vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ruim je ruzies op. (Bond Zonder Naam) 
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Met de gedachte bezitten we een heel effectief middel om te handelen. Ze is echt wel meer dan een simpel vermogen met kennis, inzicht en reflectie als doel; ze is de toverstaf, het instrument van de almacht.
Om de kracht van de gedachte te ervaren, moet je eerst de wanklanken van de instincten en passies binnen in jou tot zwijgen brengen, en jezelf bevrijden van alle banale, triviale beslommeringen die haar belemmeren. Als je daar eenmaal in geslaagd bent en je je gedachte goed onder controle kan houden, kan je haar leiden in de richting die je verkiest, om ze aan haar werk te laten beginnen: het regelen, ordenen en harmoniseren van de elementen en stromingen in en rond jou. Je concentreert je op een beeld, op een project, en het is je gedachte die materialen zal zoeken en alles organiseren voor de realisatie ervan. (Aïvanhov)

 

Cynical realism is the intelligent man's best excuse for doing nothing in an intolerable situation. (Cynisch realisme is het beste excuus van de intelligente man om niets te doen in een ondraaglijke toestand.) (Aldous Huxley)
 
The secret of genius is to carry the spirit of the child into old age, which means never losing your enthusiasm. (Het geheim van genie is om de geest van het kind ook op oude leeftijd nog mee te dragen, wat betekent dat je nooit je enthousiasme verliest.) (Aldous Huxley)


The question of the next generation will not be one of how to liberate the masses, but rather, how to make them love their servitude. (De vraag van de volgende generatie zal niet zijn hoe de massa's te bevrijden, maar veeleer hoe zij van hun slavernij kunnen gaan houden.) (Aldous Huxley)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Quand j’étais jeune, j’étais très con. Je suis resté très jeune. (Jean-Claude Van Damme)

DE AFDRUK DIE IEDER VAN ONZE DADEN IN ONS ACHTERLAAT 

In de natuur heeft ieder ding zijn etherisch dubbel. Om het even wat een mens doet, hij doet het in tweevoud. Het origineel van de handeling gaat weg, maar laat in hem wel een merkteken achter, zoals een stempel of een handtekening. Als hij iets goeds heeft gedaan, gaat dat goede weg, maar in hem, op etherisch vlak, laat het een spoor van dezelfde aard achter, dat hem ondersteunt en versterkt. Als hij iets slechts heeft gedaan, gaat dat slechte ook weg, maar het laat een dubbel van precies dezelfde aard achter, dat hem geleidelijk zal aanvreten en doen wegkwijnen.
Kijk wat er bijvoorbeeld gebeurt wanneer een man een misdaad heeft begaan. Waarom wordt hij, zelfs jaren later, nog steeds achtervolgd door herinneringen, door beelden die steeds weer bij hem opkomen en hem niet met rust laten? Nochtans is dat verleden tijd en blijft er geen enkel zichtbaar spoor van die handelingen meer over, en hij zou het gerust al vergeten kunnen zijn. Maar nee, want het dubbel is gebleven, en dat is juist hetgeen deze obsessies, deze beelden teweegbrengt die hij maar niet kwijtraakt. Op dezelfde manier volgt al het goede, dat iemand doet, hem tot in de eeuwigheid.
(Aïvanhov)

 

Leben ist immer lebensgefährlich. (Erich Kästner)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
The lion will lay down with the lamb... but every morning they'll have to provide a new lamb. Maybe this world is another planet's hell. (De leeuw zal bij het lam gaan liggen ... maar elke ochtend zullen ze een nieuw lam moeten leveren. Misschien is deze wereld de hel van een andere planeet.) (Aldous Huxley)
 
Every good painter invents a new way of painting. (Iedere goede schilder verzint een nieuwe manier van schilderen.) (Aldous Huxley)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

There is no greater mistake than to suppose that a vicious life is a life of uninterrupted pleasure. (Geen grotere vergissing dan de veronderstelling dat een leven vol ondeugd een leven van onafgebroken plezier is.) (Aldous Huxley)
 
The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion of solitude. (Hoe krachtiger en origineler een geest, hoe meer het zal neigen naar de religie van eenzaamheid.) (Aldous Huxley)

That we are not much sicker and much madder than we are is due exclusively to that most blessed and blessing of all natural graces, sleep. (Dat we niet veel zieker en veel gekker zijn, is uitsluitend te danken aan de meest gezegenden en zegeningen van alle natuurlijke genaden, de slaap.)  (Aldous Huxley)
 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
All that happens means something; nothing you do is ever insignificant. (Alles wat gebeurt, betekent iets; niets wat je doet is ooit onbetekenend.) (Aldous Huxley)

 
That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history. (Dat mannen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste van alle lessen van de geschiedenis.) (Aldous Huxley)

The effectiveness of political and religious propaganda depends upon the methods employed, not upon the doctrines taught. These doctrines may be true or false, wholesome or pernicious it makes little or no difference. (De effectiviteit van politieke en religieuze propaganda hangt af van de gebruikte methoden, niet van de leerstellingen die worden onderwezen. Deze doctrines kunnen waar of onwaar zijn, gezond of schadelijk, het maakt weinig of geen verschil.) (Aldous Huxley)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)The pleasures of ignorance are as great in their way, as the pleasures of knowledge. (De genoegens van onwetendheid zijn op hun manier net zo groot als de genoegens van kennis.) (Aldous Huxley)
 

