vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De minst dure manier om gelukkig te zijn bestaat erin geen vergelijkingen te maken. (Karel Boullart)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Het komt voor, dat men van bepaalde bijzonder onaangename mensen zegt: 'O! Wat een gifkikker!' ofwel 'ik mijd hem als de pest.' Terwijl je bij andere mensen daarentegen vrijer gaat ademen, zodra je ze in het oog krijgt. De waarheid is, dat de mensen echte farmaceutische laboratoria zijn en deze bevatten net zo goed giftige producten als medicijnen.
Degene waar u van houdt, bijvoorbeeld, is voor u een laboratorium dat de meest heilzame substanties bevat. Zodra hij verschijnt, staat u op, met schitterende ogen en voelt u zich hersteld, ook al was u ziek of uitgeput. Inderdaad, de emanaties van mensen kunnen zowel genezende elementen als vergif in zich dragen. De wetenschap heeft zich nooit over deze kwestie gebogen en toch is dit een realiteit. Sommige artsen werken, louter door hun aanwezigheid, zo weldadig op hun zieken dat zij hun, enkel door hun hand vast te houden, bijna hun gezondheid teruggeven: er gaan echt genezende deeltjes van hen uit. In die zin kunnen wij allen genezers zijn voor elkaar. (Aïvanhov)


Freedom is not something that anybody can be given. Freedom is something people take, and people are as free as they want to be. (Vrijheid is niet iets dat iemand kan worden gegeven. Vrijheid is iets wat mensen nemen, en mensen zijn zo vrij als ze willen zijn.) (James Baldwin)
 
Trust life, and it will teach you, in joy and sorrow, all you need to know. (Vertrouw het leven, en het zal je, in vreugde en verdriet, alles leren wat je moet weten) (James Baldwin)

I am certainly convinced that it is one of the greatest impulses of mankind to arrive at something higher than a natural state. (Ik ben er zeker van overtuigd dat het een van de grootste impulsen van de mensheid is om tot iets hoger dan een natuurlijke staat te komen.) (James Baldwin)


JAMES BALDWIN
(Klik op het beeld) 

 
Be careful what you set your heart upon - for it will surely be yours. (Wees voorzichtig met waar je je hart op richt - want het zal zeker de jouwe zijn.) (James Baldwin)
 
Anyone who has ever struggled with poverty knows how extremely expensive it is to be poor. (Iedereen die ooit heeft geworsteld met de armoede weet hoe ontzettend duur het is om arm te zijn) (James Baldwin)

It demands great spiritual resilience not to hate the hater whose foot is on your neck, and an even greater miracle of perception and charity not to teach your child to hate. (Het vereist grote spirituele veerkracht om degene die een voet in je nek plaatst niet te haten, en een nog groter wonder van waarneming en liefdadigheid om je kind niet te leren haten.) (James Baldwin) 

 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
La pensée paresseuse aime les étiquettes. (Boris Cyrulnik)

WOEDE
Wanneer je woede in je voelt opkomen, moet je proberen er een positieve draai aan te geven door ze onmiddellijk aan het werk te zetten: de toestroom van energieën die ze produceert, kan altijd worden gebruikt voor een fysieke of mentale activiteit. Het is niet moeilijk iets te vinden om thuis of elders te doen, want er zijn zo veel klusjes die men geneigd is te verwaarlozen! Je kunt profiteren van die energie die door de woede wordt opgewekt, om je huis schoon te maken of op te ruimen, de tuin te wieden, enz., ouders te helpen, een vriend of iemand anders die dat nodig heeft.
Woede is een kracht in ons die we niet meteen dienen te ontkennen of te onderdrukken, dat is niet mogelijk. Ze moet worden gebruikt, zodat het een kracht wordt die ons ten dienste staat, anders is het de woede die over ons zal heersen. Het hangt altijd van ons af, of we zwak of sterk zijn.
(Aïvanhov)
 
Denn um nicht sehr unglücklich zu werden, ist das sicherste Mittel, daß man nicht verlange, sehr glücklich zu sein. (Arthur Schopenhauer)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

Las cosas podían haber sucecido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. (Miguel Delibes)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Ask yourself wether you are happy, and you cease to be so. (John Stuart Mill)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Pessimists are the people who have no hope for themselves or for others. Pessimists are also people who think the human race is beneath their notice, that they're better than other human beings. (Pessimisten zijn de mensen die geen hoop hebben voor zichzelf of voor anderen. Pessimisten zijn ook mensen die denken dat de mensheid beneden hen staat, dat zij beter zijn dan andere menselijke wezens.) (James Baldwin)
 
The future is like Heaven, everyone exalts it, but no one wants to go there now. (De toekomst is als de hemel. Iedereen verheerlijkt het, maar niemand wil er nu gaan.) (James Baldwin)
 
I am aware that no man is a villain in his own eyes. (Ik ben me ervan bewust dat niemand een schurk is in zijn eigen ogen.) (James Baldwin) 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)If the word integration means anything, this is what it means that we, with love, shall force our brothers to see themselves as they are, to cease fleeing from reality and begin to change it. (Als het woord integratie iets betekent, is dit wat het betekent dat wij, met liefde, onze broeders zullen dwingen zichzelf te zien zoals ze zijn, en op te houden met vluchten voor de realiteit en een begin te maken met verandering) (James Baldwin)
 
If all you want to do is make money, the very last thing you need is imagination. (Als je alleen maar geld wilt verdienen, is het laatste wat je nodig hebt verbeeldingskracht.) (James Baldwin)
 
You don't realize that you're intelligent until it gets you into trouble. (Je realiseert je niet dat je intelligent bent totdat je in de problemen komt.) (James Baldwin)
Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them.


(Klik op het beeld)
 
If you really want to know something about solitude, become famous. (Als je echt iets over eenzaamheid wilt weten, word dan beroemd.) (James Baldwin) 
 
The most dangerous creation of any society is the man who has nothing to lose. (De gevaarlijkste creatie van elke samenleving is de man die niets te verliezen heeft.) (James Baldwin)
 
Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind. (Liefde noch angst maken iemand blind: onverschilligheid maakt iemand blind.) (James Baldwin)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
The questions which one asks oneself begin, at least, to illuminate the world, and become one's key to the experience of others. (De vragen die men zichzelf stelt, beginnen ten minste de wereld te verlichten en worden de sleutel tot de ervaring van andere.) (James Baldwin)
 
The world is before you and you need not take it or leave it as it was when you came in. (De wereld staat voor je open en je hoeft hem niet te nemen of te laten zoals hij was toen je binnenkwam.) (James Baldwin)
 
But the relationship of morality and power is a very subtle one. Because ultimately power without morality is no longer power. (Maar de relatie tussen moraal en macht is heel subtiel. Omdat uiteindelijk macht zonder moraliteit niet langer macht is.) (James Baldwin)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

The great force of history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we do. (De grote kracht van de geschiedenis komt door het feit dat we het in ons dragen, er op vele manieren onbewust door worden beheerst en de geschiedenis letterlijk aanwezig is in alles wat we doen.) (James Baldwin)
 
The young think that failure is the Siberian end of the line, banishment from all the living, and tend to do what I then did - which was to hide. (De jongeren denken dat falen het Siberische einde van de lijn is, verbanning van alle levenden, en hebben de neiging om te doen wat ik toen deed - mij verbergen) (James Baldwin)
 

People who believe that they are strong-willed and the masters of their destiny can only continue to believe this by becoming specialists in self-deception. (Mensen die geloven dat ze een sterke wil hebben en de meesters van hun lot, kunnen dit alleen maar blijven geloven door specialisten in zelfbedrog te worden.) (James Baldwin)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


A society must assume that it is stable, but the artist must know, and he must let us know, that there is nothing stable under heaven. (Een samenleving moet aannemen dat het stabiel is, maar de kunstenaar moet weten, en hij moet ons laten weten, dat er niets stabiel is onder de hemel.) (James Baldwin)
 
Any real change implies the breakup of the world as one has always known it, the loss of all that gave one an identity, the end of safety. (Elke echte verandering impliceert het uiteenvallen van de wereld zoals je altijd al geweten hebt, het verlies van alles wat je identiteit gaf, het einde van de veiligheid.) (James Baldwin)
 

People who shut their eyes to reality simply invite their own destruction. (Mensen die hun ogen voor de realiteit sluiten, nodigen eenvoudig hun eigen vernietiging uit.) (James Baldwin) 


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


There is a fearful splendor in absolute desolation. (Er is een vreselijke pracht in absolute verlatenheid.) (James Baldwin)
 
There are few things under heaven more unnerving than the silent, accumulating contempt and hatred of a people. (Er zijn maar weinig dingen onder de hemel die meer verontrustend zijn dan de stille, zich opstapelende minachting en haat voor een volk.) (James Baldwin)
 

People can cry much easier than they can change. (Mensen kunnen veel makkelijker huilen dan veranderen.) (James Baldwin)

(klik op het beeld)

 

Non sempre le nuvole offuscano il cielo : a volte lo illuminano. (Elsa Morante)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. (George Santayana)
 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Castigat ridendo mores. (Jean de Santeul)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
There are so many ways of being despicable it quite makes one’s head spin. But the way to be really despicable is to be contemptuous of other people’s pain. (Er zijn zoveel manieren om verachtelijk te zijn dat je er dol van wordt. Maar de manier om echt verachtelijk te zijn is om minachting te hebben voor de pijn van andere mensen.) (James Baldwin)
 

No people come into possession of a culture without having paid a heavy price for it. (Geen volk komt in het bezit van een cultuur zonder er een hoge prijs voor te betalen.) (James Baldwin)
 
No man is a devil in his own mind. (Niemand is een duivel in zijn eigen gedachten.) (James Baldwin)

(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Hatred, which could destroy so much, never failed to destroy the man who hated, and this was an immutable law. (Haat, die zo veel kon vernietigen, faalde nooit om de man te vernietigen die haatte, en dit was een onveranderlijke wet.) (James Baldwin)

 
Recognizing a problem doesn't always bring a solution, but until we recognize that problem, there can be no solution. (Het herkennen van een probleem biedt niet altijd een oplossing, maar totdat we dat probleem herkennen, kan er geen oplossing gevonden worden) (James Baldwin)
 
In order to have a conversation with someone you must reveal yourself. (Om een gesprek met iemand te hebben, moet je jezelf bekendmaken. ) (James Baldwin)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
The interior life is a real life, and the intangible dreams of people have a tangible effect on the world. (Het innerlijke leven is een echt leven en de ongrijpbare dromen van mensen hebben een tastbaar effect op de wereld.) (James Baldwin)
 
It is very nearly impossible... to become an educated person in a country so distrustful of the independent mind. (Het is bijna onmogelijk ... om een ontwikkeld persoon te worden in een land dat zo wantrouwend staat tegenover de onafhankelijke geest.) (James Baldwin) 
 
The moment we break faith with one another, the sea engulfs us and the light goes out. (Op het moment dat we het geloof in elkaar verbreken, overspoelt de zee ons en gaat het licht uit.) (James Baldwin)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non est ad astra mollis e terris via.
 

Met vriendelijke groeten.


 


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.