Copy
Bouw Mij een Huis ten Heiligdom.
Sekte of Nieuwe Jeruzalem Blauwdruk?

 

To honour Him,
 

our Lord Jesus Christ, the and the 

                                                                         ...just by Grace!
 


En neem niet deel aan de onvruchtbare werken
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:11

 
 
 
River of Glory rechtstreeks vanuit de Troon, 
een apostolisch profetische Beweging on the Cutting Edge
 

 
De Rivier van Levend Water

Openbaring 22:1-2
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
 
 
 
Het heilige water uit de nieuwe tempel
Ezechiel 47:1,8,12
 
1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar.
8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond 
12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. 
 
 
Het gebruik van hoofd- en kleine letters in dit artikel is regelmatig niet conform de regels van de Nederlandse taal, maar is bewust gedaan om dat wat eer toekomt eer te geven, en dat wat geen eer toekomt, geen eer te geven. 
 
 
 
Bouw Mij een Huis ten Heiligdom! (1 Kron. 28:10 + 20)
Sekte of Nieuwe Jeruzalem Blauwdruk?
 
Toen Jezus geboren werd en de drie wijzen aan Herodus meedeelden dat ze het Koningskind zochten, was Herodus zo bevreesd voor verlies van zijn macht en koninkrijk, dat hij alle jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehem en het gebied eromheen ombracht.
 
Mattheüs 2:16-18
Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.
Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia:
Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.
 
 
In de tijd dat Gods eerste Gemeente opbloeide, waren er al ‘foute’ sekten (Hand.5:17, Hand.15:5), en werd ook de Gemeente van God als sekte bestempeld. Van apostel Paulus werd gezegd:
 
Handelingen 24:5
Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen.
 
Zijn antwoord hierop was:
 
Handelingen 24:14
Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.
 
In Rome was men wel nieuwsgierig naar Paulus, want men zei:
 
Handelingen 28:22 
Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt.
 
Het zuivere van God zal onmiddellijk weerstand vanuit de wereld ondervinden. Tegelijk zal satan proberen het zuivere van God te perverteren. Waar mensen zichzelf niet volledig aan Jezus Christus hebben overgegeven, en de Heilige Geest toestaan hun leven Vol op Zijn Woord en in Zijn Orde laten opbouwen, zal satan rechtmatige grond vinden om Gods Blauwdruk te perverteren. Verschrikkelijke misstanden kunnen hiervan het gevolg zijn. Het gevaar, en satan’s doel, is dat het kind met het badwater wordt weggegooid.
 
 
 
Een artikel in Trouw van 30 november 2012 opende als volgt:
 
“Nederland pakt haar sekten aan. Vandaag opent een steunpunt voor slachtoffers en betrokkenen, komend voorjaar komt het ministerie van Veiligheid en Justitie met een rapport dat het sektarische landschap in kaart brengt.”
 
De Nederlandse overheid wil Nederland zuiveren van sekten, heel terecht! Maar vanuit welk wereldbeeld werkt men en zal dat afdoende zijn om de sekten te lokaliseren en te ontmantelen? Of is daar meer voor nodig?
 
Zoals Herodus destijds voelen de machten achter de Nederlandse overheid dreiging, de dreiging dat haar macht ondermijnd en zelfs teniet gedaan gaat worden. Deze machten vanuit het huis van oranje, de merovingians en het vaticaan, voelen dat hun tijd van ondergang gekomen is. Onze God en Vader is de machten aan het onttronen.
Zie Woord / Nieuws voor NU van 12 februari 2013. Ook te vinden op de River of Glory facebook
of op te vragen via info@riverofglory.eu.
Dit doet Hij op een wijze, die totaal tegen de mindsets van het wereldsysteem in gaat. Koning der koningen Jezus Christus werd geboren in een stal in Bethlehem. Gods ‘zwakke’ en nederige is zoveel machtiger dan het machtige en het hoge van de wereld!
 
2 Korinthe 12:9 
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
 
Wij weten dat God duidelijk aan ons heeft geopenbaard hoe Hij wil dat Zijn Lichaam functioneert. Is dit een nieuwe Openbaring? Ja en nee. Het staat al eeuwen beschreven in het boek Handelingen en toch is Zijn plan in de afgelopen decennia nooit optimaal van de grond gekomen; pas in deze dagen is het begin van Volkomenheid aan het ontspruiten. Zijn wij als groep volkomen? Zeker niet, maar de Weg er naartoe ontvouwt zich elke dag steeds meer voor onze ogen, halleluja! Hij heeft een Hoge en brede Weg voor een ieder van ons, zelfs dwazen kunnen op deze Weg niet dwalen!
 


 
Jesaja 35:8
Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.
 
 
Juist in de tijd dat de Vader deze Weg openbaart, en we zien dat de Blauwdruk voor de Gemeente zoals beschreven in Handelingen 2 werkt, dat het de enige Weg is tot vervulling van Zijn Opdracht voor ons, een Bruid zonder vlek of rimpel worden zodat Hij door ons heen de wereld kan gaan richten, juist nu begint de overheid de Nederlandse sekten op te ruimen. 
 
Justitie en onderzoekers denken een goede daad te verrichten, en dat doen ze ook. Ze vergeten alleen dat de geestelijke wereld achter de overheid zoveel meer dimensionaler, duisterder en listiger is dan ze ooit voor mogelijk hielden. De romeinse soldaten in de tijd van Herodus meenden het ‘heilige’ romeinse rijk tegen barbaren te beschermen. Wat ze niet vermoedden was dat ze dienaren van satan zelf waren, door onschuldige kindertjes uit Gods volk te vermoorden en door zelfs te proberen de pasgeboren Messias te vinden en te doden; de Messias waarvan God besloten had, dat Hij de hele wereld in Zich op zou nemen en van zonde zou ontdoen, ook voor persoonlijke verlossing van deze romeinse soldaten! Maar God heeft alles in Zijn Hand, er gebeurt niets wat Hij niet toestaat! Hoe moeilijk te begrijpen soms ook.
 
We leven in de tijd dat Jezus, de Hoeksteen en de Steen des Aanstoots (1 Pet.2:7-8), het beeld uit het boek Daniël (welke de koninkrijken van de wereld voorstelt) onderuit gaat halen! De geboorte van het geestelijke Kind uit Openbaring 12 heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. De wereldse machten (de draak) voelen dat ze autoriteit aan het verliezen zijn en zijn begonnen de vrouw te vervolgen. Zie (klik): Woord voor NU 31 december 2012: Overgang naar een Nieuwe Tijd.
 
Openbaring 12:13-14
En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.
En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.
 
 
De aanstuurders van het Source team in His River of Glory hebben van de Vader het priesterschap (urim en tummim), de Blauwdrukken en de Bouwzalving voor het Nieuwe Jeruzalem ontvangen! (Psalm 110) Lance Walnau profeteerde in september 2009 over de groep dat er een nieuwe Autoriteit was opgestaan in het Lichaam van Christus.
(Klik hier om de filmopname te bekijken. Vanwege het formaat kan hij wat haperen, wacht in dat geval even tot je computer hem heeft kunnen laden.)  
Dit is een apostelschap dat ten dienste staat van een ieder, die zuiver op en met het Woord van God wil bouwen, nauwgezet, zonder weglaten van punt of komma!
Bouwen op en met Jezus Christus Zelf, Hij is namelijk het Woord, Hij is de Rivier van Glorie!
 
Psalm 84:6
Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun hart zijn de gebaande wegen.
 
Deze Autoriteit bleek nodig voor de intense geestelijke strijd die volgde. De eeuwenlang door de duisternis zorgvuldig opgebouwde systemen en programma’s geven hun prooi niet ‘zomaar’ prijs... We ervaren iedere minuut van de dag de realiteit hiervan. Het vergt een compleet afleggen van jezelf, loslaten wat Hij aangeeft dat losgelaten moet worden en dóórpakken volgens Zijn Volle Woord en zoals de Vader ieder moment stap voor stap laat zien in Zijn Orde.
 
Kolossenzen 1:24-25 
Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig * de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest,* maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
 
Een groep die geroepen is tot deze Opdracht en in deze Zalving wandelt, kan, als er oppervlakkig gekeken wordt, heel veel overeenkomsten vertonen met een sekte, zoals hieronder beschreven. We zullen daarom de kenmerken een sekte en de kenmerken van een apostolische frontlinie groep zorgvuldig behandelen, naast elkaar leggen en het Woord laten spreken! Eerst zullen we kijken naar de fundamenten van het Nieuw Testamentische Heiligdom.
 
 
De juiste Blauwdruk van de Gemeente van Jezus Christus!
 
Handelingen 2:37-47
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
 
Allereerst moet er een diep besef zijn, dat God het compleet anders wil dan het leven zoals het nu geleefd wordt. De Gemeente van God is heel ver van haar oorspronkelijke Blauwdruk af. In het zeer geperverteerde wereldsysteem, dat de overhand heeft zelfs over de Christenen, staan we bloot aan de occulte machten der duisternis. Maar prijs God, het is de tijd van de definitieve vestiging van Zijn Heerschappij op aarde! God heeft in de eerste plaats apostelen aangesteld als bouwopzieners voor de bouw van Zijn Huis. In deze tijd laat hij de zuivere apostel opstaan. Deze kent Hem, heeft een hart als het Zijne, en is door Hem aangesteld en toegerust met de benodigde Blauwdrukken en Zalving. Van een zuivere apostel is Jezus de Apostel! (Joh.17) We moeten naar de apostel toe gaan en inklikken in zijn of haar door God gegeven Zalving, en meebewegen door de Heilige Geest geleid. Je laten coachen tot je in je ware Blauwdruk beweegt. Dit is een nauwgezette samenwerking in de setting van een Handelingen 2 bewegen. ‘Wat moeten we doen?’ Hem bidden jou te leiden naar de apostel die Hij voor jou heeft bedoeld; jullie zullen het beiden weten. Na toewijding is volharden van het grootste belang; er is iemand die dit ABSOLUUT niet wil en alles op alles zet om je terug in de toverij/verwarring (oude leven, wereldsysteem) te brengen. BEROEP JE OP en STA op het Volle Woord der Waarheid; Zijn Woord. Een Zwaard; rechte voren..; het volk van Mozes had binnen 11 dagen door de woestijn kunnen zijn en de Jordaan door kunnen trekken...
 
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
 
Bekeren betekent uit de chaos (Babel) in de Orde van God komen. Nogmaals, dat betekent dus door de Geest geleid worden in een Handelingen 2 groep, welke geleid wordt door een zuivere volwassen apostel! Deze apostel zal op zijn/haar beurt krijgsgevangen zijn in Christus en alleen door de Heilige Geest geleid worden! 
Natuurlijk zijn er bij de apostel ook onvolkomenheden, hier zal de gelovige in Christus genade voor moeten hebben, en vergeven zoals ook hij/zij vergeven is! Vroeg of laat trekt God alle dingen recht, maar niet buiten Zijn Orde om.
In de Naam (Geest/Wezen) van Jezus Christus gedoopt worden, betekent je compleet aan Hem overgeven, en Hem navolgen waar Hij ook naartoe gaat! Dit betekent gelijk ook compleet wegtrekken uit het door satan geperverteerde wereldsysteem! In Openbaring 18:4 dringt de Geest om weg te trekken uit babylon, opdat je geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen! Door weg te trekken word je een gezuiverde tempel en zul je vanwege je keuze om zuiver te worden, de gave van de Heilige Geest ontvangen, die je hele wezen zuivert en heiligt!
 
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
 
Nog steeds is de Belofte voor iedereen, van hen die met God zijn opgegroeid, tot hen die nog nooit over God hebben nagedacht! Hij roept ieder bij zijn/haar ware naam. Wil je in jouw oorspronkelijke naam komen, in je ware echte wezen, volg Zijn roepstem dan, volg Hem, Hij roept je terug bij Hem thuis!
 
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
 
In de dagen van Jezus was het geslacht verkeerd, en zeker vandaag is het geslacht verkeerd. We leven in de laatste dagen. Jezus zei over de laatste dagen, dat het zal zijn zoals in de dagen van Noach: ieder mens was zwaar bevuild en hun gedachten waren te allen tijde kwaad!
 
Genesis 6:11-13
Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.
Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.
Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.
 
WAARDOOR?
 
Genesis 6:1-2
En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
 
DOOR DE ZONDE VAN DE ENGELEN! 
Gevolg: de mensen zijn geïnfecteerd met het zondige DNA van de overspelige engelen!
 
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
 
Zo belangrijk om het Woord met vreugde aan te nemen! Als je in vreugde bent, open je je hart compleet. Het Woord in een open hart is het beste medicijn, het Woord komt zo diep dat je hart gelijk vervuld is! Dit is werkelijke redding en een hart vervuld van Zijn Woord behoedt je voor misstappen! De Heere Jezus Christus is namelijk het Woord!
 
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
 
Vervolgens volharden in de leer van de apostelen. Wat is deze leer? Het onvervalste Woord, de Heere Jezus Christus Zelf. Zij onderwijzen Jezus Christus! Zij leggen het fundament voor je leven! Zij zijn o.a. als een Jeremia / Ezechiël aangesteld om je te waarschuwen en alles wat niet uit Hem is weg te rukken, af te breken, te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten! (Jer.1:10, Ezech.33:7-9) In hun Zalving, in deze leer moet je volharden om Heilig te worden en dus het drijfzand van het wereldsysteem te ontvluchten (en buiten te houden!). 
 
In onze individualistische maatschappij zit het ‘zelf doen’ bij mensen heel diep... Vanuit deze ‘bril’ kan bovenstaande op een Nikolaïeten-wijze lijken. We benadrukken met klem dat het hier NIET gaat om het volgen van mensen, maar om de Zalving, Jezus Zelf, in de Orde en door de kanalen die Hij verkozen heeft. Hierbij is het van groot belang jezelf continu te toetsen of je werkelijk nog Jezus volgt, of een mens! Wanneer dit laatste gebeurt, ben je hier zelf verantwoordelijk voor, niet degene die God heeft aangesteld om jou vanuit de Zalving te ondersteunen in jouw heiligingsproces. 
 
Gods Gemeente is een Lichaam. In een Lichaam is alles met elkaar verbonden. Het behoort EEN goed ‘stromend’ organisme te zijn. Als het hart ziek is, heeft het de lever nodig. Als de lever ziek is, heeft het het hart nodig. Wordt het hart dan plotseling als de lever, of andersom? Zeker niet! Maar zij ondersteunen elkaar om samen gezond te worden. Zo behoort ook het Lichaam van Christus te functioneren! 
 
Het onderricht van de apostel kan alleen goed vrucht dragen in een groep, die zeer dicht bij elkaar leeft. Individualisme is totaal niet uit God. We zijn één Lichaam en horen nauw verbonden met elkaar te zijn. Op dit moment is het Lichaam van Christus zodanig gefragmenteerd, dat het totaal door het wereldsysteem overwonnen is!
 
Dat wat het Lichaam van Christus zou moeten zijn, is eraan toe zoals beschreven wordt in Ezechiel 37:
 
Ezechiël 37:1-2
De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.
 
Dichtbij elkaar leven is cruciaal voor de redding en opstanding van Zijn Lichaam en dus de redding en opstanding van jou zelf! 
Door samen dagelijks het Brood te breken, heb je steeds weer gemeenschap met Zijn geslagen Lichaam en Zijn Opstandingslichaam! Alles is namelijk in Hem! Door Hem te eten en te drinken ga je het Nieuwe Jeruzalem opnieuw en opnieuw binnen, openbaart Hij meer en meer het Nieuwe Jeruzalem dat connectie heeft gemaakt met jouw geest bij je wedergeboorte; je groeit in de bewustwording van jouw unieke persoonlijke intieme relatie met de Heere Jezus Christus, je Hemelse Vader door de Heilige Geest en van daaruit met elkaar!  

 


Het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus
De Heere Jezus Christus Zelf IS de Parel, DE Apostel

 
Kolossenzen 1:15-23
Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,
en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,
in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,
als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
 
 
In Hem komen Hemel en aarde bij elkaar! Door Hem te gehoorzamen en Hem binnen te gaan, worden we in alles heel, dit is Shalom! Mensen bij elkaar in deze Shalom is het Hemelse Jeruzalem, ‘Stad van Shalom’!
 
Door te bidden ga je de gevallen hemelen door, zoals Hij de gevallen hemelen is doorgegaan voor jou uit. Je wordt door Hem veilig door de tweede hemelen geleid, het Hemelse Jeruzalem binnen!
 
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
 
Als de Godsvreze hersteld wordt zondig je niet meer, er is een natuurlijk respect voor de grenzen die God in jouw binnenste heeft geschreven! Jezus schept dit nieuwe hart in je. Net zoals de Vader zei: ‘Er zij Licht!’, spreekt Jezus het scheppend Woord tegen jou: ‘ga heen en zondig niet meer!’. 
En daar waar de Orde van God hersteld is, gebiedt de Heer zijn Zegen (Psalm 133, zie verderop). 
Tekenen en wonderen volgen, om het Lichaam nog zuiverder en steviger te maken! God is zo goed! (Dit heeft allemaal niets van doen met de wonderen en tekenen uit de gevallen tweede hemel, die mensen kapot maken en misleiden!)
 
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
 
Alles is één! Deze materiële wereld is tijdelijk en dient onderworpen te worden aan de geest, zodat de Heilige Geest Zich thuis voelt in ons.
 
1 Timotheüs 6:7-10
Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.
Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
 
De sleutel tegen de wortel van alle kwaad is alle bezit uit handen geven en alles gemeenschappelijk hebben. Hierdoor is een grote misleiding en verleiding richting het dodenrijk overwonnen. We hebben letterlijke bevrijdingen van demonen gezien, toen mensen die vastzaten aan de mammon hun middelen ´voor de voeten van de apostelen´ gooiden! God alleen is Wijs!
 
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
 
Alles wordt door de Heilige Geest verdeeld, naar dat een ieder nodig heeft. Dit geldt voor bezittingen, maar ook Zalving, onderwijs, aandacht, zorg, bevrijding, tijd, etc. De Heilige Geest zorgt optimaal voor ieder lid van het Lichaam. Dit kan alleen als mensen in een Orde bewegen zoals hierboven beschreven! Daar waar bressen vallen in de Orde, komt het bevuilde water van het wereldsysteem binnen, word je teruggetrokken naar je zondige natuur en zal de Zalving wijken!
 
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
 
Samen aanbidden, samen het Lichaam van Jezus eten en Zijn Bloed drinken, samen eten!

Het ‘samen' is een geheimenis waarop de Heer Zijn Zegen gebiedt!
(Psalm 133)
 De Sleutel van David is AANBIDDING vanuit het hart door het Hart tot herstel van de Hut;
Zijn Naam IS als uitgegoten Zalfolie... (Hooglied 1:3b)


 
Psalm 133
Broederlijke liefde
Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.
 
 
Door standvastig en vreugdevol te blijven in de Blauwdruk die Hij geeft, wordt je hart vervuld van de Liefde voor God, zo diep en zo vol, tot overstromens toe! Daar waar het overstroomt vind je genade bij heel het volk! De Heer kan aan zo´n groep mensen toevoegen!
 
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
 
 
Duidelijk is hoe de Heer Zijn Huis ten Heiligdom wil hebben! In zo´n groep gebiedt de Heer Zijn Zegen en het leven tot in eeuwigheid (het Hebreeuwse elam = blijvend in alle dimensies).
 
 
Hierboven hebben we de richtlijnen beschreven voor het Huis ten Heiligdom, ook wel de derde Tempel genoemd. Deze richtlijnen zijn de basisvoorwaarden voor Zijn Huis. Als hieraan voldaan wordt ontstaat er een Goddelijke dans met Zijn kinderen, en krijgen we een prachtige en zeer Geestvervulde dynamiek. Een dynamiek waarvan een niet-geestelijke buitenstaander al heel gauw kan zeggen, dat deze sektarisch is. Dit uit gewoonweg pure domheid en ongeestelijkheid. 
 
Wat we deze jaren hebben geleerd, is dat het Geestelijke en Zuivere van God tot in de diepste diep van het satanische en valse gestript moet worden. Waar Christus is, is een antichrist → een plaatsvervangende ‘christus’. Waar een door God aangestelde apostel is, is een valse apostel. Waar God iets nieuws begint, een geboorte, wil de izebelgeest aborteren. Het vraagt een diep zoeken van Zijn Kennis en een diep Geestelijk onderscheid om het Ware van het valse te scheiden!
 
 
Hebreeën 5:10-14
Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.
Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen.
Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.
Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.
Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
 
Door volwassenheid in de Geest gaan we begrijpen, dat Handelingen 2 de juiste Orde van God is. Een van de Zegeningen die de Heer daar gebiedt, is totale schoonwassing door het Hogepriesterschap van Jezus. Het werkelijk worden van een Bruid zonder vlek of rimpel!
 
Handelingen 2 is de Blauwdruk die de Heer ons allemaal in deze dagen heeft gegeven, deze is het begin van de Hoge Brede Weg uit Jesaja 35. Eenmaal in zo’n nabije Liefdevolle gemeenschap Vol van Zijn Heilige Geest, kunnen zelfs dwazen niet meer dwalen! 
 
 
De vijand zal er alles aan doen om deze Hoge Brede Weg te versluieren! Hoe? Door een kopie van deze Blauwdruk aan mensen te geven, die niet bekeerd en niet opnieuw geboren zijn. Mensen die nog in hun gevallen natuur leven en deze Blauwdruk proberen na te bootsen uit eigen kracht! En erger nog: zich laten gebruiken door occulte kracht voor vleselijk gewin, zoals geld, sex en macht!
Geld = de wortel van alle kwaad
Sex = de s van de slang, de e is de omgekeerde 6, het getal van de mens, en de x is de ‘nobody’ → iemand die sex bedrijft wordt identiteitsloos!
Sex IS NIET VAN GOD; GOD ZELF BEWERKT DOOR EEN PERSOONLIJK HUWELIJK MET DE HEERE JEZUS CHRISTUS (wedergeboorte) een GEHEILIGDE HOOGLIEDLIEFDE en verbindt in deze lijn mensen met elkaar in Zijn Orde, dus ook de man-vrouw relatie. Spirit tot spirit, deep to deep. (Zie de studie ‘Sex of Hoogliedliefde?’, te vinden op de River of Glory facebook of op te vragen via info@riverofglory.eu.)
Macht = illusie, mensen met wereldse macht eten andere mensen op, in plaats van dat ze aan andere mensen geven. Deze macht staat haaks tegenover de Liefde, welke de enige vervulling is van de leegte in mensen! Macht is vorm, Liefde is substantie! Zijn Substantie!
 
Een groep mensen die gedreven door satan met deze kostbare Blauwdruk aan de haal gaat om vleselijk gewin, noemen we een sekte! 
 
Dit is met recht Zonde: Zijn kostbare Blauwdruk komt niet tot Zijn doel! Sterker nog, uit angst voor de misleiding blijven mensen er ver bij vandaan, en wordt de Ware Weg voor iedereen van alle generaties, al sinds Hij het volbracht heeft aan het Kruis, versluierd! 
Mensen herkennen het Ware niet, omdat ze alleen maar geïndoctrineerd zijn met het valse, door vleselijke mensen en een overheid, die net zo vleselijk is. Niet het veroordelen van het onjuiste, maar het brengen van het juiste is het Antwoord!
De Nederlandse overheid veroordeelt het onjuiste, maar het juiste brengt zij niet, erger nog: ze veroordeelt met het onjuiste ook de Ware en Zuivere Blauwdruk, die door God aan de mensen gegeven is om samen te leven!
 
Voor de Nederlandse overheid geldt:
 
Mattheüs 6:41-42
Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
 
 
Voor alle duidelijkheid: misstanden binnen en buiten sekten moeten absoluut aangepakt worden, maar de overheid zou daarbij tegelijkertijd flink haar eigen geestelijke fundamenten goed moeten doorlichten! En tevens zicht krijgen op hoe diep corrupt en satanisch het fundament van het Nederlandse koningshuis is.
 
Zelfs meer dan een balk!
 
 
 
 
Hoe te oordelen?
 
Wat is de juiste positie van waaruit we kunnen (be)oordelen? Alleen een wedergeboren Christen, vervuld van de Heilige Geest en één met Jezus Christus, is in de juiste positie om te oordelen. Dit begint bij een diepe Openbaring van de betekenis van de kruisiging van de Heere Jezus Christus:
 
1 Korinthe 1:18-31
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
Want er staat geschreven:  Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
Maar uit Hem bent u in Christus Jezus,  Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.
 
 
1 Korinthe 2:1-16
1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
 
Dit is de enige kennis, die we behoren te hebben. Als we ons iedere dag weer op de Werkelijkheid van het volbrachte Werk van het Kruis richten, zuivert de Geest ons van alle overtollige kennis en ontvangen we rechtstreeks frisse Openbaring welke relevant is voor dit moment!
 
3 En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
 
Grieks (de wijsheid van de wereld) denken heeft geen kracht in zich. Het geopenbaarde Woord door de Geest in ons hart geplant heeft alle Kracht van God in Zich!
 
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.
6 En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.
 
We leven in de tijd dat het beeld uit het Boek Daniël, het babylonische wereldsysteem, kapot geslagen wordt door de Steen des Aanstoots, de Heere Jezus Christus! De wijsheid van de leiders van deze wereld zal tenietgedaan worden. De leiders van deze wereld, zij die God niet kennen, zijn met hun griekse denken geworteld in de dood. Zijn verstaan de Wijsheid van God niet!
 
7 Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;
 
2 Korinthe 2:14-16
En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.
Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan;
voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?
 
8 een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
 
De wereld die in grieks denken vast zit, kruisigt de Heere steeds opnieuw. De griekse mindset kan de Verlossing door de Kruisdood van de Heere Jezus Christus niet begrijpen en vindt dit dwaasheid! 
 
9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.
12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
 
De wereld heeft een geest. Het Woord van God laat zien dat allen die niet in de Geest van de Heere Jezus Christus bewegen, in de geest van de wereld bewegen. Het is of het één of het ander!
 
Openbaring 17:15
En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
 
Deze wateren vloeien allemaal in elkaar over, het Woord van God laat zien dat deze wateren staan voor de geest van de wereld. Iedereen die niet in Christus is, is in deze wateren, waaraan de hoer, de antichristelijke kerk, zit. Ieder die in de wereldgeest zit, zit vast onder de antichristelijke autoriteit van de staf van de paus!
(Gezalfde Sleutels om hieruit te komen vind je in de studie (klik): 'Nederland onder de waterspiegel')
 
13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
 
Door de Geest van God worden ons nieuwe woorden geleerd, woorden met Substantie, woorden met Geestkracht, dit in tegenstelling tot de woorden die het wereldsysteem ons leert, deze woorden zijn vaak holle klanken, vorm zonder Substantie, welke overigens prima geschikt zijn in een wereld die uit vorm zonder Substantie bestaat. Dan bedoelen we de Substantie van de Agape Liefde van de Vader!
 
14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
 
Deze Woorden van de Geest kunnen alleen verstaan worden door een zuiver hart dat gereinigd is door het geloof in het volbrachte Reddingswerk van Jezus Christus:
Zijn wandel op aarde, Zijn sterven en de gevallen hemelen doorgaan naar de Hades, Zijn Opstanding, Zijn ten Hemelvaring en Zijn gaan door de Hemelen en het vrijzetten van de gaven voor Zijn Gemeente: de vijfvoudige Bediening! Vervolgens heeft Hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader en is Hij Hogepriester geworden naar de Orde van Melchizedek, dit houdt onder andere in dat het een eeuwig Ambt is!
 
15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
 
Iemand van wie het hart en verstand nog niet gezuiverd zijn door het Offer/Bloed van de Heere Jezus Christus voor alle zonde en ongerechtigheden in het hart, kan de werkelijkheid niet beoordelen zoals ze werkelijk is! Dit kan alleen vanuit een gezuiverd hart, gedoopt in de Volheid van de zeven Geesten van God, welke ook gelijk de zeven ogen zijn: een volmaakt ontvangen van de Werkelijkheid zoals deze is!
 
Kolossenzen 2:16-17
Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.
Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.
 
Het eerste Verbond wat God met de schepping had, was de Wet. Ieder mens had met dit Verbond met God te maken. Of ze nu bij de Israëlieten behoorden of niet, dit waren de geestelijke Principes van de schepping! 
 
Romeinen 2:12
Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.
 
De Wet was de voorafschaduwing van het Nieuwe Verbond in Christus. Sinds de Kruisdood van Jezus Christus is het eerste Verbond van de Wet verdwenen en heeft de Vader dit tweede Verbond ingesteld. Het eerste Verbond was er één van de wet, men moest zich aan de Wet houden. Het tweede Verbond is er één van Geloof, rechtvaardigheid komt alleen door te geloven in de Heere Jezus Christus en Hem je leven te geven, zodat Hij je naar de volledige Verlossing en genezing kan brengen.
Dit betekent bewegen en leven door de Heilige Geest geleid, en niet meer buiten het hart om gehoorzaam zijn aan van bovenaf opgelegde regels.
 
De Vader heeft beloofd dat Hij Zijn Geboden in ons hart zou schrijven!
 
Jeremia 31:33
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
 
2 Korinthe 3:3
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
 
Daar waar nu nog vanuit een wettisch denken gehandeld wordt, in plaats van door Gods Geest geleid, leven mensen niet in de Waarheid. Dit eerste Verbond is vervuld en geldt immers niet meer, er is nu een beter Verbond. Mensen die wettisch denken en leven proberen rechtvaardig te worden uit eigen kracht, uit het vlees, en leven in toverij, in misleiding. 
Zij zullen altijd een gefragmenteerde werkelijkheidsbeleving hebben! 
 
Filippenzen 3:3
Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
 
De tactiek van satan en de illuminati is nog altijd: verdeel en heers! Zij gebruiken het wettische denken om mensen te misleiden. Dit speelt namelijk in op hun Godsbesef en geweten, de hele wereld wordt door de religie en het wetticisme misleid!
 
16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.
 
Werkelijk volkomen Leven heb je alleen in Christus, Hij is de nieuwe Schepping! In Hem komt het Nieuwe Jeruzalem tot stand!

 
 
“WAARAAN IS EEN SEKTE TE HERKENNEN? (1)
(1) Overgenomen uit het e-book ‘Algemene kenmerken van een sekte
 
Definitie 
 
Hoewel woordenboeken het begrip “sekte” vaak als afscheidingbeweging van een grotere religie beschrijven, zullen de meesten van ons toch eerder geneigd zijn te denken aan een 
groepering die zich van de maatschappij afzondert en twijfelachtige praktijken kent.” 
 
Hier sluipt al gelijk een onnoemelijk groot gevaar deze uiteenzetting in! Sekte wordt tegenover de maatschappij gezet! Een sekte is een gevaarlijke slechte uitwas van een goede maatschappij??? Deze maatschappij is minstens zo destructief als de sekten, die de Nederlandse overheid aan het vervolgen is! Het is alleen veel meer verborgen.
 
De Nederlandse maatschappij is gefundeerd in het Nederlandse ‘koningshuis’, het huis van oranje. Deze wordt geleid door een van de grootste occulte machten, de nefilimgeest van prins Hendrik! Deze heeft zijn occulte macht vergroot door de satanische rituelen in het ronde huis bij Nunspeet. Deze walgelijke macht jaagt zeer bloeddorstig en haatdragend de ware en zuivere profeten na! Dit is één van jullie geestelijke koningen Nederland! Nog steeds actief en jullie leegzuigend. Kom uit je box en word wakker! Het is dus niet mogelijk dat de Nederlandse overheid vanuit een zuiver perspectief sekten vervolgt, aangezien zij op minstens zulke gruwelheden gefundeerd is: het misbruiken en op gruwelijke wijze vermoorden van kinderen! (2)
(2) rondehuis.blogspot.com
Lees ook het boek 'Bedrog rond de kroon' van Ine Veen.
 
De vrucht van de maatschappij is duidelijk. Alles is op drift en zit vast in het satanische occulte netwerk van de illuminati. Nederland is op het altaar van satan gelegd door de oranjes, al eeuwenlang! Abortussen, homohuwelijk, hoererij, afgoderij, geheime genootsschappen (Bilderberggroep), occulte geometrie, etc, etc! Iemand zei ooit: ‘steel een beetje en ze sluiten je op als een dief, steel heel veel en ze maken je koning(in)!’
 
“Wanneer iemand u derhalve vraagt of uw religie een sekte is, zult u indien u EERLIJK wilt zijn over het “gedrag” van uw religie moeten spreken. In het verdere verloop van deze beschouwing zal dan ook de volgende definitie gehanteerd worden:  
 
SEKTE:  
Een groepering die een piramidevormige en autoritaire leiderschapstructuur heeft, met alle leerstellingen en richtlijnen komend van degene(n) aan de top.” 
 
Het probleem is: heel het wereldsysteem hanteert deze piramidestructuur, zelfs als men meent van niet (communisme). Zelfs als gemeend wordt dat de macht in de handen van het volk ligt, zoals de democratie in Nederland. Allemaal illusie! De maatschappij is zo dictatoriaal als het maar zijn kan, alleen achter de schermen! Ze geven je de illusie dat je vrij bent en vrije keuze hebt, ja inderdaad binnen de matrix die ze om je heen gebouwd hebben!
 


In het land van de blinden is één-oog koning...; 
het illuminatie-oog!

 
 
“De groepering zal er aanspraak op maken de enige weg te zijn tot God, Paradijs, Verlichting, beheersen van de krachten van de geest, ultiem geluk, etc, en zal indoctrinatie en manipulatie gebruiken om gezag uit te kunnen oefenen en haar leden te behouden.”
 
Ieder persoon, iedere organisatie, iedere samenleving, leeft bewust maar vooral onbewust vanuit deze claim. De huidige ‘democratie’, individualisme en materialisme in Nederland. Alle religies, alle -ismen en ja, volgens de hierboven genoemde definitie zeker ook alle sekten.
 
“De meeste religieuze sektes leren dingen die de gevestigde kerken als ketterij beschouwen, maar niet allemaal.” 
 
Hier wordt een uitgangspositie genomen, dat de meerderheid normatief is over de minderheid! Hoe naïef en hoe gevaarlijk om zo te denken! En voor de duidelijkheid: de gevestigde kerken zijn één en al ketterij! Het vieren van kerst en het niet vieren van de Heilige door God ingestelde Feesten, het op zondag ‘naar de kerk’ gaan en het ontheiligen van de Shabbat (welke geheiligd moet worden tot we de eeuwige Shabbat, de Heere Jezus Christus, zijn ingegaan!). Het fundament van de gevestigde kerken is gelegd door de katholieke kerk, welke de antichristelijke kerk is! Van zwaar gereformeerd tot charismatisch/profetisch toe, alles opereert onder de valse scepter van de paus, vóór het Kruis in plaats van erachter in de werkelijke Opstanding! 
 
 
 
In babylon, het rijk van de duivel, hangt de Heere Jezus Christus nog steeds aan het Kruis! Prijs God, dat dit de leugen is en dat Hij werkelijk is opgestaan en troont aan de rechterhand van de Vader!
 
Wat is normatief? Alleen en slechts alleen het door de Heilige Geest geopenbaarde Woord van God!

 
“Sommige sektes onderwijzen de grondbeginselen van het Christelijke geloof, maar bezitten ook gedragspatronen die misbruik maken van mensen en hen manipuleren.” 
 
Allemaal waar, alleen de hele maatschappij is door de illuminatie doordrenkt van leringen om de mensen in slavernij te brengen en te houden. De pot verwijt de ketel…
 
“Dit kan zowel gebeuren in niet-charismatische als in charismatische kerkgenootschappen. Er is dan sprake van een toevoeging van iemands eigen autoriteit en persoonlijke geschriften aan de algemeen aanvaarde beginselen.” 
 
Helemaal waar, het grote probleem is alleen dat de huidige maatschappij, inclusief de ‘kerk’, vastzit in grieks denken en daardoor een compleet verdraaid beeld van de werkelijkheid heeft. Vanuit een grieks lineair denken is het onmogelijk het levende Woord van God juist te verstaan. Het Woord van God is geen ‘plat’ boek, maar een multidimensionaal Woord, met ‘lagen’ die geopend worden al naar gelang de Heilige Geest wil. Alleen voor iemand met een zuivere, wedergeboren geest gaat het Woord werkelijk open, maar dit zal dwaasheid zijn voor hen die dit niet kennen. Daarnaast belooft Jezus dat we grotere Werken zullen doen dan Hij. Vooral in deze einde eindtijd zal God nieuwe Werken geven (Jes.43:18-19), die zeer ongewoon zijn (Jes.28:21). God gaat NOOIT buiten Zijn Woord om, maar zal Zijn eindtijd-apostelen en -profeten wel inzichten geven die tot dan toe in Zijn Woord verborgen zijn gebleven. Opnieuw kan alleen een Christen met een werkelijk wedergeboren, gezuiverde geest dit onderscheid maken, en dit zijn er nog zeer weinigen! (Zie ook de studie (klik): ‘Nederland boven de waterspiegel’.) 
 
Johannes 1:1-14
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
 
Wat heeft gezag? Het door de Heilige Geest geopenbaarde Woord, en het Woord is de Heere Jezus Christus! De Heilige Geest gebruikt vooral het Woord om Hem te openbaren, maar evengoed gebruikt Hij de wedergeboren geest van de mens om Hem aan te openbaren. Het is een Rivier die stroomt, een Rivier van Glorie!
 
 
Daarbij zegt Paulus:
 
1 Korinthe 11:1
Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.
 
 
Dus ja, wij mogen zuivere leiders navolgen! Ook zegt Paulus:
 
2 Korinthe 3:2-3
U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
 
Wij worden brieven van Christus, die door de mensen gelezen mogen worden, brieven die dus Autoriteit hebben! Nogmaals: iemand of iets is, wat de Geest/geest erachter is! (Zie ook het artikel (klik): ‘Iets is wat de G(g)eest erachter is!’)
Geestelijke zaken zijn alleen door geestelijke mensen te beoordelen!
 
1 Korinthe 2:13-16
Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.
 
Het is duidelijk dat de criteria die de menselijke wijsheid ons leert om een sekte te beoordelen, totaal niet volstaan. De griekse mindset gecreëerd door de Hermes wordt gebruikt om te onderscheiden tussen goed en kwaad! Een onmogelijkheid! Beoordelen wat zuiver is en niet kan alleen door geestelijke mensen gedaan worden, die zuiver door de Heilige Geest worden geleid!
Ja, boeven vang je met boeven, maar het is niet Gods wil dat boeven gevangen worden! Hij wil van boeven heiligen maken. Dit kan alleen door onderwerping aan een zuiver Hogepriesterschap, namelijk het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus! Het wereldsysteem heeft het nooit gered, en zal het nooit redden! Sterker: het oordeel over wereldsysteem staat voor de deur! 
 
“Sektes ontlenen hun gezag aan de interpretaties van het leiderschap en onderdanige en onvoorwaardelijke aanvaarding daarvan is noodzakelijk om als volwaardig lid gezien te worden.” 
 
Elke religieuze organisatie wil onbewust maar impliciet dat de leden gaan uitdragen wat het leiderschap uitdraagt. En zelfs al willen ze dit niet, het zal toch gebeuren; het is namelijk een zeer sterk principe, door de Vader in de schepping gelegd! Een goed principe, maar alleen als er de enige juiste invulling aan gegeven wordt! En dat is Jezus Christus, de Koning der koningen bovenaan!
Aan de vruchten herkent men de boom en weet men of de stam gezond is!
Wat dragen de meeste religieus georganiseerde kerken op dit moment uit? Onder andere: lichtzinnigheid, domheid, niet bouwen op het Woord van God, geen juiste Orde dus ook geen Rustplaats voor God, angst om Zonde te confronteren, overdreven tolerantie voor ieders mening en geloofsbeleving (beleving gebaseerd op gevoel, dus hemelkoningin-aanbidding (Jer.44)). 
 
“Deze acceptatie houdt ook leerstellingen in die de meeste mensen als bijkomstig beschouwen. De sleutel voor identificatie is echter dat sektes hun leden manipuleren en op een verkeerde manier beïnvloeden. HET WERELDSYSTEEM IS DUS EEN GROTE SATANISCHE SEKTE, DE SEKTE IS BABYLON.
 
Andere kenmerken 
 
• De sekte zal zich met betrekking tot andere geloofsrichtingen ELITAIR opstellen”
 
Elke groep stelt zich elitair op en meent de Waarheid te hebben, doen ze dat niet dan zijn ze slap en leven ze ook in hoererij! Het menselijk geweten verplicht ons God te vinden, en zuiver te leven! U zegt misschien: ‘Nee, we zijn niet verplicht God te vinden, neehoor we zijn niet verplicht zuiver te leven!’ Klopt je bent ook niet verplicht naar links en naar rechts te kijken voor je een snelweg oversteekt, ook ben je niet verplicht een parachute te gebruiken als je uit een vliegtuig springt! 
Er zijn natuurprincipes door de Schepper in de schepping gelegd, zo ook sociale principes! Maar de allerbelangrijkste zijn de Geestelijke principes! En het grootste Geestelijke principe is dat we ons leven moeten bouwen op de Heere Jezus Christus Die voor ons gekruisigd is!
 
“en een unieke positie opeisen, m.a.w. ZIJ ZIJN DE ENIGEN DIE GELIJK HEBBEN - alle anderen volgen de verkeerde weg. ZIJ ZIJN DE ENIGEN DIE GODS WIL DOEN - alle anderen zijn afvalligen.”  
 
Iedere groep, ieder persoon meent het bij het juiste eind te hebben. Zo niet dan zullen ze ernaar streven om het juiste leven te leven. Doen ze dit niet dan zijn ze bewuste afvalligen van de Waarheid en dus bewuste dienaren van het kwaad en van de leugen. Noem een groep, noem een persoon welke niet impliciet en onbewust zijn/haar waarheid uitdraagt. Van Islam tot democratie tot nihilisme en agnosticisme!
Zijn gnosten eerlijker dan een sekteleider, met hun stellige ‘we kunnen het niet weten’ en ‘niemand weet zeker dat!’. Toch is dit net zo sektarisch als er al zo iets als sektarisch bestaat!
 
“Zij zullen hun zaak actief promoten en daarbij inbreuk maken op door God gegeven persoonlijke rechten en vrijheden.” 
 
Wie weet wat de persoonlijke rechten en vrijheden zijn, door God ons gegeven? Is dat het diepe individualisme in onze maatschappij, het zogenaamde ‘recht’ op bezit, of doen wat je wilt zoals de moderne popcultuur ons wil laten geloven? Over welke God/god hebben we het hier eigenlijk en wie gaat vertellen wat Zijn Wil is voor ons leven? 
Wij weten: dat is er maar Eén. De Heere Jezus Christus heeft ons de wil van de Vader doen kennen, alleen Hij is normatief, alleen Hij is Koning, alleen Hem moeten we gehoorzamen. Hij alleen heeft de Blauwdruk voor de zuivere samenleving; het Nieuwe Jeruzalem!
 
Ons recht is in de Heere Jezus Christus, onze vrijheid is krijgsgevangen zijn in Hem! De persoonlijke rechten en vrijheden die het babylonische wereldsysteem ons voorspiegelt, zijn zeer beperkt en satanisch geïnspireerd. Het wereldsysteem en de georganiseerde kerk dragen geen Goddelijke vrucht, het is een verdorven wijngaard.
 
“Dit MISBRUIK kan zowel van theologische als van sociale of psychologische aard zijn.”
 
Duidelijk. Maar wie heeft de Waarheid? Bij wie moet men zich aansluiten? Het Woord van God is WAAR, daar zijn in ieder geval de Christenen het over eens, maar hoe lees je, beter nog lééf je in, een Boek Dat Geest is, de Heere Jezus Christus Zelf, met een door Grieks denken geperverteerd lineair verstand, bevuilde ziel en dichtgetimmerde geest? Waar ook nog eens de verschrikkelijke verdraaiing van het principe ‘Genade’ heeft gemaakt dat zonden, ongerechtigheden en overtredingen gewoon kunnen blijven bestaan? Waar Vaderlijke tucht als ‘niet fijn’ en dus ‘niet van God’ afgedaan wordt? Dat is ONMOGELIJK! Alleen zij die wérkelijk hun eigen leven hebben afgelegd en een leven van pure aanbidding leiden, Vol bouwend op Zijn Woord in de Orde die Hij aangeeft, kunnen hierin groeien!   
 
