vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Geen gevoel van gemis maar genot van wat er is. (Veerle Van Grinsven)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. Als je iemand ontmoet, die de smaak in het leven en de zin om goed te doen op jou overbrengt, als je door met hem te spreken of alleen naar hem te luisteren, je vol moed en hoop voelt, besef dan dat dit oneindig veel meer waard is dan als je gelijk welke intellectuele kennis zou verwerven, want deze maakt je maar al te vaak ongevoelig en put je uit. Elke dag bij mensen leven die je geestdrift geven, het verlangen om te handelen, liefde voor wat je doet, is veel verkieslijker dan het gezelschap van hen die wel zo geleerd zijn als encyclopedieën, maar niet in staat zijn ijver en enthousiasme in je op te wekken.Je zegt: ‘Maar er moet toch steeds kennis worden verworven in het leven!’ Ja, natuurlijk, maar als je goed geluimd bent, vol liefde, vreugde en enthousiasme, zal het verkrijgen van deze kennis je gemakkelijker afgaan. (Aïvanhov)

Il n’est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu’il n’espère. (Er bestaat geen zachter plezier dan een mens te verrassen door hem meer te geven dan hij hoopte.) (Charles Baudelaire)
 
Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. (Je hebt me modder gegeven en ik heb er goud van gemaakt.) (Charles Baudelaire)LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Je me souviens … du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. (Didier Barbelivien)

(Klik op het beeld) 

 
Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. (Werken is noodzakelijk, zo niet uit lust, dan toch uit wanhoop, want, alles wel bekeken, blijkt het dat werken minder saai is dan zichzelf te vermaken) (Charles Baudelaire)

 

DE GOEDE WEG

Als je besluit om de weg van het licht te gaan, dragen de schijnbaar meest ongunstige omstandigheden bij tot je welzijn. Immers, de krachten die je dan ontketent, veranderen die omstandigheden, en wat jou had moeten schaden, komt jou integendeel zijn dienst aanbieden. Dus waar je je voor alles mee bezig moet houden, is te weten of je op de goede weg bent. Wat betreft de gebeurtenissen die zich op die weg kunnen voordoen, denk er zelfs niet over na. Aanvaard ze in het besef dat op een of ander moment mislukkingen in succes zullen veranderen en verdriet in vreugde.
Maar wee hen die de goede weg niet hebben weten te kiezen! Zelfs als ze successen behalen, zijn die successen in werkelijkheid valstrikken… In plaats van blij te zijn en hoog van de toren te blazen, zouden velen beven als zij de wetten kenden, want ze zouden weten dat die triomfen slechts hun val inleiden. (
Aïvanhov)

Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden als Freude zu gewinnen. (Sigmund Freud)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité. Le bien est toujours le produit d’un art. (Het kwaad gebeurt zonder inspanning, natuurlijk, onvermijdelijk. Het goede is altijd het resultaat van de kunst.) (Charles Baudelaire)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante ? (Wat voor zin heeft het om projecten te voltooien, als het project zelf reeds voldoende plezier oplevert ?) (Charles Baudelaire) 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


C'est toujours chose intéressante que ce reflet de la joie du riche au fond de l'œil du pauvre. (Hoe interessant is de weerspiegeling der vreugde van de rijke in het oog van de arme.) (Charles Baudelaire)

Le poète sait descendre dans la vie, mais croyez que s'il y consent, ce n'est pas sans but, et qu'il saura tirer profit de son voyage. De la laideur et de la sottise il fera naître un nouveau genre d'enchantements. (De dichter weet hoe hij zich in het leven moet laten zakken, maar geloof het maar, indien hij hier aan toestemt, is het niet zonder doel en hij zal in staat zijn uit zijn reis voordeel te halen. Uit de lelijkheid en de dwaasheid zal een nieuw soort betovering ontstaan.) (Charles Baudelaire)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Toutes les modes sont charmantes, c'est-à-dire relativement charmantes, chacune étant un effort nouveau, plus ou moins heureux, vers le beau, une approximation quelconque d'un idéal dont le désir titille sans cesse l'esprit humain non satisfait. (Alle modes zijn charmant, dat wil zeggen relatief charmant. Elke mode is een nieuwe, min of meer gelukkige, inspanning naar het mooie, een benadering van een ideaal waarvan de wens de ontevreden menselijke geest onophoudelijk opwekt.) (Charles Baudelaire)

(Klik op het beeld)

 
Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier leur sot orgueil, qu'il est des bonheurs supérieurs au leur, plus vastes et plus raffinés. (Het is soms eens goed om de mensen die in deze wereld gelukkig zijn te leren, was het maar om hun dwaze trots te vernederen, dat er hogere gelukken bestaan dan het hunne, wijdere en fijnere.) (Charles Baudelaire)


ONDERWIJS EN MINDFULNESS
(Klik op het beeld)


Le bonheur est venu habiter chez moi, et je ne l'ai pas reconnu. (Het geluk is bij mij komen wonen en ik heb het niet herkend) (Charles Baudelaire)

Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine, ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament. (Ik geloof echt dat de beste kritiek grappig en poëtisch is en niet de koude en algebraïsche kritiek die, onder het voorwendsel alles uit te leggen, noch haat noch liefde heeft en zich vrijwillig onttrekt aan alle temperament.) (Charles Baudelaire)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Tout homme qui n'accepte pas les conditions de la vie vend son âme. (Elke man die de levensomstandigheden niet accepteert, verkoopt zijn ziel.) (Charles Baudelaire) 

Le principe de la poésie est l'aspiration humaine vers une beauté supérieure. (Het princiepe van de poëzie is het menselijke streven naar een hogere schoonheid.) (Charles Baudelaire)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas. (Het lijkt me dat ik me steeds goed zou voelen waar ik niet ben.) (Charles Baudelaire)
 
Il n'est pas de faute dont on ne puisse se faire absoudre. (Er bestaat geen enkele fout die niet kan vergeven worden.) (Charles Baudelaire)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Garde tes songes. Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. (Behoud je dromen. De gekken hebben er mooiere dans de wijzen.) (Charles Baudelaire)

La seule manière de gagner de l'argent est de travailler d'une manière désintéressée. (Onbaatzuchtig werken is de enige manier om geld te verdienen.) (Charles Baudelaire)
 

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Les enfants témoignent par leurs jeux de leur grande faculté d'abstraction et de leur haute puissance imaginative. (De kinderen getuigen door hun spelen van hun groot abstractievermogen en van hun verbeeldingskracht.) (Charles Baudelaire)

Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. (Hetgeen de mond leert te zeggen leert het hart te geloven)
(Charles Baudelaire)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. (Wie zijn eenzaamheid niet kan bevolken, kan ook niet alleen zijn in een drukke menigte.) (Charles Baudelaire)

(klik op het beeld)


It is by a process of simplification carried constantly further and further that happiness is won. (John Cowper Powys)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. (Antonio Gala)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Afflitto da un complesso di parità. Non si sente inferiore a nessuno. (Ennio Flaiano)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Plus on veut, mieux on veut. (Hoe meer men wilt, hoe beter men wilt.) (Charles Baudelaire) 

(Klik op het beeld) Past newsletters

O sorriso que ofereceres, a ti voltará outra vez. (Abílio de Guerra Junqueiro)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Dieu mit le remède dans le mal. (God plaatste de remedie in het kwaad.) (Charles Baudelaire)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté. (Genie is niets anders dan teruggevonden jeugd.) (Charles Baudelaire)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Aetate fruere, mobili cursu fugit.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.