Bulgarian text below / Българска версия по-долу
 

Sariev at  Liste Showtime 
Special edition 2020 of Liste Art Fair Basel

 
Rewriting Our Imaginations
Sariev presents artist project by Lubri
billboard exhibition 
2 – 15 September 2020 in the public space of Basel and online
 
Liste pop-up at Sariev
Rudi Ninov
4 – 14 September 2020, Sariev, Plovdiv
meet the artist: 6 pm – 9 pm 
 
Liste Showtime 
Sariev presents artist project by Rudi Ninov 
www.showtime.liste.ch 
14 – 20 September 2020


 

 

Sariev Gallery is pleased to announce that it has been invited in September 2020 to participate in the Liste Showtime program of events at the Liste Art Fair Basel, which this year due to the Covid-19 pandemic will take place in a modified format. 
 
Liste Showtime combines an online art platform presenting works, video interviews, texts, online meetings with artists, which between 14 - 20 September 2020, will include 72 international galleries, which will present one young artist in detail and offer works for sale. The highlight of the presentation of Sariev Gallery in the online platform of Liste Showtime will be an artist's project with new paintings and objects of the young Bulgarian artist based in Frankfurt - Rudi Ninov.
 
Another Liste Showtime initiative is a joint art project in which artists selected from the galleries will deal with the theme "Rewriting Our Imaginations" and their works will be presented in the form of an exhibition of posters. The posters will be displayed online and on billboards in Basel between 2 and 15 September 2020, and will be sold at a symbolic price in a new online store on the Liste Showtime website, and the proceeds will support the organization of Liste. For the project "Rewriting Our Imaginations" the gallery will present a photograph created in 2020 by another young Bulgarian artist - Lubri. 
 
Provoked by it’s desire for personal contact during the presentation of the works, in parallel with the online presentation and the billboard exhibition in Basel, Sariev Gallery decided to make a short pop-up exhibition of Liste in the space of Sariev Gallery in Plovdiv. In a short period of time between 4 – 14 September 2020, during Liste Showtime, new works by Rudi Ninov will be presented in various media in the small cube of the gallery at 40 Otets Paisiy Street in Plovdiv. A live meeting with the artist is also planned on the 4th of September between 6 pm and  9 pm.
 

 -
 
 
Liste Showtime and Rewriting Our Imaginations
VIP Preview from 11 September 2020, 10 am CEST until 13 September 2020
Public Launch on 14 September 2020, 10 am CEST until 20 September 2020 


Liste pop-up at Sariev
Rudi Ninov
4 – 14 September 2020, Sariev, Plovdiv
meet the artist: 6 pm – 9 pm 
 

More information
www.sariev-gallery.com
https://showtime.liste.ch/
www.liste.ch


 
 

Sariev на Liste Showtime 
Специално издание за 2020 на Liste Art Fair Basel


Rewriting Our Imaginations
Sariev представя артистичен проект на Lubri
изложба на плакати
2 – 15 септември 2020, в градска среда в Базел и онлайн

Liste pop-up в Sariev
Руди Нинов
4 - 14 септември 2020, Sariev, Пловдив
среща с автора: 18:00 - 21:00 часа 
 
Liste Showtime 
Sariev представя артистичен проект на Руди Нинов 
www.showtime.liste.ch
14 – 20 септември 2020, онлайн


 

Галерия Sariev има удоволствието да обяви, че е поканена през септември 2020 година да участва в програмата от събития Liste Showtime на панаира за млади галерии и автори Liste Art Fair Basel, който тази година поради пандемията, предизвикана от Covid-19 ще се състои в променен формат. 
 
Liste Showtime съчетава онлайн платформа за изкуство, представяща творби, видео интервюта, текстове, онлайн срещи с художници, в която между 14 - 20 септември 2020, ще се включат 72 международни галерии, които ще представят по един млад художник в детайли и ще предлагат произведения за продажба. Акцент в представянето на Галерия Sariev, в онлайн платформата на  Liste Showtime, е авторски проект с нови живописни творби и обекти на младия български художник, базиран във Франкфурт - Руди Нинов.
 
Друга инициатива на Liste Showtime е съвместен художествен проект, в който художници, селектирани от галериите, ще се занимават с темата  "Rewriting Our Imaginations" и творбите им ще бъдат представени под формата на изложба от плакати. Плакатите ще бъдат изложени онлайн и на билбордове в Базел между 2 - 15 септември 2020, както и ще бъдат продавани на символична цена в нов онлайн магазин на уебсайта Liste Showtime като приходите ще подкрепят организацията на Liste. За проекта "Rewriting Our Imaginations" галерията ще представи фотография от 2020 година на друг млад автор от български произход - Лубри. 
 
Провокирана от желанието си за личен контакт при представянето на творбите, паралелно на онлайн представянето и билборд изложбата в Базел, галерия Sariev самоинициативно реши да направи кратка pop-up изложба на Liste в пространството на галерия Sariev в Пловдив. В кратък предиод между - 4 - 14 септември 2020 - по време на Liste Showtime в малкия куб на галерията на ул. „Отец Паисий“ 40 в Пловдив ще бъдат представени нови творби на Руди Нинов в различни медии. Предвидена е и среща на живо с автора на 4 септември между 18:00 - 21:00 часа.

 

 

-

 

Liste Showtime и Rewriting Our Imaginations
Предварително ВИП откриване  от 11 септември 2020 г., 10 ч. CEST до 13 септември 2020 г.
Откриване на 14 септември 2020 г., 10 ч. CEST до 20 септември 2020 г.
www.showtime.liste.ch


Liste pop-up в Sariev
Руди Нинов
4 - 14 септември 2020, Sariev, Пловдив, среща с автора: 18:00 - 21:00 часа 


Повече информация: 
www.sariev-gallery.com
www.showtime.liste.ch
www.liste.ch

  

Images:

Rudi Ninov at his studio, 2020, Untitled (minor walk), 2020, acrylic on canvas, 200x170cm
Lubri, Unknown, 2020 (Coney Island), 128 cm x 89,5 cm, digital print, Courtesy: the artist and Sariev, Plovdiv

 

Copyright © 2020 Sariev Contemporary, All rights reserved.Sariev Contemporary
Official web site
Facebook
Google Maps


Email Marketing Powered by Mailchimp