vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Ik doe nooit uitspraken over persoonlijke emoties omdat ze anders niet meer persoonlijk zijn. (Louis Tobback)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken. (Aïvanhov)


Face aux grands périls, le salut est dans la grandeur. (Charles de Gaulle)
 
HET LEVEN ZOALS HET KOMT...

Je bent gewend het leven te nemen zoals het komt, zonder je af te vragen of de gebeurtenissen stoffen zijn die je kunt proberen voor te bereiden, zoals je het eten klaarmaakt voor je het kookt door er bepaalde ingrediënten aan toe te voegen: olie, azijn, zout, peper, enzovoort. Ook eet je vis niet zoals die wordt gevangen, noch groente zoals die op het land wordt afgesneden.
Koken is dus de kunst van het eetbaar en zelfs smakelijk maken van een verscheidenheid aan producten die anders onverteerbaar of niet te eten zouden zijn, als je niet de moeite nam ze schoon te maken, te koken en op smaak te brengen. En dat geldt ook voor het geluk. Geluk is het resultaat van een ware innerlijke kookkunst. De goede momenten van het leven dienen zich niet spontaan bij je aan, en je plukt ze niet zoals je een rijpe vrucht in het voorbijgaan van de boom plukt. Leer aan iedere situatie te werken, vooral aan de moeilijke, pijnlijke omstandigheden, en voeg er elementen van je geest en je ziel aan toe,
(Aïvanhov)

It is hard for the ape to believe he descended from man. (Het is moeilijk voor de aap te geloven dat hij afstamt van de mens.) (Henry Louis Mencken)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

The most costly of all follies is to believe passionately in the palpably not true. It is the chief occupation of mankind. (De kostbaarste aller dwaasheden is hartstochtelijk te geloven in wat duidelijk onwaar is. Het is de voornaamste bezigheid van de mens.) (Henry Louis Mencken)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  
 

There is always a well-known solution to every human problem - neat, plausible, and wrong. (Er is altijd een welbekende oplossing voor elk menselijk probleem - simpel, plausibel, en verkeerd.) (Henry Louis Mencken)

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.
(In iedere oorlog zijn er altijd tienmaal meer helden dan soldaten.) (Henry Louis Mencken)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
Persönlichkeit ist, was übrigbleibt, wenn man Ämter, Orden und Titel von einer Person abzieht. (Wolfgang Herbst)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


When a diplomat says yes, he means 'perhaps', when he says perhaps, he means 'no', when he says no, he is not a diplomat. (Wanneer een diplomaat ja zegt, bedoelt hij 'misschien'; wanneer hij misschien zegt, bedoelt hij 'nee', en als hij nee zegt, is hij geen diplomaat.) (Henry Louis Mencken)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


The one permanent emotion of the inferior man is fear - fear of the unknown, the complex, the inexplicable. What he wants above everything else is safety. (De ene permanente emotie van de inferieure man is angst - angst voor het onbekende, het complexe, het onverklaarbare. Wat hij wil boven alles is veiligheid.) (Henry Louis Mencken)

SPES FORUM 
(Klik op het beeld)


Most people want security in this world, not liberty. (De meeste mensen willen zekerheid in deze wereld, niet vrijheid.) (Henry Louis Mencken)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Say what you will about the ten commandments, you must always come back to the pleasant fact that there are only ten of them. (Je kunt zeggen wat je wilt over de tien geboden, maar je moet het aangename feit overdenken dat het er slechts tien zijn.) (Henry Louis Mencken)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Morality is the theory that every human act must be either right or wrong, and that 99 % of them are wrong. (Moraliteit is de theorie dat iedere menselijke handeling goed of fout is, en dat 99% van hen fout moet zijn.) (Henry Louis Mencken)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy. (Puritanisme: de kwellende vrees dat iemand, ergens, misschien gelukkig is.) (Henry Louis Mencken)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong. (Voor elk complex probleem is er een antwoord dat duidelijk is, eenvoudig en verkeerd.) (Henry Louis Mencken)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


The common argument that crime is caused by poverty is a kind of slander on the poor. (De algemene redenering dat misdaad veroorzaakt wordt door armoede, is een soort laster van de armen.) (Henry Louis Mencken)

(klik op het beeld)


Suspicion always haunts the guilty mind. (William Shakespeare)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Sólo en soledad se siente la sed de la verdad. (María Zambrano)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


E’ normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andaré avanti. (Paolo Borsellino)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

A newspaper is a device for making the ignorant more ignorant and the crazy crazier. (Een krant is een apparaat dat maakt dat de onwetende onwetender wordt en de gekke gekker.) (Henry Louis Mencken)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa que, alcançada, não nos torna sem ambição. (Carlos Drummond de Andrade)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

The chief value of money lies in the fact that we live in a world in which it is overestimated. (Geld ontleent zijn voornaamste waarde aan het feit dat men leeft in een wereld waarin het wordt overschat.) (Henry Louis Mencken)

A cynic is a man who, when he smells flowers, looks around for a coffin.
(Een cynicus is iemand die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.) (Henry Louis Mencken)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Conscience is the inner voice that warns us that someone might be looking. (Het geweten is de innerlijke stem die ons waarschuwt dat iemand zou kunnen kijken.) (Henry Louis Mencken)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Guttatim pelagi perfluit omnis acqua.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171124 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.