 
“Hoe sektes dit doen:  
1. Hun leiders kunnen een EXCLUSIEVE BEDIENING, een bijzondere openbaring, of een door God gegeven positie of autoriteit voor zichzelf OPEISEN.”  
 
Zeer kwalijk dat dit gebeurt, het lastige is alleen: het ligt opnieuw zo dicht tegen het zuivere aan! De Heere Jezus Christus eist de exclusiviteit voor Hemzelf op, Hij noemde Zichzelf Zoon van God, het Levende Water, het Brood uit de Hemel. Exclusiever kan niet, het Evangelie van de Heere Jezus Christus is exclusief! Hij Zelf zei:
 
Mattheüs 7:13-14
Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
 
Ook Zijn apostelen mogen die Autoriteit claimen. Paulus kreeg een visioen en werd rechtstreeks door Jezus Christus geroepen. Hieraan ontleende hij zijn Autoriteit. Volgens bovengenoemd criterium maakte hem dat een sekteleider. Daarentegen zegt hij:
 
1 Korinthe 11:1
Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.
 
 
Als je goed naar de bediening van Paulus kijkt, kan hetzelfde ‘gevoel’ je overvallen. Soms lijkt hij zich wel heel erg met mensen te bemoeien. Ook laat hij duidelijk zien dat hij de Weg weet en gevolgd moet worden. Soms praat hij heel ingewikkeld. In 1 Kor.9 spiegelt hij de mensen duidelijk zijn rechten voor. Tegelijk is daar de volledige zelfopoffering. Aan de Galaten schrijft hij dat hij in barensnood voor hen is totdat Christus gestalte in hen krijgt (Gal.4:19). In 1 Kor.9:22 schrijft hij: “Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.” Een Gezalfde MOET wel strak zijn waar mensen in het vlees blijven freewheelen, zijn/haar zuivere geest zal hierdoor in opstand komen! Maar kijk altijd GOED naar het hart erachter. Wiens gewin staat hierbij werkelijk centraal..?
 
Nogmaals, in dit alles geldt: iets is wat de Geest/geest erachter is. Mocht de Heere Jezus Christus deze claims over Zichzelf maken? Ja, want het was en is Waarheid! Hoe weten we dat? Dit kunnen we alleen geopenbaard krijgen door de Vader, die het door Zijn Heilige Geest aan ons openbaart! Zo ook kunnen we alleen weten of een groep mensen zuiver staat, door hen met de Geest te proeven. Dus duidelijk niet door hen met griekse analyse en kennis vanuit het verstand te benaderen! 
 
1 Johannes 4:1-6
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.
Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.
Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling (achter grieks denken zit de antichristelijke geest).
 
 
“2. Zij geloven de “enige ware kerk” te zijn en nemen een KRITISCHE HOUDING TEN OPZICHTE VAN ANDERE GELOOFSRICHTINGEN aan, terwijl zij terzelfdertijd hun eigen groepering, leiders en werken aanbevelen en ophemelen.” 
 
Er moet een zuivere manier van leven en handelen zijn. Zoals boven beschreven geloven wij dat God dit aan ons geopenbaard heeft. Dit staat al een kleine twee millennia in het Boek Handelingen. Niets nieuws dus. Het punt is dat het huidige griekse universitaire denken walgt van Geestelijke Waarheid. Zodra een kleine groep zichzelf uitspreekt dat ze ervan overtuigd zijn dat ze de Weg van de Waarheid hebben ontdekt, gruwt iedere griekse ziel en de groep wordt vrij resoluut als sekte weggezet. Wel het oordeel, niet het Antwoord! Ook het Nazisme dacht een antwoord op zuivering van de wereld te hebben, en utopia te stichten. Wat is het antwoord van de overheid en de maatschappij aan de misleide sekteleden? 
Wij weten: het enige Antwoord is de geopenbaarde Heere Jezus Christus!
 
“Sommige sektes maken zichzelf schuldig aan het HERSCHRIJVEN VAN HUN VERLEDEN, (ABSOLUUT FOUT, LIEGEN IS NIET VAN GOD) om minder fraaie details te doen vergeten.”  
 
Wat te zeggen van het Nederlandse koningshuis, waarop de Nederlandse overheid gefundeerd is! Hoog occult en Illuminati geprogrammeerd, met een gruwelijk verleden in de doofpot! (Zie o.a. het boek ‘Bedrog om de Kroon’ van Ine Veen.)
 
“3. Zij gebruiken INTIMIDATIE en hersenspoeltechnieken om de loyaliteit van leden af te dwingen.” 
 
Intimidatie en hersenspoelen is toverij en duidelijk absoluut niet van God! Toch kan de Geest behoorlijk druk zetten waar rebellie heerst. Dit kan erg op intimidatie lijken, vooral ‘voelen’. Belangrijk is: wat is het doel? Slaven voor de sekteleiders?! Of krijgsgevangenen in Jezus Christus, tot eer van Zijn Naam en bevrijding van de persoon? Iets is wat de Geest/geest erachter is. In de Handelingen 2 groep wordt een ultieme loyaliteit gevraagd, niet allereerst aan de leiders, maar aan de Heere Jezus Christus, aan de Zalving en daarmee aan Zijn gezalfden! Het is het principe van een lichaam; deze blijft alleen in leven als alle organen volledig en blijvend met elkaar verbonden zijn.  
Hierdoor vindt er diep verandering van denken plaats, tot heiliging van het gehele wezen. De oude mens wordt uit- en de nieuwe mens aangetrokken!
 
Kolossenzen 3:5-10
Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 
In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
 
Nogmaals: vele sekten proberen uit het vlees in een van God gegeven Bauwdruk voor het gezin, de familie, Zijn Gemeente en Zijn Bruid te leven. Maar dit kan alleen met gezuiverde harten en waar de Zalving het Huis bouwt. Anders krijg je diepe perversie en misstanden! Het ontwerp/de blauwdruk van een huis kan briljant zijn, maar als je met rot hout, poreuze stenen en in de verkeerde volgorde bouwt, zal de Blauwdruk nooit tot uiting komen, integendeel!
 
“Wanneer iemand op wil stappen kan er gedreigd worden met hel en verdoemenis of een zekere dood in een komend oordeel (b.v. Armageddon), of de mogelijkheid door familie en vrienden buitengesloten te worden, etc. Dit is een wezenlijk onderdeel van het indoctrinatie-proces.”  
 
Absoluut verschrikkelijk! 
Toch stellen we daar het volgende tegenover: in onze ervaring van ruim 3,5 jaar leven in een Handelingen 2 groep, hebben we gezien dat ogenschijnlijke normale Christenen, diep getraumatiseerd en geprogrammeerd waren. Diepe, diepe bevrijdings- en heiligingsprocessen zijn we met ze ingegaan. Dit kon allemaal ten gevolge van de Orde van God, die door een Handelingen 2 Blauwdruk bewerkt wordt. Hiervoor was totale overgave aan Hem en daarmee Zijn Orde nodig. We zijn er weinigen tegengekomen die hier werkelijk toe bereid zijn. Rebellie wekte de toorn van God op, welke als manipulatie werd bestempeld. Echter, overgave en samen verder bouwen had hen de grootste bevrijding kunnen brengen. Dát is Liefde! Bevrijding gaat velen malen verder dan bij een bevrijdingsbediening die hun diensten op het fundament van de antichristelijke katholieke kerk gebouwd hebben. Het zogenaamde ‘op zondag naar de kerk gaan’. Ook weer fragmentatie! Dit is lijnrecht tegen het Woord van God in!
 
Mensen in ons team, die zo diep van het wereldsysteem bevrijd zijn, zo van het riool schoongewassen zijn, kunnen in het begin onmogelijk terug hun oude wereld in zonder opnieuw besmeurd te raken. Het Woord van God zegt zelfs dat het dan zeven keer zo erg wordt! 
 
Lukas 11:24-26
Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben.
En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd.
Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.
 
Mensen dus die compleet schoongewassen zijn van het wereldsysteem, en daarna weer in zonde vervallen, lopen een heel groot risico om uit het Huis ten Heiligdom gezet te worden, omdat hun zonde de hele groep besmeurt. Voor deze mensen hangt wel zeker de reëele dreiging boven hun hoofd, dat het heel erg en zeer gevaarlijk is om uit de groep geplaatst te worden. Paulus zegt hier het volgende over:
 
1 Korinthe 5:1-5
Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft.
En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?
Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft,
in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus,
over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus.
Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.
Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers.
Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.
Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.
Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers nietalleen hen die binnen zijn?
Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.
 
Kortom, deze man wordt geëxcommuniceerd, hij wordt uit de gemeente geplaatst terug de wereld in! Liefde zal iemand, voordat deze stap daadwerkelijk wordt gezet, altijd waarschuwen voor het reële gevaar hiervan.
 
De Vader wil een zuivere groep, waarin Zijn Heiligheid, Zijn Liefde en Zalving wordt beschermd. 
 
 
“4. Van leden zal geëist worden dat zij de groepering FINANCIEEL MOETEN ONDERSTEUNEN. 
 
Dit kan gebeuren door het verplichten tot het gecontroleerd geven van “tienden”, het voor toetreding laten overschrijven van iemands gehele bezit, of door dwangmethoden die een schuldgevoel aanwakkeren bij degenen die niet hebben bijgedragen aan het verkopen van tijdschriften, bloemen of andere goederen van de groepering, als onderdeel van hun “bediening”.  
Terzelfdertijd kunnen bijbelgerelateerde sektes gewoontes van kerken zoals het vrijwillige bijdragen ophalen door het aanrijken van een collecte-schaal en/of het verkopen van geschriften en geluidsbandjes belachelijk maken. Zij gaan er gewoonlijk prat op dat ZIJ dit niet doen. Dit geeft buitenstaanders de indruk dat zij niet in geld geïnteresseerd zijn.”  
 
Opnieuw: iets is wat de Geest/geest erachter is! Waartoe dient deze financiële ondersteuning? Om een groep mensen in de leugen te houden, ten bate van de leiders? Of om mensen in de vrijheid te brengen? Paulus kende het geheim: 
 
Filippenzen 4:17
Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.
 
Dit zal ook altijd het hart van een zuivere aanstuurder zijn. Echter, als diegene werkelijk de Geest volgt, zal hij/zij het niet altijd meteen laten blijken, om het hart van de gelovige te toetsen of deze het werkelijk voor Jezus doet. 
 
In een Handelingen 2 groep leggen degenen die het begrepen hebben onmiddellijk en vrijwillig alles op het altaar, zeker ook financiën! Waarom is dit nodig? Omdat de wortel van alle kwaad de geldzucht is! (1 Tim. 6:10) In een Huis ten Heiligdom moet alle zonden compleet uitgeroeid worden, des te meer de wortels van de zonde! Financiën zijn een GROOT punt van angst / zekerheid / controle in mensenharten, waardoor ze per direct aan het wereldsysteem vastzitten. We hebben bevrijdingen gezien doordat mensen het aandurfden en God vertrouwden en al hun financiën aan de voeten van de apostelen legden! Weet dat God deze apostelen streng toetst op hoe ze omgaan met het gegeven vertrouwen van Zijn kinderen!
 
Op het altaar wil zeggen dat je het door Gods Geest laat zuiveren, en dat je het gezuiverde vorm terug krijgt! God verhoogt Zelf op Zijn tijd, dat kan geen mens tegenhouden.
 
Iets om over na te denken is, dat iedereen aan vanalles veel geld mag uitgeven: auto, vakanties, huis, studies, etc. Maar als het om het Koninkrijk van onze Schepper gaat, wordt er gewikt en gewogen en komt Zijn Koninkrijk vaak onderaan de streep van de maandelijkse lasten. Laat staan dat iemand zich compleet toewijdt met al zijn/haar bezittingen, zoals we in Handelingen 2 kunnen lezen! 
Terwijl dit grote geheimenis de grootst mogelijke vrijheid brengt, en Hij deze radicale aanbidding bovendien ZO waard is!
 
“5. Er zal grote nadruk gelegd worden op de LOYALITEIT aan de groepering en haar leringen. Het leven van leden zal totaal opgeslokt worden door de groepsaktiviteiten; zij zullen weinig of geen tijd overhebben om voor zichzelf te denken door LICHAMELIJKE EN EMOTIONELE UITPUTTING. Dit is eveneens een wezenlijk onderdeel van het indoctrinatie-proces.”  
 
Absoluut zeer satanisch, als je uit de antichristelijke geest werkt! 
 
Maar wat nu als je door Gods Geest geleid mensen in bevrijding leidt van lagen van trauma’s, zonde en demonie! Zo diep, dat er hele families al generaties lang in gevangen zitten. Deze hardnekkige bevrijdingen, met zware rechtmatige grond, zoals kindermisbruik, kinderoffers, vloeken, bloedsverbonden, hekserij, sexmagie, etc, vergen een nauw met elkaar oplopen, vertrouwen, overgave en een door de Geest geleide focus samen. 
 
Vanuit ervaring weten we nu, dat de Handelingen 2 setting onder andere de meest geschikte samenlevingsvorm is om ex-illuminatieslaven te deprogrammeren. Zulke diep verwonde en zwaar geprogrammeerde mensen kunnen alleen door volledige overgave aan een door God gegeven Huisgezin onder door God aangesteld apostolisch aanstuurderschap vrij komen. 
 
 
6. Er zal een totale CONTROLE nagestreefd worden over bijna elk aspect van het PRIVE-LEVEN van leden. Deze controle kan rechtstreeks zijn door het leven in een commune, klooster of leefgemeenschap, of door het constant en herhaaldelijk repeteren van onderricht met onderwerpen als “hoe een goede Christen te zijn” en “gehoorzaamheid aan het leiderschap”. Sommige sektes 
hanteren een eigen, voor buitenstaanders ontoegankelijk taalgebruik, om het saamhorigheidsgevoel te bevorderen. Leden zullen naar hun voorgangers opkijken voor het verkrijgen van leiding in alles wat zij doen.  
 
Waar leidt deze 'totale controle' toe? Leidt dit tot slavernij, waar de sekteleiders en de machten door wie ze gestuurd worden hun voordeel mee doen? Zelfs zodanig dat ze mensen lichamelijk misbruiken en verminken en zelfs doden, zoals in vele satanische cults het geval is?
Of is deze controle tijdelijk en heet het krijgsgevangenschap in Jezus Christus, tot je door de vernieuwing van je denken op eigen benen kan staan en een standvastige wandel in het nieuwe door de Heere Jezus Christus gegeven leven hebt ontwikkeld? Een ware apostel zal je spalken, zodat je een gezond mens in Christus kunt worden! Daarna mag je onder begeleiding in volwassenheid zelf leren in de Heilige Geest te flowen! Het is de nauwe poort doorgaan, de complete vrijheid tegemoet!
 
