vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen geven en op alles waaraan wij hechten voor ons zelf, voor elkaar en voor een toekomst waarin wij kunnen geloven… Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijk dialoog. Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Dat is de basis van wederzijds respect. (Koningin Beatrix)
 

ZALIG KERSTFEEST!

(Klik op het beeld)


Friendship redoubleth joys, and cutteth griefs in halves. (Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.) (Francis Bacon)  

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. (Om het licht zo helder te doen schijnen, moet de duisternis aanwezig zijn.) (Francis Bacon)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.


Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
There is no great concurrence between learning and wisdom.(Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid.) (Francis Bacon)
 
A man that studieth revenge keeps his own wounds green. (Die zint op wraak houdt zijn eigen wonden open.) (Francis Bacon)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Lente, zomer, herfst, winter ... ieder seizoen vertoont overeenkomsten met de gebeurtenissen in onze psyche en de winter staat symbool voor moeilijke omstandigheden in het leven. Tijdens de winter trekken alle krachten van de plantenwereld zich terug in hun wortels, waar ze belangrijke werkzaamheden aanvatten. De wortels van de boom komen overeen met het onderbewustzijn in ons. Gedurende de winter, dat wil zeggen tijdens moeilijkheden, lijden of eenzaamheid is het in ons onderbewustzijn dat de energieën zich terugtrekken. Maar ze blijven niet werkloos.
Leven tijdens de winter is zeker moeilijk, maar in de winter bereidt ook de lente zich voor: weldra zal alles weer opnieuw groen worden en in bloesem staan. Het volstaat dus om geduldig te zijn en te wachten tot de stromen terug naar het bewustzijn en het bovenbewustzijn opstijgen. Maar om dit proces te vergemakkelijken, moet je bepaalde wetten kennen. Tijdens deze periode van kou, hoef je niet te klagen, noch opstandig of ontmoedigd te worden, maar alleen het vuur in jezelf aan te steken en het aan te blazen om je hart en dat van alle mensen te verwarmen. (Aïvanhov)


Je veux bien encore, malgré mon extrême lassitude, malgré mon écoeurement de tout ce qui se passe en ce moment, malgré mille déceptions de toutes sortes, je veux bien vous dire un conte de Noël. (Alphonse Allais) 


FRANCIS BACON 
(Klik op het beeld)

 
Weihnachten für Weihnachten singen wir von Frieden und Freude auf Erden. Um dann die restliche Zeit des Jahres zu verstummen ? (Helga Schäferling) 
 
ADEMEN

Voor degene die het kan gepaard doen gaan met een werk van de gedachte, onthult de ademhaling grote mysteries. Ziehier een oefening die je in deze zin kan doen. Adem de lucht in en stel je daarbij voor dat alle stromen uit de ruimte in jou samenkomen, naar je ego dat als een onzichtbaar punt is, het middelpunt van een oneindige cirkel. Daarna adem je weer uit, en stel je daarbij voor dat je je uitstrekt tot aan de omtrek van die oneindige cirkel, tot aan de buitengrenzen van het heelal. En zo opnieuw: je trekt je samen bij het inademen en je strekt je weer uit bij het uitademen ... Zo ontdek je die beweging van eb en vloed die de sleutel is tot alle ritmes van het universum. Doordat je probeert om je innerlijk helemaal bewust te worden van dat ritme, ga je binnen in de kosmische harmonie en gebeurt er een uitwisseling tussen jou en het heelal, want terwijl je inademt, ontvang je elementen vanuit de ruimte en bij het uitademen stuur je iets vanuit je hart en je ziel terug.
De dag waarop je de ademhaling in haar spirituele betekenis zal begrijpen, zal je je leven willen wijden aan het inademen van het ... licht, om dat licht vervolgens naar alle schepselen te sturen.
(Aïvanhov)

 
Old wood best to burn, old wine to drink, old friends to trust, and old authors to read. (Het is het beste om oud hout te verbranden, oude wijn te drinken, oude vrienden te vertrouwen, en oude auteurs te lezen.) (Francis Bacon)
 
In taking revenge, a man is but even with his enemy; but in passing it over, he is superior. (In het nemen van wraak, is een mens gelijk met zijn vijand; maar in het voorbijgaan, is hij superieur.) (Francis Bacon)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

