Bulgarian text below / Българска версия по-долу


 

Screening of “#sarievselfisolation Pandemic Diaries”
 
July 23, 2020 
21:00 
FLUCA - Austrian Cultural Pavilion, Plovdiv
 
July 24, 2020
19:00 
online screening on the Facebook page of Plovdiv Municipality
 
After July 25, 2020
www.youtube.com/sarievgallery 
 


#sarievselfisolation Pandemic Diaries”, 2020
film by Kalin Serapionov
Duration 76:27 min
Bulgarian with English subtitles

participants (in the order of their appearance): Vesselina Sarieva, Pravdoliub Ivanov, Stela Vasileva, Kosta Tonev, Katrin Sarieva, Mich Brezounek, Rudi Ninov, Maria Nalbantova, Dimitar Solakov, Zara Alexandrova, Zoran Georgiev, Michail Michailov, Kalin Serapionov, Luchezar Boyadzhiev, Yana Boukova, Stefan Nikolaev, Voin de Voin, Vitto Valentinov / camera: Kalin Serapionov, Dimitar Solakov / editing: Kalin Serapionov / music: New Candys, Bleeding Magenta, 2017 / translation: Kaloyan Nachev/ the film was produced and realized by Sariev, Plovdiv / with the support of Plovdiv Municipality

 
-
 
On March 27, 2020, in a situation of self-isolation provoked by the COVID-19 pandemic, Sariev Gallery launched an evolving online project #sarievselfisolation. #sarievselfisolation is a laboratory in which the gallery curated and presented works of art, texts, videos, sounds and images that express thoughts about this moment in the life of our world and visions of its tomorrow. #sarievselfisolation presented new works created or developed in March and April 2020 at the invitation of Veselina Sarieva and Katrin Sarieva. Each artist was in focus for 3-4 days. 
 
The first stage of the project was between March 27, 2020 and May 13, 2020 - during the official state of emergency in Bulgaria. In this period, works by the following artists were presented: Mitch Brezounek, Pravdoliub Ivanov, Dimitar Solakov, Kosta Tonev, Rudi Ninov, Maria Nalbantova, Snejanka Mihaylova, Michail Michailov and Zara Alexandrova. The selection could be traced under the hashtag #sarievselfisolation on the channels of Sariev gallery, Twitter and Facebook, as well as on the gallery's website. 
 
On July 23, 2020 with the screening of the documentary "#sarievselfisolation Pandemic Diaries", 2020 by Kalin Serapionov at FLUCA - Austrian cultural Pavilion in Plovdiv and the launch of #sarievselfisolation Viewing Room on the website of Sariev gallery, the artists Luchezar Boyadjiev, Stefan Nikolaev, Vitto Valentinov and Zoran Georgiev, will be presented. They also created works for #sarievselfisolation, but their presentation couldn’t fit in time within the state of emergency. 
 
Vesselina and Katrin would like to thank the artists for the inspiring collaboration, the followers for their reactions, the collectors and the media for their interest and Plovdiv Municipalityfor the support in archiving and documenting #sarievselfisolation!
 
-
 

Welcome to the screening of the film “#sarievselfisolation Pandemic Diaries” on July 23, 2020 at 21:00 at FLUCA - Austrian Cultural Pavilion, Plovdiv, 38 Otets Paisiy Str.
 

Watch online on July 24, 2020 from 19:00 online screening on the Facebook page of Plovdiv Municipality https://www.facebook.com/PlovdivMunicipality

Facebook event here

                                                                                                    
-

After July 25, 2020 we invite you to get acquainted with #sarievselfisolation here: 

Viewing room #sarievselfisolation - on the site of SARIEV gallery

You can watch the film “#sarievselfisolation Pandemic Diaries” by Kalin Serapionov at https://www.youtube.com/sarievgallery

 

 

Прожекция “#sarievselfisolation Дневници на пандемията” 
 
23 юли 2020 
21:00 часа 
FLUCA - Austrian Cultural Pavilion 
 
24 юли 2020
19:00 часа 
онлайн скрийминг на фейсбук страницата на Община Пловдив 
 
след 25 юли 2020

www.youtube.com/sarievgallery 


#sarievselfisolation Дневници на пандемията, 2020
филм на Калин Серапионов
Продължителност 76:27 мин
български със субтитри на английски
 

участници (по реда на появяването им): Веселина Сариева, Правдолюб Иванов, Стела Василева, Коста Тонев, Катрин Сариева, Мич Брезонек, Руди Нинов, Мария Налбантова, Димитър Солаков, Зара Александрова, Зоран Георгиев, Михаил Михайлов, Калин Серапионов, Лъчезар Бояджиев, Яна Букова, Стефан Николаев, Войн де Войн, Вито Валентинов / камера: Калин Серапионов, Димитър Солаков / монтаж: Калин Серапионов / музика: New Candys, Bleeding Magenta, 2017 / превод: Калоян Начев / филмът е продуциран и реализиран от Sariev, Пловдив / с подкрепата на Община Пловдив


-

На 27 март 2020 г. в ситуация на самоизолация, провокирана от пандемията COVID-19 Галерия Sariev стартира развиващ се онлайн проект #sarievselfisolation. #sarievselfisolation е лаборатория, в която галерията курираше и представяше произведения на изкуството, текстове, видеоклипове, звуци и изображения, които изразяват мисли за този момент от живота на нашия свят и видения за неговото утре. #sarievselfisolation представи нови творби, създадени или разработени през март и април 2020 г. по поканата от Веселина Сариева и Катрин Сариева. Всеки художник беше на фокус за 3-4 дни. 
 
Първият етап от проекта беше между 27 март 2020 г. и 13 май 2020 г. - по време на официалното извънредно положение в България. В този период бяха представени творби на авторите Брезунек, Правдолюб Иванов, Димитър Солаков, Коста Тонев, Руди Нинов, Мария Налбантова, Снежанка Михайлова, Михаил Михайлов и Зара Александрова. Изборът можеше да бъде проследен под хаштага #sarievselfisolation по каналите на Галерия Сариев в instagram, Twitter и Facebook, както и на уебсайта на галерията. 
 
На 23 юли 2020 с прожекцията на документалния филм „#sarievselfisolation Pandemic Diaries“, 2020 г. от Калин Серапионов на FLUCA – Austrian cultural Pavilion в Пловдив и пускането на  #sarievselfisolation Viewing Roomна уебсайта на галерия Сариев, ще се представят и художниците Лъчезар Бояджиев, Стефан Николаев, Вито Валентинов и Зоран Георгиев, които също създадоха творби за #sarievselfisolation, но представянето им не успя да се вмести времево в рамките на извънредното положение. 
 
Веселина и Катрин биха искали да благодарят на художниците за вдъхновяващото сътрудничество, на последователите за реакциите им, на колекционерите и медиите за проявения интерес и на Община Пловдив за подкрепата при архивирането и документирането на #sarievselfisolation!
 


-

 

Заповядайте на излъчването на филма “#sarievselfisolation Дневници на пандемията” на 23 юли 2020 от 21:00 часа на FLUCA - Austrian Cultural Pavilion, Пловдив, ул. Отец Паисий 38
 

Гледайте онлайн на 24 юли 2020 от 19:00 часа онлайн скрийминг на фейсбук страницата на Община Пловдив https://www.facebook.com/PlovdivMunicipality

 

Събитието във Фейсбук тук

 
-
След 25 юли 2020 ви каним да се запознаете със #sarievselfisolation тук: 

Viewing room #sarievselfisolation – на сайта на Галерия SARIEV

Филмът “#sarievselfisolation Дневници на пандемията” на Калин Серапионов може да гледате на https://www.youtube.com/sarievgallery

 


image: still from the film, Stefan Nikolaev in his studio in Paris during selfisolation, 2020    С подкрепата на Община Пловдив / Supported by Plovdiv Municipality 

 
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sariev Contemporary · 40, Otets Paisiy st · + 359 888 520 375 · Plovdiv 4000 · Bulgaria

Email Marketing Powered by Mailchimp