Copy
Revolutionary Reformation KingsJournal: Jezus Christus Grote HogePriester van een Beter Verbond.

 

  

High Priest Council Jerusalem
 

Zion - Jerusalem - Israel
John 17 - Psalm 110

Sion, november 2013

 
 
 
Woord voor NU: Hebreeën 8:1-13
25 juli 2014

Revolutionary Reformation KingsJournal: 
Jezus Christus Grote HogePriester van een Beter Verbond
1 De HoofdZaak nu van de dingen waarover wij spreken, is Dit:
Zo'n HogePriester hebben wij, 
Eén Die Zich heeft gezet aan de Rechterhand
van de Troon van de Majesteit in de hemelen.

De HoofdZaak van het Evangelie is Dit:
Jezus Christus is de Grote HogePriester.
Hij heeft alles gedragen en alle zonden,
ongerechtigheden en overtredingen omgezet in Zijn Lichaam.


Waarom is Dit zo belangrijk? Wie is Deze Jezus Christus?

Kolossenzen 1:15-23
Christus, Eerstgeborene van de Schepping en Hoofd van Zijn Gemeente.
15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God,
de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de Hemelen
en die op de aarde zijn,
die zichtbaar en die onzichtbaar zijn:
tronen, heerschappijen, overheden of machten;
alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

17 En Hij is vóór alle dingen,
en alle dingen bestaan tezamen door Hem.
18 En Hij is het Hoofd van het Lichaam,
namelijk van de Gemeente, Hij, Die het Begin is,
de Eerstgeborene uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de Volheid wonen zou,
20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou,
door Vrede te maken door het Bloed van Zijn Kruis, ja door Hem,
zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind,
zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,
22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,
om u Heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,

23 ALS u tenminste IN het Geloof blijft, GEFUNDEERD en VAST,
en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie,
dat u gehoord hebt,
dat gepredikt is in de hele Schepping die onder de Hemel is,
waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.


Allereerst is Hij de Tempel van God, de geschapen Tempel,
niet door mensenhanden gemaakt!

Een Geestelijke Levend Water Tempel, Stromend door uitgezuiverde harten,
harten die kloppen in in het ritme van Zijn Agape-Liefde;
een met de Harteklop van de Vader

Kinderen als Levende Stenen / Cellen, SamenBewegend als een Gezond Organisme,
Zijn Lichaam.


Was in het Oude Testament het Tempelgebouw, de Tempel, 
of was de HogePriester, welke heel het volk Israel in Zijn Geest droeg
de Tempel?

Ging de HogePriester niet binnen in Zijn eigen hart,
   om Daar waar Zijn Verbond met God was, Verzoening aan te brengen?

                              

In zijn eigen hart was het Verbond tussen God en Israel,
de HogePriester was de Tempel, waarin God Israel Ontmoette.

IN de HogePriester Greep God de hand van het Volk.


Maar van de HogePriester in het oude verbond kon het geweten niet gereinigd worden van dode werken (Hebr. 9:9), de Genade van God was er wel voor de ongerechtigheden, maar er was geen reiniging van de ongerechtigheden.
De doden werken in het geweten waren bedekt onder het bloed,
maar niet gereinigd door het Bloed.

Deze ongerechtigheden stonden nog steeds in zijn geweten
en daarmee in het geweten van het volk gegrift.
Er moest een Diepere Verlosser komen.


Op het moment dat Jezus Gemeenschap had met Maria Magdalena,
werd Hij een Geest met haar.

Zij kwam Thuis in de Volle Zalving, zeven geesten moesten haar verlaten;
met VOLHEID van Gods Zeven Geesten werd zij vervuld; Jezus Liefde!

Doordat zij zichzelf ten VOLLE overgaf; kon Hij Zich VOL aan haar geven...;
HoogliedLiefde Stroomde..
Samen vormen ze de Tempel waar God in Zijn Volheid inwoning in heeft gemaakt.
Een zeer diep Geheimenis!

2.Hij is een Dienaar in het Heiligdom en in de ware Tabernakel,
die de Heere heeft opgericht en niet een mens.

Jezus Christus is Priester in Zijn gezin, wat Hij vormt met Maria Magdalena.
Hun gehuwde Geest is de Tempel.

De geschapen Tempel, niet door mensenhanden gemaakt.
In hun Geest dragen ze in Gezamelijk Priesterschap de hele Schepping!

