vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wie pest verpest de rest. (Bond zonder naam)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Het belangrijkste voor de evolutie van de mens, zijn niet de omstandigheden, de gebeurtenissen waaraan hij gedurende zijn bestaan het hoofd moet bieden, maar wie hij is: zijn morele kwaliteiten en zijn karakter. Als hij een goed oordeel heeft en een mild hart, als hij zich kan beheersen, wat er ook gebeurt – succes of mislukking, geluk of ongeluk -, dan zal hij er iets goeds uithalen.
Iemand erft bijvoorbeeld opeens een groot fortuin of sluit een schitterend huwelijk. Iedereen roept dan direct uit: “Oh! wat een geluk, dat is boffen!” Het zijn alleen de wijzen die, vóór ze zich uitspreken, beginnen met de mentaliteit van deze persoon te bestuderen. Is hij grillig, zwak en egoïstisch, dan beklagen ze hem, want met een dergelijk temperament zal zijn val, naarmate hij hoger stijgt, des te verschrikkelijker zijn. Terwijl iemand anders door iedereen beklaagd wordt omdat hij zijn gezondheid, zijn bezit of zijn goede naam verloren heeft. Maar een wijze kan zeggen: “Deze persoon is sterk, hij heeft een hoog ideaal en veel liefde: hij zal in staat zijn om dat verlies om te zetten in spirituele rijkdommen.
(Aïvanhov)

 

Ohne Enthusiasmus wird nichts Rechtes in der Kunst zu Wege gebracht. (Zonder enthousiasme zal er niets goeds in de kunst worden bereikt.) (Robert Schumann)

Musik ist die höhere Potenz der Poesie. (Muziek is de hogere potentie van poëzie.) (Robert Schumann)


HET BOEK VAN DE NATUUR...

Het boek van de natuur ligt elke dag voor je open en je kan in dit boek de wonderen van de eeuwige wijsheid leren die ... in elke steen, in elke bloem, in elke ster is aangebracht. Als je ogen niet zien en je oren niet horen, is het omdat je nog steeds bezig bent met overbodige en zelfs schadelijke activiteiten. Je zal zeggen dat die activiteiten je best bevallen. Helaas is wat je bevalt niet altijd goed voor je evolutie. Wanneer je besluit om af te zien van bepaalde banale pleziertjes, zal je enorme krachten losmaken: je ogen en je oren zullen zich openen en het boek van de natuur zal zijn geheimen aan je onthullen.
Tegenover bepaalde problemen van het leven, zeg je: “Ik ben niet in staat om ze op te lossen, waarom?... Anderen slagen daar wel in!” Het is eenvoudig omdat de pleziertjes die je najaagt, je blik vertroebelen en bij jou krachten wegnemen: er blijft voor je innerlijke oren en ogen niets meer over. Bevrijdt die krachten en ze zullen je spirituele centra bovenin doen ontwaken.
(Aïvanhov)

 

Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens, des Künstlers Beruf. (Licht laten schijnen in de diepte van het menselijk hart, dat is de roeping van de kunstenaar.) (Robert Schumann)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 november wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


C'est le silence qui nous apprend à aimer la musique, c'est l'obscurité qui nous apprend à aimer les couleurs, c'est la guerre qui nous apprend à aimer la paix, c'est l'absence de rire qui nous apprend à comprendre l'humour. (Bernard Werber)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.

 
Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst, durch Nichtgebrauch dahinschwindet. (Carl Friedrich von Weizsäcker)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 
Eine tadelnde Stimme hat die Stärke des Klanges von mehr als zehn lobenden. (Eén afkeurende stem klinkt even sterk als tien prijzende.) (Robert Schumann)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Um zu komponieren, braucht man sich nur an eine Melodie zu erinnern, die noch niemandem eingefallen ist. (Componeren is een wijsje onthouden waaraan nog niemand anders gedacht heeft.) (Robert Schumann)
 
Chopins Werke sind unter Blumen eingesenkte Kanonen. (De werken van Chopin zijn onder bloemen bedolven kanonnen.) (Robert Schumann)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Ein rechter Meister zieht keine Schüler, sondern eben wiederum Meister. (Een ware meester leidt geen leerlingen op, doch wederom meesters.) (Robert Schumann)
 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


  
Wenn Alle erste Violine spielen wollten, würden wir kein Orchester zusammen bekommen. (Als iedereen de eerste viool wilde spelen, zouden we geen orkest kunnen samenstellen.) (Robert Schumann)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Die Aesthetik der einen Kunst ist die der andern, nur das Material ist verschieden. (De aesthetica van alle kunsten is de zelfde; alleen het materiaal verschilt.) (Robert Schumann)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

Ehre das Alte hoch, bringe aber auch dem Neuen ein warmes Herz entgegen. (Eer het oude, maar breng een warm hart naar het nieuwe.) (Robert Schumann)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)Es kann einem nichts schlimmeres passieren, als von einem Halunken gelobt zu werden. (Er kan niets ergers zijn dan geprezen te worden door een smiecht.) (Robert Schumann)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Es hat zu allen Zeiten schlechte Compositionen gegeben und Narren, die sie gepriesen haben. (Er zijn altijd slechte composities geweest en dwazen die hen prezen) (Robert Schumann)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Darf sich das Talent die Freiheiten nehmen, die sich das Genie nimmt? Ja, aber jenes verunglückt, wo dieses triumphiert. (Mag het talent zich de vrijheden veroorloven, die het genie neemt? Ja; maar het eerste verongelukt, waar het tweede zegeviert.) (Robert Schumann)

(klik op het beeld)

 
I told myself that I was going to live the rest of my life as if it were Saturday. (Chip Gaines)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. (San Ignacio de Loyola)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi. (Livia Cassemiro)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

A mudança implica dor. Dói porque nos obrigamos a romper com padrões calcinados de conforto e preguiça onde controlamos e sabemos tudo. Obriga-nos a crescer e não há nada que cresça sem nos abanar, criar desconforto e necessidade de adaptação. Mas quem muda sempre alcança. Ninguém chega a lado nenhum que valha a pena sem ter mudado alguma coisa. A vontade de mudar é uma espécie de ignição que liga o principal motor que nos conduz, o coração. Mudar é voltar a sentir, assumir responsabilidades, curar o que há para ser tratado e, finalmente, agir. E muitas vezes nem é preciso sair do mesmo lugar, basta alterarmos o significado mental que damos à situação que estamos a viver. (Gustavo Santos)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Höre fleißig auf alle Volkslieder; sie sind eine Fundgrube der schönsten Melodieen, und öffnen dir den Blick in den Charakter der verschiedenen Nationen. (Luister aandachtig naar alle volksliederen! Ze zijn een schatkamer met de mooiste melodieën en openen je ogen voor het karakter van de verschillende naties.) (Robert Schumann)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Wenn du spielst, kümmere dich nicht darum, wer dir zuhört. (Maak je tijdens het spelen geen zorgen over wie naar je luistert.) (Robert Schumann)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Mens videt astra.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.