Bulgarian text below / Българска версия по-долу
 
Dear friends,

Since 2010, we organize the exhibition "Background: Young Artists" in Plovdiv, with which SARIEV Contemporary aims to present and support young Bulgarian artists and curators. "Background: Young Artists" started in 2010 with the exhibition "Project 01" by Kiril Kuzmanov and Svetoslav Michev with curator Vladiya Mihaylova. Since then, within the project have been presented exhibitions by a number of young artists, for whom participation in the project is an important boost for their career. These are Lubri (2011, curator Vera Mlechevska), Zoran Georgiev (2012, curator: Pravdoliub Ivanov), Daniela Georgieva (2013, curator Friederike Schuler), Dimitar Solakov (2014) and Martina Vacheva (2016, curator Vera Mlechevska).

Over the years, "Background: Young Artists" grew into a platform and established itself as a factor in the development of the presented authors, who later became part of the leading names of Bulgarian contemporary art, award winners and some of them - internationally successful artists. In 2016 the exhibition platform expanded with new formats: Portfolio Day - after an open invitation, young artists under the age of 35 are selected for the opportunity to receive individual counseling from a professional committee composed of leading curators, artists and gallerists, and 15 Minutes of Fame – a presentation format in which young artists can present their work to an audience. The event is designed dramaturgically and includes interludes with music and performances. The natural result of the development of the platform is its moving from Plovdiv, where the editions so far have taken place, to Sofia.

We are pleased to announce that this year, within the framework of "Background: Young Artists", we organize an intensive two-day event format, for the first time in Sofia and at three different locations: FLUCA - Austrian Cultural Pavilion, Tell Me Bar and SARIEV Studio. The events will be held on the weekend of 30 June – 1 July 2018.

 
 
PROGRAM:

15 Minutes of Fame
performative event

 
30 June 2018, 8:30 pm - 22:30 pm
FLUCA – Austrian Cultural Pavilion, Crystal garden, Sofia

Participating young artists: Viktoria Georgieva, Radostin Sedevchev, Yavor Kostadinov, Elena Nazarova, Alexandra Mileva and Rumen Markov
Curator: Vera Mlechevska
Moderator: Voin de Voin
 

 
 
In the Dark
exhibition and party

30 June 2018, 11 pm – 5 am
Tell Me bar (12 Ivan Vazov str., Sofia)
Free entrance

Curator: Vera Mlechevska

Participating young artists: Zlatimir Arakliev (photography), Eli Joteva (video)
Live music: "Ropotamo" Shuffle party: Matrina Vacheva, Vera Mlechevska, Stefka Tsaneva, Alexandra Mileva, Voin de Voin

Link to the Facebook event
 
 
Portfolio Day
workshop for young artists

1 July 2018 (closed event)
SARIEV Studio, Sofia

Participating young artists after selection: Marchela Apostolova, Stoyan Ilev, Yavor Kostadinov, Radoslav Ninov, Martin Penev, Ivana Petrova, Anton Tsanev​
Experts: Luchezar Boyadjiev (artist), Vera Mlechevska (curator and art critic), Vessela Nozharova (curator), Svetoslav Todorov (journalist), Vesselina and Katrin Sariev (gallerists)​

 
More info about the format here


We would be glad to see you at the events, or to follow them via the photo and video documentation which will be available shortly after the events. 


"Background: Young Artists 2018" is realised with the support of Gaudenz B. Ruf.


 
 Скъпи приятели,

От 2010 година регулярно организираме изложбата „ФОН: Млади автори“ в Пловдив, с която галерия SARIEV Contemporary цели да представя и подпомага млади български художници и куратори. „ФОН: Млади автори“ стартира през 2010 г. с изложбата „Проект 01“ на Кирил Кузманов и Светослав Мичев с куратор Владия Михайлова. Оттогава във формата са представяни изложби на редица млади художници, за които участието в проекта е важен тласък за творческата им кариера. Това са още Лубри (2011, куратор: Вера Млечевска), Зоран Георгиев (2012, куратор: Правдолюб Иванов), Даниела Георгиева (2013, куратор: Фридерике Шулер), Димитър Солаков (2014) и Мартина Вачева (2016, куратор: Вера Млечевска).

С годините „ФОН: Млади автори“ прерасна в платформа и се утвърди като фактор в развитието на представяните автори, които в последствие стават част от водещите имена на българското съвременно изкуство, носители на награди а някои от тях - и автори с международни успехи. През 2016 г. платформата се разшири с два нови формата: Портфолио ден - след отворена покана млади художници до 35 г. са селектирани да получат индивидуални консултации от комисия от експерти, съставена от водещи куратори, художници и галеристи, и 15 минути слава - пърформативен формат, в който млади художници презентират работата си пред публика. Събитието има драматургична структура и включва интерлюдии с музика и изпълнения на живо.
 Естествен резултат от развитието на платформата е и преместването ѝ от Пловдив, където се провеждат досегашните издания, в София.

Имаме удоволствието да обявим, че тази година в рамките на „ФОН: Млади автори“ организираме интензивен двудневен формат от събития, за пръв път в столицата и на три различни локации: FLUCA – австрийски културен павилион, бар Tell Me и SARIEV Studio. Събитията ще се проведат в уикенда 30 юни – 1 юли 2018 г.


ПРОГРАМА:

15 минути слава
пърформативно събитие

30 юни 2018, 20:30 ч – 22:30 ч
FLUCA – австрийски културен павилион, градинка „Кристал“, София
Участващи млади автори: Виктория Георгиева, Радостин Седевчев, Явор Костадинов, Елена Назърова, Александра Милева, Румен Марков
Водещ: Войн де Войн
Куратор: Вера Млечевска

Линк към фейсбук събитието
На тъмно
изложба и парти

30 юни 2018,  23 ч – 5 ч
Изложбата ще продължи от 30 юни до 7 юли 2018
бар Tell Me (ул. Иван Вазов 12, София)
Вход свободен

Куратор: Вера Млечевска
Участващи млади автори: Златимир Араклиев (фотография), Ели Жотева (видео)
Жива музика: група „Ропотамо“
Shuffle party: Мартина Вачева, Вера Млечевска, Стефка Цанева, Александра Милева-Лекси, Войн де Войн

Линк към фейсбук събитието


Портфолио ден
уъркшоп за млади художници

1 юли 2018 (затворено събитие)
SARIEV Studio, София

Участващи млади автори (след селекция): Марчела Апостолова, Стоян Илев, Явор Костадинов, Радослав Нинов, Мартин Пенев, Ивана Петрова, Антон Цанев
Експерти: Лъчезар Бояджиев (художник), Вера Млечевска (куратор и критик), Весела Ножарова (куратор), Светослав Тодоров (журналист), Веселина и Катрин Сариеви (галеристи)

 
Повече информация за формата тук

 
Ще се радваме да посетите събитията, или да ги проследите чрез фото и видео документация, която ще бъде налична след приключване на събитията. 
 
 
"ФОН: Млади автори 2018" се осъществява с подкрепата на Гауденц Б. Руф.
 
 

Sariev Contemporary

    

Official web site


 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sariev Contemporary · 40, Otets Paisiy st · + 359 888 520 375 · Plovdiv 4000 · Bulgaria

Email Marketing Powered by Mailchimp