vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Zeker mag de droefenis zich niet ophopen in ons hart als het water van een troebele poel. (Vincent van Gogh)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Om bepaalde problemen te kunnen oplossen, is het vaak nuttig om ze even te vergeten door te proberen aan iets anders te denken. Je zult zeggen: "Maar wanneer je probeert om je problemen te vergeten, zal je nooit een oplossing vinden!" Maar juist daar vergis je je. Het is niet omdat je door je moeilijkheden geobsedeerd bent, dat je erin zal slagen om ze op te lossen en je ervan te ontdoen; integendeel, dit is vaak de beste methode om ze in stand te houden en je erdoor te laten verpletteren.
Probeer dus om je problemen even opzij te leggen; zoek omstandigheden die je in staat zullen stellen om een gans innerlijk werk te doen, om je door de gedachte te verheffen tot de wereld van het licht: zo zal je oplossingen vinden. Er wordt vaak gezegd dat de nacht raad brengt. Dat is zo, omdat je tijdens de slaap alles vergeet en er in het onderbewuste wordt gewerkt, waardoor je vervolgens helderder gaat zien. Zou je daarom niet af en toe bewust hetzelfde kunnen doen?
(Aïvanhov)

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter. (Ik kijk altijd naar de optimistische kant van het leven, maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat het leven een complexe kwestie is.) (Walt Disney)

All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles have strengthened me… You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.
(Al de tegenspoed die ik in mijn leven heb gehad, al mijn problemen en obstakels hebben mij versterkt ... Je kan het je niet inbeelden wanneer het gebeurt, maar een harde tegenslag kan voor je het allerbeste zijn.) (Walt Disney)


WHY AREN'T WE MORE COMPASSIONATE?
(Klik op het beeld) Daniel GolemanYou can design and create and build the most wonderful place in the world. But it takes people to make the dream a reality. (Je kunt ontwerpen en creëren en de meest prachtige plek in de wereld bouwen. Maar je hebt mensen nodig om de droom waar te maken) (Walt Disney)

I'd say it's been my biggest problem all my life... it's money. It takes a lot of money to make these dreams come true. (Volgens mij is geld mijn grootste probleem geweest in mijn hele leven. Het kost veel geld om deze dromen waar te maken.) (Walt Disney)


DE  BEHOEFTEN
Zolang de mensen zoveel belang hechten aan materiële bezittingen en aan het bemachtigen van sociale posities, zullen ze nooit ophouden met elkaar in conflict te komen. Want alles wat je op het fysieke vlak kunt verwerven is beperkt in hoeveelheid, en het is onmogelijk dat de hele wereld baadt in weelde. Maar dat betekent niet dat de hele wereld ongelukkig moet zijn, want geluk en weelde zijn niet hetzelfde.

Je hebt slechts heel weinig materiële goederen nodig om in je bestaan te voorzien en het geluk te vinden. Maar op voorwaarde dat je begrijpt dat je eraan moet werken om je behoeften te richten op de psychische wereld en verder, op de spirituele wereld, waar de mogelijkheden oneindig zijn. Daar kan iedereen zich voeden en zich laven, zoveel hij wenst, zonder dat hij hoeft te vrezen in conflict te komen met zijn buren, of te worden beroofd van zijn rijkdommen. (Aïvanhov)

Pour juger combien nous importunons en parlant de nous, il faut songer combien les autres nous importunent quand ils parlent d'eux. (Madame de Sévigné)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique. (Hoe meer je jezelf bent, hoe minder je als iedereen bent, dat maakt je uniek.) (Walt Disney)
 
LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. (Albert Einstein)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 

When you believe in a thing, believe in it all the way, implicitly and unquestionable. (Als je in iets gelooft, geloof het helemaal, impliciet en onbetwistbaar.) (Walt Disney)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


When you're curious, you find lots of interesting things to do. (Als je nieuwsgierig bent, vind je veel interessante dingen om te doen.) (Walt Disney)

(Klik op het beeld)


I only hope that we don’t lose sight of one thing – that it was all started by a mouse.
(Ik hoop dat we één ding niet uit het oog verliezen. Alles is met een muis begonnen.) (Walt Disney)POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


The way to get started is to quit talking and begin doing. (De manier om te beginnen is het stoppen met praten en wordt actief.) (Walt Disney)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

It's kind of fun to do the impossible. (Het is leuk om het onmogelijk te doen.) (Walt Disney)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


I do not like to repeat successes, I like to go on to other things. (Ik vind het niet leuk om succes te herhalen, ik ga graag verder met andere dingen.) (Walt Disney)

(klik op het beeld)


Don’t wait. The time will never be just right. (Mark Twain)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


I believe in being an innovator. (Ik geloof dat ik een innovator ben.) (Walt Disney)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. (Enrique Tierno Galván)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Forse la vita è come un fiume che va al mare. Non è andata dove intendeva andare, ma è finita dove aveva bisogno di essere. (Fabrizio Caramagna)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

I would rather entertain and hope that people learned something than educate people and hope they were entertained. (Ik zou liever vermaken en hopen dat mensen iets leren dan mensen iets leren en hopen dat ze vermaakt werden.) (Walt Disney)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. (Paulo Freire)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

You reach a point where you don't work for money. (Je bereikt een punt als je niet voor geld werkt.) (Walt Disney)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Life is composed of lights and shadows, and we would be untruthful, insincere, and saccharine if we tried to pretend there were no shadows. (Walt Disney)

First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare. (Walt Disney)

There is great comfort and inspiration in the feeling of close human relationships and its bearing on our mutual fortunes – a powerful force, to overcome the “tough breaks” which are certain to come to most of us from time to time. (Walt Disney)

Everyone falls down. Getting back up is how you learn how to walk. (Walt Disney)

Never get bored or cynical. Yesterday is a thing of the past. (Walt Disney)

Our greatest natural resource is the minds of our children. (Walt Disney)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Auget largiendo.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171013 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.