To his dog, every man is Napoleon; hence the constant popularity of dogs. (Door zijn hond, is een ieder Napoleon; vandaar de voortdurende populariteit van honden.) (Aldous Huxley)

(Klik op het beeld)

 
There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self. (Er is slechts één hoek van het universum dat je kunt verbeteren, en dat is je zelf.) (Aldous Huxley)
 
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness. (Geluk is een harde meester, in het bijzonder het geluk van andere mensen.) (Aldous Huxley)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)

 
If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasures of illusion. (Als de meesten van ons onwetend blijven over zichzelf, is dat omdat zelfkennis pijnlijk is en we de voorkeur geven aan de genoegens van illusie.) (Aldous Huxley)
 
If you don't gamble, you'll never win. (Als je niet gokt, zul je nooit winnen.) (Aldous Huxley)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

The third petition of the Lord's Prayer is repeated daily by millions who have not the slightest intention of letting anyone's will be done but their own. (De derde smeekbede van het Onze Vader, uw wil geschiede, wordt dagelijks herhaald door miljoenen die niet de minste bedoeling hebben om iemands wil te laten geschiede behalve hun eigen.) (Aldous Huxley)

Real progress is progress in charity, all other advances being secondary thereto. (Echte vooruitgang is vooruitgang in liefdadigheid, alle andere vorderingen zijn secundair daaraan.) (Aldous Huxley)
 

Most human beings have an almost infinite capacity for taking things for granted. (De meeste mensen hebben een bijna oneindige capaciteit om dingen vanzelfsprekend te vinden.) (Aldous Huxley)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Science has explained nothing; the more we know the more fantastic the world becomes and the profounder the surrounding darkness. (De wetenschap heeft niets uitgelegd; hoe meer we weten hoe fantastischer de wereld wordt en hoe dieper de omringende duisternis.) (Aldous Huxley)

Man approaches the unattainable truth through a succession of errors. (De mens benadert de onbereikbare waarheid door een opeenvolging van fouten.) (Aldous Huxley)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


The only thing is, people have to develop courage. (Maya Angelou)
 
My wish for you is that you continue. Continue to be who and how you are, to astonish a mean world with your acts of kindness. Continue to allow humor to lighten the burden of your tender heart. (Maya Angelou)

Every gain made by individuals or society is almost instantly taken for granted. (Elke winst die door individuen of de samenleving wordt geboekt, wordt vrijwel onmiddellijk als vanzelfsprekend beschouwd.) (Aldous Huxley)

(klik op het beeld)

 
People say nothing is impossible, but I do nothing every day. (Alan Alexander Milne)HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

 
Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésimos de cera. (Camilo José Cela)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Ciascuno di noi ogni tanto è cretino, imbecille, stupido o matto. Diciamo che la persona normale è quella che mescola in misura ragionevole tutte queste componenti, questi tipi ideali. (Umberto Eco)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
  
Life is short and information endless: nobody has time for everything. (Het leven is kort en informatie eindeloos: niemand heeft tijd voor alles.) (Aldous Huxley)
 
Look with complete innocence at the infinitely improbable thing before you. (Kijk met volledige onschuld naar het oneindig onwaarschijnlijke ding voor je.) (Aldous Huxley)

Thanks to words, we have been able to rise above the brutes; and thanks to words, we have often sunk to the level of the demons. (Dankzij woorden zijn we in staat geweest om boven de beesten uit te stijgen; en dankzij woorden zijn we vaak tot het niveau van de demonen gezonken.) (Aldous Huxley)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


O mal de quem apaga as estrelas é não se lembrar de que não é com candeias que se ilumina a vida. (Miguel Torga)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Never have so many been manipulated so much by so few.
(Nooit zijn er zo veel door zo weinigen gemanipuleerd.)
 
To see ourselves as others see us is a most salutary gift. (Onszelf te zien zoals anderen ons zien is een zeer heilzame gave.) (Aldous Huxley)

Almost all of us long for peace and freedom; but very few of us have much enthusiasm for the thoughts, feelings, and actions that make for peace and freedom. (Bijna iedereen verlangt naar vrede en vrijheid; maar weinigen onder ons hebben veel enthousiasme voor de gedachten, gevoelens en acties die zorgen voor vrede en vrijheid) (Aldous Huxley) 
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Civilization is sterilization. (Beschaving is sterilisatie.) (Aldous Huxley)
 
At their first appearance innovators have always been derided as fools and mad men. (Bij hun eerste optreden werden vernieuwers altijd bespot als dwazen en gekken) (Aldous Huxley) 
 
Most ignorance is vincible ignorance. We don't know because we don't want to know. (De meeste onwetendheid is bewuste onwetendheid. We weten het niet omdat we het niet willen weten.) (Aldous Huxley)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Saepe creat molles aspera spina rosas. (Publius Ovidius)
 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.