7. Bijbel-gerelateerde sektes kunnen met de mond belijden dat zij geen ONDERSCHEID maken tussen GEESTELIJKEN EN LEKEN en geen betaalde geestelijkheid bezitten - dat zij allen aan elkaar gelijk zijn. Maar wanneer men kijkt naar wie op het “podium” de leden rechtstreeks mag toespreken, wie er materiële ondersteuning en wie er speciale voorrechten of de achting van andere leden krijgt, dan blijkt vaak het tegendeel.  
 
De vleselijke mens trekt de macht naar zich toe om deze te consumeren vanuit zijn ik-gerichtheid, om z’n eigen ego aan te sterken. Zo is het hele wereldsysteem opgebouwd, ieder mens dat buiten Christus beweegt, wandelt in een zelfbevestiging, die niet uit Gods Geest is! 
 
Macht is niet om te consumeren, macht komt voort uit dienen vanuit de Agape Liefde van de Vader, en deze macht wordt gegeven om de ander in het volle Leven te brengen. Daarin is wel degelijk onderscheid. Vaders krijgen macht over hun kinderen, om hen gezond te doen opgroeien. Er zit verschil in geestelijke volwassenheid, en de daarmee gepaard gaande Autoriteit. Erkenning van, en overgave aan deze Autoriteit maakt dat de Zalving vol kan doorstromen en iemand des te sneller op eigen benen staat.  Een ware dienstknecht van God zal altijd deze Autoriteit inzetten ten behoeve van de ander en streven naar het volledig opstaan van degenen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. In de Gemeente zoals God het wil hebben, wordt er gediend van onderaf! 
 
 
Lukas 22:24-27
Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn.
En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd.
Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.
Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.
 
In een Handelingen 2 groep is degene die allen dient de meeste in de Zalving!
 
Markus 9:35
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.

Ook geldt voor de door God aangestelde apostel, dat hij/zij door diep priesterschap gaat voor iedere gelovige die binnenkomt. Deborah heeft als apostel altijd strijd, altijd kritiek, altijd beschuldigingen, altijd verraad, altijd priesterschap, daarnaast zoekt ook de Toorn van God zich een weg door haar lichaam. Zij  kan beamen wat Paulus zegt over het lijden van een apostel:
 
2 Korinthe 11:23-28
Zijn zíj dienaars van Christus? – ik spreek als een waanzinnige – ik sta boven hen;  in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar.
Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen.
Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht.
Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders,
in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid.
Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten.
 
Geen priveleges dus, maar lijden om Zijn Wil!
 
Kolossenzen 1:24-26
Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
 
Onze consumptie-maatschappij is levensgevaarlijk voor dit soort dienstknechten. Soms moeten zij de zorg die ze zelf nodig hebben, afdwingen om staande te blijven. Maar zelfs dit heeft dan tot doel dat de Zalving, die God heeft toevertrouwd tot opbouw van Zijn Lichaam, kan blijven stromen. Er vinden helaas grote misstanden plaats op het gebied van machtsmisbruik. Maar toets hierin een leider altijd aan diens hart en overgave, en jezelf aan je eigen verantwoordelijkheid richting de Gezalfden van God. 
 
 
8. Elk afwijken of in twijfel trekken van de leringen van de groepering wordt ontmoedigd. KRITIEK HEBBEN in welke vorm dan ook wordt ALS REBELLIE GEZIEN. Er zal de nadruk worden gelegd op autoriteit, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping. Hier wordt strak de hand aan gehouden.  
 
Een terecht punt, maar opnieuw is hiervoor geestelijk onderscheid nodig. Mensen geleid door een izebelgeest zullen altijd de ander intimideren, manipuleren en domineren. Mensen worden dan misbruikt om de egoïstische leiders en de machten te voeden. 
Daarentegen: als er vanuit Waarheid en Zalving gehandeld wordt, is kritiek in de meeste gevallen vanuit een geest van rebellie en moet er zeker de nadruk gelegd worden op de Autoriteit van Zalving van God en de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping aan de Zalving. Jezus Zelf moest door lijden gehoorzaamheid leren:
 
Hebreeën 5:8-9
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.
En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.
 
Hoeveel temeer moeten wij met een gevallen natuur gehoorzaamheid leren! Dus ja, om mensen te strippen van de oude natuur zijn bovenstaande voorwaarden absoluut cruciaal! Dit alles vanuit Liefde en Waarheid!
 
 
9. Van leden wordt geëist dat zij op de een of andere manier hun loyaliteit aan de groepering demonstreren. Dit zou kunnen zijn door het WAKEN OVER ANDERE LEDEN (inclusief familie) onder het mom van belangstelling voor hun “geestelijk welzijn”.  
 
Om een groep uit geestelijk babylon in Sion te krijgen is een diep ploegproces nodig, waarbij degenen die door een heiligingsproces gaan ten volle mee moeten werken! In nagenoeg ieder mens huist om welke reden dan ook dubbelhartigheid; in niet-prijsgegeven delen van het hart schuilt een judasgeest, een verrader als het erop aankomt. Mensen moeten een verrader van deze verrader (nefilimgeest) worden, die in hen huist. Niet alleen moeten ze een verrader van hun eigen verrader worden, maar ook een verrader van de verrader in de ander. Hoe sterker dit begrepen en in Liefde gedaan wordt, hoe sneller de groep vrij is uit het wereldsysteem! 
 
 
Er kan van hen verwacht worden dat zij MOEDWILLIG LIEGEN (hemelse misleiding) of de dood onder ogen zien door het weigeren van een bepaalde soort van medische behandeling.  
 
Liegen is nooit van God! Wel een Jood met de Joden en een Griek met de Grieken om iedereen te winnen voor de Liefde en de Waarheid, dus afdalen naar hun niveau om hen van daaruit in Sion te brengen! 
 
Wat betreft medicijnen of een behandeling weigeren, dit kan alléén als er geloof is tot genezing. Dit betekent de geloofssubstantie hebben om de genezing gelijk reëel te zien worden!
De Heere Jezus Christus heeft ten slotte ook alle ziekten (welke leugens zijn) aan het Kruis gedragen en omgezet tot volle genezing en opstanding van ons lichaam! 
 
Jesaja 53:5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
 
Het zou voor een Christen dus heel normaal moeten zijn om te streven naar een medicijnvrij leven! Maar wel altijd in wijsheid, de Zalving volgend. 
 
 
10. Pogingen om weg te gaan of om pijnlijke feiten betreffende de groepering te onthullen, kunnen beantwoord worden met bedreigingen. Sommigen hebben een loyaliteitseed moeten afleggen of een verdrag moeten ondertekenen, waardoor zij zich bedreigd voelen. Degenen die de groepering ontvlucht zijn krijgen meestal te maken met CONFRONTATIES met andere leden die hen willen dwingen terug te keren.  
 
Al eerder gezegd, vleselijk mensen (de leiders van de sekte) gaan met de blauwdruk voor Zuiver Goddelijk leven aan de haal! De leden komen van de regen (babylonisch wereldsysteem) in de drup (de sekte, die in dezelfde antichristelijke geest opereert).
Beide dus niet, iedereen moet in de Rivier van God terecht komen!
En ja, het Koninkrijk van God is alleen te koop met alles wat je hebt en meer nog met alles wat je bent! Eenmaal toegetreden wil je niet meer terug!
 
 
Enkele inbreuken op rechten en vrijheden: 
 
1. INBREUK OP INDIVIDUALITEIT  
Het aannemen van een groepsmentaliteit. Men wordt niet toegestaan buiten het groepsverband een eigen onderzoek te doen, en men moet accepteren wat door de voorgangers onderwezen wordt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het opdringen van schuldgevoelens; om de eigen wil ondergeschikt aan die van de groepering te maken. In zijn meest kwaadaardige vorm wordt de vrije wil gebroken door middelen als weinig proteïne bevattende diëten, gebrek aan slaap, en langdurige intimidatie.  
 
Jezus Christus zal nooit de vrije wil van de mens breken! Wat de Heilige Geest wel doet is iemand aan zijn/haar beloften houden! Heb je je leven compleet overgegeven aan het Reddingswerk van de Heere Jezus Christus, dan zal Hij niet eerder rusten voordat zijn beminden compleet gered, bevrijd en genezen zijn!
 
Het Griekse woord ‘ecclesia’ waarmee de eerste Gemeente werd benoemd, duidde in die tijd op een subcultuur binnen, en compleet los van, de gevestigde cultuur. Blijkbaar was de eerste Gemeente ook zo’n groep. Dit zegt heel veel… Besef dat satan altijd juist het zuivere perverteert. Door de verschrikkelijke misstanden binnen sekten zijn mensen bang geworden voor deze gedachte. Wij zijn er echter van overtuigd dat God een glorieuze, bloeiende Koninkrijkscultuur voor ogen heeft voor Zijn kinderen, compleet los van het babylonische wereldsysteem!
 
 
2. INBREUK OP VERTROUWELIJKE OMGANG  
Banden met vrienden, relaties, echtgenoten, kinderen, ouders etc. worden verbroken of ernstig belemmerd.  
 
Iets is wat de Geest/geest erachter is. Worden deze voorwaarden, al dan niet tijdelijk, opgelegd door de Vader tot bevrijding en genezing van contextuele ongerechtigheden of door satan tot vernietiging?
 
 
De Heere Jezus Christus stelt dezelfde voorwaarden:
 
Lukas 14:25-35
Alles verlaten om Jezus’ wil
En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.
Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?
Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.
 
Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
 
Het is geen ‘wet’ om met sociale relaties te moeten breken, wel is de bereidheid hiertoe een duidelijke voorwaarde die Christus Zelf stelt. En de kans is reëel dat God dit voor een bepaalde tijd ook zal vragen, omdat ook gezinsculturen veelal zó diep geperverteerd zijn en emotionele afhankelijkheid zó groot, dat je er eerst helemaal los van moet komen en thuiskomen in Christus, om vervolgens ‘vernieuwd’ onder Zijn leiding weer deze contacten aan te kunnen gaan. 
 
 
3. INBREUK OP FINANCIËLE MIDDELEN  
Aandringen op het zoveel mogelijk afdragen van goederen en gelden aan de groepering. In sektes die niet de commune- of kloostervorm kennen, bevinden de leden ervan zich meestal in een lagere sociaal-economische positie, niet vanwege een lager inkomensniveau, maar omdat veel geld vrijgemaakt wordt voor de ondersteuning van de groepering.  
 
Hoe duidelijk dat dit stuk over misstanden binnen sekten geschreven is door iemand met een wereldse mindset. In Gods Koninkrijk bestaat namelijk geen inbreuk op financiële middelen. Dit is angst voor tekort, dit is gierigheid en het dienen van de mammon. De schrijvers van dit stuk en hen die vanuit deze mindset handelen, kunnen de mensen maar deels uit de sekten redden, en waartoe worden deze mensen gered? Om weer in het wereldsysteem door de nefilimmachten misbruikt te worden? 
 
In een Handelingen 2 groep leer je de geestelijke strijd samen met de groep te strijden! Door zo samen te leven, worden de bressen geestelijk, in de ziel en voor het lichaam gedicht en kan er zowel goed verdedigd als aangevallen worden! Dit is ONMOGELIJK als er bindingen met de mammon zijn.
 
Efeze 6:10-20
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Let wel: zoals Gods Woord in vers 12 zegt strijden wij NIET tegen mensen, maar tegen de geestelijke duisternis!
Wanneer wij ervaren scherp te moeten spreken of handelen, is dit altijd tegen de geest gericht. Ook al 'voelt' het niet zo, d
it is LIEFDE en draagt Hij ons op! (Ezechiël 3:4-9)
De eerste twee geboden, 'heb God lief boven alles en je naaste als jezelf', zijn voor ons, met Jezus Christus, de belangrijkste fundamentsteen!
Ook wij zijn groeiende in de vervolmaking en staan ten alle tijde open om, zoals het Woord een ieder opdraagt, persoonlijk aangesproken te worden;
samen op weg naar ware Eenheid. 
 


 
4. DE “WIJ TEGEN DE REST VAN DE WERELD” MENTALITEIT  
Het zich isoleren van de maatschappij. Iedereen en alles buiten de groepering wordt gezien als in duisternis of demonisch. Onder de vijanden bevinden zich nu ook vroegere vrienden, de kerken der christenheid, regeringen, onderwijssystemen, de media; oftewel de gewone wereld. Deze houding wordt als “middel tot redding” beschouwd.  
 
Helaas is dat de werkelijkheid waarin we leven! Alles is gecorrumpeerd! Jezus zegt ook dat het in de laatste dagen als de dagen van Noach zal zijn.
 
Lukas 17:26-27
En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.
 
Hoe zag die tijd van Noach er dan uit?
 
Genesis 6:1-5
En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
 
 
Doordat de zonen van God (Elohim, engelen) ingingen tot de dochters van de mensen, werden de hybriden geboren, de nefilim. Het hele menselijk ras werd door deze vermenging gecorumpeerd! 
Ook in deze dagen is er diep in de geesten van de mensen een ‘nefilim broedprogramma’, vooral in de generatie X (vanaf 45 jaar en jonger). Een door de illuminatie geperverteerde generatie door televisie, computerspellen, pornografie, rock en house muziek, drugs, alcohol, geen kaders, gebroken gezinnen, en bovenal niet opgevoed met het Woord van God! Kortom: een broedplaats voor nefilim. Enkelen hebben het door en zij die het door hebben kunnen het Antwoord op deze diepe perversie en corruptie niet brengen!
 
 
5. INBREUK OP TIJD EN ENERGIE  
De groepering controleert en gebruikt haast alle tijd en energie van haar leden voor groepsaktiviteiten. De leden bevinden zich meestal in een aanhoudende toestand van mentale en lichamelijke uitputting.  
 
Alweer een door God gegeven methode die misbruikt wordt! Om gelovigen diep van de nefilim perversie te bevrijden moeten, als ze zelf de kracht niet hebben om dit te lijf te gaan, de controle systemen gebroken worden, waardoor deze machten vastgehouden worden en blijven vasthouden. Dit breken doet de Heilige Geest door de apostel heen! Gelovigen die hierin vastzitten kunnen niet zelf bij Jezus komen. Ze zullen zich helemaal op de Gezalfde moeten focussen om deel te krijgen aan de Zalving die bevrijdt. Daarbij zich verre van het wereldsysteem houden en de mensen die daar nog steeds in gevangen zitten, zeker los van emotionele transportbanden die er nog liggen met bekenden en familie. Deze zullen verbroken moeten worden!  Een sterke eigen drive zal ook gebroken moeten worden om in de flow van de Heilige Geest te komen, welke overigens de Geest van Jezus Christus is, en niet een derde persoon, zoals de babylonische kerk heeft geleerd. In de Geest van Christus is namelijk de zondige mens verzoend met God. Zijn Geest is de Heilige Geest! Dit is een diep geheimenis, waar we later meer over zullen spreken.
 
Daar waar de controle systemen en de drive groot zijn, kan mentale en lichamelijke uitputting een methode zijn om dezen te breken. (Bijvoorbeeld door vasten op diverse wijzen.) Dit alles nauwgezet geleid door de Heilige Geest! We hebben gezien hoe Jezus Christus in samenwerking met apostel en profeet geweldige resultaten behaalden! En hoe mensen, eenmaal bevrijd, vervolgens in een korte tijd openbloeien en vrijer dan ooit kunnen bewegen!
 
 
Gevolgen van deze inbreuken: 
 
 1. VERANDERINGEN IN PERSOONLIJKHEID  
Bloedverwanten zullen zeggen dat zij de persoon niet meer terugkennen. Het lid van de sekte ziet zichzelf als “rechtvaardig”, en dit weerspiegelt zich in zijn gehele houding ten opzichte van buitenstaanders, zodat hij nu kan overkomen als afwijzend en hatelijk.  
 
God is Liefde, als er geen Liefde is wandelt men niet in de Heilige Geest en is er niets rechtvaardig of rechtmatig wat ze doen! Daar waar wel in de eerste twee Geboden gewandeld wordt en dus in de Volle Liefde, moet er ook afstand van buitenstaanders genomen worden om de Liefde en ook de Zalving te beschermen waar deze met voeten getreden wordt. We mogen alleen bewegen zoals de Heilige Geest ons aangeeft en niet zomaar met iedereen in zee gaan!
 
Mattheüs 10:16-18
Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.
Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen.
 
Zo leven zal de persoonlijkheid altijd ten goede komen, we zullen een geur van Christus gaan verspreiden. Voor de één is dit een doodsgeur en voor de ander een geur ten leven!
 
2 Korinthe 2:15-16
Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan;
voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?
 
We hebben meegemaakt hoe mensen een diepe transformatie doormaakten. Vooral degenen die door hun omgeving altijd als ‘lief’ en ‘aardig’ gezien (en gehouden…) zijn, blijken vaak VER van hun werkelijke identiteit in Christus af te zijn. Zij zijn na een transformatie inderdaad onherkenbaar, en ervaren zelf voor het eerst te kunnen léven en een krachtige eigen wandel met Christus te kunnen ontwikkelen. Vaak zal de oude omgeving nog lang proberen de ‘oude’ persoon terug te krijgen, en is een resolute houding nodig om de winst te behouden.
 
 
 
2. VERLIES VAN IDENTITEIT  
Iemand kan zichzelf, los van de groepering, niet meer zien als een individu. 
Sommigen veranderen zelfs hun naam om met hun vroegere leven te breken. 
 
In een groep die leeft volgens Handelingen 2 komt de persoon juist vol tot zijn/haar recht, maar wel sterk verbonden met de groep en de identiteit van de groep (Zijn Lichaam!). Elke vorm van egoïsme en individualisme wordt volledig uitgebannen door de Heilige Geest. In het Lichaam van Christus komen vergt open komen en leren samenleven, tot in de diepste diep. Waar de diepte niet open is en niet transparant, kan daar geen Zalving bij komen en heeft de vijand daar rechtmatige grond om te bewegen en zijn zaad te planten. Dit geeft een continue spanning in de gelovige, omdat het Zaad van de vrouw oorlog maakt met het zaad van de slang.
 
Genesis 3:15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht (zaad, nefilim) en haar Nageslacht (Zaad, Christus);
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.
 
In een Handelingen 2 groep wordt iedereen door de Zalving compleet transparant. De apostel tornt door de Heilige Geest geleid de diepste diep open, niets kan in het duister verborgen blijven. Dit is bevrijding, dit is werkelijk Liefde!
Doordat de mensen in de babylonische kerk elkaar alleen op zondag en op een gebedsavond ontmoeten, blijft er een diepte in het duister, waar de slang zijn eieren legt. 
De babylonische kerk is de broedplaats voor de slang!
 
Jesaja 59:1-6
Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,
en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.
Maar uw ongerechtigheden maken scheiding
tussen u en uw God,
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn,
zodat Hij u niet hoort.
Want uw handen zijn met bloed besmet,
en uw vingers met ongerechtigheid.
Uw lippen spreken leugen,
uw tong brengt onrecht tot uiting.
Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid
er is niemand die in trouw een rechtszaak voert.
Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen.
Zij zijn zwanger van onheil, zij baren ongerechtigheid.
Zij broeden eieren van een gifslang uit
en zij weven spinnenwebben.
Wie van hun eieren eet, sterft;
is er een kapotgedrukt, dan perst er zich een adder uit.
Hun webben zijn niet geschikt voor kleding,
en zij zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels.
Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid;
gewelddadig werk is in hun handen.
 
 
Getuigenis Israël over zijn persoonlijk transformatie:
 
“We zijn door de Schepper, onze Hemelse Vader, de God van Abraham, Izaak en Jakob goed bedoeld, als zuivere mensen met een zuivere geest. Zuiver zijn, blijven en nog dieper groeien in Heiliging kan alleen in een atmosfeer en binnen een door God samengestelde groep mensen, die totaal vervuld zijn van Zijn Geest. Dit is in de wereld niet te vinden, sterker nog: de duivel is de overste der wereld. Deze babylonische wereld is dronken van het bloed van de heiligen en de profeten. Ik probeerde in deze wereld te leven, maar kreeg zelfs in evangelische-charismatische gemeenten geen overwinning over het occulte babylon dat nog in bijna ieders hart aanwezig is. Sterker nog: dit systeem in mensen maakte mijn geest kapot omdat de vijand een gericht plan tot vernietiging tegen mij had opgesteld. Ik had hier nog geen onderscheid in en kon hier geen weerstand tegen bieden. Ik raakte mijn identiteit totaal kwijt en mijn binnenste leek op een gegeven moment bijna compleet vernietigd te zijn. Artsen zeiden ‘psychose’, ik wist beter. Na een lange weg van vreselijk worstelen, gaf God mij Deborah als geestelijk moeder en plaatste mij onder haar apostolische Mantel. Van toen af ging het in een razend tempo bergopwaarts. Zij is werkelijk een dochter van Sion; haar door de Heere Jezus Christus gezuiverde geest herstelde in een rap tempo mijn geest, doordat onze Hemelse Vader haar hierin nauwgezet, scherp en accuraat leidde. Vele, vele bevrijdingen, wedergeboortes (verschillende delen in mijn persoonlijkheid moesten door een wedergeboorte) en genezingen mocht ik ondergaan. God is goed en zo onbeschrijflijk wijs; Hij laat Zich in deze geheimenissen duidelijk niet kennen door buitenstaanders! Vele gefragmenteerde delen mochten integreren. Deborah heeft de Opdracht van de Vader gekregen om een Huis ten Heiligdom te bouwen. Een groep mensen, die nauwgezet vanuit het Woord van God leven. Dit was ik nog niet eerder tegengekomen in mijn leven en heb ik tot op heden nog nergens anders ter wereld kunnen vinden; ik ben nu bijna 35 jaar!  Dit is het enige Antwoord geweest op mijn diepe verwonde, gebonden en gefragmenteerde wezen. En ik weet: Zijn Zuivere Gemeente is ook het enige Antwoord voor alle andere mensen op deze planeet. Ik dank de Heere Jezus Christus en Deborah vanuit het diepste van Mijn hart voor deze Weg van drie en een half jaar diepgaande zuivering. Zij heeft menig maal en meer dan de prijs betaald met haar eigen leven! 
Naast mijn deprogrammerings- en genezingsproces, waren er nog 6 zwaar geprogrammeerde jongeren, die een soortgelijke weg met haar gingen! Een menselijkerwijs onmogelijke weg; toch ging Hij met haar, met ons die Weg... Een leven van diep afgestorven zijn aan jezelf en aanhoudende aanbidding, 24/7 on Line zijn met de Troon, maakt dat deze wonderen mogelijk zijn. Deborah is een ware en zuiver volwassen apostel van God gegeven aan Nederland en verder. Eindelijk is daar een plaats waar Hij Zijn Hoofd te ruste kan leggen en waar de diepste gebondenheden en verwondingen kunnen genezen. Een sekte rooft de persoonlijkheid, maar de door Hemzelf samengevoegde Handelingen 2 groep, functionerend zuiver door de Heilige Geest geleid, herstelt de persoonlijkheid naar geest, ziel en lichaam! 
Tot Zijn eer, tot bevrijding en genezing van de zo kostbare mens, tot opbouw van  Zijn Huis ten Heiligdom! God is goed!”
 
 
Onderaan deze studie volgen nog getuigenissen van enkele teamleden.
 
 
 
3. VERVOLGINGSWAAN  
Elke keer dat er iets negatiefs gezegd wordt over de groepering, juist of onjuist, wordt dit beschouwd als “vervolging”. Ook kritiek op de man af wordt gezien als vervolging, enkel omdat sekteleden de enige “werkelijke Christenen” of “verlichten” denken te zijn, en er niet bij stilstaan dat de persoon zelf iets verkeerds zou kunnen doen. Terzelfdertijd meent men echter de vrijheid te hebben alles te kunnen bekritiseren wat iemand ook gelooft, zegt of doet, omdat “het gelijk aan hun kant is”.  
 
Als gelovigen behoren we op de Heilige Geest afgestemd te zijn, Die continu onze diepten doorzoekt op overtredingen, zonden en ongerechtigheden. Hij openbaart en overtuigt ons van alles!
 
Johannes 16:7-11
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
 
In een Handelingen 2 groep gebouwd op de Hoeksteen Jezus Christus en op het fundament van apostelen en profeten is het de Zalving, die alle dingen openbaart en oordeelt! Niets kan verborgen blijven! De Heilige Geest openbaart niet alleen aan degenen die aangesteld zijn in leiderschap, maar aan een ieder, die bereid is zijn / haar leven af te leggen en de Weg van Heiliging te gaan!
 
Jezus kon alleen oordelen, omdat Hij de Wil van de Vader deed. Ook wij kunnen alleen oordelen als we de Wil van de Vader doen en kijken zoals Hij kijkt!
 
Johannes 5:30
Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
 
 
4. MAATSCHAPPELIJKE VERVREEMDING  
Sekteleden kunnen hun vaardigheid verliezen om sociale kontakten te leggen buiten de groepering. Dit kan zover gaan, dat iemand die de sekte verlaat niet meer in staat is om zijn tijd in te delen of om eenvoudige beslissingen te nemen. Zijn wereldbeeld verandert en hij ziet de wereld door de ogen van zijn leiders. Hij wordt erg naïef ten opzichte van het normale leven.  
 
Het 'normale' leven?
Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven! (Joh.14:6)
In een Handelingen 2 groep wordt iedereen opgevoed tot zelfstandigheid in Christus, maar altijd in verbinding met het Lichaam, alle individualisme wordt gekruisigd. Velen vergeten dat Jezus ook juist daarvoor gekruisigd en opgestaan is!
 
Jesaja 53:6
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
 
Dit tot doel, dat we totaal van deze gevallen wereld vervreemden? Nee, om er in Autoriteit boven te komen te staan zodat we de wereld in Liefde kunnen omarmen en alles door Zijn Geest kunnen oordelen (= bevrijding!) en transformeren! Zijn Koninkrijke kome, dit is voor ieder het beste, dit is Leven, en hierin kan JUIST volle relatie zijn!
 
Efeze 4:20
NBG: Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
HSV: Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,
 
 
5. ERNSTIGE SCHULDGEVOELENS  
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot worden nu een aanleiding om zich tekort te voelen schieten, omdat voortaan dingen die “goed en waardig zijn voor het eeuwige leven” moeten worden nagestreefd. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat men denkt dat men niet genoeg doet, voelt men zich schuldig. Omdat men zich afvraagt of een bepaalde manier van ontspanning wel gepast is, voelt men zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.  
 
Nogmaals, voor al deze analyses geldt: iets is wat de Geest/geest erachter is. De vijand heeft de Blauwdruk van God tot in het diepst van het diepst geperverteerd. Opnieuw ligt bovenstaande vlak tegen het handelen van de apostel aan om mensen vrij te krijgen uit diepe gebondenheden. De gelovigen die in een Handelingen 2 groep geleid worden, moeten met alle vleselijke bezigheden breken, kleine misstappen kunnen een diepe en wijdverbreid demonisch netwerk openbaren waar ze aan vast zitten. De apostel zit hier als een havik bovenop en zal door de Geest geleid dan diep het Zwaard zetten om hem of haar te redden van deze binding. Een misstap kan dus een lus zijn, die boven de waterspiegel uitkomt, waar een hele onderhuidse innerlijk wereld van verkeerde gedragspatronen en demonie aan zit! Daar waar de gelovige vervolgens op eieren gaat lopen omdat schuldgevoelens en angst binnen willen sluipen, moet ook hiervan bekeerd worden en moet het Zwaard van God in dankbaarheid ontvangen worden!
 
 
 
Apostolisch bewegen
God is een God van Orde!
 
 
De ‘speerpunt’: een volbrengende Zalving (1)
(1) Citaat uit: De Apostolische Dimensie, John Eckhardt
 

Jeruzalem december 2012, na twee weken stevige
profetische acties en diepgaand priesterschap
 
krachtig ondersteund en samenbewegend
 met het gebedsteam in Nederland


God heeft Deborah en Israël samengevoegd in een bijzondere, krachtige en (nog) unieke dynamiek van apostel en profeet. Hoe dit werkt beschrijven we hieronder.
 
Johannes 4:34
Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.
 
Let op de twee woorden ‘gezonden en ‘volbrengen’. De Heere Jezus Christus werd gezonden door de Vader, en Zijn wens was Zijn Opdracht te volbrengen. Dit vers verbindt uitgezonden worden met volbrengen. Daarom kun je de apostolische Zalving een ‘volbrengende Zalving’ noemen. Er is een apostolische Gemeente nodig voor het volbrengen van de Grote Opdracht. Volbrengen wil niet alleen zeggen het einde van je opdracht of loop bereiken. Het betekent iets voltooien, volledig maken, completeren.
 
De Heer is bezig de Gemeente gereed te maken, zodat ze haar taak kan volbrengen. En de apostolische bediening is absoluut essentieel om de Gemeente gereed te maken om dat doel te bereiken. Zonder de zuivere bediening van de apostel zal de Gemeente de benodigde Genade, Kracht en Autoriteit missen die nodig is om haar Opdracht uit te voeren en te volbrengen.
 
Handelingen 20:22-24
En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen,
behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.
Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.
 
Let op de houding van Paulus. Hij was vastbesloten om zijn loop tot een goed einde te brengen. Niets kon hem ervan weerhouden om zijn bediening te voltooien. Er was een gedrevenheid en vastberadenheid om het af te maken. Dit moet de houding zijn van de Gemeente van vandaag. We moeten een apostolisch gedachtepatroon hebben. We moeten gedreven en vastberaden zijn om de Grote Opdracht te volbrengen. Dit denken overwint alle obstakels en hindernissen die in de weg staan om het te volbrengen. Verzoekingen, beproevingen en tegenspoed schrikken de ware apostel niet af. Er ligt een Genade in zijn/haar Zalving die alle tegenstand overwint en door iedere barrière heen breekt. En hij/ze stopt niet voordat de taak volbracht is.
 
