Стефания Батоева / Безспирно / 23 март - 30 април 2012
Stefania Batoeva / Unstoppable / 23 March – 30 April 2012
Sariev Gallery


Sariev Gallery, Plovdiv
Presents:
 

Unstoppable
Stefania Batoeva’s


 
23 March – 30 April 2012
Opening: March 23, 2012 (Friday)at 19:00 h
 

“Unstoppable” is Stefania Batoeva’s first solo exhibition at Sariev Gallery, Plovdiv.
 
Stefania Batoeva is an artist who, for several years now, has been working with the behaviour and the aesthetics of control.On the one hand control is investigated as an objectively physical relationship and balance in the physical world, and on the other, as a set of deliberate human influences, and a way to test the order of things. Stefania Batoeva constructs unbalanced, seemingly irrational situations, thus questioning notions of stability. The translucent, monochrome aesthetic, the persistent declaration of precision, in combination with the magnitude of the explored themes in Stefania Batoeva’s work, create the sensation of observing a model, a laboratory experiment, a manifesto. The success of Stefania Batoeva’s works lies in the quiet realisation of focus.
 
For “Unstoppable” exhibition at Sariev Galelry Stefania Batoeva focuses on the influence of endless repetition – the small and big changes, resulting from the accumulation of pressure after continuous repetition of the same movement or action. She says: “I am interested in the apparent pointlessness of repetition and the small results which in time become big.”
 
The show comprises new works: objects, a video installation and drawings.
In the work “Rubber Tree” (2012) Stefania illustrates a section through a mature tree the rings of which have been created by the layering of rubber bands. In the process of making the work, mistakes and defects occur, becoming exaggerated in the repetition, layer after layer.
In the video installation “Coming Or Going” (2012) a key element is a metronome, which, with each swing changes the direction of a running crowd. In “Coming Or Going” the repetition is sensed as well as the pressure of time. The short clips of found footage do not form a narrative, but rather become physical material in the installation.
“Attraction” (2012)is related to some of Stefania Batoeva’s previous works. Here, a thin disc is in constant motion in relation to a static one, while they touch only lightly. The movement appears to be effortlessly provoked by the static disc. About this work Stefania Batoeva says: “Even though the reason and purpose for the movement are unknown, is seems to be urgent and inevitable, as if it is a necessity, regardless of why”.
 
In the exhibition “Unstoppable” at Sariev Gallery Stefania Batoeva constructs a seemingly absurd and slightly irrational world which perfectly mirrors contemporary life with all of its tendency for manipulation, outside control and lack of perspective.
 
Stefania Batoeva was born in 1981 in Sofia. She graduated from the Architectural Association School of Architecture, London. Since 2009 she has been actively present on the Bulgarian art scene, and has taken part in a number of prestigious international shows such as “Art Box”, (2010) at the MacedonianMuseum of Contemporary Art, Thessaloniki; “Photo I – Photo You” at Calvert 22 Gallery, London. In 2009 she won the “GaudenzB.Ruf” Award, she was nominated for the “Baza” Award in 2010 and 2011, and she was shortlisted for the M-tel Award in 2011.
 

Галерия  Сариев, Пловдив
Представя:
 

Безспирно
Стефания Батоева


 
23 март - 30 април 2012
откриване: 23 март (петък), 19:00 часа
 

 
 
 “Безспирно” е първата самостоятелна изложба на Стефания Батоева в Галерия Сариев –Пловдив.
 
Стефания Батоевае автор, който в продължение на няколко години работи върху поведението и естетиката на контрола. Контролът като обективно физическо взаимодействие и баланс в предметния свят от една страна, и друга - като воля  за преднамерено човешко влияние  и изпитание на логичното поставяне. Стефания Батоевасъздава дебалансирани, привидно нелогични ситуации, разклащащи  представата за стабилност.  Прозрачната, монохромна естетика, настойчивото заявяване на прецизност на изпълнението в диахрон с мащабността на поставените теми в работите на Стефания Батоева, създават усещането за наблюдение на макет, лабораторен експеримент, манифест. Успехът на работите на Стефания Батоева е тихото реализиране на фокуса.
 
За изложбата “Безспирно” в Галерия СариевСтефания Батоева се концентрира върху  влиянието, предизвикано от безспирното повторение - малките или големи промени, наложени от акумулирането на натиск след многократното изпълнение на едно и също движение или акция. “Интересуват ме привидното безсмислие на повторението и малките  резултати, които след време се превръщат  в  големи” – казва Стефания Батоева.
 
В изложбата са представени нови, актуални творби на авторката - обекти, видео инсталации, рисунки.
 
В работата “Гумено дърво” (2012) Стефания илюстрира разрез на многогодишно дърво, чиито годишни кръговете са образувани от напластени гумени ластици. При процеса на работа, напластяването се изпълва с грешки и дефекти, които се засилват с повторението – пласт след пласт.
Във видео инсталацията “Идва или тръгва” (2012) основен елемент е  метроном, който с всеки свой такт променя посоката на тичащи тълпи хора отляво на дясно и обратно. В “Идва или тръгва” повторението е осезаемо, както и натискът на времето. Кратките видео клипове в работата са от намерени видеа и не формират наратив, по-скоро участват като физически материал в инсталацията.
“Привлекателност” (2012)е свързана тематично с предишни работи на Стефания Батоева. Тук тънък диск в постоянно въртеливо движение, се съотнася  към статичен диск като леко се докосва до него. Движението изглежда провокирано от статичния диск, без никакво на вид усилие. За тази работа авторката казва: "Въпреки, че причината или поводът са неизвестни, движението се извършва отново със спешност и неизбежност, сякаш е нужно, без да е важно защо."
 
В изложбата “Безспирно” в Галерия СариевСтефания Батоева изгражда един привидно абсурден и леко налудничав свят, който на практика си е точно фрустрираното съвременно битие и битуване с цялата му склонност към манипулиране, външен контрол и индивидуална неосъзнатост.
 
Стефания Батоева е родена 1981 година в София. Завършва Архитектурната асоциация в Лондон. Живее и работи в Лондон. От 2009 година започва активно да се появява на българската художествена сцена, има редица престижни международни участия като “Art Box”, 2010 в Македонския музей за съвременно изкуство, Солун; “Photo I –Photo You” в галерия Calvert 22, Лондон. През 2009 г. печели наградата за млад автор “Гауденц Руф”, номинирана е за наградата База, 2010 г. и е сред селектираните художници за наградите за съвременно изкуство на М-тел през 2011 година.
SARIEV GALLERY / Plovdiv / Bulgaria / www.sariev-gallery.com / office@sariev-gallery.com / + 359 888 520 375
                
 Like Stefania Batoeva - Solo Show - 23.03 – 30.04.2012 / Стефания Батоева - Самостоятелна изложба - 23.03 - 30.04.2012 on Facebook           share on Twitter

SARIEV GALLERY ON FACEBOOK
Copyright © 2012 Sarieva, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp