vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Al stormt het nog zo hard om me heen, in mijn hart blijft het altijd zomer. (Anne Nijman)

EEN GLOBALE CULTUUR OM HET EXTREMISME TE BESTRIJDEN
(Klik op het beeld)  Maajid Nawaaz (met Nederlandse ondertitels)


Menigeen houdt zich voor een mensenkenner omdat hij niemand vertrouwt. (Fliegende Blätter)
 
Vele dingen worden alleen gekocht omdat ze goedkoop of duur zijn. (Fliegende Blätter)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
De mens wordt bepaald door het feit dat hij bewustzijn heeft, maar dat bewustzijn komt slechts werkelijk tevoorschijn, wanneer de gevoeligheid voor begrippen als gemeenschap en universaliteit in hem wakker wordt. Dit vermogen stelt hem in staat om zo binnen te gaan in de ziel en het hart van anderen dat, wanneer hij hen doet lijden, hij zelf de pijn voelt, die hij hun aandoet. Hij begrijpt dat alles wat hij anderen aandoet, zowel het goede als het kwade, in feite zichzelf aandoet.
Ogenschijnlijk staat ieder mens op zichzelf, gescheiden van de anderen; maar de werkelijkheid is dat een deel van hem verbonden is met de gemeenschap en leeft in alle schepselen, in heel de kosmos. Is dit gemeenschapsbewustzijn in u ontwaakt, in uw relaties met anderen, dan voelt u dat uw gedachten, gevoelens, woorden en daden naar u terugkeren als een echo, omdat uw wezen zich heeft uitgestrekt in het gehele universum en een collectieve entiteit is geworden. En dat is nu juist wat broederschap betekent. (Aïvanhov)


Défiez-vous des sceptiques à outrance. Ils sont capables de juger bien sévèrement vos moindres actions. (Gustave Thibon)

(Klik op het beeld)Den Raum für Freiheit zu schaffen ist Aubgabe der Politik. Die Freiheit selbst zu verwircklichen, ist Sache aller und eines jeden. (Karl Theodor zu Guttenberg)

HET ORGANISME VERSTERKEN.

Als je erin slaagt de weerstand van het organisme te versterken, zal dit zo goed gewapend zijn dat de vijand, d.w.z. de ziekte, als zij met deze weerstand wordt geconfronteerd, de aftocht blaast. Het bewijs daarvan heeft men tijdens epidemieën waargenomen bij bepaalde personen, die zich rustig onder de zieken begaven zonder ooit besmet te worden. Terwijl anderen, die allerlei voorzorgen hadden genomen, door de ziekte werden getroffen. Hoe komt dat? Omdat bij de eersten de bodem voor de microben ongeschikt was om zich er te vestigen. Als een plaats goed beschermd is, blijft de vijand onmachtig.
Daarom is het zo belangrijk dat je, in plaats van je te concentreren op de ziekte, begint de gezondheid te bestuderen. Dat zijn de wetten die haar instandhouding verzekeren, en de factoren waarvan ze afhankelijk is (ademhaling, voeding, gedrag). Dit zou aan eenieder moeten worden onderwezen. Dáár begint de ware geneeskunde.
(Aïvanhov) 

De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen. (Fliegende Blätter)
 
Bescheidenheid is alleen dan een deugd, wanneer men er geen deugd van maakt. (Fliegende Blätter)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Bescheidenheid is alleen bij hem een deugd, die niet bescheiden moet zijn. (Fliegende Blätter)
 
Tot in in zijn hoogste ouderdom neemt men afscheid van zijn jeugd. (Fliegende Blätter)
 
Menigeen wil als een vorst bediend worden en als een werkman betalen. (Fliegende Blätter) 


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
De wijze denkt vaak het zelfde als de zot, alleen is hij zo verstandig het vóór zich te houden. (Fliegende Blätter)
 
Hebt ge voorspoed, dan zoekt men uit uw gebreken deugden te maken, bij tegenspoed uit uw deugden gebreken. (Fliegende Blätter)


AGENDA
Op donderdag 8 juni van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei  (voorbij)- 1 juni (voorbij) - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE - JUNI - JULI

(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

 
Menigeen verbeeldt zich een dierenvriend te zijn omdat hij een gevangen vogel onderhoudt. (Fliegende Blätter)
 
Het ongeluk is vaak slechts de weg die het geluk inslaat om ons te bereiken. (Fliegende Blätter)
 
Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt. (Fliegende Blätter)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)  
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Edmund Burke)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Laat steeds uw licht schijnen doch zorg dat uw schaduw niet op een uwer superieuren valt. (Fliegende Blätter)
 
Om een weldoener te zijn heeft men een goed hart en een slecht geheugen nodig. (Fliegende Blätter)
 
Als men zegt “hij heeft smaak, hij heeft oordee”l, bedoelt men “hij heeft mijn smaak, hij heeft mijn oordeel.” (Fliegende Blätter)


(klik op het beeld)


Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa : el despertar. (Antonio Machado)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)Een genie kan de ganse mensheid helder, doch ook even gemakkelijk dom maken. (Fliegende Blätter)
 
Er zijn vragen, die men beter met zijn schouders dan met zijn tong beantwoordt. (Fliegende Blätter)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Laster is een gif, dat bij kleine dosis het sterkst werkt. (Fliegende Blätter)
 
Menigeen verbeeldt zich dat hij hoog staat, omdat hij op de anderen neerziet. (Fliegende Blätter)
 
Mensen die het meest over hun gebreken praten, zijn het meest overtuigd van hun voortreffelijkheid. (Fliegende Blätter)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti son simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori, nel mondo. (Alda Merini)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Wie zich zo dom weet te houden, dat de domme meent dat hij de verstandigste is, dat is de echte diplomaat. (Fliegende Blätter)
 
Wij worden oud, als de mensen zeggen dat we er jong uitzien. (Fliegende Blätter)
 
Dat is de ware held, die de harten zijner vijanden verovert. (Fliegende Blätter)
 
 
(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Apesar de tudo, a loucura não é assim uma coisa tão feia como muita gente julga. Há tantas loucas felizes! (Florbela Espanca)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Menigeen kan het u niet vergeven dat hij zich tegenover u heeft misdragen. (Fliegende Blätter)
 
Wie over de gebreken van anderen zwijgt, kent zichzelve. (Fliegende Blätter)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Het geluk is weliswaar dikwijls met de dommen, maar om gelukkig te zijn, daar heeft men verstand voor nodig. (Fliegende Blätter)


Laat de doden met rust - zefs als ze nog in leven zijn. (Fliegende Blätter)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Bono malum superate.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170602 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.