Copy
Woord voor NU - 14 april 2013
Jesaja 30 - Laat je fundamenten Reinigen nu het nog kan!

 

Jerusalem Prophets Council

 
Zion - Jerusalem - Israël
1 Chronicles 12:32a

  
Mount of Olives, october 2012 
 
Woord voor NU!
 
 JaHWeH..... Uw Naam is als een uitgegoten Zalfolie... (Hooglied 1:3)
 
 

 
 
Woord voor NU - 14 april 2013
Jesaja 30 - Laat je fundamenten Reinigen nu het nog kan!

Elke donderdag op vrijdag hebben we met het team

Breakthrough Prayer night / Release His Promise night.

(DEELNAME PER SKYPE MOGELIJK! Informeer via (klik:) info@riverofglory.eu)

Deze nacht werd Israël Barak diep door de Heer meegenomen, specifiek in de strijd in Nederland.
Hij kreeg te zien dat onder de domtoren in Utrecht een grote zevenkoppige draak zat, die ieder mens in Nederland in de tang had.
De domtoren is destijds door trots gebouwd, ze wilden de hoogste toren van de regio hebben! Hier is Gods oordeel in 1674 al over gegaan toen door een orkaan het schip van de kerk instortte, deze is nooit herbouwd. Deze toren stond voor een van de diepste verbonden in Nederland, waardoor de draak hier legaal onder kon blijven zitten: dit verbond wordt nu o.a. in stand gehouden door de werkgroep ‘in vrijheid verbonden’, welke op 15 december 2005 is gestart.

Dit ter ere van het 25e regeringsjaar van ‘koningin’ beatrix.

Na dit beeld, moest hij op een website het nieuws lezen. God bevestigde duidelijk wat er actueel was in de geest en wat er de avond hiervoor gebeurd was:

(Klik om te lezen:) Beatrix bij viering vrede van Utrecht


Jesaja 30
Niet steunen op Egypte

1 Wee de opstandige kinderen,
spreekt de HEERE,
om een plan te maken,
maar niet van Mij uit;
om een verdrag te sluiten, 
maar niet vanuit Mijn Geest;
het is om zonde op zonde
te hopen.
 
Nagenoeg allen in Nederland die zich een christelijke gelovige noemen, zijn diep verstrengeld met egypte; het wereldsysteem. Zij zijn slaven van de nieuwe wereldorde, welke spoedig tot voltooiing zal komen. Een ieder die aan het systeem vastzit wordt de diepte in getrokken. (Klik hier voor de studie 'Nederland boven de waterspiegel')Men sluit compromis op compromis om hun comfortabele wereldje te behouden. ‘Jezus mag alles van me hebben, behalve m’n goede baan, m’n huis, m’n familie, m’n vrienden, etc...’

Jezus zegt:
 
Mattheüs 10:39
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
 
Bijna niemand heeft werkelijk zijn of haar leven afgelegd en is achter Jezus aan gegaan.

 
2 Zij gaan om af te dalen naar Egypte
– maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet –
om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao,
en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.
 
Comfortzone, baan, echtgenoot, huis, etc. Alles onder de macht van farao
(de paus) geleid door satan, zichzelf en vooral ook elkaar wijsmakend: '
Dit is wat God wil!' (emotionele bindingen; toverwindsels zegt het Woord!).
Dus niet; dit is het regime van de hemelkoningin, die een valse 'heilige geest' laat spreken, die zegt 'vrede, vrede', maar in werkelijkheid is die vrede er helemaal niet! Mensen durven niet eerlijk te zijn naar zichzelf, dus zijn daardoor ook niet ECHT! God wil zuivere harten, gereinigd van zonde en ongerechtheden; anders KAN Hij gewoonweg niet neerdalen!

 
3 Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn,
en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande.
 
Deze tijd gaat openbaar komen waar je je aan overgegeven hebt! Alles stort in,
je behoudt niets! Dan zul je in de buitenste duisternis zijn, waar geween is
en tandengeknars en dan zal blijken, wie jouw heer is. (Mat.25:30)

 
4 Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn,
en zijn gezanten Chanes bereikt hebben,
5 zullen allen beschaamd staan
om een volk dat hun geen nut kan doen,
niet tot hulp of voordeel zal zijn,
maar tot schande en ook tot smaad.
 
Jullie hebben op wind, op ijdelheid vertrouwd! Alles wat je meende wat veiligheid en voordeel bracht, waarvan je dacht dat 'zeker' was en altijd zou blijven, blijkt stof te zijn wat door de Wind wordt weggeblazen.
 
