Bulgarian text below / Българска версия по-долу 


In September 2020 Sariev, Plovdiv and Office for Art, Berlin, are launching an initiative to found a Circle of Friends for Bulgarian Art.
The aim of the association will be to create a common platform for experts and art lovers, to focus on certain topics, issues and areas in art, to provide knowledge and educational mediation, to give support for art, artists, initiatives, institutions and to network internationally. Its initial focus is the Bulgarian contemporary art scene. The Circle of Friends for Bulgarian Art is organized independently by Vesselina Sarieva (Sariev, Plovdiv) and Rainald Schumacher, Nathalie Hoyos (Office for Art, Berlin) and manages itself. It is only responsible to its members.
 
Over the coming months, the initiative will be accompanied by exhibitions and encounters with artists, works of art and actors in the cultural field and will lead to the legal and official founding of the Circle of Friends. All such encounters will take place in compliance with all health regulations and rules of personal conduct. But we are convinced that it is even more important to support art, artists and initiatives now, in this fragile situation.
The first steps on the path are marked by the exhibition series Force of Attraction.
 

 

FORCE OF ATTRACTION I
 
Now More Than Ever
Kasia Fudakowski – Vesselin Sariev
 
 
Curated by Rainald Schumacher and Nathalie Hoyos

 

18.09.2020 – 31.10.2020
Opening 18.09.2020, 17:00 – 20:00 
 
еxhibition presented at SARIEV gallery, Plovdiv, Bulgaria
in co-operation with the Open Arts Foundation
 
 
Why should an artist create new works for a solo exhibition opening on June 21, 2020, after the lockdown? Artwork by Berlin-based Kasia Fudakowksi to be displayed inthe exhibition 'Now More Than Ever' in Plovdiv from 18.09. –  to 31.10.2020 is presenting 80 statements to answer thisquestion. However, the text of the Fudakowksi’s art work goes far beyond the threatening topicality of the pandemic. It raises fundamental questions about the role of art and the role and responsibility of the artist towards herself and towards society. 'Now More Than Ever' also means that in the current situation there is  the chance, if not the need, to rethink the entire system of the art market, artist studio and gallery operations and the presentation of art works in general.
 
In parallel with the woodcut prints by Kasia Fudakowski, the exhibition aims to lay stress on the attraction of historic lines in the language of art. A few of the beautiful and important visual poems from the early 1990’s by Vesselin Sariev will be displayed and create a bridge between the early beginning of free and contemporary art in Bulgaria and the recent discourse about the role and function of art.
 
Kasia Fudakowksi was born in 1985 in London. She lives and works in Berlin, Germany. Vesselin Sariev (Sarieff) was born in 1951 in Plovdiv and worked as a poet, historian and publisher. He died in 2003 in Plovdiv. 
 
The first exhibition of the Force of Attraction series in Plovdiv marks the official founding of the Circle of Friends for Bulgarian Art by Sariev gallery, Plovdiv and Office for Art, Berlin.
 През септември 2020 г. Sariev, Пловдив, и Office for Art, Берлин, стартират инициатива за създаване на Circle of Friends for Bulgarian Art (Кръг на приятели за българско изкуство). 
Целта на асоциацията ще бъде да създаде обща платформа от експерти и любители в областта на изкуството, да се съсредоточи върху определени теми и проблеми, да предостави знания и образователно посредничество, да подкрепи изкуство, художници, инициативи, институции, като създаде връзки в международен план. Първоначалният фокус на кръга е българската сцена за съвременно изкуство. Асоциацията Circle of Friends for Bulgarian Art е създадена от Веселина Сариева (Sariev, Пловдив), Райналд Шумахер и Натали Хойос (Office for Art, Берлин) има форма на самоуправление. Асоциацията е отговорна само пред членовете си. 
 
През идните месеци инициативата ще бъде съпроводена от изложби и срещи с художници, произведения на изкуството и дейци в областта на културата, което ще доведе до официалното основаване на Circle of Friends. Всички тези срещи ще се провеждат в съответствие с всички здравни разпоредби. Ние сме убедени, че сега в тази крехка ситуация е още по-важно да подкрепяме изкуството, художниците и инициативите в изкуството.
 
Първите стъпки са маркирани с поредицата от изложби „Сила на привличане“ . 


 
СИЛА НА ПРИВЛИЧАНЕ I 

Сега повече от всякога 
Касия Фудаковски - Веселин Сариев 
 
куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер
 
 
18.09.2020 – 31.10.2020 
Откриване: 18.09.2020, 17 ч. – 20 ч.

изложба, представенавгалерия SARIEV, Пловдив
в сътрудничество с Фондация „Отворени изкуства“
 


Защо един художник трябва да създаде нови творби за самостоятелна изложба, която да открие след локдауна на 21 юни 2020 г? Произведенията на художничката от Берлин - Касия Фудаковски,представени в галерия SARIEV, Пловдив,  между 18.09. - 31.10.2020 г. в изложбата „Сега повече от всякога“, дават 80 отговора на този въпрос. Текстът на произведението на Фудаковски обаче надхвърля заплашителната актуалност на пандемията. Той поставя основни въпроси за ролята на изкуството и ролята и отговорността на твореца към себе си и към обществото. „Сега повече от всякога“ означава също, че в настоящата ситуация съществува възможност, ако не и необходимост, да се преосмисли цялата система на пазара на изкуството, работата на художника в художественото ателие, работата на галериите и представянето на произведения на изкуството като цяло. 
 
Паралелно с гравюрите, изработени чрез ксилографска техника на Касия Фудаковски, изложбата ще подчертае и привлекателността на исторически линии в езика на изкуството. Няколко от красивите и важни визуални поеми от началото на 90-те години на Веселин Сариев ще бъдат показани и ще създадат мост между началото на свободното и съвременно изкуство в България, до скорошния дискурс за ролята и функцията на изкуството. 
 
Касия Фудаковски е родена през 1985 г. в Лондон. Живее и работи в Берлин, Германия. Веселин Сариев е роден през 1951 г. в Пловдив и работи като поет, историк и издател. Умира през 2003 г. в родния си град. 

Първата изложба от поредицата „Сила на привличане“ в Пловдив бележи официалното основаване на Circle of Friends for Bulgarian Art от галерия Sariev, Пловдив, и Office for Art, Берлин. 


 

 
 


The project is a co-operation with the Open Arts Foundation, and is supported by IFA Institut für Auslandsbeziehungen  and the Municipal Foundation Plovdiv 2019.
Проектът е в сътрудничество с фондация „Отворени изкуства“ и е подкрепен от IFA Institut für Auslandsbeziehungen и Общинска фондация „Пловдив 2019“. 

        

 


Images: 

Kasia Fudakowski, Now More Than Ever (Prints), 2020, 120g Fabriano drawing paper. Carved and printed with the help of: Ida Lennartsson, Miguel Angel Reyes Benz, Harry Haddon, Henry Babbage, Islamiya Evans, Will Evans, Kristin Löschert, Ewa Oledzka, Philipp Modersohn and Anna Szaflarski, Two prints in red and two prints in blue, each: 250 × 150 cm (98 ⅜ × 59 inches), AP, Courtesy of the artist and ChertLüdde, Berlin, Fotos: Trevor Lloyd

Vesselin Sariev, Visual poetry postcard, 1990, relief print on cardboard, 10 x 15 cm, edition of 100 copies, not numbered, signed and stamped by the artist on the back, part of a series of 22 visual poems

 

Copyright © 2020 Sariev Contemporary, All rights reserved.Sariev Contemporary
Official web site
Facebook
Google Maps


Email Marketing Powered by Mailchimp