Hier is Hij aanhoudend Grote HogePriester en verzoend Hij aanhoudend de mens, die oprecht berouw heeft en zijn of haar leven offert aan God de Vader.
Hij hoeft niet opnieuw te offeren,
want Hij heeft eenmaal een Volmaakt Offer gebracht: ZichZelf!


3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren.
Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren.

Gaven en slachtoffers Bewegen het Hart van God,
geven wij onszelf, dan geeft Hij ZichZelf.
Brengen wij onze gaven en geven we ons leven,
dan geeft Hij Zich en deelt Zijn Wezen;
Zijn Zalving met, in, op en door ons,
waardoor wij zullen weten waar en hoe te gaan
...Joh.3:8

4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn,
omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren.
5 priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen,
overeenkomstig een aanwijzing van God
die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.
Want zie erop toe, zegt Hij,
dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld
dat u op de berg getoond is
.


6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker Bediening ontvangen,
zoals Hij ook van een beter Verbond Middelaar is:
een Verbond dat in betere Beloften is vastgelegd.

7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was,
zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.

De Zevenvoudig Organisch Versterkte Geest moest Jezus,
als Opgestane Mens nog ontvangen NA Zijn Opstanding;
Hij verkreeg Deze in Zijn ter Hemelvaring, de Versterking deed ter Hemelvaren.
terwijl Hij aan Vaders Rechter Hand werd geplaatst als HogePriester
Die AANHOUDEND Voorbede voor ons doet;
voor ons Bidt en met ons
STAAT;
de zonde en ongerechtigheden had Hij aan het Kruis al omgezet...,
de Sleutels vanuit het dodenrijk teruggenomen..

een diep Geheimenis opnieuw!

Johannes 14:12-14
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft,
zal de werken die Ik doe, ook doen,
en hij zal grotere doen dan deze,
want Ik ga heen naar Mijn Vader.

13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam,
dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.


De Grotere Werken, waarover Hij Sprak
konden vanaf het moment van Jezus Verheerlijking van Start gaan..;
Gods VOLLE Rivier van Glorie begon te Stromen,
vanuit het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde,
via het hart van Maria Magdalena, naar waar Hij haar Bewoog...;
het Nieuwe Werk, de Bouw van de Nieuwe JeruzalemTempel in de harten
van Zijn kinderen, werd amper tot niet herkent,
leek eerder compleet te worden geroofd,
(de duisternis herkende 'Het' wel!)
totdat Hij alles begon te Openbaren aan Zijn EindTijdApostelen en Profeten, Openb.22:6
zoals Gezegd in Zijn Woord; die Tijd is NU, Sprak Hij in 2012! (Jes.43:18+19)
Zijn Woord ZAL NOOIT LEDIG WEDERKEREN
en ALLE SCHADE ZAL WORDEN VERGOED
voor hen die Het Oprecht van Hem blijven verwachten!


8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen:
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere,
dat Ik met het huis van Israël
en met het huis van Juda een Nieuw Verbond zal sluiten,

Na bijna 2000 jaar christendom, begint nu pas
het definitieve Koninkrijk van God door te breken.
Het Koninkrijk van God op aarde begint namelijk met een Zuiver Priesterschap, verbonden met de Grote HogePriester Jezus Christus.
Een Zuiver Hoge Priesterschap welke een zodanige geest heeft dat het,
door de Heilige Geest geleid, de 144.000 kan vrijzetten.

Dit is het Nieuwe Verbond met het Huis van Israel en het Huis van Juda.


9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb,
op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden.
Want zij bleven niet in Mijn verbond
en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.

10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen,
zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven
en Ik zal die in hun hart schrijven.
Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Nu pas heeft God Zijn Orde op aarde hersteld,
nu pas gaat dit Woord in vervulling.

Want God kan pas de wetten in ons verstand geven
en de wetten in ons hart schrijven, als daar een HogePriesterschap op aarde is,
dat tussen God en de mensen Verzoening kan doen.
Het bloed moet aan vierde hoorn van Zijn Altaar worden gebracht....
                                              een diep Geheimenis!
                             

Ja, maar dat heeft Jezus Christus toch Bewerkt door Zijn Leven, dood en Opstanding? Ja, maar waarom worden we in het Nieuwe Testament dan Priesters genoemd,
wat voor rol vervullen deze Priesters dan, als Hij alles al Volbracht zou hebben?
Ja, Hij heeft alles Volbracht,
maar Hij heeft Zijn HogePriesters en Priesters op aarde gegeven
om de Zalving verder in het Lichaam vrij te zetten.

11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

Als daar een HogePriesterschap is aangesteld,
welke met de Grote HogePriester verbonden is,
Stroomt de AaronZalving van boven naar beneden (Psalm 133),
naar iedereen die Oprecht zoekende is.


Deze Zalving breekt de boeien, de jukken en de sluiers.Degene die dit HogePriesterschap dienen, zullen diepe Openbaring
ontvangen over Wie Hij is, en in Levende Relatie met Hem komen;

het Woord zal Waarachtig Water blijken; het Woord zal gaan Leven..
Zo is hoe God het bedoeld heeft.
Dit is de Orde, die in deze laatste dagen,

de Rivier / de GodsKennis zal vrijzetten over de aarde;
de Geestelijke 'Ark van Noach' (EEN Kerk, zonder muren!)
zal doen Bemannen en nauwgezet via de Troon Geleid Aansturen.

Nogmaals; Het is de Rivier, die de zee gezond maakt! (Eze.47)

12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Zijn Genade is dat Hij HogePriesters geeft,
die het lijden van Christus in hun lichaam Vervolmaken.
In en door Zevenvoudig Organisch Versterkte Geest van Jezus Christus,
reinigen zij de geesten van mensen van ongerechtigheid en wetteloosheid.


2 Korinthiers 4:10-15
10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee,
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11 Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' Wil,
opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben,
overeenkomstig wat geschreven staat: 
Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij,
en daarom spreken wij ook.
14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft,
ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15 Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade,
die meer en meer is toegenomen,
door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.


13 Als Hij spreekt van een nieuw Verbond,
heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard.
En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.


EEN NIEUWE TIJD IS AANGEBROKEN sinds 2012; Jesaja 43:18+19
De Hoog Heilige Weg; Jesaja 35


Ook Paulus spreekt over het Priesterschap in relatie met het Nieuwe Verbond.
Het Nieuwe Verbond kan alleen ingegaan worden als er in de van God
gestelde Orde gekomen wordt.
Dat betekent dat de Geroepenen, de Priesters, welken dit Nieuwe Verbond
moeten Bedienen, gaan dienen
(dit Bewerkt inklikken in de Zalving;
dus geen nikolaitenleer!)
zodat de BouwZalving door kan Stromen....

Dit staat haaks op het orion consumptie-evangelie van de kerken.
Dit valse evangelie brengt geen GodsKennis,
geen Zuivere Openbaringen en valse zalving,
mogelijk gemaakt door een leven in enkel deelwaarheden van het Woord 
te accepteren..
Consumptie evangelie/ geest van religie.
Het doet de mensen nog vaster komen in afgoderij en dus leugenverklevingen.

God tolereert absoluut geen enkel compromis met Zijn Heilige Schrift;
Hij is een Heilig en Jaloers God.


Daarbij leven we hier op aarde in een gigantisch geestelijke oorlog,
waarbij elke invalspoort volledig gesloten moet zijn; Bewegen in de VOL Levende Wapenrusting (Efeze 6), of als je nog niet zover bent, in elk geval stevig ingeklikt bent in de ZalvingsMantel van de Apostel Die Hij je Geeft. Deze Mantel, Die de aarde omsluit, maakt het mogelijk dat je de Weg van Heiliging voorspoedig en effectief kan gaan; Zijn Heilige Orde; Hij Regeert door middel van de BouwZalving aan de einde Eindtijd-Apostel-Profeet Gegeven.
Hij is een Nieuw Werk Begonnen;
in Zijn Huis Zijn vele Woningen,
enkel tenvolle in te gaan door de AGAPE-Liefde,
welke de Hooglied-Zalving bewerkt.


Zoals het voor Jozua en het aan hem gegeven leger gold NAUWGEZET te gehoorzamen, zo is het in deze einde Eindtijd niet anders;
nefilim/aliens-substantie zit ieder kind van God in zijn / haar nek,
wachten hun kans af per direct via een zwakke plek in de Wapenrusting
vol binnen te komen en woning te maken;
is helaas, hoe triest ook bij het merendeel van Gods kinderen al gebeurd.
Het wordt door ons door deze slaven-maatschappij aan alle kanten opgedrongen.
(de nederlandse wetgeving, schoolsystemen, voeding, drinkwater, commercie/reclame ,mode, muziek internet, mobiele telefonie, specifek I-phone en google chrome=666)

Enkel radicale toewijding aan onze Heere Jezus Christus op zeer korte termijn, kan nog net een uitWeg bieden!

Het is als de tijd van Noach; Zijn Geestelijk Ark is gebouwd;
voor Geroepen en Toegewijde Bemanning wordt gebeden en gestreden;
Jezus gaat voorop in Deze, de Vader leidt via Hem onze gebeden, aanhoudend.....


                                                       KOM AAN BOORD!
                                                   
 
Zijn Getuigen,
Aquila Deborah & Israel Immanuel       ...en Zijn Stem klonk als het geluid van vele Wateren (Openb.1:15b)    
                                   ...en wie niet met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30)   
                                                        
...Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  (Ezech. 47:8b.)

 
 


 
  
 
Voor Nazorg, Onderwijs en Toerusting;
ook vragen en aanvullingen welkom
 info@riveroffullness.org
 

 

Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op HIS KINGDOM ON EARTH
Website COURT of Zion,
Website River of Fullness FullCover Insurance
Website River of Fullness Taste all things - Food Authority (in bewerking)
Website River of Fullness ChildCare Coaching  (in bewerking)


Volg hoe Zijn Rivier Stroomt op
River of Fullness - facebook,
River of Fullness - Basics,
River of Fullness - Wonders,
River of Fullness - 'nederland'
River of Fullness - Child Army,
River of Fullness - Counseling,
River of Fullness - Wonderland,  
River of Fullness - Beloved Kids,
River of Fullness - Tzadik Gadol, 
River of Fullness - True Worship,
River of Fullness - Source Family,
River of Fullness - Defender of the Word
River of Fullness - Movies with a Message,
River of Fullness - Agape Rhema Coaching, 
River of Fullness - on The Cutting Edge News,
River of Fullness - Jerusalem Prophets Council,
River of Fullness - Evangelism Source Streams,
River of Fullness - Taste all things Food Authority,
River of Fullnesson The Cutting Edge Warnings,
River of Fullness - Embrace His people in the islam,
River of Fullness - the Apocalypse Unveiled Patmos,
River of Fullness - Revolutionary Reformation Journal for Now,
River of Fullness - questions: test all things, hold fast what is Good,
River of Fullness - Blue Chambers, The Heart of Patmos (Joh. 14:2),
and River of Fullness - Sapphire Sea Prophetic Worship JoAnn McFatter.
River of Fullness - Revelation 11, Rhema-Word for Now,
Deze facebooks zijn ook te vinden via de openingspagina van riveroffullness.org.
Studies en informatie kunnen tevens opgevraagd worden via info@riveroffullness.org
De vernieuwde website zal open gaan op Zijn tijd.

 
Weekagenda:

Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, Aanbidding en Toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of via skype van 21:30 - 22:00 uur.)

 
 
                      DAGELIJKS ONDERWIJS 
                                     middels

                        
Stromend RhemaWoord


                                                    
Info via info@riveroffullness.org
 
Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit Artikel (of andere) door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)


Aanmelden nieuwsbrief
Ben je nog niet aangemeld, en wil je onze Nieuwsbrieven graag rechtstreeks in je email ontvangen? 
Klik hier.

Getuigenis?
Hoe hebben deze Sleutels jouw leven veranderd? Je getuigenis is erg welkom via info@riveroffullness.org


Uitschrijven?
Wil je voortaan deze Nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
ondanks de unieke Gouden Sleutels die we jullie mogen aanreiken,

klik dan helemaal onderaan op 'UNSUBSCRIBE'.
 
Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
website: riveroffullness.org I email: info@riveroffullness.org

Basis Patmos: 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Eagle Rock
Meer info: info@riveroffullness.org

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: info@riveroffullness.org

Jouw bijdrage is welkom in het door Hem Gegeven StoreHouse
en wordt ten volle benut voor het kostbare Werk
dat Hij ons Toevertrouwt: 
Weet je je Geroepen, laat het ons weten via info@riveroffullness.org