6 De last over de dieren van het Zuiderland.
Door een land van benauwdheid en angst,
waar leeuwin en leeuw,
adder en vliegende draak wonen,
vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen,
en op de bulten van kamelen hun schatten,
naar een volk dat hun geen nut kan doen.
 
Energie, middelen, tijd, aanbidding, alles gaat naar het wereldsysteem.
Het 'koningshuis' onttrekt alle leven!
In de zee van zij die hoererij bedrijven met de grote hoer die aan vele wateren zit,
is de leeuw, de leeuwin, de adder en de vliegende draak.
 


 
7 Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen.
Daarom roep Ik hierover uit:
Dit is nu Rahab: het blijft stilzitten.
 
Alles is bezig in te storten, en jij zult niet gespaard worden. Het bedrijf waar je voor werkt, de politiek, de medische wetenschap, de buren, niemand zal je kunnen helpen als je straks met hen allen de afgrond in stort! Het wereldsysteem is op een zeer glad en hellend vlak en jij met hen als je niet VOL in Christus bent!
 
Dus enkel en alleen Jezus' Verlossingswerk gebruiken om tot 'jouw' doel te komen is zware MISLEIDING! Hij is een jaloers God en uit VOLKOMEN Liefde voor jou, is HIJ voor jou door het dodenrijk gegaan om jou te verlossen; goed dat heel diep te beseffen en te pakken! Hij wil jou helemaal; om jou ALLE bescherming en benodigdheden te kunnen geven die jij nodig hebt om het VOLLE Glorieus bedoelde Leven te kunnen ontvangen tot Zijn Eer!

Niet jij komt dan enkel tot jouw doel, 
maar BOVENAL kan HIJ ten volle tot ZIJN DOEL KOMEN in jouw leven;
DENK HIER MAAR EENS GOED OVER NA!


De Wapenrusting is meer dan een gebedje; het is Gods Wijsheid!!!

 
Psalm 73
18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen,
U doet hen in verwoesting vallen.
19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting!
Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.
20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken,
zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten.

 
8 Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel
en teken het op in een boek,
zodat het blijft staan tot de laatste dag,
voor altijd en eeuwig.
 
Al eeuwenlang gaan hele volken ten gronde door de onbeleden ongerechtigheden. Dit is nu niet anders, ook jij wordt niet gespaard! Denk je dat je rechtvaardiger bent dan de Israëlieten in de tijd van de woestijn, of ten tijde van Jezus? We leven in de laatste dagen in een zeer verdorven maatschappij! Niet door de ongerechtigheden heen zijn is verbonden zijn met sodom en gomorra!
Onbeleden en onverwerkte ongerechtigheden zijn rechtmatige landingsplaatsen voor de antichrist, nefilimsubstantie! Dit is niet te voorkomen, dan enkel het VOLLE Kruis omarmen en Zijn Weg voor jouw leven gaan... nu het nog kan!
 
9 Want het is een opstandig volk,
het zijn leugenachtige kinderen,
kinderen die niet willen luisteren naar
de wet van de HEERE;
 
Slechts een enkeling kent het Volkomen Woord van de Heere echt. En degenen die het menen te kennen zijn vooral trotse arrogante ‘einzelgangers’ die zich weigeren te voegen,
weigeren de Weg te gaan, die de Heer voor hen heeft. Eenmaal het volle Woord gehoord en toch je eigen weg kiezen brengt je absoluut onder het oordeel!
(Zie onderwijs 'Apostolische Volharding' van John Eckhardt op youtube! Klik hier)
De Bruid is tot op heden maar niet opgestaan. Zij die tot de Bruid geroepen zijn, liggen als beenderen verspreid voor de muil van het dodenrijk!
 
Psalm 141:7 Onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf,
alsof iemand op de grond iets gekloofd en gespleten had.
 
Ezechiël 37:1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.

 
10 die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien;
tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is.
Spreek tot ons vleierijen,
schouw bedriegerijen.
 
Dit is het hart van het merendeel van de gelovigen, zij willen ten diepste niet dat de Ware zieners en profeten uitspreken wat Werkelijk Waar is. (Waarheid is oncomfortabel, het breekt de comfortzone af; de Weg tot ware Vrijheid, want de Waarheid maakt VRIJ! Joh.8:32) Zij willen ten diepste niet tot het Licht van de Waarheid komen en kunnen dat ook niet door diepe doodsverbonden vanuit de voorgeslachten, of doodsverbonden door diepe trauma’s in het eigen leven.
Zie de studie (klik:) Nederland boven de waterspiegel

 
11 Wijk af van de weg,
keer af van het pad,
houd de Heilige van Israël
bij ons vandaan.
 
Zij willen niet alleen het profetische Woord niet horen, zij willen ook dat wijzelf afkeren van het pad en van de weg. Aan alle kanten probeert men ons te ontmoedigen door de stem van de vijand na te praten: ‘het is een zinkend schip’, ‘een luchtbel’, ‘de maat van hun zonde moet vol worden, dan rekent God Zelf met ze af’, ‘de vorm klopt niet’, ‘ze spreken niet vanuit de Geest van Christus’, etc, etc. Gelukkig is God de aanklagers altijd ver vooruit!

Al deze gedachtenstromen van de vijand hebben we allang zelf doorleefd en krijgsgevangen genomen in de Kennis van Christus. Wijzelf hebben nog het meest
aan ons bewegen getwijfeld
, en ons dagelijks verootmoedigd voor Zijn Troon
en Hem gesmeekt om invalspoorten tot misleiding te openbaren.


Toch bleef het Woord nauwgezet spreken, als krachtig stromend Water.......
en bleef Zijn Geest ons openbaren omtrent de 'troep' waar we in priesterschap geleid doorheen moesten ploegen. Hij bleef ons voortstuwen door de demonische gedachte- en gevoels-lagen heen en mochten frisser en frisser, sterker en sterker worden.
Wij kunnen nu met recht zeggen:

 
1 Korinthe 2:15-16
15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

 
 
12 Daarom, zo zegt de Heilige van Israël:
Omdat u dit woord verwerpt,
op onderdrukking en bedrog vertrouwt
en daarop steunt,
13 daarom zal deze misdaad
voor u zijn
als een zakkende, wijder wordende scheur
in een hoge muur;
plotseling, in een ogenblik,
komt de breuk ervan.
 
Dit geldt voor vele levens van jullie en voor vele 'bedieningen' in het land.
 
Van de vijfde op de zesde dag, donderdag- op vrijdagnacht 11-12 april om 4:00u,
heeft Jezus Christus met Zijn Leger en Zijn Gezalfden de dodelijke wond
toegebracht in de orion bedieningen in Nederland en wereldwijd.

(geboren om vrij te zijn, de levensstroom, eurospirit, trin, etc
maar ook de organisaties vpe, pkn, rkk, etc.)

 
Dit door de zevenkoppige draak / baphomet die zich onder de domtoren bevindt te vernietigen. Deze hield de fragmentatie onder de gelovigen in Nederland in stand,
doordat ze allemaal in een diep doodsverbond zitten met de illuminatie:
diep satanische verbonden als ‘Wij kiezen voor eenheid’ en ‘In vrijheid verbonden’
hebben alle kerken en gemeenten extra vastgezet in satan en de hemelkoningin.

  
14 Ja, Hij zal hem stukbreken als het breken van een pottenbakkerskruik;
Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen,
zodat in zijn gruis
geen scherf gevonden wordt
om vuur uit de haard te halen
of water uit de poel te scheppen.
 
Deze organisaties zullen compleet weggevaagd worden, omdat ze niet hebben gebouwd op het Volkomen Woord van God. Maar op leringen van boze geesten: succes in ruil voor zielen.
Het Lichaam is een Organisme; daar valt NIETS maar dan ook NIETS aan te organiseren; het is pure hoogmoed en gebrek aan Kennis en Openbaring wanneer men denkt dit zelf te kunnen bedenken en proberen! '
 
'Goed gevoel' christendom: LEVENSGEVAARLIJK!
 
Iemand onder ons zei eens: 'Lieve mensen zijn het gevaarlijkst!'... Inderdaad,
dit is meer dan gebleken! (Wat zit er in de diepste diepten...? Je wilt het niet weten.. of toch beter van wel...; eenmaal geopenbaard IS WARE BEVRIJDING!)
 
Massaal de Heilige Geest uitnodigen om maar Zijn Werk te doen, terwijl Zijn orde niet wordt gepredikt, laat staan nagevolgd is niet terug te vinden in het Woord; sowieso de Heilige Geest uitnodigen om massaal Zijn werk te doen niet!
De orionhemel wordt uitgenodigd; aanbidding van het sterrenstel en de zon! De kundalini viert hier hoogtij; deze doet zijn 'wonderen'...

Jezus Christus heeft ALLES reeds volledig volbracht en gegeven aan hen die het VOLLE Kruis omarmen; er moet gewoonweg IN GESTAAN gaan worden; DAT brengt bevrijding en GENEEST en doet Opstaan; coaching hierin is aan de door Hemzelf vrijgezette apostel Opgedragen!
 