 
De combinatie apostel/profeet
 
Er is een mega kracht in het samen bewegen van apostel en profeet. De apostel is snel, scherp, accuraat, fijngevoelig en nauwgezet bouwend volgens de Blauwdruk van het Hemels Jeruzalem, en heeft een Zalvingslijn met iedereen. De apostel is de kapitein van het schip, met een door God gegeven Zalving voor overzicht en daadkrachtig en accuraat handelen op het juiste moment, enkel volgens Zijn aanwijzingen. 
De profeet is fijngevoelig en ruim in kennis, heeft krachtig zicht op de hoge lijn en kan dit goed communiceren terwijl hij nauwgezet de Zalvingslijn die de kapitein krijgt in alles volgt. De profeet zit in de mast van het schip. De apostel voegt wat de profeet ‘ziet’ bij zijn/haar eigen zicht en krijgt zo een compleet plaatje om het schip juist te koersen door de wilde zee en de stormen van cultuur en tijd, opgezweept door de duisternis. 
 
De grote uitdaging in het samenbewegen van apostelen en profeten is voor de profeet om niet onmiddellijk te handelen vanuit dat wat God laat zien, maar te wachten tot de apostel, die van God uit de Zalving tot bouwen heeft gekregen, ervaart dat het de tijd is en past binnen het hele plaatje wat God geeft. Voor de apostel is het zaak om de vergezichten van de profeet in de eigen Zalvingslijn te laten invoegen, zonder de eigen lijn met God en het overzicht over de breedte kwijt te raken. 
 
Samen hebben ze een volbrengende Zalving. Hij heeft bepaald dat deze combinatie de wereld overwint, alles overwint. De apostel en de profeet hebben de vijfvoudige bediening in zich. Twee aan twee werden ze uitgezonden, deze tweetallen kon Hij de macht over de gehele legermacht van de vijand geven! Hun namen waren in de Hemel opgetekend!
 
Lukas 10:17-19
De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.
Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
 
Bekrachtigd door Zijn Volheid (zevenvoudig versterkte Geest van God, welke Jezus pas ontving NA Zijn Opstanding), in de Eenheid van de Hoogliedliefde overwinnen wij in Hem de wereld, en kunnen we, dankzij Hem, sneller worden dan de slang! Hij zal door het combinatie-Zwaard apostel-profeet het monster dat in de zee is doden!!
 
Jesaja 27:1
Op die dag zal de HEERE vergelding doen
met Zijn hard, groot en sterk zwaard
   aan de Leviathan, de snelle slang,
ja, de Leviathan, de kronkelende slang;
   Hij zal het monster dat in de zee is, doden.
 
Niet de leer van Jezus, maar de Heere Jezus Christus Zelf is de Levende Hoeksteen! Zo ook vormen de apostelen en profeten het fundament van de Gemeente! Hierop moet de Gemeente gebouwd worden. Zij vormen met Jezus een drievoudig snoer wat niet gebroken kan worden!
 
Efeze 2:19-20
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, (…).
 
 
Zo krijgt Jesaja 27 haar vervolg (vers 2-3):
 
Op die dag
zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang!
Ik, de HEERE, bescherm hem,
elk ogenblik bevochtig Ik hem.
   Opdat de vijand hem niet kan beschadigen,
bescherm Ik hem nacht en dag.
 
Gods kostbare zonen en dochters vinden volkomen bevrijding, opstanding en bescherming onder deze gecombineerde Zalving! Gods Orde = Liefde in Wijsheid!
 
 
 
 
Apostelschap en getuigenis
 
Jezus Christus kiest zorgvuldig Zijn apostelen uit, zij worden door Hemzelf geroepen en zullen vervolgens door een diepe ‘onmenselijke’ training (een weg van sterven en opstaan) gaan om tot zuiver apostelschap te komen. Een voorbeeld is Paulus:
 
2 Korinthe 12:7-10
En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
 
Het is God Zelf, die dit in Paulus leven toestond. Paulus moest een diep proces van zuivering door, om getraind te worden in volwassen apostelschap. Paulus noemde zichzelf de grootste van de zondaren, omdat hij de Gemeente van God vervolgd had. Hij had een diepe weg te gaan om van zijn vlees af te komen!
 
1 Timotheüs 1:15
Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
 
Deborah is 33 jaar door God getraind in geestelijke oorlogvoering en leven in de Openbaring van de Geest. Elke dag van haar leven was een intensieve trainingsdag voor haar, waarin Jezus Christus Zich meer en meer openbaarde en haar door de gevallen hemelen van het wereldsysteem heenleidde tot aan het thuiskomen in Sion. Een apostel is dan ook een gezondene van Jezus Christus, en wordt gezonden vanuit de Woonplaats van de Heer: de Berg Sion! Ook zij is in 1995 in een visioen meegenomen geweest en ontmoette Jezus boven op een Berg, ze zag overal om zich heen dat relaties in de knoop zaten en de hele wereld verstrikt zat in zonde en dood! Jezus Christus zei haar vanaf de voet van de Berg naar boven te klimmen en niet terug de wereld in te gaan; dit was een enorme reis. In 1996 kreeg zij haar Opdracht 1 Kronieken 28:10+20 ‘Bouw Mij een Huis ten Heiligdom’. Hij startte met bouwen van binnenuit, allereerst in en door haar eigen leven. Een leven waarin de Heer haar handen oefende ten strijde, zoals in Psalm 144:1.
 
 
In 1998 vroeg de Heer haar haar tentstokken wijder te plaatsen en ontving zij een geestelijke landkaart. In het voorjaar daarop nam de Geest haar opnieuw mee in een visioen; een visioen als van Johannes van Patmos. Zij ontving zowel de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem, als de inzichten in de duistere atmosferen, structuren en bolwerken. Kort daarna riep Hij haar op om vanuit de top van de Berg Sion Zijn einde eindtijdleger, een zuivere Bruid op te richten, te beginnen met diep verwonde soldaten; om met een Banier van Liefde in hun midden te staan en zo Zijn Huis ten Heiligdom ten bouwen! Een ‘ongekende en ongeloofwaardige, onbegrepen en menselijkerwijs zo niet te doene Weg’ volgde… En toch…
(Een vollediger getuigenis is te vinden op de website, en ook opvraagbaar via info@riverofglory.eu)
 
Geprofeteerd is, en meer dan duidelijk is geworden:  
 
Hij is iets compleet nieuws begonnen!
 
(Lees ook Deborah’s persoonlijke profetie op basis van Psalm 33 (klik hier), die ze mocht ontvangen in 2005 en waarin ook het gehele team meer en meer beweegt.)
 
Hij stortte in 2009 Zijn Rivier van Glorie in haar geest uit… Het tot op dat moment ongekende apostolisch-profetisch Bewegen brak los door Zijn Volheid; dit werd tot twee maal toe bevestigd in datzelfde jaar… Nu ruim 3,5 jaar later beweegt een apostolisch profetisch team van 7 veelal jonge ‘soldaten’, meer en meer diep geworteld en nauwgezet door de Heilige Geest geleid door het Water, door het Woord, 24/7 bewegend met elkaar in Zijn Rivier op eveneens nog ongekende wijze… Dit bijzondere bewegen wordt aangestuurd door haar en haar geestelijke zoon Israël, die eveneens een bijzondere en diepe weg is gegaan. Ook Hij is door God Zelf gezalfd, bevestigd en vrijgezet als apostel/profeet. Hun bewegen is als een Mozes en Aäron. 
 
‘Een kleine groep met een bijzondere missie’, sprak God. 
En dat is het! De volle vijfvoudige bediening is dynamisch werkzaam in de groep.
Gouden Sleutels en diepe geheimenissen… Ze blijven stromen..!

 
Zijn Huis ten Heiligdom! Hij heeft de juiste Blauwdruk reeds in Zijn Woord gegeven!

 
Een ware Handelingen 2 groep leeft volgens het principe uit 1 Korinthe 14:
 
1 Korinthe 14:26 
Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
 
Zo’n groep kan alleen geherderd, gecoacht, vrijgezet en gecovered worden door iemand, die leeft in het Hogepriesterlijke gebed van Johannes 17. 
 
Israël’s getuigenis hierover: 
 
“Ik loop nu 3,5 jaar met Deborah, onze apostel, op en ik kan getuigen dat Johannes 17 haar hartsgebed is. De Heilige Geest leidt haar hierin op bijzondere wijze en ze beweegt hier geheel natuurlijk in. De Heere Jezus Christus Zelf heeft haar persoonlijk in 2006 opgeroepen te gaan staan als een Deborah. Ze leeft vanuit diepe aanbidding en functioneert als een krachtige strijdster en richteres, profetes en een ware moeder van Israël, en is met name de laatste jaren door de Heilige Geest steeds dieper in koninklijk priesterschap geleid (Psalm 110). God Zelf heeft haar gezalfd en vrijgezet als apostel/overziener.”
 
Johannes 17:1-26
Het hogepriesterlijk gebed
Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.
Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt.
En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.
Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.
 
 
“Wanneer degenen die aan haar apostelschap toevertrouwd zijn, haar erkennen en haar dienen zoals de discipelen en de vrouwen Jezus dienden, wordt het juiste klimaat geschapen waarop de Vader Zijn goedkeuring geeft en de Zalving vanuit Zijn Troon naar de groep gelovigen stroomt. Ik heb dit in mijn eigen leven enorm ervaren. Wanneer ik net als haar met een hart zoals Jezus begon te géven, begon de Zalving te stromen en werd ik zelf bevrijd, genezen en steeds krachtiger op mijn benen gezet. De dynamiek zoals beschreven in Psalm 133 gaat dan in werking, en ieder persoon ontvangt van God wat hij of zij nodig heeft. Een apostel wordt niet eerder door God vrijgezet dan dat hij of zij het nederige hart van Jezus heeft en zich van elke trots, arrogantie en zelfgerichtheid afgekeerd heeft. We hebben in onze samenkomstruimte een groot schilderij hangen waarop Jezus de voeten van Petrus wast. Een vriend had dit ooit voor haar gemaakt. Dit is ook de houding van een apostel met Zijn hart.”

 
“Ze dient ons op alle levensterreinen en bouwt ons van binnenuit op, zoals de Heilige Geest haar leidt, dag en nacht, totdat Christus in ons gestalte is geworden en we zelf vol in en door Hem kunnen uitgaan!
 
Door de dynamiek van de ‘Hooglieddans’, de volmaakte, zuivere, gévende, zorgdragende Liefde tussen de apostel en de groep worden de invalspoorten gesloten zoals in het Oude Testament er Bloed aan alle deurposten wordt gedaan: de verderfengel moet voorbij gaan! Daar waar de volmaakte Liefde is kan namelijk geen duisternis zijn!
We staan met elkaar garant en in de bres totdat de invalspoorten gesloten zijn; een gezond en sterk gezin in Christus is Waar Huisgemeente zijn!
 
Nog even terugblikkend op ons begin, toen we een aantal keer duidelijk bevestigd werden door profeten van buitenaf: vele mensen kwamen naar ons toe, wij hebben nooit mensen geworven en zullen dat ook nooit doen. Dat mogen wij ook niet! Mensen kwamen steeds naar ons toe en vonden diep bevrijding van occulte onderlagen. Doorpakken en volharden is velen niet gelukt; de prijs van waar discipelschap is hoog, het kost je alles; het is Goud kopen met je leven!
 
Vele staan nu aan de zijlijn, bekritiseren ons, en staan te wachten op of werken zelfs bewust aan onze val. Maar weinigen hebben zicht op, en niemand heeft het Antwoord voor de fundamentele misleidingen en problemen van de kinderen van God in Nederland en wereldwijd. Als je kritiek hebt, moet je ook het Antwoord brengen, in plaats van te werken aan en te wachten op de val van degene die je bekritiseert! Zo’n val gaat overigens niet komen, want of een dienaar staat of valt gaat alleen Zijn Heer aan. 
 
Wie heeft occult Nederland in kaart en doet er wat aan?! Laat staan een wereldkaart..”
 
Romeinen 14:4
Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.
 
“Niemand heeft het nog echt aangedurfd of is met het Antwoord gekomen welke Blauwdruk van Gemeenteleven het dan wel zou moeten zijn!” 
 

 
Een NIEUW werk…!
 
Ook Paulus werd dus door de Romeinse autoriteiten sekteleider genoemd:
 
Handelingen 24:5+14
Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen.
Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.
 
Handelingen 28:22
Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt.
 
Jezus vergelijkt dit geslacht met kleine kinderen:
 
Mattheüs 11:15-19
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
Maar waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven.
Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon.
De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen.
 
Ook Jesaja profeteert over hen:
 
Jesaja 28
Wee de trotse kroon
1 Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm,
en een verwelkende bloem, een schitterend sieraad
op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door de wijn.
2 Zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is
als een hagelstorm, een storm van verderf.
Zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren
werpt hij ze hardhandig  ter aarde.
3 Met voeten zal vertrapt worden
de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm.
4 En de verwelkende bloem van zijn schitterend sieraad
op het hoofd van de vruchtbare vallei
zal zijn als een vroege vijg vóór de zomer:
als iemand die ziet,
slokt hij die meteen op uit zijn hand.
5 Op die dag zal de HEERE van de legermachten
tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor de rest van Zijn volk,
6 tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken,
en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort.
Tegen de leiders van Jeruzalem
7 Ook dezen hier zwalken van wijn,
dwalen rond door sterkedrank.
Priester en profeet zwalken door sterkedrank.
Zij zijn opgeslokt door de wijn,
zij dwalen rond door de sterkedrank.
Zij zwalken bij het uitleggen van het visioen,
zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak.
8 Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel,
geen plek is schoon.
9 Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen?
Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen?
Wie net van de moedermelk af zijn,
wie net van de borst zijn afgehaald?
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel,
hier een beetje,
daar een beetje.
 
Degenen die in Grieks denken vastzitten, beleven de werkelijkheid gefragmenteerd! Dit is leven in deelwaarheden van het Woord. De kundalini heeft in de leegte het hart vastgezet!
 
 
 
 
Zie de studie ‘Kundalini aan het Kruis’, op te vragen via info@riverofglory.eu
 
 
 
Verbonden met de gruwel der verwoesting in het hart van Jeruzalem!
 
 
Zie de studie ‘de Gruwel der verwoesting’, op te vragen via info@riverofglory.eu.
 
11 Ja, met belachelijke klanken
en in een andere taal
zal Hij tot dit volk spreken,
 
Mensen die in een griekse mindset leven, kunnen ons ‘snelle' en in hun ogen 'kort door de bocht’ spreken niet volgen, alleen zij die de Geest verstaan, proeven of wij uit de Geest van God spreken of niet! De Heilige Geest is 'als' water, ons spreken en handelen dus ook...
 
12 tegen wie Hij zei:
Dit is de rust,
geef de vermoeide rust,
en dit is de verademing –
maar zij wilden niet luisteren.
13 Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn:
gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel,
hier een beetje,
daar een beetje,
zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen,
verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
14 Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
15 Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt
en in het bedrog hebben wij ons verborgen,
16 daarom, zo zegt
de Heere HEERE:
Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag,
een beproefde steen,
een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.
Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.
17 Ik stel het recht tot meetlint,
en de gerechtigheid tot paslood.
De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen,
het water zal de schuilplaats overspoelen.
18 Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden,
uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden.
Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij,
dan zult u door hem afgeranseld worden.
19 Zo dikwijls als hij voorbijtrekt,
zal hij u grijpen;
ja, ochtend na ochtend zal hij voorbijtrekken,
bij dag en bij nacht.
Het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht
slechts beroering teweeg zal brengen.
20 Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken,
en de deken te smal om zich erin te wikkelen.
21 Want de HEERE zal opstaan zoals op de berg Perazim.
Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon,
om Zijn werk te doen
– vreemd zal Zijn werk zijn –
en om Zijn daad te verrichten
– ongewoon zal Zijn daad zijn.
 
Hij heeft Zijn Rivier van Heerlijkheid vrijgezet, welke rechtstreeks ingaat tegen het griekse, gefragmenteerde, religieuze denken! Zijn Werk is NIEUW, ongewoon, en niet te begrijpen!
 
Zacharia 9:13,22
als Ik Mij Juda zal hebben gespannen,
en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, 
en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland,
en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held.
 
Nu dan, spot niet,
anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden;
want een vernietigend einde – en het is vast besloten, heb ik gehoord
van de Heere, de HEERE van de legermachten – komt over heel het land.
 
 
Getuigenissen
Stap voor stap uitgeleid uit het wereldsysteem;
ware vrijmaking naar geest, ziel en lichaam, tot één Lichaam; Zijn Bruid!
 
Jedidja:
Het Leven in een Handelingen 2 setting is VOLLEDIG VRIJWILLIG, maar niet vrijblijvend. Door te doen wat Hij van me vraagt, Leven volgens het VOLLE Woord, ontvang ik Vrijheid. Ik ben bevrijd van diverse dingen, waaronder het juk van autisme, contextueel SRM (satanisch ritueel misbruik) en astraal misbruik. Doordat ik nu vrij ben kunnen mijn gaven en talenten steeds meer openbloeien. 
Ik volg Jezus. En ja, Hij heeft mensen nodig om door te kunnen spreken. Ook deze Orde staat in Zijn Woord. Ik ben dankbaar voor deze apostelen met een krachtige doorbraakzalving (Deborah en Israël), die Hij gegeven heeft. Zij helpen mij, door de Heilige Geest geleid, verder. Alles is hierbij te toetsen aan het Woord. God corrigeert en stuurt bij waar nodig. Hij is de grote Regisseur. Ik ga mijn Weg met Hem.
 
Johannes:
Het bewegen in een Handelingen 2 groep is in de eerste plaats een krachtig bijbels fundament dat is geplaatst door Jezus Christus Zelf en Zijn Apostelen en Profeten door de eerste Gemeente in Handelingen. Ik ben hier niet vanwege een of andere kerkelijke organisatie gekomen, maar door de Kracht van de Heilige Geest in de Gemeente. Alleen  door Gods oneindige LIEFDE EN GENADE, om mee te bouwen aan het Huis ten Heiligdom voor de volle Glorie en Aanbidding voor Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren die voor eeuwig zal regeren op deze aarde. 
Jaren ben ik in diverse gemeenten geweest. Zij hebben mij niet kunnen bevrijden of jeugdtrauma’s kunnen genezen. Nu ik in een Handelingen 2 groep leef, merk ik een doorbraak van bevrijding. In de kerk vond ik traditie op traditie, allemaal religieuze instellingen van mensen. In de Handelingen 2 groep wordt vanuit de Geest geleefd, totaal vanuit de Liefde van de Vader.  
 
Joy: 
Dit is de plek waarvan ik heel diep weet dat Hij me hier geplaatst heeft. Ik word hier getraind door Hemzelf, Hij vormt mijn karakter. Ik was iemand die totaal niet functioneerde en compleet was vastgelopen. In deze Handelingen 2 setting ben ik diep bevrijd van de geest van religie, de kundalini en meer. Hij spreekt me aan op mijn gedrag.
Ik word geconfronteerd met mijn diepste diep en patronen waar ik in vast zit. Iets waar ik zelf geen grip op had. Hij laat me stap voor stap zien hoe ik hier uit kom en op kan staan in wie ik werkelijk ben. Dat Hij hiervoor apostelen en profeten heeft aangesteld zag ik vroeger niet. Nu wel en zie ik wat een enorme zegen is het om in een vijfvoudige bediening te leven, ieder op zijn door Hem aangestelde plek. Ik ben heel blij dat mijn ogen zijn open gegaan voor het als gezin samen leven en elkaar echt leren kennen en vertrouwen. In een gezin komen dingen in het Licht, we groeien hierdoor ook allemaal snel.
Ik voel en weet, dit komt van God, zo iets kan Hij alleen maar bedenken. Dit is nergens anders, dit is ‘het’ voor mij. Daarom ga ik vol door op deze Weg.
 
Adina:
Vanuit een roep naar de Heere Jezus Christus en een diep verlangen naar echtheid door werkelijk te bouwen op Zijn Woord, heeft Hij mij bij Zijn River of Glory gebracht.
Ik was depressief er kwam niks uit mijn handen. Mijn relatie met de Heere Jezus Christus was minimaal.
Door nauwgezet te handelen naar Zijn Woord en te bouwen zoals Hij aangeeft in Zijn Woord op het Fundament de Hoeksteen Jezus Christus en door aanhoudend onderwijs en priesterschap door de door Hem gegeven apostelen en profeten in mijn leven ben ik opgebloeid. Door de kostbare Zalving die Deborah en Israël van de Vader hebben ontvangen kon mijn relatie met de Heere Jezus Christus Vol tot bloei komen en nu kan ik werkelijk Zijn Stem verstaan. Ik zit nu ook vol energie, en kan alles aan met Hem en ben ik door diepe bevrijdingen heen gegaan in een zeer korte tijd. Hij zuivert ieders hart uit door Zijn Zalving, ieder hart dat verlangt om Vol te bouwen op Zijn Woord en in Zijn aangegeven Orde. Dit is nog steeds mijn verlangen en daar pluk ik ontzettend de vruchten van. Ik ben Hem voor dit alles zo Dankbaar…! Het is werkelijk Genade.
 
Ariël: 
Mijn leven was ‘overleven’ totdat God me volledig in Zijn Rivier bracht, onder Deborah’s apostolische Mantel en samen met deze groep. Ik was al heel lang op zoek naar het ‘echte’ leven met Hem, maar het koste tijd voordat ik kon gaan pakken hoe God het Gemeenteleven bedoeld heeft, hoe leven vanuit de Zalving gebaseerd op het volle Woord werkt, en wat Zijn einde eindtijd Opdracht om een Huis ten Heiligdom te bouwen inhoudt. Ik zat erg op slot. God gaf me in Deborah een geestelijke moeder, waarvan ik de kostbaarheid en uniekheid stap voor stap ging beseffen door de prijs die ik haar zag betalen uit belangeloze Liefde voor mij, en de Vrucht in mijn eigen leven. Ik heb mogen leren om ‘echt’ te worden en m’n werkelijke hart onder ogen te zien. Ik heb Liefde leren kennen: DIEPE Genade en óók tuchtiging. Hier doorheen kwam ik stap voor stap vrij van een leven in ketenen. Ik heb Liefde mogen leren kennen via Deborah, en Liefde mogen leren geven aan haar en aan mijn broers en zussen. Het slijpproces dat ik zo hard nodig had, had nooit op een andere manier gekund dan op Zijn Manier: onder door Hem gegeven apostelschap in een door Hem gegeven Handelingen 2 gezin. Ik zat dieper vast dan ik besefte, maar word getransformeerd tot wie ik werkelijk ben: van een diep in zichzelf opgesloten, angstig meisje naar een krachtige leeuwin van God! 
 

Naar aanleiding van bovenstaande getuigenissen geven we een verkorte uitleg over de werkelijke betekenis van Jakobus 1:27, hier volgt spoedig een artikel over!
 
Jakobus 1:27
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
 
Dit vers wordt door alle kerkelijke organisaties verkeerd begrepen en uitgewerkt. Het gaat hierin heel duidelijk niet in de eerste plaats om het zorg dragen voor de ‘arme kinderen’ in verre landen. Het gaat erom dat je eerst zorg draagt voor de weduwen en wezen in mensen waar je mee geroepen bent en waarvan de Vader wil dat je ermee bouwt. Weduwschap / wees-zijn is een geestelijke toestand. De vijf bovenstaande getuigenissen zijn van weduwen en wezen! We hebben zorg voor ze gedragen en hun uit de verdrukking geleid. Dit hebben we kunnen doen doordat wij tweeën als eerste uit babylon zijn geleid, door een uitzonderlijke, profetisch geleide weg als een Deborah en een Israël, en ons onbesmet hebben bewaard van de wereld. Hierdoor konden we in de Zalving afdalen in de verlaten delen van hun wees- en weduwe(naar) zijn. Deze weduwen en wezen beginnen krachtig als soldaten voor Zijn Koninkrijk op te staan.

Kunnen we dat ook van de projecten in verre landen stellen, waar onnoemelijk veel Zalving, energie, middelen en tijd aan opgaan? Dit is water naar de zee dragen en bouwt niet Zijn Huis ten Heiligdom! Let wel: het is ABSOLUUT Gods Hart om deze kostbare mensen te bereiken!! Maar werkelijke en blijvende verandering komt alleen door bouwen vanuit Autoriteit en Zalving, en Autoriteit en Zalving komt alleen vanuit nauwgezet door de Heilige Geest bouwen van binnenuit, los van het wereldsysteem (babylon). Als het Huis ten Heiligdom vervolgens staat en tot Volheid groeit, worden ook deze weduwen en wezen in verre landen bereikt. Dan zal er sprake zijn van werkelijke bevrijding, genezing en opstanding, waarbij vervolgens ook in autoriteit hun natie vrijgezet kan worden! 
 
Wat er nu gebeurt door het verkeerd uitleggen en door het niet zuiver verstaan van dit vers, is dat de illuminatie alle bronnen uit het Lichaam van Christus wegtrekken. Een van onze teamleden heeft dit zelf van dichtbij meegemaakt (en werd, toen ze tot dit besef kwam, door God in Zijn Rivier geleid en aan onze groep toegevoegd!): projecten die niet van de grond kwamen, werkers en bronnen leegzogen, maar óók door een totaal verkeerde aanpak mensen juist afhielden van het ware Evangelie! Van het team waar zij destijds mee startte zit het grootste deel nu weer thuis, overspannen en opgebrand. In de levens waarin geïnvesteerd is, is veelal geen blijvende Vrucht. Hoe goed bedoeld dergelijke projecten ook zijn, zonder Autoriteit en Zalving vanuit apostolisch mandaat komt niets werkelijk van de grond. 
God roept op om in Zijn Orde te bouwen van binnenuit!
 
Goedbedoelde zendingsprojecten zijn vrijwel allemaal nefilim broedplaatsen. Satan imiteert flauwe vruchten maar er staat geen krachtig Leger op dat blijvend het land in bezit kan nemen voor Koning Jezus. Dit kan gebeuren door gebrek aan Kennis, gebrek aan Openbaring, doordat er niet gebouwd wordt in de door Hem aangegeven Orde, allereerst voor eigen land en van daaruit de provinciën en vervolgens de woonplaatsen (huisgemeenten)!

Deze volgorde lijkt overigens tegenstrijdig aan 'bouwen van binnenuit', maar dat is het niet. Zelf zijn we door Hem eerst van binnenuit opgebouwd, uit het systeem geleid en door het dak gebroken. Hij sprak in 2001 tot Deborah dat ze geroepen was voor bevrijding als ze vanuit de juiste hoek kon komen. Hiervoor is ze zelf met Jezus eerst een diepgaande Levensweg gegaan; vanaf 2006 apostolisch/profetisch onderwezen en vervolgens heftig door Hemzelf getraind om als eerste door het verstikkende hermes-'dak' van 'het H(h)uis' te breken; Hij zou haar en haar echtgenoot via de buitentrap naar bovenop leiden; dit heeft zij duidelijk ervaren en de Vrucht is daar! Nu zijn we als team in de afgelopen 3,5 jaar losgemaakt van dit occulte systeem, nauwgezet geleid door Hem, onder de apostolische Mantel die Hij aan Deborah en Israël heeft toevertrouwd; ook wij zijn nu onder het demonische dak van Nederland uitgeleid; prijs God! 
Een nieuwe tijd is aangebroken..., de tijd is NU! (Jes.43:18-19, Olijfberg 23-09-'12)
 
Een Nieuw Geluid, een Nieuwe Tijd!
 
We beseffen dat wat we hierboven schrijven velen aanstoot kan geven. Toch is dit wat God ons heeft laten zien, hoe we al ruim 3,5 jaar ervaren dat Hij spreekt, uitrukt, vernietigt, plant en doet opstaan/openbloeien, dus waarin we in gehoorzaamheid blijven doorgaan. We beseffen hierbij diep het volgende gedeelte uit Lukas 6:
 
Lukas 6:22-23+26 
Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.
Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.
 
We zijn hier stevig op voorbereid en diep in getraind door de jaren heen, God gaf ook Johannes 4:44 en Ezechiel 3:4-9.
 
Johannes 4:44
want Jezus heeft Zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt.
 
Ezechiël 3:4-9
Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met Mijn woorden.
Want u wordt niet gezonden naar een volk met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak, maar naar het huis van Israël,
niet naar veel volken met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak, van wie u de woorden niet kunt verstaan. Als Ik u naar hen gezonden zou hebben, zouden die geluisterd hebben!
Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want heel het huis van Israël heeft een hard voorhoofd en zij zijn hardleers. 
Zie, Ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht, en uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd.
Uw voorhoofd zal Ik maken als diamant, harder dan steen. Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!
 
ons gebed...


 
Afronding en uitnodiging

Het is goed voor te stellen dat dit artikel vragen oproept. Weet dat we ervoor open staan om alles wat we genoemd hebben, in een persoonlijk gesprek toe te lichten. Weet je dus bij deze uitgenodigd, onze deur staat open! Je kunt contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar: info@riverofglory.eu. 
 


Tot eer van onze Heere Jezus Christus en tot opbouw van Zijn Lichaam,


Israël Barak & Aquila Deborah
 
           ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele Wateren (Openb.1:15b)    
                           ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)

en team
 
    
 

Dit artikel 'Bouw Mij een Huis ten Heiligdom! Sekte of Nieuwe Jeruzalem Blauwdruk?'
zal tevens in gepaste vorm uitgegeven worden als e-book en in boekvorm.


 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Volg Zijn Rivier
en River of Glory on The Cutting Edge Warnings hoe Zijn Rivier blijft stromen.
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu
 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
KVK 09219988 | BTW 822256411
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2013 River of Glory 
All rights reserved