest, en is een regelrecht eerbetoon aan nimrod, de stichter van babel, en een diepe aanbidding van de machten die nimrod beheersten! Kom tot diep inzicht waarom je moet loskomen van dit occulte babylonische feest! Klik hier voor een waarschuwing rondom kerst, klik hier voor de cruciale kerststudie, en klik hier voor de nieuwsbrief rondom de occulte decemberfeesten die in december 2012 is uitgegaan.
  • Dopen. Ook het juiste zicht op dopen is verloren geraakt. De eerste gemeenten doopten door drie keer onder te dompelen, leer in deze studie het belang hiervan! En laat je dopen op de manier die God aangeeft in Zijn Woord! Deze studie is op te vragen via (klik:) info@riverofglory.eu.
 

 
 
Het Kruis ten volle omarmen en leven in de Orde van God is hét Antwoord
tot bevrijding, genezing, opstanding en daarmee ZIJN BESCHERMING! 
Op River of Glory facebook is veel te vinden over dit Fundament,
en worden continu nieuwe artikelen toegevoegd.

Alle Eer aan de Heere Jezus Christus, Die ALLES heeft Volbracht! 
 
"Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt 
en daardoor over hen getriomfeerd." (Kol.2:15)
 
"Het is Volbracht!" (Joh.19:30)


 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddingssamenkomsten op elke tweede dag 
(ma 18:00 - 20:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Volg Zijn Rivier
en River of Glory on The Cutting Edge Warnings hoe Zijn Rivier blijft stromen.
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu
 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
KVK 09219988 | BTW 822256411
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden