Bulgarian text below / Българска версия по-долу

 

 

LET THEM DRAW III
Drawing Exhibition
 
Alec Finlay, Galina Dimitrova, Hortensia Mi Kafchin, Mariana Vassileva, Sevda Semer, Vlad Nancă
 
Curated by Vesselina Sarieva and Pravdoliub Ivanov
12.02.2021 - 31.03.2021
 
Sariev gallery, Plovdiv
Opening: 12.02. 2021, 16.00 – 20.00 hA person attempts to fly a homemade aircraft. Draws the flight patterns of birds, drafts singular aircrafts of variable geometry. Runs across utopian sunlit glades, flapping wings made of slats and cloth. This is Boris Denev*, a Bulgarian artist (1883 - 1969). Denev’s little known passion, his drawings and aircraft projects, proved an inspiration to curators Vesselina Sarieva and Pravdoliub Ivanov for the third edition of the exhibition Let Them Draw III in Sariev Gallery, Plovdiv. Passion, experimentation, impulse, vulnerability, assumption, expression, arcane language, traces – these are the means of drawing presented by the exhibition.

 
Sevda Semer assembles a puzzle of broken thoughts, emotions and phrases, while carefully examining their traces upon sheets of paper.
 
With the levity of a flâneur, Alec Finlay draws up his own texts on pages of books he carries along on his lonely mountain trips, while in search of nature’s domain within himself.
 
Vlad Nancă shows us a word in an unknown language written in metallic houseplant stands. The flowers, however, will utter it in a different manner.
 
Galina Dimitrova weaves everyday attires from the erotic fibres of the “Naked Truth” and places them on a wash-line that is large enough to accommodate the birds.    
 
Disarmingly sincere, Hortensia Mi Kafchin takes us through the psychedelic secret places of modern-day city narratives, dreams and utopias.
 
The singed hands in the work of Mariana Vassileva attentively hold a fragile luminous line as a sign of hope for an insight and a future.
 
In line with the previous two editions, Let Them Draw I (2016) and Let Them Draw II (2017), the curators of the present exhibition attempt to investigate the bounds of our established notions of drawing and expand them with the aid of artists and the singular aircrafts of their own making.  
 
The exhibition Let Them Draw III will take place between February 12, 2021 and March 31, 2021 in Sariev Gallery, Plovdiv. It will present artworks of authors Alec Finlay (Edinburgh), Galina Dimitrova (Düsseldorf, Bobov Dol), Hortensia Mi Kafchin (Berlin), Mariana Vassileva (Berlin), Sevda Semer (Sofia) and Vlad Nancă (Bucharest). 
 
 
*The exhibition will present Tsvetan Tsankov’s book Boris Denev and Aviation, available thanks to the Union of Bulgarian Artists. Although Denev’s original drawings of aircrafts from 1910 are not immediately available, we may mentally include them in favor of the situation created for the present exhibition

 

ОСТАВЕТЕ ГИ ДА РИСУВАТ III
изложба рисунки
 
Алек Финли, Галина Димитрова, Хортензия Ми Кафчин, Марияна Василева, Севда Семер, Влад Нанка
 
курирана от Веселина Сариева и Правдолюб Иванов
12.02.2021 - 31.03.2021
 
Галерия Sariev, Пловдив

Откриване: 12.02. 2021, 16.00 – 20.00 ч


Един човек се опитва да полети със самоделен махолет. Рисува полета на птиците, чертае индивидуални средства за летене с променлива геометрия. Тича по утопични слънчеви поляни, размахвайки криле от летвички и плат. Това е Борис Денев*, български художник (1883 - 1969). Малко известното увлечение, рисунките и летателните проекти на Денев са вдъхновението на кураторите Веселина Сариева и Правдолюб Иванов за третото издание на изложбата “Оставете ги да рисуват III” в галерия Sariev, Пловдив. Страст, експеримент, порив, уязвимост, предположение, експресия, таен език и следа – това са средствата за рисуване, които изложбата ни показва.
 
Севда Семер сглобява пъзел от счупени мисли, чувства и фрази, като внимателно изучава следите им върху листове хартия.

Алек Финли с фланьорска лекота изписва свои текстове върху страниците на книги, които носи в самотните си планински пътувания, докато търси мястото на природата в себе си.

Влад Нанка ни показва дума на неизвестен език, написана от метални стойки за домашни цветя. Цветята обаче ще я произнесат по различен начин.

Галина Димитрова изтъкава дрехи за нашето ежедневие от еротичните нишки на “Голата истина” и ги поставя върху простор, достатъчно голям, за да побере и птиците. 
 
Хортензия Ми Кафчин с подкупваща откровеност ни повежда през психеделичните тайни места на съвременни градски наративи, сънища и утопии.

В творбата на Марияна Василева обгорените ръце грижливо държат крехка светеща линия като надежда за прозрение и бъдеще.

Както с предишните две издания “Оставете ги да рисуват I” (2016) и “Оставете ги да рисуват II” (2017 г), така и с тази изложба кураторите се опитват да изследват границите на полето, в което се разполагат представите ни за рисунка и да го разширят с помощта на художниците и индивидуалните летателни апарати на техните произведения.
 
Изложбата “Оставете ги да рисуват III” ще се състои между 12 февруари 2021 и 31 март 2021 в галерия Sariev, Пловдив и ще представи авторите Алек Финли (Единбург) Галина Димитрова (Дюселдорф, Бобов Дол), Хортензия Ми Кафчин (Берлин), Марияна Василева (Берлин), Севда Семер (София) и Влад Нанка (Букурещ).
 
 
*В рамките на изложбата ще бъде показана книгата "Борис Денев и авиацията", автор Цветан Цанков, налична благодарение на СБХ. И макар и да не разполагаме с оригиналните рисунки на летателните апарати на Денев от 1910 година, нека ги включим мисловно в ситуацията, създадена за тази изложба.


Images: художникът Борис Денев, около 1920 г. в опит за летене със собствен самоделен безмоторен летателен апарат, около Божурище, България.
източник: книгата "Борис Денев и авиацията", автор Цветан Цанков. С благодарност към СБХ
-
the artist Boris Denev, around 1920 in an attempt to fly with his own homemade non-motorized aircraft, around Bozhurishte, Bulgaria.
source: the book "Boris Denev and the Aviation", author Tsvetan Tsankov. Thanks to the Union of Bulgarian Artists

 

Борис Денев, проектна рисунка на безмотореон летателен махолет, 2010, Мюнхен. източник: книгата "Борис Денев и авиацията", автор Цветан Цанков. С благодарност към СБХ
-
Boris Denev, project drawing of a motorless aircraft, 2010, Munich. source: the book "Boris Denev and the Aviation", author Tsvetan Tsankov. Thanks to the Union of Bulgarian Artists

Copyright © 2021 Sariev Contemporary, All rights reserved.Sariev Contemporary
Official web site
Facebook
Google Maps


Email Marketing Powered by Mailchimp