A prudent question is one half of wisdom. (Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.) (Francis Bacon)
 
Nothing doch more hurt in a state than that cunning men pass for wise. (Niets doet meer kwaad in een staat dan dat men list voor wijsheid houdt.) (Francis Bacon)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Atheism is rather in the lip than in the heart of man. (Atheïsme is meer in de lip dan in het hart van de mens.) (Francis Bacon)

Science is but an image of the truth.
(Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid.) (Francis Bacon)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Money is like muck, not good except it is be spread. (Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid.) (Francis Bacon)
 
Silence is the sleep that nourishes wisdom. (De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.) (Francis Bacon)ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)They are ill discoverers that think there is no land, when they can see nothing but sea. (Het zijn slechte ontdekkers die denken dat er geen land is, als zij niets dan zee zien.) (Francis Bacon) 
 
He that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator. (Hij die geen nieuwe oplossingen wil toepassen moet nieuwe kwaden verwachten; want de tijd is de grootste vernieuwer.) (Francis Bacon)  


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Prosperity is not without many fears and distastes; adversity not without many comforts and hopes. (Welvaart is niet zonder vrees en ongemakken; armoede niet zonder comfort en hoop.) (Francis Bacon) 
 
He of whom many are afraid ought to fear many. (Hij voor wie velen bang zijn zou voor velen bang moeten zijn.) (Francis Bacon)
 


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


If a man be gracious and courteous to strangers, it shows he is a citizen of the world. (Wanneer een mens vrijgeving en hoffelijk is voor vreemdelingen, laat dit zien dat hij een wereldburger is.) (Francis Bacon)
 
The place of justice is a hallowed place. (De plaats van rechtvaardigheid is een gewijde plaats.) (Francis Bacon)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion. (Er is geen uitnemende schoonheid zonder iets vreemd in de proporties.) (Francis Bacon) 
 
God hangs the greatest weights upon the smallest wires. (God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden.)
(Francis Bacon)


 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
There is no comparison between that which is lost by not succeeding and that which is lost by not trying. (Er is geen gelijkenis tussen dat verloren door niet te slagen en dat verloren door niet te proberen.) (Francis Bacon)
 
A wise man will make more opportunities than he finds. (Een verstandig mens maakt meer gunstige gelegenheden dan hij vindt.) (Francis Bacon)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Write down the thoughts of the moment. Those that come unsought for are commonly the most valuable. (Schrijf de gedachten van het ogenblik op. Die gedachten die onverzocht komen zijn algemeen het waardevolst.) (Francis Bacon)
 
Anger makes dull men witty - but it keeps them poor. (Woede maakt saaie mensen geestig - maar het houdt hen arm.)
(Francis Bacon)

(klik op het beeld)


Christmas is a necessity. There has to be at least one day of the year to remind us that we’re here for something else besides ourselves. (Eric Sevareid)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

La Navidad es un prado en un cielo tan amplio que puede acomodar las flores sin fin y las estrellas infinitas. (Cristóbal Ruiz)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Fatti un regalo per Natale : perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. (Antonio Curnetta)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

The best part of beauty is that which no picture can express. (Het beste deel van schoonheid is dat wat geen beeld kan uitdrukken.) (Francis Bacon)
 
I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am. (Ik zal nooit een oude man zijn. Voor mij is ouderdom altijd 15 jaar ouder dan ik.) (Francis Bacon)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Natal não é só uma data religiosa, mas implica um ano espiritual. Para encontrarmos a paz preciosia, Natal deve ser um plano, não um ritual. (Lucas Ferreira)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
If the writing is honest it cannot be separated from the man who wrote it. (Tennessee Williams)

I am the opposite of a stage magician. He gives you illusion that has the appearance of truth. I give you truth in the pleasant disguise of illusion. (Tennessee Williams)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


All colours will agree in the dark. (In het donker zijn alle kleuren gelijk.) (Francis Bacon)
 
Who questions much, shall learn much, and retain much. (Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden.) (Francis Bacon)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  
 

Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. 

Ik wens jullie en jullie familieleden een zalig Kerstfeest


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171222 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.