vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het allermoeilijkste dat te leren valt is een zacht en lieflijk oordeel, gevoed met bewustzijn van eigen zwakheid en met teder begrijpen van anderer falen. (Suze Groshans)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Waarom voel je je zo vaak arm en berooid? Omdat je gewend bent naar beneden te kijken, dat wil zeggen alles te zien wat aanleiding geeft tot zorgen, onrust en verdriet. Je vergeet naar boven te kijken, waar zich het licht en de schoonheid bevinden, alles wat een geestdrift kan geven aan je ziel en haar de middelen doen ontdekken om je moeilijkheden te boven te komen. Zorgen en moeilijkheden zullen er altijd zijn, wat je ook doet; het heeft geen zin ertegen te vechten, je zult er zelf onder verpletterd worden. Maar wat moet je dan doen? Precies datgene wat je ook tegen slecht weer of tegen insecten doet: je voorzorgen nemen. Tegen de regen neem je een paraplu; tegen de kou doe je warme kleren aan; tegen de muggen plaats je een muskietennet of je gebruikt een product om ze op afstand te houden. Welnu, tegen moeilijkheden is er geen andere oplossing dan naar boven te kijken om licht en kracht te ontvangen. En je blik naar boven richten is je ook leren verheugen over wat je tot dan toe veronachtzaamd hebt. Probeer iedere dag iets te ontdekken dat je deugd doet of je in verrukking brengt – dat kan een ontmoeting zijn, een gebeurtenis, een voorwerp, een gedachte – plaats het in je hart, in je verstand, in je geheugen, en zeg dank dat je dit op je weg hebt gevonden. Aïvanhov)

Er zijn meer mensen die het kleine in het grote zien, dan het grote in het kleine. (Peter Sirius)


Wie alles ernstig neemt, neemt de ernst niet ernstig. (Peter Sirius)

Waar de klok van de laster luidt, is spoedig een gelovige gemeente bijeen. (Peter Sirius)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.


Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Il faut comprendre que le pessimisme ou l’optimisme n’ont rien à voir avec la réalité. Ils sont fonction de la représentation que l’on se fait du réel. (Boris Cyrulnik)

 

IN HET LICHT LEVEN
Bedenk bij het maken van toekomstplannen dat je elke dag, elk uur, zelfs elke seconde die toekomst bepaalt. Heb je een goede gedachte, een goed gevoel: dan sla je meteen de richting van het licht in. Maar enkele minuten later, naar aanleiding van een persoon of een voorval, komt een egoïstische, onrechtvaardige gedachte in je op, of een gevoel van woede, een drang tot vergelding: de richting verandert en je vervalt in duisternis. Concreet zie je op het fysieke vlak niet meteen verandering – deze gedachten en gevoelens hebben immers niet voldoende tijd gehad om zich te materialiseren, maar op subtiel vlak is er iets veranderd, de richting is gewijzigd.
Wanneer een wisselwachter een hendel overhaalt, verandert de trein van spoor. Welnu, dat doet ook de mens, soms wel honderd of duizend keer per dag: nu eens in de goede, dan weer in de slechte richting. Aangezien alles geregistreerd wordt, worden ook al deze veranderingen geregistreerd, als ze niets definitiefs veroorzaken op het fysieke vlak, is het omdat ze elkaar neutraliseren. Beslis je om een ganse dag enkel in het licht te leven? Zorg dan dat je besluit vaststaat en geef blijk van vastberadenheid.
(Aïvanhov)

 
Kein Mensch muss müssen. (Gotthold Ephraim Lessing)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Vele mensen hebben het zo ver in het huichelen gebracht dat men hun er zelfs geen verwijt meer over maken kan ; het is hun ware natuur geworden - zij zouden huichelen, wanneer zij niet huichelden. (Peter Sirius)

Bijna alle mensen hebben een goed geheugen voor de weldaden die zij bewijzen. (Peter Sirius)


De fouten van grote geesten vertonen zich het duidelijkst bij hun navolgers. (Peter Sirius)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Men kan een kleine mond, en toch een grote bek hebben. (Peter Sirius)

De hoogste graad der waardering van iemands deugden bestaat hierin, dat men zijn gebreken begrijpt. (Peter Sirius)


Als een groot man ijdel is, dan is hij het gewoonlijk op datgene, waarin anderen zijn zwakheid zien. (Peter Sirius)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Ouderdom beschut niet tegen dwaasheid, jeugd niet tegen voorbarige wijsheid. (Peter Sirius)

Niets maakt zo oud, als de ijver, jong te schijnen. (Peter Sirius)


Menigeen gaf zijn waardigheid prijs om een waardigheid te krijgen. (Peter Sirius)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven. (Peter Sirius)

Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid. (Peter Sirius)


ONDERWIJS EN MINDFULNESS
(Klik op het beeld)

Veel, wat iedereen al lang weet, wordt eerst dan een schandaal, als iedereen het zegt. (Peter Sirius)

Veel mensen herkennen wij later niet meer - zozeer zijn wij veranderd. (Peter Sirius)


Men geeft anderen het liefst die raadgevingen, welke men zelf eenmaal niet opgevolgd heeft. (Peter Sirius)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Wie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht gestreefd. (Peter Sirius)

Alleen hij voedt zijn kinderen goed op, die daarbij merkt, dat zij in menig opzicht hem opvoeden. (Peter Sirius)


Menigeen leeft rustiger in de schaduw van zijn gebreken dan een ander in de zon van zijn deugden. (Peter Sirius)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


De grootste levensleugen van velen is, dat zij zich verbeelden te leven. (Peter Sirius)

De humor ziet het diepst in de ernst des levens. (Peter Sirius)


Liefde maakt blind, eigenliefde het meest. (Peter Sirius)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

De wereldbeschouwing van een mens is de spiegel van zijn karakter. (Peter Sirius)

Er zijn mensen, die schrikken, als zij een gedachte krijgen. (Peter Sirius)


In een gloeiend hart moet men niet altijd de thermometer van het verstand steken. (Peter Sirius)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Er zijn zwakheden, waartoe alleen de sterke in staat is.(Peter Sirius)

Grootdoen kan slechts de kleine. (Peter Sirius)


Waarlijk groot is slechts hij, die een grotere naast zich kan dulden. (Peter Sirius)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Menigeen is alleen maar pessimist geworden, doordat hij zijn ervaringen eerder aan alle mogelijke andere dingen toeschreef dan aan zichzelf. (Peter Sirius)

Menigeen voelt zich slechts daarom overal achteruitgezet, omdat hij overal de eerste wil zijn. (Peter Sirius)

Mensen zonder oordeel trachten dit gebrek vaak te verbergen door alles te veroordelen. (Peter Sirius)

(klik op het beeld)


Every day that we allow ourselves to take things for granted, every day that we allow some little physical infirmity or worldly worry to come between us and our obstinate, indignant, defiant exultation, we are weakening our genius for life. (John Cowper Powys)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. (Isabel Allende)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Siccome une giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. (Leonardo da Vinci)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Er zijn mensen, die niets ter wereld lief hebben dan hun antipathieën. (Peter Sirius)

Geen vrienden heeft alleen hij, die geen vriend kan zijn.(Peter Sirius)

Het geweten is een klok, die bij de meeste mensen altijd achterloopt. (Peter Sirius)(Klik op het beeld) Past newsletters

Ninguém sabe o que é a morte, mas não faz muita diferença porque também nunca sabemos o que é a vida. (António Lobo Antunes)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 

Geen waarheid, die niet een dwaling, geen dwaling die niet een waarheid verwekte. (Peter Sirius)

Uit de vooroordelen van een mens kan men het snelst een oordeel over hem vormen. (Peter Sirius)

Het ongeluk van vele mensen bestaat daarin, dat zij nimmer het ongeluk hebben leren kennen. (Peter Sirius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Geen waarheid, die niet een dwaling, geen dwaling die niet een waarheid verwekte. (Peter Sirius)

Uit de vooroordelen van een mens kan men het snelst een oordeel over hem vormen. (Peter Sirius)

Het ongeluk van vele mensen bestaat daarin, dat zij nimmer het ongeluk hebben leren kennen. (Peter Sirius)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Forsan et haec olim meminisse iuvabit.  (Publius Vergilius)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.