vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ik heb verschrikkelijk nieuws. Je zal er van genieten. (Wiet van Broeckhoven) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Stop ermee je te verbazen en je te beklagen over het slechte gedrag van de mensen. Besef eens en voor altijd, dat ze in staat zijn tot het beste, maar helaas ook tot het slechtste. Neem de beslissing om je niet meer bezig te houden met hun fouten, hun gebreken, want dat wekt alleen maar negatieve reacties in je op. Er is een overeenkomst tussen datgene waar we ons druk over maken en de gemoedstoestand waarin we ons daarna voelen. Indien je zo gevoelig bent voor de slechte daden van de anderen, zal je overvallen worden door vijandige gevoelens: woede, agressie, wrok, enz. En op een dag zal zelfs je gezicht al deze negatieve gevoelens die je hebt gevoed weerspiegelen. Verstandige mensen laten hun innerlijke toestand niet afhangen van het gedrag van de anderen. Je zult zeggen dat boosheid en verontwaardiging vaak gerechtvaardigd zijn. Ja, zonder twijfel, maar weet dat noch je woede, noch je verontwaardiging de mensen zullen veranderen. (Aïvanhov)

 

When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven't. (Wanneer je alle mogelijkheden hebt uitgeput, herinner je het volgende : je hebt ze niet uitgeput.) (Thomas Edison)
 
I start where the last man left off. (Ik begin waar de laatste mens heeft opgegeven.) (Thomas Edison)


THOMAS EDISON
(Klik op het beeld) 


 

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. (Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten.) (Thomas Edison)
 
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. (Onze grootste zwakheid ligt in opgeven. De meeste zekere manier om te slagen is om het nog een keer te proberen.) (Thomas Edison)

 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Le malheur peut être un pas vers le bonheur. (Gilbert Cesbron)

EEN DRINGENDE BESLISSING NEMEN

Moet je dringend een beslissing nemen? Overhaast je dan niet. Span je in om jezelf te verheffen door aan een bergtop te denken van waaruit je de situatie duidelijk kan overzien. En om in staat te zijn om alle omstandigheden van het leven aan te kunnen, keer in jezelf als je een paar seconden tijd hebt, en stel je voor dat je probeert een bergtop te bereiken. Wanneer je beslissingen moet nemen, zal je er een duidelijke kijk op hebben en zal je juist handelen.
Hoeveel mensen handelen niet volgens de impuls van het moment en natuurlijk stoten ze dan hun hoofd. Ze veranderen vervolgens van richting, maar omdat ze weer niet nagedacht hebben, stoten ze zich opnieuw. Dit is de reden waarom het hoofd van de mensen bedekt is met blauwe plekken, met butsen en builen... Het wordt tijd dat ze het advies van de wijzen, die hen vertellen: “Keer in jezelf, bezin, mediteer...”, ernstig nemen. Zo zullen ze erin lukken de spirituele top te bereiken, vanwaar ze de veelvuldige aspecten van de werkelijkheid kunnen vatten om beter te kunnen werken en zich te manifesteren. (Aï
vanhov)


Auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. (Carl Gustav Jung)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves. (Als we alle dingen zouden doen waartoe we in staat zijn, zouden we letterlijk versteld staan over onszelf) (Thomas Edison)

 
What you are will show in what you do. (Wat je bent zal zich laten zien in wat je doet.) (Thomas Edison)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. (Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf.) (Thomas Edison)
 
A 'genius' is often merely a talented person who has done all of his or her homework. (Een 'genie' is vaak alleen maar een getalenteerd persoon die al zijn of haar huiswerk heeft gedaan.) (Thomas Edison)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Just because something doesn't do what you planned it to do doesn't mean it's useless. (Enkel omdat iets niet doet wat je dacht dat het zou doen, betekent niet dat het nutteloos is.) (Thomas Edison)
 
There are no rules here. We're trying to accomplish something. (Er zijn hier geen regels. We proberen iets voor elkaar te krijgen.) (Thomas Edison) 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
The best thinking has been done in solitude. The worst has been done in turmoil. (Het beste denken vond plaats in eenzaamheid. Het slechtste denken vond plaats in drukte.) (Thomas Edison)
 
I know this world is ruled by infinite intelligence. Everything that surrounds us - everything that exists - proves that there are infinite laws behind it. There can be no denying this fact. It is mathematical in its precision. (Ik weet dat deze wereld geregeerd wordt door oneindige intelligentie. Alles waardoor we zijn omringd – alles dat bestaat – bewijst dat er oneindige wetten achter schuil gaan. Dit feit kan niet worden ontkend. Het wordt gekenmerkt door een mathematische precisie.) (Thomas Edison)

(Klik op het beeld)

 
I am proud of the fact that I never invented weapons to kill. (Ik ben trots op het feit dat ik nooit wapens heb uitgevonden die kunnen doden.) (Thomas Edison)
 
Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages. (Geweldloosheid leidt tot de hoogste ethiek, dat het doel is van alle evolutie. Als we niet stoppen met het beschadigen van alle andere levende wezens, zijn we nog steeds wilden.) (Thomas Edison)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)

 
Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration. (Genie is één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie.) (Thomas Edison)
 
I find out what the world needs, then I proceed to invent. (Ik zoek uit waar de wereld behoefte aan heeft, dan ga ik aan de slag om het uit te vinden.) (Thomas Edison)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

I never did a day's work in my life. It was all fun. (Ik heb in mijn leven geen dag gewerkt. Het was allemaal plezier.) (Thomas Edison)
 
We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles. (We gaan de electriciteit zo goedkoop maken dat alleen rijke mensen kaarsen ous allons rendre l’électricité si bon marché que seuls les riches pourront se payer le luxe d’utiliser des bougies.) (Thomas Edison)
 


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Your worth consists in what you are and not in what you have. (Je waarde wordt bepaald door wie je bent en niet door wat je hebt) (Thomas Edison) 
 

To invent, you need a good imagination and a pile of junk. (Om uit te vinden, heb je verbeelding en een hele boel rommel nodig.) (Thomas Edison)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


I make more mistakes than anyone else I know, and sooner or later, I patent most of them. (Ik maak meer fouten dan ieder ander die ik ken, en vroeg of laat, patenteer ik de meeste.) (Thomas Edison)

(klik op het beeld)

 
Those who look for the bad in people will surely find it. (Abraham Lincoln)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce. (Pablo Neruda)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Aiutiamoli a fare da soli. (Maria Montessori)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
To have a great idea, have a lot of them. (Om een goed idee te hebben, moet je er veel hebben.) (Thomas Edison)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

 
A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. (Clarice Lispector)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
There's a way to do it better. Find it ! (Er is een manier om het beter te doen. Vind het !) (Thomas Edison)

 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident. They came by work. (Ik heb nooit iets toevallig gedaan, en geen enkele uitvinding van mij zijn het resultaat van toeval, zij kwamen als gevolg van werk.) (Thomas Edison)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non nobis solum nati sumus. (Marcus Tullius Cicero)

Met vriendelijke groeten.


 


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.