'Kiezen' voor eenheid is niet de keuze waar God ons steeds opnieuw een vrijheid in geeft;
kiezen voor Jezus Christus is COMPLEET gekozen hebben voor VOLLEDIGE VRIJHEID, maar dan wel bewerkt door krijgsgevangenschap in Christus; niks meer 'eigen' keuzes na deze keuze; het is vanaf dan Uw wil geschiedde, TOTAAL! 

Ja, het kost je de prijs van je 'eigen' leven; jouw 'jezelf'...;
maar je koopt met je leven GOUD,
bewerkt door het Offer van Jezus Christus,
volbracht door Zijn ongekende Liefde voor JOU!

 
Word wakker!
Ieder die bij bovengenoemde organisaties betrokken is geweest of met hen in aanraking is gekomen of komt, wordt gelijk vastgezet in de tweede hemel: het sterrenstelsel onder de mantel van christelijke occultisten.

Door energie aan jou te onttrekken konden en kunnen ze wonderen en tekenen doen! Een diep satanisch mysterie. De kundalini!

Bij Todd Bentley, één van de grootste charismatische occultisten van deze tijd, vinden er altijd bizarre sterfgevallen plaats daar waar hij een campagne heeft gevoerd. Dit ten gevolge van de diep satanische transacties, die er in de geest plaatsvinden!

 
 
 
Zie ook de studie: (klik:) Hexagram, ster van David?


15 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël:
Door terugkeer en rust zou u verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,
maar u hebt niet gewild.
16 U zegt: Nee!
Te paard zullen wij vluchten.
Daarom zúlt u vluchten.
En op snelle paarden zullen wij rijden.
Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.
17 Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één;
voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan,
tot u bent overgebleven
als een paal op een bergtop,
en als een banier op een heuvel.
De HEERE wacht
18 En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
 
  
Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem,
u hoeft nooit meer te wenen.
 
Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen:
zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

 


 

20 De Heere zal u wel geven
brood van benauwdheid en water van verdrukking,
maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen:
uw ogen zullen uw leraren zien.
 
21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen:
Dit is de weg, bewandel die.
Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.
 
22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden
en uw met goud overtrokken gegoten beelden.
U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek;
u zult ervan zeggen: Weg ermee!
 
23 Dan zal Hij regen geven over uw zaad
waarmee u het land ingezaaid hebt,
en broodkoren als opbrengst van het land;
het zal vol en overvloedig zijn.
Op die dag zal uw vee grazen
op wijde weidegronden.
24 De koeien en ezels die het land bewerken,
zullen gezouten voer eten,
dat geschud is met schep en zeef.
 
25 Er zullen op elke hoge berg
en elke verheven heuvel
beken zijn en waterstromen,
op de dag van de grote slachting,
wanneer de torens zullen vallen.

 


26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon,
en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden
en de wond die het is toegebracht, zal genezen.
 
Bedreiging tegen Assyrië
27 Zie, de Naam van de HEERE komt van ver,
Zijn toorn brandt – de last is zwaar –
Zijn lippen zijn vol gramschap,
Zijn tong is als verterend vuur.
28 Zijn adem is als een overstromende beek,
die reikt tot de hals,
om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid;
en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.
 
29 Er zal een lied bij u zijn,
als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest;
en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat
om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël.
 
30 De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen,
Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien
in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur,
slagregens, een vloed, hagelstenen.
31 Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden,
hij die met de roede sloeg.
32 En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken,
overal waarop de HEERE die heeft doen rusten,
zullen er tamboerijnen en harpen zijn,
want met alles in beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.
33 Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt,
ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd.
Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed.
 

 
De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.
 Ogenzalf, moed en Zijn Liefdevolle Genade in overvloed jullie toegebeden!

 
Zijn Liefde hoort bij ons; wij komen daaruit voort;
geef je over aan Zijn Levend Water en omarm het VOLLE WOORD!
 
Israël Barak
 
           ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele wateren... (Openb.1:15b)  
 
 
    


 
 
GODS KONINKRIJK OP AARDE
Website COURT of Zion,
Website River of Glory FullCover Verzekering
Website River of Glory Taste all things voedsel en waren Autoriteit (binnenkort)
 
 
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riverofglory.eu.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.

De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.
.
 
Weekagenda:
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, Aanbidding en Toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of  via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (Jer.51:1, studie op aanvraag).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 

Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riverofglory.eu!
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Winterswijk
website: riverofglory.eu  I email: info@riverofglory.eu  

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riverofglory.eu
 
Uw donatie wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons toevertrouwt: 
Rabobank 1158.75.077 tnv 'st. on The Cutting Edge'
 
Na diepe Openbaringen over 'het systeem'
en wat dit met de kinderen van God doet,
verbinden wij ons niet met ANBI.
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden