Bulgarian text below / Българска версия по-долу

 


The second exhibition of the Force of Attraction series presents a sculpture by Swedish artist Anna Uddenberg, who lives and works in Berlin, and a series of digital drawings by Mitch Brezounek, who commutes between France, his country of birth, and Plovdiv.

Anna Uddenberg plays with the thoughts, emotions and fantasies of the viewer. She is a magician who performs the illusion of functionality and usability and thus triggers ideas of actions. She provokes the imagination of how her objects and figures could be used.
 
Sculptures by Anna Uddenberg attracted international attention in social media at the 9th Berlin Biennale in 2016. Female figures in extreme postures stretched their plump buttocks or spread legs towards the viewer. They twisted and turned around their suitcases to give the selfie stick a view of their crotch. In skin-tight, sporty, custom-made multi-functional active wear, their physical stimuli are set in scene and additionally accentuated by ribbons, cords, plastic inserts and mesh fabrics. They get their place easily in the permanently sexualized imagery of the media. The female identity presents itself as a doll that is concentrated to a sexualized object for consumption and imagination.
 
‘Pockets Obese’ from 2017, the sculpture shown in the exhibition in Plovdiv, expands the reflection onto promises that objects generally make today in the consumer world. It deals with the topics of use and function, of imagination and fantasy in a seductive balance of hints and possibilities. From a gigantic zipper, which might belong to a huge bag, a massive structure sprouts, which is super-functionally covered with artificial fur, mesh and quilted fabrics, with straps, buckles and cords that come from backpacks and tote bags. An obese bag in the literal sense, which is so bulging that it could also serve as furniture, as a seat or lounger with its niches, steps and loungers. It is left to the imagination and fantasy how and for what purpose the body or bodies could find a position there.
 
Mitch Brezounek observed everyday life in Plovdiv during the lockdown. A series of 11 digital drawings was created in the first few months of this year. There is the balcony party over two floors. The homeless couple on the street who have no home to quarantine. The dumbbell workout in the living room. The truck driver in the queue watching porn in his cab. The desperate housewives, doomed to stay in an apartment with the old mother. The conversation of an old couple on a bench, in the background a horse-drawn cart drives past, which is so typical of Plovdiv with Europe's largest Sinti and Roma ghetto.
 
The series presents the whole banality, boredom, absurdity and trivial beauty of everyday life. There is nothing optimized here, no excessive luxury, no perfected well-being. The drawings are the background and the frame for the sculpture and vice versa. They reflect an everyday life that looks so different and yet is precisely determined by the outgrowths and perversions represented in the sculpture. Optimized, functionalized, eroticized, over-sexualized, the dream worlds of consumption are part of a promise of permanent luxury and eternal wellness. They promise a limitless, uninhibited gain in lust as fiction. This type of obesity, of overabundance and overgrowth as an attraction of the consumer and luxury world, which extends into the identity that we strive for and construct in self-optimization, finds a sobering balance in the everyday nature of the small digitally drawn scenes.
 
Anna Uddenberg was born in Stockholm in 1982. She studied at the Royal Institute of Art in Stockholm from 2006 to 2011 and at the Städelschule in Frankfurt in 2009. She lives and works in Berlin.

Mitch Brezounek was born in France in 1989. He studied at the National Academy of Art in Brittany - Lorient until 2015 and lives between Plovdiv and France.


 
Втората изложба от серията „Сила на привличане“ представя скулптура на шведската авторка Анна Уденберг, която живее и работи в Берлин, както и поредица от дигитални рисунки на Мич Брезунек, който живее между родната си страна Франция и Пловдив.
 
Анна Уденберг си играе с мислите, емоциите и фантазиите на зрителя. Тя е фокусник, който създава илюзия за функционалност и използваемост и по този начин задейства въобразяването на идеи за действия. Тя провокира въображението за това как могат да се използват нейните обекти и фигури.
 
Скулптурите на Анна Уденберг привличат международното внимание в социалните медии на 9-то Берлинско биенале през 2016 г. Женски фигури в екстремни пози разчекват пухкавите си задни части или разтварят крака към зрителя. Те се гърчат и увиват около куфарите си, за да предоставят на селфи стика подходящ изглед към слабините си. Облечени в прилепнали по тялото поръчкови и многофункционални спортни дрехи, техните физически импулси са изложени на сцената и са допълнително подчертани с панделки, връзки, пластмасови вложки и мрежести платове. Те лесно намират своето място в непрекъснато сексуализираните образи от медиите. Женската идентичност се представя като кукла, която е ограничена до един сексуализиран обект за консумация и подхранване на въображението.
 
“Pockets Obese” от 2017 г. – скулптурата, показана на изложбата в Пловдив – задълбочава размисъла за обещанията, които обектите обикновено дават днес в консуматорския свят. Тя повдига темите за употреба и функция, за въображение и фантазия в съблазнителен баланс на намеци и възможности. От гигантски цип, който може да принадлежи на огромна чанта, се подава масивна структура, която е супер функционално покрита с изкуствена кожа, мрежести и ватирани тъкани, с каишки, катарами и връзки, взети от раници и торби. Една затлъстяла торба в буквалния смисъл, която е толкова издута, че може да служи и като мебел, като седалка или кресло със своите ниши, стъпала и подпори. Как и с каква цел тялото или телата могат да заемат позиция там е оставено на въображението и фантазията.
 
Мич Брезунек наблюдава всекидневния живот в Пловдив по време на изолацията. През първите няколко месеца от тази година той създава серия от 11 дигитални рисунки. Сред тях са купон на балкони разположени през два етажа. Двойка бездомници на улицата, които нямат дом, в който да се карантинират. Тренировка с гири в хола. Тираджия, който чака на опашка и гледа порно в кабината си. Отчаяни домакини, обречени да останат в един апартамент със старата си майка. Разговор на една възрастна двойка на пейка, на чийто заден план минава каруца (типично за Пловдив с най-голямото в Европа гето със синти и роми).
 
Серията представя цялата баналност, скука, абсурд и тривиална красота на ежедневието. Няма нищо оптимизирано тук, няма прекомерен лукс, няма усъвършенствано благополучие. Рисунките са фонът и рамката за скулптурата и обратно. Те отразяват едно ежедневие, което изглежда толкова различно и въпреки това се определя точно от израстъците и извращенията, представени в скулптурата. Оптимизирани, функционализирани, еротизирани, свръх сексуализирани, мечтаните светове на консумация са част от обещанието за постоянен лукс и вечно здраве. Те обещават безгранично, безпрепятствено нарастване на похотта като плод на въображението. Този вид затлъстяване, свръхизобилие и свръхрастеж като атракция от света на лукса, пренасящ се в идентичността, към която се стремим и изграждаме в стремежа си към самоусъвършенстване, намира отрезвителен баланс в ежедневното естество на малките дигитално нарисувани сцени.
 
Анна Уденберг е родена в Стокхолм през 1982 г. Учи в Royal Institute of Art в Стокхолм от 2006 до 2011 г. и в Städelschule във Франкфурт през 2009 г. Живее и работи в Берлин.
 
Мич Брезунек е роден във Франция през 1989 г. Учи в National Academy of Art в Бретан - Лориан до 2015 г. и живее между Пловдив и Франция.

 


Еxhibition presented at SARIEV gallery, Plovdiv, Bulgaria
in co-operation with the Open Arts Foundation
Organized by Open Arts Foundation, Plovdiv, and Office for Art, Berlin, supported by IFA Institut für Auslandsbeziehungen.
The project is part of the Legacy Programme of Plovdiv 2019 Foundation.

Изложба, представена в галерия SARIEV, Пловдив в сътрудничество с Фондация „Отворени изкуства“
Организирана от Фондация „Отворени изкуства“, Пловдив и Office for Art, Берлин, с подкрепата на IFA Institut für Auslandsbeziehungen. Проектът е част от програма „Наследство" на Фондация „Пловдив 2019".

        

 

Images: 

Anna Uddenberg, Pockets Obese, 2017, Shampoo chair, styrofoam, acrylic, resin, fiberglass, polyurethane foam, HDF, automobile interior elements, synthetic leather, synthetic fur, vinyl floor, hiking backpacks, vinyl foam stripes, hairdresser sink, 170 x 186 x 70 cm, Photo: Gunter Lepkowski, Courtesy of the artist; Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin

Mitch Brezounek, Self portrait, 2020, printed digital drawing, from the series "Plovdiv 2020”, March 2020, Courtesy of the artist; Sariev, Plovdiv
 

 

Copyright © 2020 Sariev Contemporary, All rights reserved.Sariev Contemporary
Official web site
Facebook
Google Maps


Email Marketing Powered by Mailchimp